Nieuws

pdf icon

Update: Corneliusplein Heerlerheide

Posted by | Nieuws
In de loop van vandaag bleek dat het Corneliusplein qua belastbaarheid gelukkig wel aan de eisen voldoet en zelfs meer dan dat. Het verhelpen van de lekkages word echter een dure zaak. Zo vermeldt de gemeente Heerlen ruim een miljoen in reserve te houden om dit probleem op te lossen.
 
Als bijlage de beide stukken die de gemeenteraad hierover in de loop van vandaag ontving.
heerlerheide

Aanpak Corneliusplein Heerlerheide blijft onduidelijk

Posted by | Nieuws
heerlerheideVanaf januari jl. is duidelijk dat zowel het dak als de trappen naar het nieuwe Corneliusplein verwijderd moeten worden. Bovendien blijkt dat alsnog onduidelijk is wat daadwerkelijk de draagkracht van het nieuwe plein is. Dit terwijl de gemeente Heerlen eerder aangaf dat er wat betreft de draagkracht wél duidelijkheid was.
 
Nu zowel woningcorporatie Weller als de gemeente Heerlen niet op de overeengekomen datum van 1 maart jl. (de datum waarop het herstelplan klaar moest zijn) klaar waren, besloot men gezamelijk het verzoek in te dienen deze datum vooruit te schuiven naar 1 april.
 
De gemeenteraad, die over dit onderwerp al enkele malen discussieerde, vernam vandaag over dit voorstel via een raadsinformatiebrief (bijlage) per e-mail.  
 
De belastbaarheid van het Corneliusplein staat nu wederom prominent ter discussie. Dit terwijl de gemeente Heerlen eerder aangaf wel duidelijkheid te hebben over de belastbaarheid: een gedeelte van het plein bleek belastbaar tot 35 ton en een ander gedeelte (gelegen direct boven het Corneliushuis en afgezet met bloembakken) tot 4 ton zo meldden gemeentelijke brieven van 14 juli 2009 en 12 januari 2010. 
 
Nu lijkt het er op dat het plein behalve niet waterdicht ook qua belastbaarheid niet in orde is. Iets waar Hart-Leers raadslid Roel Leers, die de algehele problematiek rondom het Corneliusplein aan de orde stelde, al sinds mei 2009 op wijst maar dat tot voor kort van de hand gewezen werd.
 
Het herstelplan werd, zoals de gemeenteraad vandaag vernam, uitgesteld tot 1 april jl. ‘Nu het inmiddels 6 april is zijn wij heel benieuwd naar dat nieuwe herstelplan en natuurlijk ook naar al hetgeen daarin staat over de belastbaarheid. Wij willen graag weten wat nu concreet ondernomen moet worden en bovendien: wat dat gaat kosten!’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.
parkeeroverlast

Gedeeltelijk vergunning parkeren in Welten

Posted by | Nieuws
parkeeroverlast WeltenInmiddels is er verspreid over twee straten in Welten vergunningparkeren ingevoerd. Ruim 30 bewoners uit dit deelgebied van Welten hebben schriftelijk bezwaar gemaakt tegen het collegebesluit 2010 / 1480a.  Door deze maatregel vindt er nu al een verschuiving plaats van de parkeerdruk richting overige straten in de directe buurt.

In een brief van 23 februari jl. laat het college weten dat het op korte termijn in overleg zal treden met de eigenaar van de parkeerplaats achter het gebouw van de Hogeschool Zuyd. Ook is er een onderzoek naar tijdelijke parkeervoorzieningen ‘in het oor’ van Coriopolis aangevraagd.

Hart-Leers is erg benieuwd of het overleg inmiddels heeft plaatsgevonden en hoe ver het onderzoek naar de tijdelijke parkeervoorzieningen is gevorderd. Ook willen wij graag weten hoe de kennis van het in september 2009 verschenen onderzoeksrapport in praktijk is gebracht. Bovendien willen we weten wat de precieze reden is geweest dat geënquêteerde bewoners in augustus 2009 niet geïnformeerd werden over de mogelijkheid dat ook in een kleiner gedeelte van de wijk vergunningparkeren zou kunnen worden ingevoerd.

Hart-Leers is van mening dat de inwoners van Welten niet de parkeeroverlast hoeven op te lossen die veroorzaakt wordt door ‘gastparkeerders’ van de Hogeschool Zuyd. Achter de Hogeschool Zuyd ligt namelijk een parkeerterrein dat al ruim twee jaar niet gebruikt wordt. Dit parkeerterrein kan door de eigenaar worden opengesteld. Dat kan minimaal tot aan de datum dat er daadwerkelijk een andere bestemming aan het parkeerterrein wordt gegeven en uitvoering daarvan ook daadwerkelijk van start gaat.

Hart-Leers trekt de conclusie dat er in deze bovendien min of meer sprake is van manipulatie van de uitkomsten van de gemeentelijke enquête van augustus 2009.
Station De Kissel

Zeer binnenkort ook camerabewaking rondom station ‘De Kissel’

Posted by | Nieuws
Station De KisselStation ‘De Kissel’ gelegen tussen het Schaesbergerveld en de Molenberg zal binnenkort ook van camerabewaking voorzien worden. Meermaals wees Hart-Leers op rondhangende drugsgebruikers en dealers. Er deden zich vreemde situaties voor die bovendien steeds erger leken te worden. Gelukkig werd hierop vervolgens prima ingezet zodat dit niet verder uit de hand liep maar afnam.
 
‘Een veilig station ‘De Kissel’ dat ook veilig te benaderen en te verlaten is vinden wij belangrijk.’, zeggen Roel Leers en Alie ten Brink namens Hart-Leers. ‘Met de komst van camerabewaking neemt niet alleen het gevoel van veiligheid toe, maar blijft het veilig en dat is natuurlijk een prima zaak! ‘, zijn de afsluitende woorden namens Hart-Leers.

Situatie stadscentrum Heerlen zorgelijk

Posted by | Nieuws

De bouwplannen aan de Stationstraat werden onlangs inmiddels voor de 4de maal vooruitgeschoven. De grootschalige detailhandelsvoorziening aan de Saroleastraat lijkt helemaal afgeblazen. Leegloop van De Morenhoek, onduidelijkheden rondom het voormalige Kegelpaleis en het vertrek van de Rabobank en enkele grote winkels uit Heerlen centrum laten bij Hart-Leers de alarmbel luiden. Wat is er aan de hand, maar vooral: wat kan ‘Heerlen’ hier aan doen?

maankwartierDe leegstand in Heerlen centrum neemt toe en nieuwe bedrijvigheid blijft achterwege. Enkele bestaande ondernemers geven aan naar het Maankwartier te willen verhuizen, tenminste als dit er komt. Een groot deel van de Stationstraat ligt er, net zoals een fors deel van de Spoorsingel, wezenloos bij. Beide prominente plekken grenzen direct aan het Maankwartier.

De Rabobank vertrekt begin april a.s. naar haar vestiging aan de Euterpelaan terwijl haar buur, de grootschalige kledingwinkel Duthler ook van haar huidige plek vertrekt. Even verderop liggen de voormalige panden van zowel Megapool als het Postkantoor al geruime tijd leeg. Ook het 1ste en 2e Schinkelkwadrant zijn grotendeels leeg en wachten op ontwikkeling. Op de Saroleastraat zal Van Leest verhuizen (of weggaan?). Het plan voor een grootschalige detailhandelsvoorziening op de hoek Saroleastraat/Dautzenbergstraat is inmiddels afgeblazen.

Jaren 70 discoHet voormalige ‘Kegelpaleis’ aan de Pancratiusstraat is al jarenlang een regelrechte steen des aanstoots. Het enige gerucht dat hierover de ronde doet is dat er mogelijk een jaren ’70 dancing komt. Dit terwijl de naastliggende discotheek al jaren ‘te huur’ staat. Voor het 70’s plan ontbreekt, volgens de gemeente Heerlen, momenteel bovendien de financiële grondslag.

De gerenoveerde ‘Morenhoek/ Uit de kunst’ is gelukkig volledig bewoond, maar de winkels aan de rechterzijde staan helaas nog steeds grotendeels leeg terwijl een huurder onlangs vertrok en een andere mogelijke huurder aangaf niet te zullen komen.

http://www.hart-leers.nl/img/corneliusplein.jpgEen lichtpunt: het koopcentrum van Heerlerheide lijkt zienderogen vooruit te gaan, maar daarentegen kunnen zowel de centra van Hoensbroek als de Heerlerbaan een grondige facelift gebruiken.

Hart-Leers pleit voor een daadkrachtige inzet op onze koopcentra en om daarbij de huidige situatie goed onder ogen te zien. ‘De tijd van alsmaar uitbreiden en door bouwen is voorbij. Nu gaat het erom eerst te gebruiken en in te vullen wat er is en daarbij compacte en dynamische winkelcentra voor elkaar te boksen. Een hele uitdaging echter wel de meest realistische.’

U kunt hier de door ons aan het college gestelde ‘artikel 35’-vragen lezen

Brandstichting in Domushuis Molenberg

Posted by | Nieuws

brand domus molenberg

De woonbuurt rondom het Domushuis aan de Gerard Bruningstraat stond aan het einde van deze middag op z’n kop. Er woedde namelijk brand in de entreehal van het Domushuis, een opvanghuis voor ca. 20 verslaafden. Kort na het ontstaan van deze brand werd een van de bewoners onder verdenking van het stichten van deze brand gearresteerd en afgevoerd. Drie andere personen, waarvan twee bewoners en een medewerkster, werden met ademhalingsproblemen en brandwonden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.brand domus molenberg

Het opvanghuis voor verslaafden beschikt over een brandmeldinstallatie. Recentelijk vond de brandweer hierdoor reeds meermaals zijn weg naar Domus 3. Tot op heden bleken dit allemaal, gelukkig, loze meldingen. Of het recentelijk omvormen van de voormalige kantoorruimte, gelegen op de begane grond, iets met deze brand te maken heeft is onduidelijk. De ruimte was tot voor kort kantoorruimte en geen woonruimte.

Op de foto’s ziet u de massale aanwezigheid van politie, zowel per auto als op motoren, diverse ambulances en van de brandweer. Domus 2 (er zijn immers 3 Domushuizen in onze stad), gelegen op de oude Brunsummerweg, kende een korte maar hevige brand rond kerstmis 2008 waardoor deze locatie enige tijd gesloten was en de bewoners kortstondig elders verbleven. 

brand domus molenberg   

  

 

 

 

Hart-Leers raadsleden beëdigd

Posted by | Nieuws

Roel en Alfons

Na een intensieve verkiezingscampagne werden donderdag jl. onze beide raadsleden geïnstalleerd. Roel Leers en Alfons Koning Bastiaan mogen namens Hart-Leers de komende vier jaar de gekozen vertegenwoordigers zijn.
 
Momenteel werken zij hard aan het vormen van de nieuwe fractie die behalve uit de beide raadsleden ook uit drie fractieleden zal gaan bestaan. Zodra de indeling van de diverse raadscommissies duidelijk is zal Hart-Leers de bezetting van de diverse commissies vastleggen.
 
De installatie van onze beide raadsleden markeert het einde van de verkiezingscampagne en de start van onze actieve deelname aan de Heerlense politiek. ‘Wij hebben er zin in!’, vertellen Alfons en Roel. ‘En met ons een partij bestaande uit enthousiaste stadsgenoten die samen onze stad vooruit willen helpen.’
Stationstraat

Plannen Heerlense Stationsstraat wederom maanden vooruit geschoven

Posted by | Nieuws
Stationstraat WellerVoor inmiddels de 4e maal achtereen worden de Weller plannen aan de Stationsstraat met onbekende startdatum vooruit geschoven. Februari jl. zou men met de sloop starten om vervolgens een parkeergarage en diverse winkels met woningen toe te voegen. De locatie, aan de rand van Heerlen centrum, gaat zienderogen achteruit terwijl de sociale woningbouwcorporatie Weller geen vinger lijkt uit te steken om deze locatie enigermate op peil te houden.
 
Vorige week al meldde de lokale partij Hart-Leers dat de grootschalige detailhandelsvoorziening, in de in het oog spingende voormalige Free Record shop gelegen op de hoek Saroleastraat/Dautzenbergstraat, afgeblazen blijkt en ondernemers uit het Corio Centre, naar verluidt, reeds en masse aangaven naar het Maankwartier te willen vertrekken als dit er komt.
 
De plannen met en in Heerlen centrum lijken nu op diverse fronten een pas op de plaats te maken, plannen die onlangs nog door de gemeente Heerlen met bravour en verve gepresenteerd werden. ‘Wat is er precies aan de hand, waarom komen zaken blijkbaar niet van de grond en wat kunnen wij hieraan doen, wat is de conclusie die hieruit getrokken moet worden?’ wil Hart-Leers raadslid Roel Leers van de gemeente Heerlen weten.

Van 3 naar 2, wat is er aan de hand?

Posted by | Nieuws

stemmen tellen Hart-Leers heeft vrijdag 5 maart jl. om 10.00u., tijdens de vergadering waarin de definitieve verkiezingsuitslag van de gemeente Heerlen werd vastgesteld, haar teleurstelling uitgesproken over de manier waarop de partij door voorzitter Gresel te verstaan is gegeven dat er vanuit de zijde van het stembureau géén wil om tot hertelling over te gaan bestaat. In de vergadering van het stemburo is, op uitdrukkelijk verzoek van de aanwezige Hart-Leers delegatie, uitleg gegeven op de vraag waarom Hart-Leers in de nacht ná de verkiezingen van drie naar twee zetels teruggezet werd.

De definiteve verkiezingsuitslag pakte, zoals daarbij bleek, anders uit dan de uitslagen die de burgemeester van Heerlen op 3 maart jl. rond middernacht bekend maakte. De zetel, die Hart-Leers ‘verloren’ heeft is daardoor terecht gekomen bij een andere lokale partij. Doordat stembureau 35 (Heerlerheide) in eerste instantie niet door de gemeente Heerlen was ingevoerd ontstond naderhand een verschuiving van zetels.

Door de gemeente waren, per abuis, de resultaten van stembureau 46 ‘dubbel’ ingevoerd. De desbetreffende uitkomsten van stembureau 35 kwamen uiteindelijk pas rond één ’s nachts binnen en bleken daarbij doorslaggevend voor de betreffende lokale partij die hierdoor met een zetel steeg. De voorzitter van het stemburo vond deze niet correcte gang van zaken echter geen reden voor een eventuele hertelling. Hart-Leers houdt hier echter een wrange smaak aan over, maar zal desondanks niet meer op een hertelling aandringen.

Hart-Leers betreurt in deze de gevolgde systematiek van het verdelen van restzetels. Volgens Hart-Leers is de meest eerlijke methode het verdelen op basis van ‘de meeste overschotten’. Indien deze gehanteerd wordt gaat de grootse Heerlense politieke partij van 8,4 naar 8 zetels terwijl Hart-Leers van 2,6 naar 3 gaat. Echter, omdat Heerlen in de categorie grote gemeente valt, wordt de zogenaamde methode gehanteerd van ‘hoogste gemiddelden’. Deze laatste methode heeft Hart-Leers inmiddels te uit en te na naberekend. Uitkomst van deze bewerkelijke exercitie is dat de berekening van de verdeling van de restzetels correct lijkt uitgevoerd.

Feeststemming

Hart-Leers spectaculaire winnaar. Maar liefst 2 zetels!

Posted by | Nieuws

Feeststemming‘Wat we willen en doen, ons programma en onze uitstraling alles samen maakt Hart-Leers tot wat het is’, vertelt een overduidelijk blijde en geëmotioneerde lijsttrekker Roel Leers. ‘Onze kanjers, de vele vrijwilligers, ondersteuners en het grote draagvlak in de hele stad zijn de reden ervan dat Hart-Leers vanuit het niets, in amper een half jaar, nu 2 zetels in de gemeenteraad heeft veroverd. Heerlen sluit ons overduidelijk in haar hart en wij blijven hartstikke ons best doen voor onze stad!’.

Hartelijk bedankt! Jullie stemden massaal Hart-Leers, nu gaan wij in de gemeenteraad keihard voor jullie aan de slag!

politieke borden

De stad hangt overvol met politieke borden

Posted by | Nieuws

politieke borden Boven, onder, aan of naast elkaar hangen ze: borden waarop politieke partijen zichzelf of individuele kandidaten aanprijzen. Na de storm liggen inmiddels veel, door de regen doorweekte, borden op de grond.

Ondernemers, instellingen en verenigingen krijgen sinds ca. 2 jaar geen kans meer om borden rondom lantaarnpalen te plaatsen. De politiek en (bij hoge uitzondering) ook het circus mogen dit echter wel. Alle gebruikelijke driehoeksborden werden in heel Heerlen verboden waarna men, tegen een tarief dat met 300% steeg, zogenaamde citydisplays huren mocht. ‘Toen ca. 2 jaar geleden het voorstel om alleen tot citydisplays over te gaan besproken werd maakte ik als een van de weinigen grondig bezwaar’, verteld Hart-Leers raadslid Roel Leers. ‘De gemeente Heerlen creeerde hiermee een monopolie waarbij de prijzen met een heuse factor 3 toenamen. Het is nu voor bedrijven, instellingen of organisatoren van evenementen een wel heel erg dure zaak geworden om via grote posters langs de wegen reclame te kunnen maken’.

citydisplayDe zogenaamde citydisplays hangen nu met grote regelmaat ‘leeg’ langs de wegen of er hangt een poster van de gemeente Heerlen of bijvoorbeeld een van de stadsschouwburg in. Anderen, die vroeger veelvuldig gebruik maakten van buitenreclame, doen dit niet meer. Voor hen is het onbetaalbaar geworden. Vooral steekt hen en Hart-Leers het feit dat de politiek en het circus wel mogen wat alle anderen niet mogen. ‘Gelijke monniken gelijke kappen’, ook hier dient de politiek het voorbeeld te geven en zich aan de algemene richtlijn te houden. Hart-Leers wil het momentele woud aan politieke lantaarnpaalborden met alle andere politieke partijen bespreken en heeft daarbij de insteek om daarbij een aanvaardbaar en vooral minder rommelig alternatief te vinden voor deze vorm van buitensporige ‘reclame’.

‘De door weer en wind zwaar gehavende of inmiddels zelfs lege borden zijn voor velen een doorn in het oog, de politiek staat ons inziens juist voor vooruitgang en voor het oplossen van problemen. Dit probleem is er een weliswaar maar tijdelijk echter het is wel erg storend, zo blijkt uit de vele reacties die wij hierover krijgen’, zijn de afsluitende woorden van Roel namens Hart-Leers.

1300 Heerlenaren krijgen eindelijk hun geld terug

Posted by | Nieuws

Geld terug De gemeente Heerlen moet aan ca. 1300 inwoners te hoog geheven rioolrechten terug betalen. De Stichting Observatie Lokale Overheid startte in 1997/98 een actie omdat deze heffing niet aan de wet voldeed.

Omdat Heerlen in eerste instantie niet op de 1300 bezwaarschriften reageerde stapte de stichting, na 3 jaar wachten, naar de rechter. Deze besloot al in 2005 dat Heerlen het teveel gevraagde geld terug moest geven. De stichting ijverde echter voor teruggave van het gehele bedrag en niet alleen het teveel betaalde. Daarom toog zij richting Hoge Raad. Deze stelde de stichting in het gelijk waarbij bovendien de wettelijke rente over maarliefst 13 jaar aan het bedrag moet worden toegevoegd. Wat betreft het jaar 1998 zal niets terugbetaald worden omdat toen, klaarblijkelijk, niets teveel gevraagd werd.

Naar verluidt moet de gemeente Heerlen nu aan 1300 individuele bezwaarmakers 170,20 gulden teruggeven, kortom dik 77 Euro per bezwaar. Ca. 100.000 Euro zou aldus het bedrag zijn dat de gemeente Heerlen nu alsnog terugbetalen moet.

Grootschalige detailhandelsvoorziening Saroleastraat afgeblazen

Posted by | Nieuws

De medio januari, door de gemeente Heerlen, groots aangekondigde plannen voor een grootschalige detailhandelsvoorziening, in het markante pand van de voormalige Free Record shop (op de hoek van de Saroleastraat en Dautzenbergstraat), zijn in de ijskast beland en afgeblazen.

Het was daarbij de bedoeling om ook een aantal achterliggende ondernemingen te betrekken bij het gekende monumentale pand en vervolgens een prachtige, beeldbepalende nieuwsoortige winkelvoorziening te realiseren. De desbereffende ondernemers die reeds tientallen jaren ter plekke hun zaak bedreven startten onlangs met de uitverkoop en maakten zich daarbij klaar om te moeten vertrekken. Inmiddels is het hele plan afgeblazen en kunnen daardoor de desbetreffende ondernemers gewoon blijven zitten.

zaraDe gemeente Heerlen schermde met de allom gekende naam Zara als grote nieuwe (mode)winkel in Heerlen centrum. Dit bedrijf heeft echter geen interesse om te willen komen. Als redmiddel werd daarop een grote lokale mode-onderneming benadert om naar deze nieuw te bouwen locatie te willen verhuizen, maar ook zij zagen hier geen brood in.

‘Het is toch vreemd dat plannen die (notabene groots) ten tonele worden opgevoed via de achteruitgang stilletjes datzelfde toneel verlaten’, is de mening van de lokale partij Hart-Leers. ‘Wie maakt hier wie nu iets wijs en bovendien waarom wordt de huidige stand van zaken niet openbaar gemaakt? Ja, wij willen ook hier het fijne van weten’, vult Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers namens de partij aan.

Kortom: groots plannen lancheren om het vervolgens op z’n beloop te laten, zo hoort het natuurlijk niet.

Corio

Maankwartier trekt Corio Centre leeg

Posted by | Nieuws

Corio Diverse gekende ondernemers uit het Corio Centre hebben, naar verluidt, reeds breeduit aangegeven (en blijkbaar zelfs al ervoor getekend!) om richting Maankwartier te verhuizen. Kortom: zodra het Maankwartier er komt lijkt het Corio Centre ‘naar de maan’. De gevolgen voor de rest van de Heerlense binnenstad zijn daarbij nog niet eens bekeken.

Een compacte dynamische stad is het credo waaronder de lokale partij Hart-Leers campagne voert. Geen Maankwartier voordat eerst de vele leegstaande panden herbenut zijn en er weer leven in het bestaande zit. Niet uitbreiden buiten de City-ring, die het bestaande koopcentrum omsluit, voordat het ook binnen die City-ring weer bruist.Voor een bruisende stad kiezen en daarbij eerst gebruiken wat er is.

De uittocht die zich nu al vanuit het Corio Centre richting Maankwartier lijkt af te tekenen lijkt een voorbode van niet veel goeds voor het bestaande. Het creeert extra leegstand door verplaatsing van het bestaande. Nieuwe bedrijven zouden het plan Maankwartier gaan vullen, bedrijven die er tot op heden nog niet in Heerlen waren en een aanvulling op het bestaande zouden zijn vermeldde de gemeente Heerlen meermaals.

Lege kantoren te huur

Ook hoeveelheid leegstaande kleinere kantoorruimten in Heerlen schrikbarend

Posted by | Nieuws

Lege kantoren te huur Heerlen: ook 10.000den m2 leegstaande kleinere kantoorruimten in beeld gebracht. Een schrikbarend resultaat!

Naar aanleiding van vragen van de lokale partij Hart-Leers gaf de gemeente Heerlen onlangs inzicht in de leegstand van kantoorruimten groter dan 1000m2. Meer dan 100.000 m2 leegstand kwam daarbij uit de bus. Deze lijst bleek bovendien verre van compleet. Hart-Leers vroeg door: ‘hoe zit het met de locaties kleiner dan 1000m2?’ Gisteren volgde het onthutsende antwoord (zie bijlage).

Slechts een hele kleine greep aan leegstaande kantoorlocatie’s, met een oppervlakte kleiner dan 1000m2, leverde nu al ruim 10.000m2 op. Amper een handje vol van de vele locaties voerde de gemeente Heerlen in haar memo op. Bij grotere locaties gaf men bovendien slechts aan ‘verhuurbaar vanaf zoveel meter’ zonder daarbij de totale hoeveelheid leegstand prijs te geven.

Hart-Leers vroeg om harde en duidelijke cijfers. Concrete cijfers over leegstand van winkels en kantoren. Mondjesmaat rollen de antwoorden nu binnen. Deze ‘vage schets’ levert echter nu al een schrikbarend beeld op: enorme leegstand, ook op de kleinere locaties!

‘Wij pleiten voor een compacte, dynamische stad waarin we eerst gebruiken wat we hebben zonder klakkeloos te blijven (bij)bouwen waardoor elders leegstand ontstaat’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers raadslid Roel Leers.  

Bijlage

Met 35 miljard minder en bezuinigingen op politie in het verschiet…

Posted by | Nieuws

Geld De landelijke overheid zal ca. 35 miljard minder aan belastinggelden ontvangen en dat betekent: minder inkomsten voor onze gemeente. Ook wil Den Haag 190 miljoen op politie bezuinigen. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de inwoners van Heerlen?

Hart-Leers is tegen de gemakkelijkste oplossing hiervoor: belastingverhoging. Dit is meestal de gemakkelijkste keuze als het geld ‘op’ is. De partij stelt voor dat de gemeente snijdt in haar uitgaven. Met minder geld echter wel hetzelfde leveren en liefst meer. De uitdaging aangaan om creatief en actief aan de slag te gaan.

Ook forse bezuinigingen op politie betekenen anders denken en doen. Minder ‘typewerk aan het bureau’ of ‘flitsen langs de snelweg’ maar meer de wijk in, de straat op. Gemakkelijk zal het zeker niet worden. Keuzes maken betekent u informeren over de stand van zaken en daarna samen aan de slag. Ook dat is Hart-Leers.

Ook u betaalt dubbel voor uw afval

Posted by | Nieuws

Vuilnis In een uitgave van Binnenlands Bestuur (www.binnenlandsbestuur.nl) van 19 februari jl. staat een overduidelijk artikel waarin de conclusie getrokken wordt dat er voor honderden miljoenen teveel aan afvalbelasting betaald wordt. In ‘Burgers betalen verpakkingsafval twee keer’ staat het volgende: de Raad Nederlandse Detailhandel bepleit dat gemeenten de belasting op verpakking teruggeven aan hun burgers.

De overheid haalt via de verpakkingsbelasting jaarlijks 365 miljoen Euro aan belastinginkomsten op, terwijl daarvan ‘maar’ 115 miljoen naar het afvalfonds voor gemeenten gaat. De rest, maar liefst 250 miljoen Euro dus, verdwijnt als extra inkomsten in de schatkist van het rijk.

Winkeliers berekenen verpakkingsbelasting in de prijzen van hun producten door zodat elke klant bij elke gedane aankoop per product meebetaalt. Vandaar moet de gemeentelijke afvalstoffenheffing dus een heel stuk lager zijn, immers: er is al betaald voor het afval.

De lokale partij Hart-Leers uit Heerlen wil weten welke bedragen men ook in de gemeente Heerlen teveel betaalt en hoeveel Euro’s elke inwoner dus aan gemeentebelasting terug krijgt. Immers en afvalbelasting betalen en vervolgens ook van de gemeente een rekening voor de afvalverwerking ontvangen dat is natuurlijk dubbelop.

‘Wij roepen andere politieke partijen op om ons voorbeeld te volgen en uitleg aan hun gemeenten te vragen, kortom: niet goed, geld terug!’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers.

Heerlen kapt honderden bomen in beschermd natuurgebied Blankenvoort

Posted by | Nieuws

Bomenkap Beschermd natuurgebied Blankenvoort, gelegen aan de rand van Heerlerheide, werd vorige week bruut opgeschrikt door de kap van honderden bomen op de dijk die het gebied beschermt. Deze dijk, met de naam mijnspoortracee, is ecologisch gezien onderdeel van het natuurgebied; een buffer waar vele dieren zich ophouden. In het kader van natuurcompensatie voor de binnenring kapt de gemeente Heerlen, zoals nu blijkt, in een natuurgebied honderden bomen om er vervolgens een fietspad aan te leggen. Natuurcompensatie middels het kappen van bomen, dat klinkt niet alleen gek maar is het ook gewoon.

Al jaren knokken milieuorganisaties, buren en bewoners van het kostbare natuurgebied tegen een mogelijke aantasting ervan. Middels een naar het nu schijnt ‘truc’ van publicatie over de kap van gemeentebomen zette de gemeente de bomenkap in. De kapvergunning is gepubliceerd onder ‘gemeente bomen’ (enkel en alleen onder een sectienummer en geen nadere plaatsaanduiding) en niet onder ‘particuliere bomen’, terwijl het stuk grond waar de bomen staan in particuliere handen was ten tijde van de publicatie. Of was dit slechts een ‘foutje’?

FietspadDe aanleg van het fietspad, door de gemeente gepresenteerd als ecologische verbindingszone, leidt momenteel tot een kaalslag in de bufferzone van het groengebied. Midden over een voormalig mijnspoor loopt nu het tracee van het fietspad in wording. Een pad dat, naar verluidt, slechts via trappen bereikbaar zal zijn omdat het geld voor het plaatsen van kostbare verbindingsbruggen over de Schelsberg en Heerenweg niet aanwezig is en er, naar het schijnt, ook nog lang niet (en misschien wel nooit) komen zal. Hiermee vervalt ook direct de legitimatie van het momenteel in aanleg zijnde fietspad. Het gaat immers om een klein gedeelte van het geheel dat er zelfs misschien nooit komt, alleen al gezien het geldgebrek. Ondertussen wordt echter wel de intimiteit van het gebied en tevens de privacy van omwonenden volledig verstoord.

De lokale partij Hart-Leers werd gistermiddag door milieubeschermers en aan- en omwonenden van het voormalige mijnspoor geïnformeerd over deze kaalslag van natuur. Op een deel van het verdere verloop van het tracee zijn de bomen ook reeds gekapt zo bleek. Een bezoek ter plekke leverde een waar schrikbeeld aan natuurvernieling op.

Deze kap van vele honderden bomen komt nu bovenop de zeer recente discussie over een kap van ruim 700 bomen. Een discussie welke nog immer gaande is en waarop de antwoorden nog steeds niet ontvangen zijn. Heerlen was ooit de groenste stad van Nederland…

Het geplande fietspad maakt onderdeel uit van een grootse nieuwe invulling van het bestemmingsplan, een plan dat echter daarvoor nog niet gewijzigd werd. Mag/kan de gemeente Heerlen nu al uitvoering geven terwijl de huidige bestemming nog steeds mijnspoor is?

BezwaarZowel aan- als omwonenden en vele milieuorganisaties hebben, toen dit plan in 1997 voor het eerst op tafel kwam, hun bezwaren ingediend. De natuurorganisaties hebben daarbij het fietspad zelfs afgeraden! Ook zij zouden van de verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden. Nu worden echter allen met deze complete overvaltactiek geconfronteerd. Ondanks, of misschien wel juist door hun bezwaren (reeds geuit in 1998), zijn ook zij niet in de gelegenheid gestelt om voor hun belangen op te komen!

Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers heeft, na bezoek ter plekke, aangevraagd om de bomenkap en aanleg van het fietspad -per direct- stil te leggen. Roel Leers: ‘De gemeente Heerlen moet wat mij betreft eerst eens duidelijk uitleg geven over ‘het hoe, wat en waarom’. Waarom wisten de omwonenden en eigenaren van het beschermd natuurgebied Blankenvoort kennelijk van niets en hoe kan het dat er om natuur te compenseren honderden bomen gekapt worden en er daarna een fietspad voor in de plaats komt?’.

Depla voorgedragen als burgemeester Heerlen

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Depla Depla voorgedragen als burgemeester Heerlen
door Marcel de Veen

HEERLEN – De Nijmeegse PvdA-wethouder Paul Depla (44) wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Heerlen. De gemeenteraad passeerde hiermee de keuze van de meerderheid van de vertrouwenscommissie, die Roel Wever van de VVD had aanbevolen.

De Heerlense gemeenteraad vergaderde gisteren in beslotenheid en had bijna vier uur nodig om tot een keuze te komen. Dat de besluitvorming moeizaam was bleek ook uit de geheime stemming: die viel uiteindelijk met 20 tegen 17 stemmen uit in het voordeel van Depla.

Lees verder >

 

Persbericht gemeente Heerlen: Gemeenteraad doet aanbeveling voor nieuwe burgemeester

exodus

Open gevangenis: 15 gedetineerden in Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Exodus Half januari jl. ging de open gevangenis ‘Exodus’ aan de Beersdalweg, direct naast de kerk, van start. Tussen Beersdal en Nieuw-Husken, in het hart van 2 woonwijken, worden 15 gevangenen midden in de samenleving voorbereid op terugkeer in de maatschappij. ‘Gevangenen horen hun straf in een gevangenis uit te zitten en pas daarna in de maatschappij terug te keren’, is de mening van de lokale partij Hart-Leers. Een wijk veilig houden is nu al moeilijk genoeg en 15 gevangenen in de wijk maken ook de gemoedsrust er niet beter op.

Ook Gerard Vlek (Nieuw-Husken) en Leon Winthagen (Beersdal) voerden actie tegen de komst van deze open gevangenis. ‘Wij wonen in een mooie woonwijk en zijn blij dat we hier rustig wonen. Met 15 gedetineerden in onze wijk gaat het woonplezier er echt niet op vooruit. Heerlen kent bovendien al zoveel opvang: (drugs)verslaafden, TBS-ers, en ga zo maar door. Waarom betalen wij als gewone Heerlenaren steeds maar weer de rekening? Wij hebben toch ook recht op een normale en veilige leefomgeving?’, vertellen de beide actievoerders die ook op de kieslijst van Hart-Leers staan. ‘Het wordt hoog tijd voor verandering in de Heerlense politiek!’ vertellen Leon en Gerard. ‘Tijd dat men weer naar de inwoners van Heerlen luistert!’.

De signalen uit de wijken waren overduidelijk: ‘Wij willen geen open gevangenis in onze wijk, geen Exodus!’. Politiek Heerlen liet deze signalen echter links liggen. ‘Ook bleek er totaal geen compassie te zijn met wijkbewoners die ooit slachtoffer van een misdrijf waren, zij hebben vaak ‘levenslang’ terwijl de dader na zijn straf weer vrij is’, vult Gerard Vlek aan.

Nu komen er circa 15 gedetineerden waarvan de samenstelling bovendien constant wisselt. Wat hebben deze mensen precies op hun kerfstok en bovendien waarom moet dit midden in een woonwijk? In Exodus Alkmaar verlaat slechts 25% van de bewoners het traject met een positief resultaat. Dat is een slechter resultaat dan dat van reguliere landelijke reclasseringsinstellingen. Waarom dus kiezen voor Exodus en daarbij een hele woonwijk op z’n kop zetten?

Politie bezuiniging190 miljoen aan bezuinigingen op politie komen eraan, gevangenen moeten daarbij klaarblijkelijk hun straf in een woonwijk uitzitten. Waar zijn ‘we’ mee bezig? ‘Wel korten op het onderhoud van de openbare ruimte en het ophalen en verwerken van afval duurder en moeilijker maken maar aan onze veiligheid wordt niet genoeg aandacht besteed’, is een veel gehoord signaal uit de buurt.

Hart-Leers is tegen opvang in woonwijken maar voor hulp en het oplossen van problemen. De reclassering is er niet voor niets, zij hebben de taak, om ex-gevangenen na het uitzitten van hun straf weer goed maatschappelijk te laten functioneren.

Gemeentehuis Hoensbroek

Hart-Leers leden richten afdeling Hoensbroek op

Posted by | Nieuws

De lokale partij Hart-Leers kent sinds kort de afdeling Hoensbroek. ‘Dagelijks melden zich nieuwe leden aan, ook vele Hoensbroekenaren vinden de weg naar Hart-Leers’, vertelt Hart-Leers lijsttrekker Roel Leers. Hoensbroek was tot ongeveer 25 jaar geleden een zelfstandige gemeente, sinds Gebrook met Heerlen samenging voelen veel Hoensbroekenaren zich niet meer als voordien: zij missen hun gemeente.

Gemeentehuis Hoensbroek Harrie de Kleijn is een van die Hoensbroekenaren die bijna dagelijks ervaart dat ‘Heerlen’ Hoenbroek niet zo serieus neemt zoals dat wel zou moeten. ‘Kijk bijvoorbeeld eens naar ons oude gemeentehuis op de Nieuwstraat, al jaren prijkt een enorme graffiti op de deur en de fontein heeft sinds het samengaan met Heerlen nooit meer aangestaan, alleen dit al zegt meer dan genoeg, toch?’

Hart-Leers is de enige ongebonden lokale partij die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft het stadsbelang op nummer 1 staan, ook Hoensbroek maakt hiervan een groot deel uit. ‘Samen met andere Hoensbroekse leden van Hart-Leers kwamen wij op het idee om een eigen afdeling op te richten. Wij houden ons binnen Hart-Leers alleen met Hoensbroek bezig en trekken flink aan de kar voor ons Gebrook’, verteld een zichtbaar enthousiaste Harrie de Kleijn.

Ook voor het centrum van Hoensbroek volgt al jaren de ene belofte de ander op, een investering van ruim 80 miljoen is nodig. Wat doet ‘Heerlen’? Zij vinden amper 500.000 Euro waarmee ‘Heerlen’ gaat zoeken naar een manier om tientallen miljoenen bij elkaar te krijgen.

‘Heerlen centrum heeft een centrumplan en bijvoorbeeld alleen al het Maankwartier kost 180 miljoen, Heerlerheide is de afgelopen jaren al flink vooruit gegaan en nu, na meer dan 25 jaar, is het echt de hoogste tijd voor Hoensbroek’. Zo vinden de leden van de kersverse afdeling Hoensbroek.

Harrie de KleijnHart-Leers is blij met de grote aanwas aan leden die ook vanuit Hoensbroek de weg naar deze lokale partij vinden. ‘Onlangs heeft onze partij besloten om Hoensbroekenaar Harrie de Kleijn het gezicht te laten zijn van onze campagne in Gebrook. Wij staan volledig achter hem en onze nieuwe afdeling om Hoensbroek weer datgene te geven wat Gebrook, terecht, toekomt’, voegt Hart-Leers lijsttrekker Roel Leers afsluitend toe.

De afdeling Hoensbroek kunt u gemakkelijk bereiken via Hoensbroek@hart-leers.nl

Stem Wijzer Stem Hart-Leers

Stem Wijzer Stem Hart-Leers

Posted by | Nieuws

Stem Wijzer Stem Hart-Leers Ons campagneteam draait op volle toeren. Onder aanvoering van de lijsttrekker ging ons team op pad om de verkiezingslogan ‘Stem Wijzer Stem Hart-Leers’ uit te dragen. Een rondje door onze stad leverde vele blije gezichten en een heel aantal spontane en erg leuke gesprekken op. Hart-Leers ‘leeft’ in onze stad. Dat ervaren we aan den lijve, ook tijdens het posters plakken.

‘Mooi en duidelijk’, ‘hangt er netjes bij’ waren veel gehoorde opmerkingen. Het verkiezingsvirus heerst in onze stad en wij maken hier graag deel van uit.

Samen met u voor een beter Heerlen, dat is Hart-Leers.

Heerlen dupeert burgers en milieu

Posted by | Nieuws

plastic-afval Al ruim een jaar ijvert Hart-Leers raadslid Roel Leers ervoor om plastic-afval via nascheiding uit het rest-afval te halen. De lokale partij Hart-Leers stemde tegen invoering van het volume frequentie systeem dat in januari jl. van start ging. Waarom? ‘Er zijn nu extra ophaalrondes voor plastic-afval nodig, je huis is een milieupark geworden en de kosten stegen terwijl er bijvoorbeeld minder plastic dan bij nascheiding gescheiden wordt’, vult Roel Leers aan

Meermaals contact met MSZ B.V., een Limburgs bedrijf dat zo goed als alle plastic uit het restafval halen kan, bevestigde dat behalve veel geld er bij nascheiding ook een veel grotere opbrengst van plastic uit restafval is. ‘De brieven hierover legde ik meermaals letterlijk op het bureau van de wethouder. Wat deed hij ermee… niks! Toen ik er tijdens discussies consequent op terug kwam reageerde de wethouder zelfs boos en verweet mij daarbij wellicht banden met MSZ B.V. te hebben’.

Duimendik lijkt er nu bovenop te liggen dat de wethouder, die tevens voorzitter is van het algemeen en dagelijks bestuur van RD4 enig en alleen voor RD4 koos en daarbij schijnbaar oogkleppen op had voor alle andere opties. Wist u dat RD4 blijkbaar een tekort kent van 1,9 miljoen op het personeelsbudget en bovendien schijnbaar ook met gelden voor vervanging het wagenpark in de problemen zit?

Het nascheiden van plastic-afval komt nu wederom prominent op de agenda. Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers zorgde er namelijk voor dat via Art. 36 vragen en het aanvragen van een interpellatiedebat de wethouder tijdens een openbare raadsvergadering aan de tand gevoeld zal worden en daarbij openlijk verantwoording moet afleggen.

Update: 11 februari 2010
Bovendien wist de lokale partij Hart-Leers vorige week, tijdens een raadscommissievergadering, een forse meerderheid voor het voorstel te behalen om MSZ B.V., louter informatief, uitleg te laten geven over het nascheiding van afval en de onlansg uitgevoerde, zeer succesvolle, proef hiermee. ‘Wij willen dat het ophalen en verwerken van afval betaalbaar blijft, met minder rompslomp gepaard gaat, en daarbij liefst ook flink goedkoper wordt. Bovendien treedt er bij het invoeren van nascheiding in onze gemeente ook nog eens flinke milieuwinst op !’ zijn de afsluitende woorden van raadslid Leers. 

Lees ook:
Limburgs Dagblad | Het gelijk van Jan Bormans
Interpellatiedebat Plastic-Afval

Vuilnis staat er nog steeds

Wethouder laat zakken zwerfafval dagenlang voor gemeentehuis rondslingeren

Posted by | Nieuws

Vuilnis staat er nog steeds Wat niemand vorige week donderdagmorgen vermoedde gebeurde: de Heerlense wethouder Offermans lapte zijn eigen toezeggingen aan z’n laars en liet het door het Hart-Leers ‘doe-team’ verzamelde zwerfafval, ‘gewoon’ in de buitenlucht, op enkele meters afstand van zijn kantoor in het Heerlense gemeentehuis, staan.

‘Nadat de lokale media vandaag berichtte over de Hart-Leers opruimactie om het zwerfafvalprobleem duidelijk op de kaart te zetten (en de steun die de wethouder openlijk daaraan gaf) ontvingen wij bijna direct diverse berichten dat het afval nog gewoon in de buitenlucht en linea recta voor het kantoor van de wethouder stond’, vertellen de zichtbaar verbaasde heren Leers en Kerssemakers namens de lokale partij Hart-Leers.

‘Ik kon mijn oren en ogen niet geloven toen ik het vernam en ben daarop meteen richting gemeentehuis getogen. Direct daarop had ik Roel aan de telefoon die van verbazing even stilviel en vervolgens na enkele minuten naast mij stond. De wethouder had notabene voor de camera belooft het zwerfvuil op te zullen ruimen en dit bovendien best vaker te willen doen, tenminste als wij de zakken dan bij hem zouden bezorgen. De grote doos met 6 goed gevulde zakken zwerfvuil heeft daarop bijna een week voor het gemeentehuis gestaan!’.

Eindelijk opgehaaldRoel Leers en Emile Kerssemakers vervolgen ‘Als wij niet er vierkant op gestaan hadden dat die rotzooi nu eindelijk eens weg moest en wij beide niet pas vertrokken waren als het allemaal ook echt opgeruimd zou zijn dan stond het er nu vast en zeker nog steeds. Ongelofelijk triest, kennelijk interesseert het de gemeente Heerlen dus geen ene mallemoer als de stad zienderogen verloedert’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

 

Zie ook:
Hart-Leers: ‘rommel op straat’ neemt alsmaar toe
Foto’s van het opruimen
Het filmpje waarop de wethouder het zwerfafval vorige week in ontvangst nam vind u hier.

http://www.hart-leers.nl/img/corneliusplein.jpg

Garagedek Heerlerheide zo lek als een mandje

Posted by | Nieuws

corneliusplein.jpg Sinds mei 2009 zit Hart-Leers raadslid Roel Leers er al bovenop: wat is er met het parkeerdek van het vernieuwde Corneliusplein in Heerlerheide aan de aan? Naar aanleiding van zijn vragen volgde pas begin 2010 de slotbeantwoording, kort daarop volgde het bevestigende bericht dat het flink mis was met het Corneliusplein en het plein ‘zo lek als een mandje’ bleek.

In de raadsvergadering van 2 februari jl. riepen diverse partijen de wethouder ter verantwoording: waarom sloeg de gemeente Heerlen het advies van Kurvers wegenbouw in de wind? Een duidelijk advies van Kurvers BV wees immers erop dat de waterdichtheid van het plein op een geheel andere manier aangepakt moest worden, een aanpak die wel afdoende zou zijn. Deze aanpak zou naar verluidt 100.000 Euro extra kosten. De gemeente Heerlen koos uit economische overwegingen echter ervoor het te laten voor wat het was en dit kundige advies ‘in de wind te slaan’.

lek als een mandjeNu weten we wel beter, het water sijpelt langs alle kanten door het dek en ook in het nieuwe Corneliushuis heeft men al vanaf de opening ‘natte voeten’. Het grote Masterplan midden in het koopcentrum van Heerlerheide kent inmiddels al enkele jaren vertraging en daardoor de nodige moeilijkheden. Nu komt hier nog eens een forse hersteloperatie bovenop. Bovendien werd onlangs openbaar dat ‘de gemeente’ aansprakelijk is voor de kosten hiervan.

Het ziet er nu naar uit dat het hele parkeerdek eraf moet en zelfs de grote trap naar het plein tijdelijk van zijn plaats gaat. Een forse ingreep dus met waarschijnlijk eenzelfde prijskaartje. ‘Heerlerheide’ trok al meermaals aan de bel en kwam bovendien vaker naar het gemeentehuis om op deze problematiek te wijzen. Door alle bouwperikelen hebben de ondernemers het niet makkelijk, al deze bouwblunders zorgen er immers niet voor dat het voor hen gemakkelijker wordt. Ook parkeren is cruciaal voor hen, een parkeerplein dat ‘openligt’ zorgt voor een groot probleem dat voordat het ontstaat opgelost moet zijn. Hart-Leers stuurde de wethouder direct op pad om samen met de ondernemers tot oplossingen te komen.

vinger naar elkaar wijzenAan het einde van de discussie probeerde de wethouder op onnavolgbare wijze het bouwbedrijf de schuld van deze lekkages in de schoenen te schuiven. Dit deed hij in de trant van: ‘je moet bedrijven overal op controleren’. Hart-Leers raadslid Roel Leers dekselde dit meteen door uit te spreken dat de gemeente Heerlen toch echt wel verantwoordeljk is en zelf ook een controlerende taak heeft als opdrachtgever. Bovendien wisselden maarliefst 4 gemeentelijke projectleiders elkaar gedurende het project af en bleken zij informatie aan elkaar niet erg gemakkelijk en doeltreffend over te dragen. ‘Welke adviezen legde ‘Heerlen’ nog meer naast zich neer en wat staat ons hierdoor nog allemaal te wachten?’, luidde de onheilspellende slotvraag van Hart-Leers raadslid Roel Leers.

Zie ook:
Wat ging er mis in Heerlerheide?
Interpellatieverzoek GL CDA SPH LH en Hart-Leers
Brief Kurvers Heerlerheide

Vuilnis

Hart-Leers: ‘rommel op straat’ neemt alsmaar toe

Posted by | Nieuws

Vuilnis ‘Een schone, veilige en goed begaanbare openbare ruimte is erg belangrijk’, is de zin waarmee Hart-Leers raadslid en lijsttrekker Roel Leers van start gaat. ‘De afgelopen weken bereikten ons echter steeds vaker berichten met klachten over de openbare ruimte, vooral het zwerfvuil scoorde daarbij erg hoog’, vult kandidaatraadslid Emile Kerssemakers aan. Nogal wiedes dat de openbare ruimte verloedert: immers forse bezuinigingen op gemeentelijk onderhoud en de invoering van het nieuwe afvalsysteem, waarbij men voor elke vuilnisbak afzondelijk betaalt, dragen er regelrecht toe bij dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Heerlen zienderogen achteruit gaat.

Na diverse malen stevig ‘aan de bel’ trekken trok een ‘Hart-Leers doe-team’ de straten in en vulde, al na korte tijd, maarliefst 6 afvalzakken met zwerfvuil. ‘Dit kan zo niet blijven doorgaan, ook hier moet snel iets aan gebeuren’, was daarbij hun conclusie.

Nu de hoeveelheid zwerfvuil de laatste tijd fors toegenomen lijkt is er blijkbaar iets aan de hand. Wat is hiervan de oorzaak? Het voorlopige antwoord op deze vraag luidt: omdat de gemeente Heerlen minder geld besteed aan het onderhoud van de openbare ruimte en bovendien per 1 januari jl. een ander afvalverwerkingssysteem startte is dit het trieste resultaat.

Jos OffermansHart-Leers meldde zich hierop met een delegatie bij het gemeentehuis waarbij aan de verantwoordelijk wethouder de, in korte tijd verzamelde, 6 zakken zwerfvuil aangeboden werden. ‘Vinden we u aan onze zijde om deze explosieve groei van zwerfvuil te stoppen en snel en drastisch terug te brengen?’ was de vraag die lijsttrekker Roel Leers, namens Hart-Leers, aan de wethouder stelde. Een volmonding ‘ja’ was daarop zijn antwoord. ‘Wij houden de wethouder en de gemeente Heerlen aan deze belofte!’ voegt kandidaatraadslid Emile Kerssemakers hieraan toe.

‘Wij houden blijvend de vinger aan de pols! Ook hier moet paal en perk aan gesteld worden, immers een mooie en schone leefomgeving is meer dan terecht erg belangrijk’ zijn de woorden waarmee Hart-Leers afsluit. Bekijk voor meer informatie, foto’s van het opruimen en een filmpje van het aanbieden van het zwerfvuil.

camera's

Verdwenen cameras van operatie Hartslag keren terug!

Posted by | Nieuws

Heerlen centrale Hart-Leers vroeg er inmiddels al 3 maal naar: ‘Waar zijn de cameras rondom de Spoorsingel en in en nabij de Oude Veemarktstraat gebleven?’. Zij verdwenen tijdens recente verbouwingswerkzaamheden om vervolgens niet meer terug te keren.

Na meermaals voet bij stuk houden en enkele malen hardnekking navragen staat het sinds vandaag ‘zwart op wit’: de cameras zullen binnen afzienbare tijd op hun oude plek teruggeplaatst worden! ‘Veiligheid in onze stad gaat ons aan het hart, vandaar mag deze op geen enkele wijze afnemen!’, zijn de woorden waarmee Hart-Leers raadslid Roel Leers namens onze partij afsluit.

beantwoording/stand van zaken toekomen van de VBB-actiepunten 196, 197, 202, 203, 171, 183 en 184

Gratis parkeren in Heerlerheide centrum? Jazeker!

Posted by | Nieuws

Vrij parkeren Via het Masterplan Heerlerheide is het hele (koop)centrum van Ghen Heij op de schop gegaan. Gelukkig lijkt het einde van de bouwperikelen nu inzicht. De komst van de parkeergarage luidde hierbij betaald parkeren in Heerlerheide centrum in, tenminste… dat is het plan van de gemeente Heerlen. Wat de kersverse lokale partij Hart-Leers betreft is hierover echter nog lang niet het laatste woord gesproken.

De gemeente wil starten met een tarief van 50 cent per uur, zowel in de parkeergarage als in het hele (koop)centrum van Heerlerheide. Een tarief dat vast en zeker niet lang op 50 cent zal blijven is het bange vermoeden van Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers. ‘Nu er vele miljoenen in een prachtig (koop)centrum van Heerlerheide gestoken zijn moeten zowel bezoekers, bewoners als ondernemers hiervan optimaal de vruchten kunnen plukken. Immers de bouwperikelen, inclusief forse vertraging, waren (en zijn) niet gering.

Invoeren van betaalt parkeren mag wat ons betreft ook, op termijn, in Hoensbroek en Heerlerbaan niet gaan gebeuren. Wist u dat Hart-Leers er ook al voor knokt om de hoge parkeertarieven in Heerlen centrum drastisch te verlagen?

Daar waar nu gratis parkeren geldt moet parkeren gratis blijven!

Het zou natuurlijk van de gekke zijn als het koopcentrum van Heerlerheide er straks piekfijn bijligt maar klanten, door het invoeren van betaald parkeren en daarbij stijgende parkeertarieven, naar omliggende (koop)centra uitwijken. Centra waar me wel gratis parkeren kan!

Hart-Leers maakt zich ook op dit gebied hard voor Ghen Heij en ziet vandaar invoeren van betaald parkeren niet zitten.