maankwartier

Maankwartier

Ontwikkelingen Maankwartier vooruit geschoven?

Posted by | Nieuws

Op dinsdag 15 november aanstaande zou het ontwerp bestemmingsplan Maankwartier op de raadscommissieagenda Ruimtelijke Ontwikkeling staan. ‘Zou staan’, inderdaad. Hart-Leers wilde in dat kader graag weten of het stuk ook daadwerkelijk geagendeerd  word en wat daarbij de huidige stand van zaken is. Nu blijkt dat er, tijdens het vaststellen van de raadscommissieagenda, totaal niet over het Maankwartier gesproken is en dat het stuk, dat op 6 december ter besluitvorming in de raadsvergadering opgevoerd zou worden, niet aangeleverd wordt. 

‘Wij vragen ons hardop af of er inmiddels duidelijkheid is over de economische uitvoerbaarheid van het Maankwartier. Indien deze immers ontbreekt vervalt de basis om het bestemmingsplan vast te stellen. Zijn er recentelijk investeerders gevonden die het grote aandeel van Weller in dit megaproject zullen, willen en kunnen overnemen?’ Immers: het ministerie verplichtte (medio februari jl.) Weller ertoe om haar aandeel in het Maankwartier aan derden te verkopen voordat de schop de grond in gaat. Geen miljoenenrisico’s a la Campus Maastricht of SS Rotterdam zo klonk het vanuit het ministerie.

Weller zou inmiddels reeds hebben berekend wat het hen kost indien het Maankwartier er uiteindelijk toch niet komt. Daarbij zou het bedrag van 5 Miljoen Euro gevallen zijn.  

Kennelijk hullen diverse partijen, zoals de gemeente Heerlen en Weller, zich momenteel (bewust?) in stilzwijgen. Hart-Leers heeft nooit onder stoelen of banken gestoken niets in het megaproject Maankwartier te zien en volgt mede vandaar alle ontwikkelingen nauwlettend. ‘Het Maankwartier trekt onze stad uit elkaar en voegt nog meer winkel-, kantoor en woonruimte toe. Dat terwijl we daarvan juist al meer dan genoeg hebben en het nodige ervan leegstaat’.

B&W akkoord met samenwerkingsovereenkomst Schinkelkwadrant-Zuid

Posted by | Nieuws

Burgemeester en wethouders staan positief tegenover het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst over het Schinkelkwadrant-Zuid zo valt te lezen in de besluitenlijst (besluit nr. 2011/51228) die deze week openbaar werd. Hiermee lijkt het erop dat het gebied tussen de voormalige Rabobank (Promenade -II-), de huidige coffeeshop (hoek Schinkelstraat/Honingmannstraat), café Ons Limburg (Geerstraat) en sportshop Ruud Camps (hoek Geerstraat/Promenade -II-) binnen niet al te lange tijd op de schop gaat waarna er nieuwe woon- en winkelruimte voor in de plaats komt.

‘We staken nooit onder stoelen of banken dat Hart-Leers veel meer heil in de komst van het Schinkelkwadrant ziet dan in de bouw van het Maankwartier. Het Schinkelkwadrant maakt van iets bestaands, dat grotendeels leegstaat, iets nieuws terwijl het Maankwartier vooral winkel, woon- en kantoorruimte toevoegt’, zo reageert Hart-Leers. ‘Nu, zo goed als tegelijkertijd (!), en het Maankwartier en een Schinkelkwadrant bouwen is wat ons betreft pure waanzin. Wij kiezen nadrukkelijk voor herbeleven van wat er is en daarmee bestaande leegstand aanpakken en oplossen. Natuurlijk ligt zodoende de keuze voor het Schinkelkwadrant wat ons betreft voor de hand’.

Burgemeester en wethouders vragen binnenkort om de zienswijze van de Heerlense politiek. Daarmee wordt ook openbaar wat het uiteindelijke onderhandelingsresultaat m.b.t Schinkelkwadrant-Zuid geworden is. Nu het om een principebesluit gaat waarin nadrukkelijk gesproken word over winkels en woningen lijkt daarmee tevens een mogelijke verhuizing van het stadskantoor richting Schinkelkwadrant-Zuid definitief van de baan. Immers: dit principebesluit rept met geen woord over kantoorruimte. Dat terwijl het stadskantoor vele duizenden meters kantoorruimte in beslag neemt…

Hoorzitting over Maankwartier

Posted by | Nieuws

Woensdagavond aanstaande zal vanaf 18.00u. een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan van het Maankwartier plaatsvinden. De hoorzitting is openbaar en vind in de Coriovallumzaal van het gemeentehuis plaats, deze hoorcommissie bestaat uit leden van de gemeenteraad.

Tijdens de hoorzitting kunnen bezwaarmakers gehoord worden, uitleg geven en zaken verhelderen.

Hoorzitting Maankwartier op 19 oktober

Posted by | Nieuws

Het ontwerpbestemmingsplan Maankwartier lag tot begin deze week (week 38) ter visie.  Inmiddels kwamen naar aanleiding daarvan reeds zeven zienswijzen binnen.

In overleg met de voorzitter van de gemeentelijke hoorcommissie is een hoorzitting ingepland op woensdag 19 oktober aanstaande. Gezien het aantal zienswijzen wordt er van uitgaan dat deze hoorzitting langer duurt dan normaal gebruikelijk is.

Vervolg op brief VROM-Weller vooralsnog onbekend

Posted by | Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders legde op donderdagnamiddag 1 september jl., de brief van het ministerie van VROM gericht aan Weller, vertrouwelijk ter inzage. Omdat het gemeentelijke griffiebureau (waar het stuk ter inzage ligt) daags erna gesloten was nam Hart-Leers op maandagmorgen direct een kijkje. Omdat daarbij bleek dat de VROM brief, die reeds uit februari dateerde (!), een vervolg zou krijgen wilde Hart-Leers graag kennisnemen van het vervolg op de VROM brief en legde deze vraag direct aan het college voor.

Nadat dik een week later nog steeds  enige reactie uitbleef trok Hart-Leers aan de bel. Toen ook daarop enige reactie uitbleef stelde de partij de kwestie tijdens de RO raadscommissievergadering van 14 september jl. aan de orde. De vakwethouder antwoordde daarop als volgt: ‘Omdat haar mailbox vol zat was er kennelijk iets fout gegaan. Omdat het echter een kwestie tussen VROM en Weller is kan de wethouder verder geen informatie verschaffen’.

Hart-Leers: ‘Ook de gemeente Heerlen is deelnemer in het megaproject Maankwartier. Nadat het duidelijk werd dat Weller pas met bouwen mag starten nadat zij al haar bouwbelangen in het Maankwartier verkocht c.q. volledig in de markt gezet heeft betekend dat nogal wat. Mede omdat de overheid (inclusief de gemeente Heerlen) voor maarliefst 40 miljoen Euro in het Maankwartier investeert vind Hart-Leers het niet meer dan normaal om de gemeenteraad volledig te informeren over de gehele stand van zaken’.

Hoe hangt de vlag er op dit moment bij? Wat is de concrete stand van zaken m.b.t het ministerie van VROM en woningcorporatie Weller die het leeuwendeel van het Mega Maankwartier voor haar rekening neemt?

Memo Maankwartier wijst op vertrouwelijk stuk

Posted by | Nieuws

Tijdens de extra raadsvergadering van 16 augustus jl. stelden diverse raadsleden aanvullende vragen over het Maankwartier. Kort voor deze extra raadsvergadering werd openbaar dat dit megaproject enkel door mag gaan indien duidelijk is dat 100% ervan (voor)verhuurt is. Niet bouwen voor de leegtand dus en/of een enorm risico aangaan zo klinkt het ook vanuit het Ministerie. Debacles als de Campus van woningcorporatie Servatius en het luxe cruiseschip Rotterdam staan ons allen in het geheugen gegrift.

De komst van het Mega Maankwartier is bij lange niet zo zeker als sommigen het laten overkomen. Als bijlage het antwoordt dat de gemeenteraad vandaag, per e-mail, ontving.

De brief van het Ministerie (gericht aan woningcorporatie Weller) i.v.m het Maankwartier wordt vertrouwelijk ter inzage gelegd. ‘Waarom vertrouwelijk?’, zo vraagt Hart-Leers zich af. ‘Staan er in deze brief wellicht meer zaken die tot op heden onbekend bleven?’..

Bijlage: Memo

Komst Maankwartier onzeker

Posted by | Nieuws

Het leek zomaar een bijzinnetje tijdens de extra raadvergadering van vorige week dinsdag, echter de uitspraken van de wethouder spraken boekdelen: ‘Zonder 100% zekerheid van het doorgaan van het project zullen wij niet starten met de aanleg van de verbindingsplaat over het spoor. Het bestemmingsplan om het e.e.a mogelijk te maken zou in december aanstaande in de gemeenteraad besproken moeten worden’.

Nu blijkt, nadat wettelijk verplicht lijkt, dat er een 100% voorverhuur van de geplande nieuwe ruimten in dit megaproject moet zijn lijkt de voortgang van het Maankwartier onzeker. Ook het aanpassen van het bestemmingsplan laat waarschijnlijk nog enige tijd op zich wachten. Daardoor kan bovendien geen bouwvergunning aangevraagd worden.

Hart-Leers: ‘De stelligheid waarmee diverse politieke partijen ook onlangs nog uitspraken dat dit megaproject er zeker zou komen en daarvoor tevens 12, 5 Mln. Euro vrijmaakten hebben wij altijd verre van ons geworpen. De bochten waarin de wethouder zich tijdens de beantwoording van de raadsvragen wrong duiden volgens ons erop dat de vermeende zekerheid over de komst van het Mega Maankwartier hoogst onzeker is’.

Geen Mega Maankwartier maar een mooi en goed bus- en treinstation vinden wij voldoende. Liever een compacte en dynamische binnenstad dan nog meer leegstand en verloedering. Als de vele, nu reeds grotendeels verdwenen, kleurrijke spandoeken (die de komst van het Mega Maankwartier aankondigen) de momentele stand van zaken aangeven spreekt het zicht op het achterliggende ‘maanlandschap’ boekdelen.

Maankwartier: (op veler verzoek) nogmaals concrete cijfers

Posted by | Nieuws

Oppervlakten:

  • Detailhandel 14.000 m2
  • Horeca (inclusief hotel) 7.500 m2
  • Kantoren 13.900 m2

99 koop- en huurwoningen

Michel HuismanCitaat van kunstenaar Michel Huisman (ontwerper van het Maankwartier):
‘Het is als schoonspringen van een hoge plank. We zijn van die plank afgesprongen en hangen nu in de lucht. Tijdens de duik naar beneden zal ik kijken of niemand het stopje uit het bassin trekt.’

 

Lege kantoren te huur

Nieuwe winkel- en kantoorruimten gebouwd voor leegstand

Posted by | Nieuws

‘Bijna alle nieuwe winkelruimten worden gebouwd voor leegstand en dat zien we voor het eerst’, zo maakte de directeur van Locatus, het bedrijf dat informatie aanlevert over winkelvastgoed, vandaag (27 juli) openbaar. 1 juli jl. stond er ongeveer 1.900.000 m2 winkelruimte leeg. Dat aantal vierkante meters loopt bovendien nog steeds op. Centrale winkelgebieden (de grootste winkelcentra in gemeenten) hebben te kampen met onverhuurbare panden. Ook winkels in woonwijken staan steeds vaker leeg.

Tevens staat 7.030.000 m2 kantoorruimte leeg. Dat is een stijging van ruim 4% t.o.v de 2e helft van 2010. Die leegstand wordt vooral veroorzaakt doordat bestaande kantoorruimte ingeruild word voor nieuw gebouwde kantoren.

Hart-Leers:  ‘Deze feiten onderstrepen onze insteek. We moeten kiezen voor compact en voor inbreiden in plaats van alsmaar uitbreiden. Eerst invullen en gebruiken wat er is voordat, na nieuwbouw, ‘het oude’ aan zijn lot overgelaten word en vervolgens aan leegstand en verloedering overgeleverd is’.

Ook Heerlen heeft te kampen met forse leegstand. Een nieuw Maankwartier, dat enkele tienduizenden meters aan woon-, winkel- en kantoorruimte toevoegt, zal dat zeker niet verbeteren. Ook komt na het verplaatsen van het Arcus College een heel aantal grootschalige schoollocaties leeg te staan. Extra lege gebouwen waarvan niemand weet wat daarmee gebeuren gaat’.

Hart-Leers: ‘Wij maken ons al geruime tijd hele grote zorgen en begrijpen niet dat wij, als lokale politieke partij, hierin blijkbaar helemaal alleen staan. ‘Roepende in de lokale woestijn’ als het gaat om nieuwbouw dat flinke leegstand achterlaat’.

 

Heerlen start bestemmingsplanprocedure Maankwartier

Posted by | Nieuws

Per vandaag (27 juli) legt de gemeente Heerlen het ontwerpbestemmingsplan Maankwartier ter inzage. Ook het exploitatieplan en de beschikking hogere grenswaarden liggen ter inzage.

Hart-Leers ziet, zoals bekend, niets in de komst van het Maankwartier en wijst er nogmaals fijntjes op dat nu al vele winkels, kantoren en woningen in Heerlen (en in de regio Parkstad) leegstaan terwijl het Maankwartier onder andere 10-duizenden meters woon-, kantoor- en winkelruimte toevoegt.

In de 27 juli editie van Weekblad Parkstad, ook te lezen via www.aencmedia.nl ‘e-papers’ vind u de gemeentelijke publicatie.  

Binnenkort is deze gemeentelijke informatie ook te vinden op www.heerlen.nl Bekijk daarvoor de bekendmakingen van 27.07.11

Teleurstellende ‘informatieavond’ voor Heerlense ondernemers

Posted by | Nieuws

Vanavond (6 juli) vond in de filmzaal van Schunck* een informatieavond over plannen in de binnenstad plaats.Het Schinkelkwadrant, Maankwartier, De Morenhoek en voormalige Muziekschool kwamen onder andere voorbij. ‘Niets nieuws te melden’, was een veel gehoorde en teleurstellende reactie.

Terloops bleek dat de oude muziekschool (aan het Wilhelminaplein) nog steeds niet verkocht is aan de beide ondernemers die er een Betahuis willen beginnen, dat er nog geen parkeerondernemer voor het Maankwartier is terwijl dat eerst zeker leek. Ook bleek dat de plannen en invulling rondom het Schinkelkwadrant voor lijken te liggen ten opzichte van het Maankwartier.

Plannen die volgens de gemeente Heerlen allemaal aanstaande zijn blijken er vanuit de markt gezien kennelijk ietsje minder rooskleurig bij te liggen. Plan Stationsstraat (Luna Lux) vooruitgeschoven of afgeblazen? Betahuis: aankoop/verkoop heeft nog niet plaatsgevonden. Dat terwijl de folders (die o.a. in het gemeentehuis bij het ondernemersloket liggen) melden ‘opening zomer 2011’. Metamorfose ‘Free record shop’: oriënteerden fase gonst het vanuit de markt terwijl de gemeente Heerlen aangeeft dat de bouwwerkzaamheden aanstaande zijn.

Fatamorgana’s of verschil van inzicht? Wie zal het zeggen.

Ook sprak de wethouder uit dat gebleken is dat de parkeergarage onder het Schouwburgplein niet voldoet en niet meer te renoveren is. Beangstigend en bovendien een forse kostenpost waarop Hart-Leers al tijdens de algemene beschouwingen wees. De partij hing hier toen een kostenplaatje van 10 miljoen aan. Iets was het college nog bevestigde of ontkende. Q-park huurt deze ruimten als parkeergarage en heeft bovendien een huurcontract dat nog jaren duurt…

Het lijkt erop alsof ook op deze gemeentelijke informatieavond wederom mooie dromen verspreid zijn waarbij de zekerheid van plannen met grote onzekerheid omgeven word. De uitnodiging (bijlage) met de titel ‘informatiebijeenkomst toekomst binnenstad Heerlen’ beloofde heel wat. Ook dat zorgde ervoor dat de filmzaal van het Glaspaleis bomvol geïnteresseerden zat en dat zelfs de trap ‘bezet’ werd. Na afloop waren de informatiestands en diverse discussietafels interessant maar ook dat leverde, helaas, weinig nieuws op.

Onze tip aan de gemeente Heerlen: als u de volgende keer druk bezette ondernemers uitnodigt zorg dan ervoor dat u iets te melden heeft. Schrijft anders gewoon ‘we willen even bijpraten’. Ook dat is immers met enige regelmaat nodig.

Informatiebijeenkomst toekomst binnenstad

Heerlen poetst de plaat

Posted by | Nieuws

Onlangs stemden bijna alle Heerlense politieke partijen (alleen Hart-Leers stemde tegen) in met de gemeentelijke financiering ‘2e fase Maankwartier’.Daartoe behoort ook de grote brug (de plaat) over het spoor. Deze plaat (en alle risico’s daaromtrent) blijft voor eeuwig eigendom van de gemeente Heerlen dat terwijl de opstallen eigendom worden van zowel de NS als woningcorporatie Weller.

Hart-Leers: ‘Wij maken ons zorgen over deze constructie. Tot in de eeuwigheid zijn bijvoorbeeld ook alle onderhoudskosten en risico’s m.b.t ‘de plaat’ voor rekening van de gemeente Heerlen. Hoe het in een dergelijke situatie kan aflopen zagen we onlangs in Heerlerheide waar de lekkende dakplaat van de parkeergarage voor 1,7 miljoen euro (waarvan 1,4 Mln. euro voor rekening van de gemeente Heerlen) moest worden vervangen’

MEMO juridische constructie Plaat Maankwartier 17-06-2011

Ook MKB Parkstad en Corio League zien Maankwartier niet zitten

Posted by | Nieuws

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei jl. besprak de Heerlense gemeenteraad een miljoenenkrediet, ter hoogte van 12.533.070,- Euro, voor het Maankwartier. Het grootschalige project in de Heerlense stationsomgeving dat vele duizenden extra vierkante meters aan winkelruimte, kantoren en woningen een plek moet geven. Ook MKB Parkstad en de Corio League wonden er in een schrijven aan de gemeenteraad (bijlage) geen doekjes om:  Maankwartier? Natuurlijk niet! Zij wezen daarbij zelfs op de ondergang van de stad Heerlen.
 
Hart-Leers bleek de enige partij in de Heerlense gemeenteraad die tegen het raadsvoorstel stemde. Ook daarmee onderstreept de partij het Maankwartier aan de rand van het stadscentrum niet te zien zitten. Het gerenommeerde instituut Locatus geeft aan dat Limburg in 2020 op 30% structurele leegstand afstevent terwijl nu al in Heerlen ca. 200 winkels leegstaan. Alleen het stadscentrum en directe omgeving kennen op dit moment ruim 100.000m2 leegstaande kantoorruimten. 
 
‘Wij pleiten voor eerst gebruiken en invullen wat er is, compact en dynamisch. Waarbij onze mening luidt dat juist onder de huidige omstandigheden de komst van het Maankwartier de leegstandsmalaise alleen maar verergeren zal’ zo verduidelijkt Hart-Leers. ‘Realiseer een gedegen bus- en treinstation en stop daarna met de grootschalige ontwikkelingen rondom deze spoorlocatie. Steek deze gigantische miljoenen investering liever in het bestaande centrum en vul daar panden anders en/of nieuw in. Dat dit mogelijk is bewijzen ‘De Morenhoek’ en Luciushof in Heerlen centrum. Ook de plannen aan de Stationsstraat ‘Luna Lux’ en het Schinkelkwadrant wijzen er op dat ook (en juist!) het bestaande vele mogelijkheden kent’.

Bijlage: Maankwartier, natuurlijk niet

Maankwartier

Bouwvergunning Maankwartier (Noord) niet aangevraagd

Posted by | Nieuws

Op 15 februari jl. antwoordde burgemeester en wethouders van Heerlen, naar aanleiding van vragen van Hart-Leers, als volgt: ‘De bouwvergunning aanvraag voor deel Noord zal in maart 2011 door Weller ingediend worden’. Inmiddels is het mei en vernam niemand iets over deze aanvraag.

Hart-Leers informeerde vandaar erna of een bouwvergunning aangevraagd werd.

De gemeente Heerlen gaf vandaag het volgende antwoord: ‘Weller heeft nog geen bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) aangevraagd. Wel is er een concept “als ware het een aanvraag” voor de noordzijde van het Maankwartier die door de afdeling Publiek Zaken wordt bekeken. Maar deze wordt niet formeel behandeld of gepubliceerd. Een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is pas aan de orde nadat het bestemmingsplan Maankwartier in procedure is gebracht. De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is voorzien in de raadsvergadering van oktober 2011. Daarna kan pas een bouwvergunning worden verleend. De formeel indieningdatum van de aanvraag en publicatie voor een omgevingsvergunning is nog niet bekend’.

Het lijkt er aldus op dat wederom een maandenlange vertraging opgetreden is.

Hart-Leers pleit voor een compacte dynamische stad en ziet het Maankwartier daarbij als een forse stap te ver. ‘Eerst de leegstand invullen en herbestemmen, gebruiken  wat er is voordat er extra woningen, winkels en kantoren bijkomen’

Start voorbereidende werkzaamheden bouw Maankwartier zonder aanvraag bouwvergunning?

Posted by | Nieuws

Via een persbericht deelt de gemeente Heerlen mee te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het Maankwartier. Een aanvraag voor een bouwvergunning lijkt er echter vooralsnog niet te zijn dit terwijl het college van burgemeester en wethouders dit wel begin februari mededeelde.

Naar aanleiding van vragen gesteld door Hart-Leers antwoordde het college op 15 februari jongstleden als volgt: ‘De bouwvergunningsaanvraag voor deel Noord zal in maart 2011 door Weller ingediend worden’.

Men start nu met het graven van sleuven en het kappen en verplaatsen van bomen waarbij het gehele terrein met bouwhekken afgesloten word. Dit terwijl er blijkbaar nog geen bouwvergunning ingediend c.q aangevraagd is. ‘Is dit een normale gang van zaken of toch een beetje vreemd?’ vraagt Hart-Leers zich af. De partij wil op deze vragen graag op korte termijn antwoord van de gemeente Heerlen

Persbericht Voorbereiding Maankwartier

Stationstraat: doodlopend, zonder Aldi. Spoorsingel: 10.000 voertuigen per dag.

Posted by | Nieuws

Hart-Leers bezocht woensdagavond 23 februari een informatieavond in ’t Juphuis te Schandelen. Daar werden plannen getoond over de ontsluiting rondom ‘Het Maankwartier’. Plannen die rondom deze plek nogal wat impact zullen hebben.

Zo lijkt de gemeente Heerlen van plan om de Stationstraat ter hoogte van het station doodlopend te maken waarbij men er wel iemand kan halen of brengen maar doorrijden richting Parallelweg definitief tot het verleden behoort. Terloops werd ook duidelijk dat de Aldi supermarkt zich niet in het Weller nieuwbouwplan aan de Stationstaat (Lux Luna ) vestigt maar dat Aldi koos voor een plek in Meezenbroek/Schaesbergerveld.

Omdat Heerlen plant om de Cityring in plaats van over de Klomp- en  Stationstraat via het Groene Boord over de Spoorsingel te leiden zullen daar het aantal voertuigbewegingen fors toenemen. Aantallen van 10.000 voertuigen per dag, een flinke toename, passeerden daarbij de revue.

Ook plant de gemeente Heerlen binnen niet al te lange termijn enkele panden aan de Spoorsingel te willen slopen. Daar waar het er onlangs nog op leek dat tot medio 2016 niets met deze Spoorsingelpanden zou gebeuren lijkt die vlag er nu anders bij te hangen.

Hart-Leers: ‘Wij zijn erg benieuwd erna per wanneer deze plannen ook met politiek Heerlen gedeeld worden en wat de reacties vanuit de stad op deze plannen zijn’.

Behalve het informeren van de ondernemers in de Willemstraat en omgeving staat binnenkort ook een informatieavond voor het Eikenderveld en de binnenstad op de agenda. Op www.viadrupsteen.nl zijn enkele impressies van de stationsomgeving te zien.

Maankwartier

Maankwartier: nog een lange weg te gaan

Posted by | Nieuws

Hart-Leers ziet de komst van het Maankwartier, de ‘grootse’ plannen in de omgeving van het station, niet zitten. ‘Wij zien het als een verplaatsing van onze binnenstad dat op andere plekken leegstand veroorzaakt en daarbij ons bestaande stadscentrum ‘de das om doet’

Hart-Leers volgt het dossier Maankwartier zeer kritisch en kreeg deze week antwoord (bijlage) op diverse vragen die zij stelde. Antwoorden die deels opzien baren.

Zo blijk dat woningcorporatie Weller de gronden pas hoeft ‘af te nemen’ indien er een bruikbare bouwvergunning is. De gemeente Heerlen verwacht dat deze vergunning er medio in de 2e helft van dit jaar zijn zal. Diegene die de bouwvergunning aanvraagt is natuurlijk Weller. Hierbij verwacht de gemeente Heerlen dat de vergunning voor de delen ‘Zuid’ in maart aangevraagd wordt en die voor het deel ‘Noord’ in de 2e helft van dit jaar volgt.

Heerlen zal voor haar deel (de plaat over het spoor) in het 2e gedeelte van dit jaar (of uiterlijk begin 2012) een vergunning aanvragen. Waarbij de NS medio begin 2014 een vergunning aanvraagt. Saillant detail: indien men geen bruikbare bouwvergunning aanvraagt vervalt tevens de afnameplicht van de grond c.q. bestaat deze helemaal niet! ‘Indien Weller geen bouwvergunning aanvraagt kan/zal zal het Maankwartier niet gerealiseerd worden’ zo schrijft de gemeente Heerlen in haar antwoord aan Hart-Leers.

Bovendien is een van de ontbindende voorwaarden voor Weller het overschrijden van ‘voordien bepaalde bouwkosten’. De grenzen van deze bouwkosten blijken in een vertrouwelijke bijlage van de overeenkomst opgenomen te zijn. ‘In het belang van de onderhandelingen tussen Weller en de aannemer wordt deze bijlage door de gemeente niet openbaar gemaakt’ zo schrijven burgemeester en wethouders.

Het inschatten van -de bouwkosten op dit moment- blijkt tevens onmogelijk ‘wegens het financiële belang van Weller’. Hierbij geeft Weller aan geen gebruik van de ontbindende voorwaarde met betrekking tot de ‘financiële
onderleggers’ te maken. Op de ontwikkelingen van bouwkosten gaat de gemeente Heerlen in haar antwoord slechts in het algemeen in. Daarbij blijkt dat de ontwikkeling van bouwkosten in de provincie Limburg vanaf ’03 tot en met ’09 met 28% toenam.

Overigens: een voortgangsrapportage over het Maankwartier is inmiddels -in concept- gereed. Burgemeester en wethouders verwachten dat deze rapportage in de raadscommissie van 15 maart a.s. behandelt zal worden. 

Bijlage: antwoord

Kegelpaleis

Stilval in ontwikkelingen

Posted by | Nieuws

KegelpaleisDe gemeente Heerlen kocht het Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat jaren geleden voor enkele honderdduizenden Euro’s, het pand verloederde en verpauperde. ‘Het is momenteel te gevaarlijk om er naar binnen te gaan’, vertelde de vakwethouder gisteravond tijdens de raadscommissievergadering. Daarbij deed zij uit de doeken dat het college denkt aan het slopen van de achterliggende zaal en aan het laten staan van het voorhuis. Echter: ‘Dit voorhuis behouden gaat heel veel geld kosten’, voegde zij hieraan toe. Vandaar is het college er nog niet uit wat de toekomst van het Kegelpaleis zou moeten zijn. Medio april volgt een concreet voorstel.

Oude muziekschoolOok met betrekking tot de oude muziekschool en de lege panden aan de Stationstaat, het plan Lux Luna, blijft het oorverdovend stil. De vraag die Hart-Leers over de voortgang van deze projecten stelde werd door de vakwethouder beantwoord met de woorden: ‘Er wordt over onderhandelt’. Ook rondom het Maankwartier blijft het momenteel stil en hoe zit het met het nieuwe ‘verfje’ op de buitengevel van het Royal Theater? Gaat dit nu door of niet? Immers de Parkstadraad zou hiervoor nog enkele tonnen moeten bestemmen.

SpoorsingelDe troosteloze aanblik van de leegstaande panden aan de Spoorsingel blijft waarschijnlijk nog enkele jaren zo, ook dat werd enige tijd geleden duidelijk. Om de leegstand creatief aan te pakken denkt de gemeente Heerlen er momenteel serieus over na om in het voormalige CBS gebouw de kweek van groenten te gaan laten plaatsvinden. Mocht een nieuwe Arcuslocatie doorgaan dan volgt een volgend probleem. Waarvoor worden alle lege Arcus schoolpanden bestemd en welk effecten heeft ook die leegstand en het wegvallen van scholierenstromen op de dynamiek van de stad?

Voormalig CBS gebouwGisteravond vond, op voorstel van Hart-Leers, een discussie plaats over leegstand en krimp. Vooral de gevolgen van leegstand en minder inwoners lijkt eenieder inmiddels goed voor ogen te staan. ‘Er is forse leegstand terwijl er word doorgebouwd’ zo vatte een lid van de raadscommissie de stand van zaken compact samen. Het is ‘van veel te veel’ en moet niet ‘van veel te veel en nog meer’ worden…

leegstand

Ruim 100.000 m2 leegstand ‘goede score’?!

Posted by | Nieuws

In en om het directe stadshart van Heerlen staan ruim 100.000 m2 kantoorruimte leeg. Op andere plekken lijkt het nog erger te zijn, soms nog veel erger zelfs, vandaar doet Heerlen het qua leegstand nog niet zo slecht concludeert een onderzoek van DTZ Zadelhoff. ‘Een goede score!’, uit de wethouder bijna euforisch. ‘Een nogal wrange uitspraak voor eenieder die geconfronteerd  wordt met de vele (toenemende) leegstand in onze stad’, reageert Hart-Leers hierop.

In en om het stationsgebied alleen al staan vele duizenden vierkante meters leeg, ook langs de Putgraaf is leegstand al vele jaren nadrukkelijk aanwezig. ‘Zoek eens naar vrije kantoorruimte in onze stad en u zult waarschijnlijk schrikken van het enorme aanbod. Een relatief goede score is dus zeker geen reden voor een hoerastemming’ concludeert Hart-Leers.

Het betreffende stuk van DTZ Zadelhoff ‘Van veel te veel’ (te vinden op www.dtz.nl) geeft aan dat van de huidige 47 miljoen m2 voorraad aan kantoorruimte 13,9% leegstaat en het aanbod aan kantoren en bedrijfsruimte zo groot is dat geen enkele opleving voldoende is om de leegstand structureel te verkleinen. Reden voor feest? Nee dus.

Het rapport wijst onder andere ook op de afname van de beroepbevolking en de impact van het Nieuwe Werken (geen vaste werkplekken) waardoor ook fysiek minder kantoorruimte nodig is en benoemt bovendien dat juist ‘aan de randen van Nederland’ harde klappen vallen omdat juist daar door de afname van de beroepsbevolking extra lege kantoorruimte zal ontstaan. Overigens: verhuist een bedrijf naar een nieuwe plek dan ontstaat op een oudere plek leegstand die vervolgens niet uit de markt genomen wordt.

Hart-Leers: ‘Wordt u hier vrolijk van? Wij in ieder geval niet’. Handen uit de mouwen en aanpakken dit probleem luidt het devies. Zeker niet doorbouwen is de aanbeveling van DTZ: ‘Het is onverstandig om nog meer vierkante meters aan de huidige voorraad toe te voegen zonder dat goed wordt nagedacht over wat te doen met de miljoenen vierkante meters die er nu te veel zijn ‘.

Maarliefst 16.000m2 nieuwe kantoorruimte in het Maankwartier bouwen? Niet doen dus…

Jaarverslag CRK Heerlen wijst op leegstand door Maankwartier

Posted by | Nieuws

Het jaarverslag 2009 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen (openbaar gemaakt op 18.10.10) beschrijft op pagina 51 het volgende:

‘Bij een groot project als het Maankwartier moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden met betrekking tot winkelruimten, kantoren en woonvoorzieningen, wil men toekomstige leegstand in andere stadsdelen voorkomen’.

Hart-Leers wijst al lange tijd nadrukkelijk op leegstand die na een mogelijke komst van het Maankwartier zal ontstaan en wijst daarbij ook op de reeds bestaande forse leegstand van winkels en kantoren in Heerlen.

‘Wij kiezen voor een compacte, dynamische stad en kiezen daarbij voor inbreiding in plaats van uitbreiding. Eerst gebruiken en invullen/herbeleven van wat er is (en reeds leegstaat) voordat een fors nieuwbouwproject zoals het Maankwartier opgestart wordt’.

 

Spoorsingel

Verpauperde en verloederde Spoorsingel blijft ook komende jaren onveranderd

Posted by | Nieuws

Via een memo (bijlage) aan de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling liet het college op 22 november weten dat ook de komende jaren de panden aan de Spoorsingel, vanaf de hoek Willemstraat tot en met het voormalige sporthotel (allen eigendom van de gemeente Heerlen) er verpauperd en verloederd bij blijven liggen. Eerdere plannen om tot een 4 miljoen kostende sloop en herinrichting over te gaan lijken daarmee jaren vooruitgeschoven.

Ruim 12 miljoen Euro investeerde de gemeente Heerlen inmiddels in het verwerven, beheer en onderhoud, van deze rij panden. Panden die allen sloop te wachten stond zo begreep Hart-Leers tijdens een gemeentelijke discussie die hierover, alweer enige tijd geleden, gevoerd werd. Een miljoeneninvestering met het oog op uitbreiding. Een plan dat nadien afgeblazen werd: hoge kosten, zonder resultaat. Tenminste als blijvende verloedering en verpaupering niet als resultaat beschouwt word.

‘Men hoopt nu erop dat het Maankwartier als magische ‘Phoenix’ de hele buurt zal laten herrijzen. Echter voordat een mogelijke realisatie van het Maankwartier af is zitten we op z’n vroegst in 2016 zo meldt diezelfde memo’.

Ook op dit dossier heeft het ‘toverwoord’ creatieve industrie vat gekregen. De gemeente Heerlen oppert namelijk om indien panden op de Spoorsingel beschikbaar komen deze tijdelijk beschikbaar te stellen voor de huisvesting van creatievellingen. Terwijl even verderop, in het ruim 40.000 m2 groot omvattende (voormalige) CBS gebouw dit inmiddels (sinds begin oktober jl.)
praktijk is. Betaalbare ruimte te over aldaar. Of de Heerlense creatieve industrie groot genoeg blijkt om alle inmiddels ervoor beschikbare leegstand te (kunnen) vullen zal de tijd leren…

Aan de andere kant van de ‘Phoenix’ Maankwartier voltrekt zich inmiddels eenzelfde scenario: alsmaar vooruit schuiven. De rij verpauperde en verloederde leegstaande panden aan de Stationstraat, het plan Lux Luna, verkeert immers al jaren in geen enkele vooruitgang. Een bouwvergunning blijkt (nog steeds) niet aangevraagd een ook een bouwplan ontbreekt naar verluidt.

Leegstand, verpaupering en verloedering manifesteert zich al geruime tijd prominent middenin het hart van de Parkstad. Het ‘kloppende stadscentrum’ zoals vele stukken het betitelen. Een gegeven dat, in plaats van alsmaar vooruitschuiven, aanpak vereist!

Winkelcentrum de Bongerd

Winkelcentrum De Bongerd sluit haar deuren

Posted by | Nieuws

Winkelcentrum de BongerdDe Wibra vertrok al enige tijd geleden, hobbywinkel Pippoos volgde en onlangs sloot ook kinderkledingzaak Villa Happ.

Nu het winkelcentrum grotendeels leegstaat besloot de eigenaar de toegangsdeuren te sluiten en de winkels die allen alleen nog aan de buitenkant liggen via hun directe buitendeur toegang te laten bieden.

Al geruime tijd wijst Hart-Leers op de toenemende leegstand in het Heerlense stadscentrum. Toevoeging van het Maankwartier zal deze situatie verergeren zo stelt Hart-Leers. De eigenaar van het winkelcentrum verwijst ook naar het Maankwartier. Door dergelijke grootschalige ontwikkelingen verliezen winkeliers hun interesse in locaties zoals winkelcentrum De Bongerd gelegen pal naast het Glaspaleis. Met het toevoegen van winkelruimte terwijl er reeds forse leegstand is verplaatst het bestaande en blijf leegstand over.

Het oudste winkelcentrum van Heerlen centrum. Gelegen op de plek waar ooit V&D startte en dat later als grote buur het Glaspaleis kreeg lijkt een lege huls geworden.

Hart-Leers verwees al in oktober vorig jaar, inmiddels een klein jaar geleden dus, naar ontwikkelingen rondom winkelcentrum de Bongerd en informeerde naar de toekomst van dit winkelcentrum.
Het College van B&W reageerde toen op deze schriftelijke vragen als volgt:

  • Bij de gemeente waren tot dusver geen plannen rondom het winkelcentrum bekend.
  • Indien het winkelcentrum een metamorfose mocht ondergaan zal de gemeente Heerlen zich maximaal inspannen om de zittende ondernemers te helpen.
  • Indien de eigenaar/ontwikkelaar zich bij de gemeente meldt zal men bezien hoe die plannen passen binnen het gemeentelijke streven naar een integrale centrumontwikkeling, het winkelcentrum kan daarin een strategische rol vervullen.

Na het krantenbericht in het Limburgs Dagblad van vanmorgen lijkt het erop alsof na deze briefwisseling met de gemeente men tot op heden niet de moeite nam om een gesprek met de eigenaar/ontwikkelaar van dit winkelcentrum aan te gaan. Heerlen liet het kennelijk allemaal op z’n beloop…

Hart-Leers wil van het college weten wat men nu concreet van plan is om dit karakteristieke (een oudste) winkelcentrum van Heerlen spoedig te herbeleven.

Maankwartier

Wijzigingen ‘overeenkomst Maankwartier’ meer dan alleen de rolverdeling

Posted by | Nieuws

MaankwartierOp 24 februari jl. ondertekenden de gemeente Heerlen, Weller en NS Poort een gewijzigde ontwikkeling realisatie overeenkomst Maankwartier. Het leek er in eerste instantie op alsof alleen de rolverdeling wijzigde. NS (Poort) trok zich terug tot het ontwikkelen van een nieuw stationsgebouw terwijl Weller een stap naar voren deed en de gehele ontwikkeling van het Maankwartier op zich nam.

Inhoudelijk wijzigden ook de volgende zaken:

1: In de voorgaande overeenkomst zou NS (Poort) de gemeente Heerlen betalen zodra sprake was van een bruikbaar bestemmingsplan. Na het instemmen met de gewijzigde overeenkomst betaald Weller de gemeente Heerlen zodra sprake is van een bruikbare bouwvergunning. Betaling van 9.704.788 Euro (naar het prijspeil van 01.01.2005) op een later moment dus.

2: Ook dienen de overbouwingsrechten zeker gesteld zodat de gemeente Heerlen ‘de plaat over het spoor’ kan en zal realiseren. De plaat waarop Weller vastgoed/opstallen realiseren kan.

3: Omdat Weller de bouwvergunningaanvragen voor ‘Noord en Zuid’ apart indient zal ook de betaling op 2 afzonderlijke momenten plaatsvinden.

‘Waarom deze specifieke inhoudelijke wijzigingen plaatsvonden is ons onbekend, mogelijke gevolgen hiervan kunnen wij bovendien niet inschatten of overzien. Het lijkt ons vandaar niet meer dan normaal dat ook de gemeenteraad in een dergelijke kwestie haar mening geeft. Deze ‘miljoenenkwestie’ met alle mogelijke gevolgen van dien had volgens Hart-Leers breeduit op de raadscommissieagenda ter discussie moeten staan, dat is niet gebeurt.’

Collegevoorstel b&w (ORO) Maankwartier
Realisatieovereenkomst Maankwartier persbericht

Markante eroticawinkel stopt

Posted by | Nieuws
lingerieDe markante eroticawinkel, Beate Uhse, gelegen aan de Willemstraat te Heerlen centrum, is gestopt. Ruim 30 jaar zat een eroticawinkel op deze plek. Aan deze langdurige ‘traditie’ lijkt nu een einde te zijn gekomen.
 
Naar verluidt stopt ook deze winkel omdat verkoop via internet gemakkelijker en interessanter is. Iets wat men steeds vaker hoort en dat vervolgens ‘gaten slaat’ in het aantal in gebruik zijnde winkelpanden. De leegstand van winkel- en kantoorpanden blijft een blijvende bron van zorg voor Hart-Leers. ‘Wij zijn dan ook erg benieuwd naar het leegstandsbeleid dat de gemeente Heerlen, op onze uitdrukkelijke wens, binnenkort zal gaan vormgeven’.
 
Letterlijk om de hoek van forse leegstand plant men momenteel het Maankwartier. Terwijl, nog deze week, professor Eichholz van de Universiteit Maastricht op L1 vertelde dat sowieso de nieuwbouw van kantoren moest stoppen en men zou moeten overgaan tot sloop of herbestemmen van leegstaande gebouwen. Gemeenten met teruglopende bewonersaantallen moeten zich dat nog nadrukkelijker realiseren, zo betoogde hij.
 
HoppenhofOok het kantoorpand (ca. 4000m2) van Woonpunt aan de Akerstraat, dat amper 5 jaar geleden gerenoveerd en betrokken werd, staat sinds onlangs te huur (www.beckersbedrijfsmakelaars.nl). Woonpunt verhuist naar Maastricht.
 
‘De leegloop is duidelijk zichtbaar. Eerst gebruiken en herbestemmen wat er is en niet bouwen voor leegstand!’, dat is, was en blijft ons uitgangspunt. Toch doorgaan met het Maankwartier is wat ons betreft verre van goed. Bovendien staat van het enige dat het Maankwartier ‘in de verhuur heeft’ nog ca. 1700 m2 te huur en dat al sinds de oplevering…
leegstand

Aanpak leegstaande kantoren krijgt vorm

Posted by | Nieuws
Ook beleggers, ontwikkelaars en (oud)huurders willen het grootschalige probleem van leegstaande kantoren oplossen. Vandaar heeft het ministerie van VROM samen met deze marktpartijen een akkoord gesloten over een gezamenlijke aanpak van leegstand. ‘Een prima plan om dit samen aan te pakken en oplossen’, luidt de reactie van Hart-Leers hierop. ‘Bovendien werd het ook hoog tijd!’.

In de afgelopen week bevestigde ook het Heerlense College van B & W leegstandsbeleid te zullen gaan ontwikkelen. Als concreet antwoord op vragen van Hart-Leers hierover is ook dit een prima eerste stap in de goede richting. ‘Samen de schouders eronder en aan de slag!’. Immers: met alleen al meer dan 100.000m2 leegstaande kantoorruimten in en rondom het Heerlens stadscentrum is een actief leegstandsbeleid een regelrechte must.

 
leegstand
Met plannen om leegstaande kantoren te herontwikkelen kan voorkomen worden dat nieuwe kantoren worden bijgebouwd terwijl andere, reeds bestaande, kantoren leeg blijven staan. Het ministerie van VROM neemt bovendien drastische maatregelen zoals alleen toestemmen in het bouwen van nieuwe kantoorruimte indien vaststaat dat er geen bestaande alternatieven in reeds bestaande leegliggende kantooruimten zijn.
 
Nu inmiddels 14% van de Nederlandse kantoorruimte leegstaat noemt de Vereniging van Institutionele beleggers in Vastgoed Nederland deze leegstand ‘maatschappelijk en bedrijfseconomisch onacceptabel’. Hart-Leers sluit zich hier volledig bij aan en pleit voor een dynamische compacte stad waar eerst gebruikt wordt wat er is.
Stationstraat

Plannen Heerlense Stationsstraat wederom maanden vooruit geschoven

Posted by | Nieuws
Stationstraat WellerVoor inmiddels de 4e maal achtereen worden de Weller plannen aan de Stationsstraat met onbekende startdatum vooruit geschoven. Februari jl. zou men met de sloop starten om vervolgens een parkeergarage en diverse winkels met woningen toe te voegen. De locatie, aan de rand van Heerlen centrum, gaat zienderogen achteruit terwijl de sociale woningbouwcorporatie Weller geen vinger lijkt uit te steken om deze locatie enigermate op peil te houden.
 
Vorige week al meldde de lokale partij Hart-Leers dat de grootschalige detailhandelsvoorziening, in de in het oog spingende voormalige Free Record shop gelegen op de hoek Saroleastraat/Dautzenbergstraat, afgeblazen blijkt en ondernemers uit het Corio Centre, naar verluidt, reeds en masse aangaven naar het Maankwartier te willen vertrekken als dit er komt.
 
De plannen met en in Heerlen centrum lijken nu op diverse fronten een pas op de plaats te maken, plannen die onlangs nog door de gemeente Heerlen met bravour en verve gepresenteerd werden. ‘Wat is er precies aan de hand, waarom komen zaken blijkbaar niet van de grond en wat kunnen wij hieraan doen, wat is de conclusie die hieruit getrokken moet worden?’ wil Hart-Leers raadslid Roel Leers van de gemeente Heerlen weten.
Corio

Maankwartier trekt Corio Centre leeg

Posted by | Nieuws

Corio Diverse gekende ondernemers uit het Corio Centre hebben, naar verluidt, reeds breeduit aangegeven (en blijkbaar zelfs al ervoor getekend!) om richting Maankwartier te verhuizen. Kortom: zodra het Maankwartier er komt lijkt het Corio Centre ‘naar de maan’. De gevolgen voor de rest van de Heerlense binnenstad zijn daarbij nog niet eens bekeken.

Een compacte dynamische stad is het credo waaronder de lokale partij Hart-Leers campagne voert. Geen Maankwartier voordat eerst de vele leegstaande panden herbenut zijn en er weer leven in het bestaande zit. Niet uitbreiden buiten de City-ring, die het bestaande koopcentrum omsluit, voordat het ook binnen die City-ring weer bruist.Voor een bruisende stad kiezen en daarbij eerst gebruiken wat er is.

De uittocht die zich nu al vanuit het Corio Centre richting Maankwartier lijkt af te tekenen lijkt een voorbode van niet veel goeds voor het bestaande. Het creeert extra leegstand door verplaatsing van het bestaande. Nieuwe bedrijven zouden het plan Maankwartier gaan vullen, bedrijven die er tot op heden nog niet in Heerlen waren en een aanvulling op het bestaande zouden zijn vermeldde de gemeente Heerlen meermaals.

Lege kantoren te huur

Ook hoeveelheid leegstaande kleinere kantoorruimten in Heerlen schrikbarend

Posted by | Nieuws

Lege kantoren te huur Heerlen: ook 10.000den m2 leegstaande kleinere kantoorruimten in beeld gebracht. Een schrikbarend resultaat!

Naar aanleiding van vragen van de lokale partij Hart-Leers gaf de gemeente Heerlen onlangs inzicht in de leegstand van kantoorruimten groter dan 1000m2. Meer dan 100.000 m2 leegstand kwam daarbij uit de bus. Deze lijst bleek bovendien verre van compleet. Hart-Leers vroeg door: ‘hoe zit het met de locaties kleiner dan 1000m2?’ Gisteren volgde het onthutsende antwoord (zie bijlage).

Slechts een hele kleine greep aan leegstaande kantoorlocatie’s, met een oppervlakte kleiner dan 1000m2, leverde nu al ruim 10.000m2 op. Amper een handje vol van de vele locaties voerde de gemeente Heerlen in haar memo op. Bij grotere locaties gaf men bovendien slechts aan ‘verhuurbaar vanaf zoveel meter’ zonder daarbij de totale hoeveelheid leegstand prijs te geven.

Hart-Leers vroeg om harde en duidelijke cijfers. Concrete cijfers over leegstand van winkels en kantoren. Mondjesmaat rollen de antwoorden nu binnen. Deze ‘vage schets’ levert echter nu al een schrikbarend beeld op: enorme leegstand, ook op de kleinere locaties!

‘Wij pleiten voor een compacte, dynamische stad waarin we eerst gebruiken wat we hebben zonder klakkeloos te blijven (bij)bouwen waardoor elders leegstand ontstaat’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers raadslid Roel Leers.  

Bijlage