mijnwater

Mijnwaterproject op sterven na dood

Posted by | Nieuws

Geen ca. 130.000 euro jaarlijkse omzet maar amper de helft (ca. 65.000 euro omzet) blijkt het inmiddels ruim 14 Mln. euro kostende Mijnwaterproject (per jaar) te realiseren. Ook lijkt het alles behalve zeker dat het reeds geruime tijd geleden aangekondigde Mijnwaterbedrijf er zeker komt. De onlangs aangetreden Mijnwater directeur blijkt een contract tot augustus te hebben mede waardoor onduidelijk blijft of daadwerkelijk tot oprichting van het lang verwachtte bedrijf wordt overgegaan.

Hart-Leers: ‘Schokkend en schrikbarend is het negatieve en inktzwarte beeld dat keer op keer weer over het Mijnwaterproject naar buiten komt. Amper twee ‘klanten’ zorgen samen, in verhouding tot de miljoenenzware investering, voor een ronduit schamele omzet van ca. 65.000 euro. Waarbij het CBS ca. 25.000 euro voor haar rekening neemt en Weller Energie B.V. voor de overige 40.000 euro tekent.’

Wat ons betreft is het met deze schriftelijke beantwoording (bijlage) zo klaar als een klontje waarom burgemeester en wethouders onze schriftelijke vragen pas na de laatste raadsvergadering van de onlangs gestarte ‘politieke zomervakantie’ beantwoorden. Het Mijnwaterproject lijkt er immers nog slechter voor te staan dan wij al dachten. Het blijkt een regelrecht Mijnwaterdebacle waarvan het einde, helaas, nog niet in zicht lijkt.

Bijlage

Heerlen benoemt directeur zonder bedrijf

Posted by | Nieuws

Al jarenlang heeft de gemeente Heerlen plannen om een Mijnwaterbedrijf op te richten. Eerder zou dat bedrijf feitelijk al lang opgericht zijn waarbij onlangs bleek dat Heerlen nu ervan uit gaat dat het bedrijf uiterlijk voor 1 augustus aanstaande een feit is. Ondertussen is onlangs al een directeur aangesteld.  Een directeur voor een bedrijf dat nog opgericht moet worden?! Dat klinkt natuurlijk wel gek. 

Uit stukken van de gemeente Heerlen blijkt dat de stad momenteel onderzoekt of het op te richten bedrijf niet middels staatssteun tot stand komt. Als dat zo is kan (kennelijk) geen bedrijf opgericht worden. Hoe dit onderzoek te rijmen valt met de inmiddels reeds aangestelde directeur levert een groot vraagteken op. Immers: er is nu wel een directeur waarna de komst van het bedrijf wellicht uitblijft. 

Hart-Leers wil wederom weten hoe het Mijnwaterproject ervoor staat. Inmiddels zijn ruim 14 miljoen euro in het Mijnwater gestopt terwijl de omzet ‘stabiel’ op ca. 120.000 euro per jaar ligt. Hoe verhouden de jaarlijkse kosten zich tot de inkomsten? Legt Heerlen jaarlijks geld bij of loopt het project in de pas en is er wellicht sprake van noch winst noch verlies?

De wethouder verwees Hart-Leers (tijdens de raadscommissievergadering van maandag jl.) naar ‘oude stukken’. Stukken waaruit het een en ander op te maken zou zijn waarbij de wethouder vervolgens een concreet antwoord schuldig bleef. Ook overige commissieleden wisten in deze niets concreets te melden. Daarnaast is duidelijk dat ook bewoners van Mijnwaterwoningen in Heerlerheide klagen over hogere kosten  ten opzichte van hun oude (minder geïsoleerde) woningen. Ook dat staak haaks op het streven van het project.

In de hoop alsnog duidelijkheid te krijgen stelde Hart-Leers vandaag schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

mijnwater

Heerlen hoopt voor 1 augustus a.s. Mijnwater BV op te richten

Posted by | Nieuws

Nog steeds blijft het onduidelijk wanneer (en of) nieuwe klanten aansluiten zodat het Mijnwaterproject minder verliesgevend wordt. Nog steeds praat Heerlen over ‘hoopgevende gespreken’ zoals men ook vorig jaar al berichtte.

Het lijkt er sterk op dat ook in de afgelopen tijd bar weinig vooruitgang geboekt is waarbij zelfs de oprichting van de BV nog steeds niet tot stand kwam. De investering van ruim 14 miljoen euro waartegen ca. 120.000 euro aan
jaarlijkse omzet staat is meer dan zorgelijk. Ook over de problemen met betrekking tot de hoge rekeningen bij de Mijnwaterwoningen in Heerlerheide rept het stuk (bijlage) met geen woord.

Raadsinformatiebrief voortgang mijnwater

mijnwater

Te weinig duidelijke informatie om Mijnwater BV op te richten

Posted by | Nieuws

Er is momenteel te veel onduidelijkheid om over te gaan tot oprichting van een Mijnwater BV zo oordeelden alle oppositie partijen van de Heerlense gemeenteraad. In een motie stelden deze partijen voor om een heel aantal juridische en financiële aspecten te verduidelijken omdat de huidige informatie onvolledig bleek. De partijen stelden ook voor om de rekenkamercommissie te laten onderzoeken in welke mate de geleverde informatie ‘te ja of te nee’ volledig was en wilden vandaar vooralsnog niet instemmen met het voorstel van burgemeester en wethouders.

Hart-Leers:  ‘Inmiddels heeft het Mijnwaterproject ruim 14 Mln. euro gekost. De gemeente Heerlen investeerde daarvan ruim 5,8 Mln. euro waarvan reeds 2 Mln. afgeboekt moesten worden. De overige 3,8 Mln. zouden terugverdient worden. Nu stelt het college voor om dit bedrag in aandelenkapitaal om te zetten waarbij het maar de vraag is of die 3,8 Mln. euro op die manier ooit nog terugkeren in de gemeentekas. Ook wil Heerlen 1,3 Mln. aan contanten investeren in een nieuw op te richten Mijnwater BV. Dit bedrag blijkt amper 30% van het geheel benodigde bedrag. In het slechtste geval blijft Heerlen enig aandeelhouder van die BV en zal dan ook de overige 70% moeten ophoesten. Dat is een bedrag van dik 3 Mln. euro waarna de totale extra investering tot ruim 4,3 Mln. oploopt’.

Er waren ook partijen die aangaven dat men vooral trots moet zijn op het Mijnwaterproject. Hart-Leers vroeg daarop hoe trots men dacht dat de honderden inwoners van Heerlerheide (bewoners van de zogenaamde Mijnwaterwoningen) zijn? Bewoners die maandelijks vele euro’s duurder uit zijn dan in hun voorgaande ‘niet mijnwater’ woning.

mijnwater

Burgemeester en wethouders willen weer miljoenen in Mijnwater stoppen

Posted by | Nieuws

Maandag aanstaande vind de raadscommissievergadering ES plaats. Ook dan staat het Mijnwaterproject weer op de politieke agenda. Behalve dat het college diverse stuken die hiermee te maken hebben -geheim- ter inzage legt (momenteel eerder regel dan uitzondering in onze stad), konden deze gisteren en maandag aanstaande bij het griffiebureau -vertrouwelijk- bekeken worden. Burgemeester en wethouders willen de overblijfselen van de gemeentelijke investeringen, tot nu toe, 3,8 mln euro, nu naar  een nieuwe Mijnwater BV verplaatsen. Daarbovenop willen zij alvast 1,3 mln euro, als kapitaal, aan de nieuwe BV toevoegen.

Die 1,3 mln euro blijken amper 30% van een investering dat het Mijnwaterproject in de komende 5 jaar nodig heeft. Dat betekend dat bovenop de  reeds meer dan 5, 8 mln euro die Heerlen nu al in het Mijnwater investeerde nog eens meer dan 4.3 mln euro komen. Dit willen burgemeester en wethouders in eerste instantie financieren door geen rente te betalen over de eerder geïnvesteerde gemeentelijke 3,8 mln euro omdat men deze nu als aandelenkapitaal betitelen wil.

Niet alles gaat naar de nieuwe BV, de gemeente Heerlen wil de winningsvergunning in eigendom houden omdat deze bij een faillissement van de nieuwe Mijnwater BV verloren zou gaan. Heerlen wil een extern bedrijf optuigen waarvoor burgemeester en wethouders dan een directeur mogen aanwijzen.

Met het scenario van het grensoverschrijdende bedrijventerrein nog vers op ons netvlies lijkt hier het volgende rampenscenario te ontstaan. Geld blijven pompen in iets waarvan het nog maar de  vraag is of daarvan ooit iets van terugkomt.

Maandagavond aanstaande start, in de raadszaal en om 19.00u., de raadscommissievergadering ES waarbij ook het Mijnwater wederom prominent op de agenda staat. U bent natuurlijk van harte welkom om ook deze vergadering bij te wonen.

Agenda commissie ES d.d. 21 november 2011
Raadsvoorstel verzelfstanding mijnwater

Mijnwaterproject pruttelt voort

Posted by | Nieuws

Meer dan 14 Mln. Euro kostte het mijnwaterproject inmiddels. Daarbij blijkt dat tot op heden schamele omzetten van ca. 45.000 Euro (CBS) en maximaal 85.000 Euro (Weller Energie B.V.) geboekt worden. Omzetten, geen winsten. Ook blijkt dat bewoners van de mijnwaterwoningen in Heerlerheide ondanks de ‘niet meer dan anders’ wetgeving (het mag niet duurder zijn dan andere energievormen) toch steeds weer flink moeten betalen. Een project met veel te weinig ‘mijnwaterklanten’ en hoge vaste kosten waarbij investeringen (incl. de miljoenenlening van de gemeente Heerlen) terugverdienen zo goed als onmogelijk is.

Maarliefst 10 uur debatteerde de Heerlense gemeenteraad over het rekenkamerrapport dat het mijnwaterproject grondig tegen het licht hield. Vragen, vragen en nogmaals vragen. Vragen waarop de verantwoordelijk wethouder veelvuldig een antwoord schuldig bleef. Wegens de vele onbeantwoorde vragen werd de extra raadsvergadering, na de eerste termijn, eerder al voor maarliefst 6 weken geschorst. Weken waarin koortsachtig naar antwoorden gezocht werd. De hele ‘mijnwater’ situatie is en blijft hoogst onzeker waarbij burgemeester en wethouders kennelijk (nog) niet de wil hebben om in te zien dat het een zo goed als reddeloze zaak is.

Ook blijkt er een nieuw bedrijfsplan (een businesscase) te zijn. Een plan (daterende uit juni jl.). Dat nieuwe bedrijfsplan kwam ook na veelvuldig vragen erna niet op tafel. De wethouder gaf daarbij uiteindelijk aan ‘het plan’ nog te moeten bekijken op vertrouwelijkheid en dat het plan nog in de collegevergadering aan de orde moest komen waarna het zeer waarschijnlijk, vertrouwelijk, met de raad gedeeld wordt. Wat staat er in dit nieuwe plan en wordt daarin ook/wel rekening gehouden met het stoppen van het mijnwaterproject?

Met het mijnwaterproject, dat al vele miljoenen opslurpte, stoppen vergt inzicht in de gevolgen daarvan. Levert stoppen wellicht claims op? Zo ja, van wie? Mag en kan stoppen zomaar en wat zijn de financiële gevolgen? Is het gunstiger en beter om nu te stoppen dan om ‘voort te blijven pruttelen’?. Meer dan genoeg vragen bleven onbeantwoord overeind. Vragen die burgmeester en wethouders inzichtelijk moeten beantwoorden.

Als bijlage de tekst die Hart-Leers in 2e termijn uitsprak.

Bijlage: de tekst

Extra raadsvergadering mijnwater na 1ste termijn geschorst

Posted by | Nieuws

Op 16 augustus jl. vond een extra raadsvergadering over het onderzoeksrapport van het mijnwaterproject plaats. Een project waarbij koeling en warmte via het op- en rondpompen van grond/mijnwater uit oude mijngangen geleverd wordt. Doordat vele vragen, na de 1ste termijn van de extra raadsvergadering, onbeantwoord bleven en deze zaken nader uitgezocht moeten worden werd de extra raadsvergadering, na het afronden van de 1ste termijn, geschorst. De vergadering wordt op 27 september a.s. voortgezet waarbij de nu nog openstaande vragen (minimaal 2 weken van te voren) beantwoord zullen zijn.

Op dit moment blijken in het kader van het mijnwaterproject slechts proefleveringen plaats gevonden te hebben en blijkt deze proefperiode amper afgesloten te zijn. Technisch blijkt het een en ander mogelijk echter financieel gezien lijkt het mijnwaterproject onmogelijk rendabel te maken indien er niet heel snel het een en ander veranderd. Onder andere zullen er meer afnemers van mijnwater bij moeten komen. Daarom praat de gemeente Heerlen momenteel hernieuwd met het APG/ABP, het Arcus College en zwembad Otterveurt over het mogelijk afnemen van mijnwater. Deze partijen haakten eerder af maar zijn, volgens het college, nu weer ‘in de race’.

Ondertussen werd reeds meer dan 14.000.000 Euro in het mijnwaterproject geïnvesteerd. Van deze overheidsinvesteringen komt meer dan 6.000.000 Euro rechtstreeks uit de Heerlense gemeentekas. Het flinke bedrag dat Heerlen investeerde moet terugverdient worden besloot de gemeenteraad jaren geleden voorafgaande aan deze flinke investering. Onder de huidige omstandigheden is dat echter onmogelijk zo concludeerde de Rekenkamercommissie Parkstad Limburg die het mijnwaterproject onder de loep nam.

Ook lijkt een biomassacentrale, aan de rand van de Heerlense wijk Welten, in planning. Daar plant Xpierence Parkstad (een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit, het Sintermeerten College, de Hogeschool Zuyd en het Arcus) namelijk een nieuwe energiecentrale. Dit project lijkt al in een erg ver gevorderd stadium waarbij momenteel de aanbesteding ervan voorbereid wordt. Hoe en of de directe buurt er al iets vanaf weet werd uit de discussie niet duidelijk dat terwijl Hart-Leers wel nadrukkelijk op informeren (en betrekken) van de buurt aandrong.

Wat Weller Energie BV betreft lijken afnemers van mijnwater in en rondom het nieuwe centrum van Heerlerheide flink duurder uit dan afnemers van reguliere energievormen zo bereikte Hart-Leers onlangs vanuit Heerlerheide. Omdat energie uit mijnwater echter niet duurder mag zijn dan overige energie is dat een gegeven dat feitelijk helemaal niet mag zo klonk het tijdens de raadsdiscussie. Nadat Hart-Leers deze kwestie onlangs openbaar maakte en op tafel legde gaven burgemeester en wethouders aan de zaak aan Weller Energie B.V. voor te zullen leggen en daarbij nadrukkelijk te vragen om tekst en uitleg. Het niet meer dan anders principe geldt namelijk ook voor bewoners van mijnwaterwoningen in Heerlerheide. Of er uiteindelijk geld aan hen terugbetaald word en of de kosten flink omlaag gaan zal binnenkort blijken.

Het college kon overigens aangeven dat een van de beide proefafnemers (het nieuwe CBS) voor 45.000 Euro per jaar aan mijnwater omzet, wat er bij Weller Energie B.V. in Heerlerheide (die naar verluidt veel meer afneemt) omgaat wist de wethouder niet te melden. De CBS omzet  van 45.000 Euro per jaar afgezet tegen de forse investering van meer dan 14.000.000 Euro geeft duidelijk aan dat ‘uit de kosten’ komen (of iets van de investeringen terugverdienen) onder de huidige omstandigheden ronduit onmogelijk is.

Hart-Leers:  ‘Wij vinden de situatie rondom het mijnwaterproject  erg zorgelijk. Behalve dat het er op lijkt dat het nog een enorme klus wordt (en is) om geïnvesteerde bedragen terug te kunnen krijgen verloopt het hele traject tergend langzaam en is ook dat een van de redenen waarom al vele kansen gemist zijn. Wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden die burgemeester en wethouders en de rekenkamercommissie binnenkort geven zullen en zien uit naar het aanstaande vervolg van deze broodnodige discussie’.

Mijnwaterdebacle duurt voort

Posted by | Nieuws

mijnwater

Uit de raadsvergadering van 1 december jl: In september 2006 nam de gemeenteraad het besluit om 4.370.000 Euro in het mijnwaterproject te investeren. Dit met de bedoeling dit grote bedrag ook weer terug te verdienen. Inmiddels is duidelijk dat er nu al 5.800.000 Euro in het mijnwaterproject geinvesteerd is en het college van burgemeester en wethouders nu bovendien voorstelt hier nogmaals 2.400.000 bovenop te doen.

Met slechts 2 afnemers van mijnwater moet er geld bij het project, bij een mogelijke derde afnemer zou het niets opbrengen (of kosten) en bij een 4e afnemer zou er mogelijk geld terug betaalt kunnen worden. Ook bleek terloops, tijdens de discussie, dat het APG (opvolger van het ABP) zeer waarschijnlijk geen mijnwater zal gaan afnemen. Dit terwijl alle leidingen in de APG gebouwen er wel reeds voor zijn aangelegd en tevens de putten ter plekke al geslagen zijn. Reden: het zou in praktijk gewoonweg te duur zijn. Een, of wellicht de, reden waarom andere mogelijke afnemers dus wellicht ook uiteindelijk ‘nee’ zullen zeggen.

Met de nu al 1.500.000 Euro meer investering en daarbovenop nogmaals de door het college gevraagde 2.400.000 Euro zou de startinvestering in dit onrendabele project bijna verdubbelt worden. Het leverde 200 banen (voor een jaar) op vertelde wethouder de Wit. Bij een totale investering van 12.800.000 Euro (behalve het geld van de gemeente Heerlen gingen er namelijk ook nog andere subsidies naartoe) uitgaande van 9.000.000 aan arbeidskosten zou dat 45.000 Euro per manjaar betekenen. Goed betaalde banen dus.

Omdat zowel het nieuwe CBS als een gedeelte van het masterplan Heerlerheide al op het mijnwaterproject aangesloten is kan er niet zomaar gestopt worden. Men zit daar dan in de kou en zal schade claimen richting gemeente Heerlen. Vandaar stelde Hart-Leers voor geen 2.400.000 Euro te investeren maar de zaak even te houden zoals het is, afwachten totdat een mogelijk 3e en liefst nog 4e afnemer zich aandient en dan pas tot mogelijk herfinacieren overgaan. Nu stoppen zou voor forse schadeclaims zorgen en als enige aandeelhouder is Heerlen daarvoor aansprakelijk.

Zie ook: 2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject

2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject

Posted by | Nieuws

mijnwaterenergiecentrale Sinterklaas is sinds zaterdag jl. weer in het land. Dat is ook het Heerlense college van burgemeester en wethouders niet ontgaan. Elke schoen, laars en wie weet zelfs slipper die in onze stad te vinden is lijkt inmiddels gezet. Behalve dat het college afgelopen week al om 1.300.000 Euro vroeg om het bedrijventerrein Avantis van een faillisement te kunnen redden kwam vanmiddag, per post, het bericht binnen dat ook het Mijnwaterproject niet zo verloopt als verwacht.

Omdat de gemeente Heerlen enig aandeelhouder van het Mijnwaterproject is (en daarvoor in de afgelopen jaren reeds vele miljoenen investeerde) draagt Heerlen ook als enige de volledige verliezen erover. Met circa 2.400.000 Euro moet het Mijnwaterproject nu, accuut, geholpen (of wellicht gered?) worden, zo blijkt.

Het verwarmen of koelen via een warmtepompensysteem is overal in Nederland (en ver daarbuiten) reeds lange tijd bekend en succesvol in gebruik. De Heerlense versie, het Mijnwaterproject, is hiervan de lokale variant.

In plaats van onze stad een warm gevoel geven wordt nu, helaas, een rekening c.q naheffing gepresenteerd. Inderdaad wijzen op ons roemruchte mijnverleden is natuurlijk een prima zaak. Of het Mijnwaterproject daar nu wel zo geschikt voor is, dat is en blijft maar de vraag…

Wat betreft ons mijnverleden staat bovendien als een paal boven water dat er bijvoorbeeld veel meer rondom het Nederlands Mijnmuseum zou mogen gebeuren. Immers met hetgeen ter plekke rondom de Oranje Nassau schacht (verborgen achter het oude CBS gebouw) te zien is verdient dit museum ook qua bezoekersaantal (2750 bezoekers per jaar) gewoonweg meer.

Afsluitend, ook in dit dossier blijken gedeelten door de het college van b&w geheimverklaard te zijn. Laten we hopen dat dit dossier geen gelijke afloopt kent als het vorige dossier met geheimhouding.

De extra commissievergadering over het Mijnwaterproject zal op 26 november a.s. vanaf 19.00u. in de raadszaal van het gemeentehuis plaatsvinden. De bijbehorende agendastukken vind u op www.heerlen.nl bij de vergaderstukken van de commissie ES/PAF van 26 november a.s.

Download hier onze inbreng 1e termijn extra commissievergadering Mijnwaterproject, 26 november 2009