parkeren

Ook in Heerlen spreken getallen boekdelen

Posted by | Nieuws

‘Meer dan 70% is tegen zondagsopenstelling!’ echter niet erbij vertellen dat dit uit een enquête naar voren kwam waaraan 30% deelnam. Winkel na winkel ‘steunbetuigingen’ ophalen, met 140 steunbetuigingen schermen, maar daarbij niet aangeven dat Heerlen 700 winkels telt en 140 aldus 20% van het totaal is. Kortom: getallen spreken boekdelen al staat een eerlijke, open en verantwoorde conclusie de een of ander kennelijk niet aan.

Hart-Leers informeerde, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, ook naar de 100.000 euro subsidie voor ‘Heerlens DNA’ (de Ideeënwinkel). Een fikse gemeentelijke subsidie voor het 2 jaar lang uitbaten van een ideeënwinkel. Ondanks dat een gemeentelijk stuk (evaluatie) benadrukt dat hiervoor pas in november 2011 een besluit genomen werd begon dit project al in juli. In Heerlen begin je immers gewoon ook al volgt de goedkeuring (en het geld) pas later. Terwijl het collegebesluit van 15 november ‘11 de volgende opdracht en goedkeuring verstrekte: ‘Op 15 november 2011 heeft het college van b&w het besluit genomen om opdracht te verstrekken aan de stichting Heerlens DNA tot het opzetten en het op zijn minst twee jaar draaiende houden van een ideeënwinkel voor Heerlen’.

Kennelijk net zo gemakkelijk wordt het gemeentelijk telwerk opgepakt, telwerk waarin een belangrijk stuk (de kadernota) aangeeft dat 16 miljard gedeeld door 16 miljoen ‘enkele duizenden euro’s per inwoner’ is. Dat moet natuurlijk 1000 euro zijn gaf de wethouder prompt toe nadat Hart-Leers, als enige, hierna informeerde. Vervolgend met de opmerking dat als dit voorbeeld het gemeentelijk telwerk kenschets het logisch is dat Heerlen in financiële problemen zit.

Wat betreft de verruiming van de uitgaanstijden waren het ook weer getallen die lieten zien dat de noodzaak ervoor ontbrak. Het aantal bezoekers nam niet toe terwijl een meerderheid van de horecabedrijven liet weten dat het voor hen ook helemaal niet hoefde. Ondertussen is duidelijk dat per volgend jaar de leeftijd waarop men alcohol drinken mag van 16 naar 18 jaar stijgt maar dit net over de grens ongewijzigd blijft. Ook het rookverbod zal volgend jaar overal doorgevoerd worden. Welke gevolgen heeft dit voor onze horeca (klein en groot), hoe kenschetst Heerlen een toekomstvisie voor het lokale uitgaansleven waarbij dit in het geheel, voor jongen en oud, overeind blijft? Antwoord op deze vraag volgt, naar wij hopen, direct na de zomervakantie.

Ook wat het parkeren betreft waren het weer harde getallen die de klok sloegen. Het voorstel van Hart-Leers om de tot 80% verhoogde parkeertarieven naar het oude niveau terug te brengen haalde het, helaas, niet. ‘Wie zegt dat hoge parkeertarieven voor minder parkeerders zorgen, ligt het niet gewoon aan de crises?’, wierpen tegenstanders van een fikse parkeergeldverlaging op. Hart-Leers stelde voor de zoveelste maal voor om de tarieven flink te verlagen, een fikse verlaging om daarmee Heerlen aantrekkelijk te maken. Gelukkig dachten Groen Links, RPN, Leefbaar Heerlen en het CDA daar ook zo over. Helaas bleven anderen mordicus tegen waardoor het voorstel geen meerderheid haalde en het parkeertarief onverantwoord hoog blijft.

Opvallend en hoopvol lijkt dat de wethouder na de vakantie met verbetervoorstellen komt, voorstellen die zeer waarschijnlijk Linéa recta in de lijn van de voorstellen van Hart-Leers liggen. Als er dan voor dat voorstel wel een meerderheid gevonden wordt moet u daarvan niet gek opkijken. In dat geval was de weg er naar toe moeilijk en lang maar wordt uiteindelijk weldegelijk succes geboekt. We zullen zien of ‘de aanhouder wint’ en Hart-Leers dan voor haar vasthoudendheid beloont wordt.

Fijne zomervakantie allemaal! Trouwens het ziet erna uit dat de zomervakantie politiek onderbroken word met een extra raadsvergadering, een vergadering over het Mijnwaterproject. Hart-Leers was een van de indieners van een verzoek daartoe. Waarom? Simpelweg omdat de getallen boekdelen spreken: het Mijnwater waarin inmiddels ca. 18 miljoen verdwenen levert een schamele 60.000 euro omzet op. Nu burgemeester en wethouders oprichting van een Mijnwaterbedrijf bepleiten, een bedrijf dat voor 2017 30 miljoen aan investeringen behoeft, is het volgens diverse partijen gewoonweg noodzakelijk dat de gemeenteraad zich ook daar voordien eens goed over buigt…

Hart-Leers brengt voorstel verlaging parkeertarieven in stemming

Posted by | Nieuws

Reeds meer dan eens stelde Hart-Leers voor om de fors verhoogde parkeertarieven flink te verlagen. Helaas ontbrak daarvoor tot nu toe voldoende politieke steun. Na de onlangs verschenen raadsinformatiebrief (bijlage) verwacht wij dat die steun er -onder de huidige omstandigheden- vast en zeker wel is.

Nu de parkeertarieven tot 80% toenamen en de daarmee samengaande inkomsten onder het niveau liggen van de voordien veel lagere tarieven, terwijl parkeerplekken leegstaan en bezoekers wegblijven, moge overduidelijk zijn dat deze politieke keuze alles behalve goed was. Ondanks dat Hart-Leers nadrukkelijk tegen dit voorstel stemde voorkwam dit niet dat een meerderheid ervoor was. Sindsdien zit koopstad Heerlen op de blaren.

Onze oplossing is even duidelijk als simpel: verlaag de parkeertarieven en maak hartje Heerlen daardoor aantrekkelijker. Trek hiermee verloren gegaan publiek, publiek dat onze stad nu links laat liggen omdat een bezoekje Heerlen -na de tariefsverhoging-  onaangenaam duur, te duur, geworden was.

Het gemeentelijk stuk spreekt voor zich en onderstreept alle argumenten die wij al jaren gebruiken om het tarief fors te verlagen. Wij hopen van harte dinsdagavond aanstaande, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, een politieke meerderheid achter ons voorstel te krijgen. Dit  om vervolgens zo snel mogelijk de tot 80% gestegen parkeertarieven te kunnen verlagen.

Motie

Raadsinfo brief

Hart-Leers doet wederom voorstel om parkeertarieven te verlagen

Posted by | Nieuws

Met grote regelmaat pleit Hart-Leers voor het fors verlagen van de parkeertarieven in Heerlen centrum. Keer op keer weer wees een raadsmeerderheid deze voorstellen van de hand. Nu bezoekersaantallen flink teruglopen, parkeerruimte leegstaat en de gemeentelijke parkeerinkomsten zelfs lager zijn dan voor de exorbitante verhoging van 80% is wat ons betreft de maat definitief vol en brengen wij in de aanstaande raadsvergadering (2 juli), de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, het voorstel in stemming (motie parkeren) om de parkeertarieven met tot 80% te verlagen tot het niveau van voor de enorme lastenverhoging.

Nu kennelijk zelfs de wethouder onze mening deelt, de mening dat de tarieven flink omlaag moeten en parkeertijden verruimd worden, lijkt het erop dat ook politiek Heerlen de realiteit eindelijk onder ogen ziet. De te hoge tarieven moeten flink omlaag, deze tariefsverhoging tot 80% (binnen amper 2 jaar) heeft immers alleen maar nadelen opgeleverd.

Momenteel geldt een uurprijs van 1,80 of 2 euro per uur. Voordien was dat 1 euro en 1,20 euro. Het oude tarief moet wat ons betreft snel weer op de automaten prijken zodat parkeren in Heerlen weer betaalbaar wordt en daardoor hopelijk snel weer meer mensen onze stad bezoeken waarmee het winkelbezoek stijgt en leegstand (en het wegvallen van banen) actief tegengegaan wordt. De huidige gemeentelijke parkeerinkomsten zijn nu zelfs onder de ca. 1,6 Mln. euro gedoken. Dat was het bedrag dat het toen nog lagere tarief aan parkeergelden in de gemeentekas bracht.

Hart-Leers: ‘Wij hebben de momentele parkeersituatie altijd duidelijk geschetst en voorspelt, Heerlen prijst zich met dit parkeerbeleid uit de markt. Het recente parkeeronderzoek van de gemeente bewijst dat wij het zondermeer aan het juiste end hebben en dat heel snel iets gebeuren moet. Wat ons betreft mogen de parkeerkosten zelfs nog verder omlaag. Halvering van het voorheen laagste tarief lijkt ons een ideale manier om het koopcentrum positief in de kijker te zetten. 50 of 60 cent per uur zijn natuurlijk ideale prijzen om als zeer betaalbare koopstad in de kijker te komen. Dat ook deze tariefstelling mogelijk is (zonder geld bij te moeten leggen) bewijst de informatie dat tegenover 1,6 Mln. aan inkomsten ca. 800.000 euro aan kosten staan. Zie deze stap ook als een flinke oppepper voor de lokale economie, iets waardoor Heerlen stukken aantrekkelijker wordt. Bovendien is het ook de hoogste tijd om de maximale parkeertijd van 1 of 2 uur te laten vervallen. ‘Gezellig shoppen in de stad’ hangt hiermee immers aan een maximum vast, een tijdslimiet waardoor parkeerders nagenoeg gedwongen zijn om voor een parkeergarage te kiezen.’

Analyse: Heerlens parkeerbeleid prijst binnenstad uit de markt

Posted by | Nieuws

Alle voorstellen van Hart-Leers, voorstellen om de parkeertarieven flink te verlagen, zag een meerderheid van de gemeenteraad niet zitten. De fors gestegen parkeertarieven prijzen de stad uit de markt: zo vertonen niet alleen de gemeentelijke parkeerinkomsten een blijvende dalende lijn ook Q-park zag vanaf 2008 tot op heden 25% minder bezoekers in hun Heerlense parkeergarages.

Ondanks dat de tarieven met maar liefst (tot) 80% stegen nemen de inkomsten navenant af. De reden daarvan is volgens ons overduidelijk: de tarieven zijn te hoog waardoor mensen onze stad zijn gaan mijden. Een duidelijk betaalbaar tarief dat uitnodigt om Heerlen te bezoeken stellen wij keer op keer weer voor. De tarieven moeten flink omlaag zodat de bezoekersaantallen omhoog gaan, zo simpel werkt het.

De huidige gemeentelijke parkeerinkomsten zijn zelfs lager dan de inkomsten voordat het tarief met maar liefst (tot) 80 % steeg. Meer bewijs dat Heerlen zich hiermee uit de markt prijst is volgens ons niet nodig. In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie zal Hart-Leers vandaar wederom voorstellen om de parkeertarieven terug te brengen naar de bedragen die voor de drastische verhoging golden.

Heerlen heeft zich uit de markt geprijsd en teert daarbij zelfs in op de parkeerinkomsten, de stad ziet hierdoor minder bezoekers. Onder de huidige omstandigheden verwachten wij deze keer wel een meerderheid voor ons voorstel te zullen krijgen waarna die hoge tarieven snel omlaag gaan.

Als bijlage de raadsinformatiebrief ‘Analyse parkeerinkomsten’, een stuk dat de gemeenteraad vandaag ontving.

Bijlage

Wanneer komt Heerlen parkeerbelofte ’t Loon na

Posted by | Nieuws

Op Hart-Leers na stemde de gehele gemeenteraad voor invoering van betaald parkeren in de avonduren bij winkelcentrum ’t Loon. Daarnaast zou gesproken worden over het verlagen van het parkeertarief naar 1,50 per uur. Zelfs vanaf 8 uur ’s morgens moeten bezoekers van ‘t Loon nu betalen. Betalen tot en met de laatste winkel sluit. Verlaging van het parkeertarief kwam sindsdien niet meer ter sprake.

De parkeergarage van het winkelcentrum zag het aantal bezoekers met ca. 50% afnemen terwijl straatparkeren bij het winkelcentrum, net zoals in de rest van de binnenstad, alleen maar duurder werd. Het parkeertarief helpt het winkelcentrum alles behalve de goede weg op. Ook onderhandelingen met Qpark (eigenaar van de parkeergarage aldaar) lijken vooralsnog vruchteloos.

Het enige dat de eigenaar van de parkeergarage weet aan te bieden zijn kortingskaarten die de aanwezige ondernemers (tegen het volle tarief) mogen aankopen. 1 euro korting na betaling van 1 euro.

Hart-Leers: ‘Het is hoog tijd dat politiek Heerlen inziet dat parkeerbeleid onze stad maakt of breekt. Bezoekers van ’t Loon die in de avonduren moeten betalen barsten niet onregelmatig in woede en verbazing uit ‘wat is hier aan de hand, welke vorm van geldklopperij heeft Heerlen nu weer doorgedreven?!’. Politiek Heerlen beloofde de tarieven te verlagen maar is daarover nu muisstil. Terwijl Qpark simpelweg aanbiedt dat de ondernemers van ‘t Loon parkeerkorting dan maar zelf volledig voor hun rekening nemen terwijl bij Qpark nagenoeg de helft van de garage leeg staat… ‘

 

heerlerheide

Burgemeester en wethouders: parkeren op het Corneliusplein is bespreekbaar

Posted by | Nieuws

Gisteravond (21 maart) stond ‘de toekomst van het Corneliusplein’ op de agenda. Ben Kuchnio, eigenaar van de aan het Corneliusplein gevestigde ijssalon/brasserie Picasso, maakte gebruik van het sprekerskwartier en wees politiek Heerlen op een aantal belangrijke punten met betrekking tot het hart van Heerlerheide.

Nu het een prachtig winkelcentrum geworden is ontbreekt een blijvend kloppend hart. Het plein was, tot nog niet eens zo gek lang geleden, gemakkelijk toegankelijk voor alle verkeer. Sinds enige tijd is het plein, in hartje Heerlerheide, helaas afgesloten. Winkeliers rondom en aan het plein merken daarvan dagelijks de onplezierige gevolgen en diverse winkels staan mede hierdoor leeg. Activiteit op het plein ontbreekt. Daarbij nam overlast van hangjongeren fors toe omdat sociale controle afnam.

Stichting Centrum Management Heerlerheide, sociale woningcorporatie Weller en de ondernemers bereiden momenteel een stuk voor waarin diverse verbetervoorstellen staan. Voorstellen gericht aan burgemeester en wethouders. De heer Kuchnio hield tijdens de raadscommissievergadering, ten overstaan van diverse Heerlense politici en enkele leden van het college, een pleidooi voor het als vanouds toelaten van verkeer op het plein. Mede om daarmee omliggende winkels van meer bezoekers te voorzien en de bereikbaarheid van direct omwonenden te verbeteren.

Hart-Leers pleitte inmiddels meer dan eens voor het weer kunnen parkeren op het plein en het terugbrengen van de levendigheid aldaar. ‘Wij staan ook vandaar pal achter deze hartenkreet uit Heerlerheide. Maak gratis parkeren op het plein weer mogelijk en handhaaf gratis parkeren in Heerlerheide. Ook in de omliggende koopcentra van Brunssum, Hoensbroek en Landgraaf geldt immers vrij parkeren.’

Wij pleiten voor behoud van gratis parkeren overal waar parkeren nu gratis is (zoals ook in Heerlerheide het geval) en voor forse verlaging van parkeertarieven in Heerlen centrum. Daar stegen de parkeertarieven (binnen 2 jaar) met maar liefst 80%.

Burgemeester en wethouders delen nu kennelijk ook de mening om parkeren op het Corneliusplein toe te staan. Dit lijkt, gelukkig, nu niet langer onbespreekbaar.

Speciale aanbieding: uit de markt geprijsde parkeerplaatsen

Posted by | Nieuws

Nadat de (straat)parkeertarieven met maar liefst 80% stegen nam het aantal leegstaande parkeerplekken zienderogen toe. Als pleitbezorger voor een goed en met name betaalbaar parkeerbeleid (en overal waar mogelijk gratis parkeren) voert Hart-Leers actie voor een beter parkeerbeleid. ‘Tijdens betaaltijden staan de plekken leeg terwijl daarna wel goed gebruik gemaakt wordt van deze parkeerplekken. Dit bevestigd gewoonweg dat het huidige beleid verre van in ore is.’

Niet alleen de parkeertarieven stegen fors ook werd de maximale parkeertijd verkort. Een hoog uurtarief met een maximale parkeertijd van 1 tot 2 uur doet Heerlen geen goed.

Hart-Leers stelt daarom, ook tijdens de raadsvergadering van dinsdag aanstaande, voor om de tarieven flink te verlagen en daarnaast ook de maximale parkeertijd te laten varen. Nu de gemeente Heerlen, na een 80% verhoging, gelijkblijvende parkeerinkomsten ontvangt (ca. 1,6 Mln. per jaar) is ook dat een bewijs dat het aantal parkeerders flink afnam en het nu gevoerde beleid overduidelijk niet in orde is.

‘Laten we starten met het flink verlagen van de tarieven en daarbij de maximale parkeertijd loslaten. Wat ons betreft mogen de tarieven daarbij op 50 cent per uur gesteld worden. Zie dit mede als stimulans voor de lokale economie en natuurlijk als middel voor een beter gebruik van de aanwezige -tijdens betaaltijden grotendeels leegstaande- parkeerplekken in en om het stadscentrum.’

Speciale aanbieding: uit de markt geprijsde parkeerplaatsen

Posted by | Nieuws

Nadat de (straat)parkeertarieven met maar liefst 80% stegen nam het aantal leegstaande parkeerplekken zienderogen toe. Als pleitbezorger voor een goed en met name betaalbaar parkeerbeleid (en overal waar mogelijk gratis parkeren) voert Hart-Leers actie voor een beter parkeerbeleid. ‘Tijdens betaaltijden staan de plekken leeg terwijl daarna wel goed gebruik gemaakt wordt van deze parkeerplekken. Dit bevestigd gewoonweg dat het huidige beleid verre van in ore is.’

Niet alleen de parkeertarieven stegen fors ook werd de maximale parkeertijd verkort. Een hoog uurtarief met een maximale parkeertijd van 1 tot 2 uur doet Heerlen geen goed.

Hart-Leers stelt daarom, ook tijdens de raadsvergadering van dinsdag aanstaande, voor om de tarieven flink te verlagen en daarnaast ook de maximale parkeertijd te laten varen. Nu de gemeente Heerlen, na een 80% verhoging, gelijkblijvende parkeerinkomsten ontvangt (ca. 1,6 Mln. per jaar) is ook dat een bewijs dat het aantal parkeerders flink afnam en het nu gevoerde beleid overduidelijk niet in orde is.

‘Laten we starten met het flink verlagen van de tarieven en daarbij de maximale parkeertijd loslaten. Wat ons betreft mogen de tarieven daarbij op 50 cent per uur gesteld worden. Zie dit mede als stimulans voor de lokale economie en natuurlijk als middel voor een beter gebruik van de aanwezige -tijdens betaaltijden grotendeels leegstaande- parkeerplekken in en om het stadscentrum.’

Wat betekenen XL supermarkten voor Parkstad Limburg

Posted by | Nieuws

In 2001 kocht Albert Heijn ruim 2800 m2 winkelruimte in het Roda stadion. Pas vorig jaar september kreeg AH ‘groen licht’ om van start te mogen gaan. Inmiddels 5 maanden later lijkt AH XL Kerkrade nog steeds mijlenver weg. Jumbo XL wil in Heerlen een megawinkel (6000m2) openen. Een supermarkt van ongekende omvang in het nog te bouwen megaproject Maankwartier. Wat betekenen XL supermarkten voor Parkstad Limburg?

Binnenkort opent een Jumbo XL in Breda, een megasupermarkt van nagenoeg dezelfde omvang als de in Heerlen geplande XL. Tot dan staat de grootste Jumbo (4000m2) in Groningen. Welke gevolgen hebben dermate grote winkels voor omliggende supermarkten en andere voorzieningen?

Tegen de AH XL in Kerkrade werd jarenlang geprocedeerd. Winkeliers vreesden het einde van hun winkels zodra de grote XL open gaan zou. Nu Jumbo een XL winkel van ruim 2 maar zo groot plant luidt de vraag welke gevolgen dat voor Heerlense supermarkten en andere voorzieningen heeft.

Een ding lijkt zeker: Jumbo wil haar huidige plek in winkelcentrum ‘t Loon ruilen voor een plek in het Maankwartier. Tenminste… als dit immense (200 miljoen kostende) project daadwerkelijk voltooid wordt. Daarnaast beraad ook Albert Heijn zich momenteel kennelijk op haar huidige plek in ‘t Loon.

De reden daarvan? Heerlen voerde aldaar onlangs betaald parkeren in de avonduren in, dat terwijl AH ‘t Loon dan 20 procent van haar klanten begroet. Bovendien geldt het onlangs ingevoerde betaald parkeren (in de avonduren) wel voor AH (aan de voorkant van ’t Loon) maar niet voor de Jumbo die ‘achterom’ ligt. Zodoende schept de gemeente Heerlen via haar (parkeer)beleid een oneigenlijk concurrentievoordeel ten nadele van AH.

Mocht ook AH besluiten te verkassen dan zijn de omwonenden van ‘t Loon (op termijn) ‘de pineut’. Van 2 mooie supermarkten blijft, in dat geval, niet een over.

Openstelling parkeergarage op koopzondag: Q park brengt Karnevalswierts 600 euro in rekening

Posted by | Nieuws

Heerlen mag zich gelukkig prijzen met de Karnevalswierts winkel in winkelcentrum ‘t Loon. Een trekker van jewelste, niet alleen tijdens het carnavalsseizoen. Dat Q park hen kennelijk voor elke koopzondag, een dag waarop Karnavalswierts de deuren opent, 600 euro in rekening brengt is echter minder goed nieuws. ‘Dat verdient tekst en uitleg’, concludeert Hart-Leers.

Na het parkeerbesluit, een raadsbesluit om de resterende (grotendeels in Heerlense handen zijnde) parkeergarages aan Q park over te doen, een besluit dat de gemeenteraad (op Hart-Leers na) eenstemmig nam, heeft Q park het nu -wat garage parkeren in Heerlen betreft- ‘voor het zeggen’. Voor het avond parkeren bij ’t Loon, dat tot voorkort kosteloos was, is daardoor nu betaald parkeren in de plaats gekomen.

Dit stuit niet alleen de ondernemers, shoppers en omwonenden van ‘t Loon enorm tegen de borst. Ook Hart-Leers heeft er grote problemen mee.

Hart-Leers: ‘Als enige politieke partij stemden wij tegen deze uitbreiding van het betaald parkeerregime en tegen de verkoop van de garages. Dit kost ‘t Loon gewoonweg klanten terwijl ook (en met name) ’t Loon zeker nu elke klant goed gebruiken kan. Via haar parkeerbeleid zet de gemeente Heerlen de hele stad buitenspel. Het gaat nu kennelijk al zover dat Q park ondernemers uit ‘t Loon laat betalen voor het open stellen van de parkeergarage. Ook dit benadrukt dat het hele parkeerbeleid inmiddels dusdanig doorgeschoten is dat het onze stad klanten kost en ronduit dupeert’.

Het wordt hoog tijd dat ook de gemeente Heerlen inziet dat en betaalbaar en toegankelijk parkeerbeleid bezoekers oplevert en dat de huidige Heerlense parkeeraanpak de stad verre van goed doet. Wij wijzen nadrukkelijk op parking nieuw Eyckholt. Een parking die met een dagtarief van een euro elke dag bomvol staat en die daarbij bovendien meer inkomsten genereert dan toen er nog behoorlijk hogere tarieven golden. Dit voorbeeld spreekt, wat ons betreft, boekdelen.

Brief SPSL QPark verlaging parkeertarief

 

Hart-Leers enige voorstander behoud gratis avondparkeren ’t Loon

Posted by | Nieuws

Via een voorstel aan de gemeenteraad voeren burgemeester en wethouders betaald avondparkeren bij winkelcentrum ‘t Loon in. Dit omdat Qpark dat recentelijk bedong omdat zij anders ‘bezoekers van de stadschouwburg op parkeerdek ’t Loon aantreffen’ terwijl deze eigenlijk, volgens Qpark, in de/hun schouwburggarage moeten staan.

Hart-Leers diende 2 moties in, moties die later tot amendement omgevormd werden. In een voorstel vroeg de partij om in de avonduren in plaats van betaald parkeren van een blauwe zone gebruik te maken zodat parkeren daarmee gratis blijft. In een volgend voorstel verzocht Hart-Leers om betaald parkeren niet in te voeren en om bestaande parkeertarieven fors te verlagen naar tarieven voorafgaande aan de forse verhoging die parkeren in Heerlen tot wel 80% duurder maakte.

Hart-Leers bleek uiteindelijk de enige politieke partij die nadrukkelijk voor winkelcentrum ‘t Loon en haar winkelend publiek koos en vandaar tegen het raadsvoorstel voor betaald parkeren in de avonduren stemde. De Heerlense parkeertarieven stegen inmiddels binnen korte tijd met 80% terwijl de inkomsten (ca. 1,6 Mln.) nagenoeg gelijk blijven. Dit terwijl ook winkelcentrum ‘t Loon het zonder betaald parkeren in de avonduren nu al moeilijk genoeg heeft en betaald parkeren in de avond winkelend publiek, dat dan voornamelijk voor de supermarkt komt, vast en zeker naar alternatieven (met gratis parkeermogelijkheden) zal doen uitwijken.

De noodzaak om betaald parkeren in te voeren ontbreekt volledig benadrukte Hart-Leers met diverse alternatieve maatregelen. De Heerlense politiek zag dat echter, op Hart-Leers na, anders en stemde voor betaald parkeren. Iets waarmee politiek Heerlen zich verder van haar achterban vervreemd.

Hart-Leers: ‘Wij willen parkeren dat gratis is gratis houden en streven naar lagere parkeertarieven en (waar mogelijk) naar vrij parkeren. Dit omdat wij van mening zijn dat hoge parkeertarieven bezoekers uit onze stad houden. Dat terwijl Heerlen winkelend publiek c.q. extra bezoekers keihard nodig heeft. Nu alleen naar de inkomsten gekeken wordt betaalt onze stad letterlijk de rekening. Dat levert minder omzet voor winkeliers op en bovendien lege parkeerplekken. Heel Heerlen is de dupe. Ondanks dat de parkeertarieven tot 80% stegen blijven de inkomsten gelijk. Dat zegt meer dan genoeg, toch?’

Heerlen kiest bewust voor hoge parkeertarieven

Posted by | Nieuws

Ondanks dat de parkeertarieven in amper 2 jaar met  80% stegen blijven de parkeerinkomsten nagenoeg gelijk. Dat terwijl er steeds meer parkeerplekken leegstaan en daarbij tevens de nodige parkeerplekken verdwenen. ‘Heerlen kiest bewust voor te hoge parkeertarieven en bewijst haar koopcentrum daarmee alles behalve een dienst’, zo uit Hart-Leers die inmiddels al jarenlang voor een forse verlaging van de parkeertarieven pleit.

‘Dat ons voorstel om de huidige tarieven flink te verlagen werkt blijkt in de praktijk. De vlakbij ‘t Loon gelegen Nieuw Eijkholt parking veranderde van een uurtarief naar een dagtarief van een euro. Gevolg: de parkeerplaats staat vol en de opbrengsten zijn zelfs hoger dan bij het stukken hogere dagtarief dat voordien gold.’

Voor de buitensporige verhoging van het parkeertarief ontving Heerlen jaarlijks 1,6 Mln. aan parkeerinkomsten. Ondanks dat de tarieven tot 80% stegen liggen die inkomsten nu nagenoeg op hetzelfde bedrag. Inmiddels voor het 2e jaar op een rij boekte Heerlen haar verwachtte parkeerinkomsten met honderdduizenden euro’s af. Simpelweg omdat -ondanks de forse tariefstijging- de parkeerinkomsten zo goed als gelijk bleven. Minder parkeerders (en dus minder bezoekers) aan onze stad luidt de conclusie hieruit.

Met een motie om de parkeertarieven te verlagen naar het oude (stukken lagere) niveau, 1 euro en 1,20 in plaats van de nu geldende 1,80 en 2  euro per uur, het invoeren van een navenant lager dagtarief en vrij parkeren op koopzondagen trachtte Hart-Leers het koopcentrum van Heerlen een stuk aantrekkelijker te maken. Betaalbare tarieven zorgen voor beter bezette parkeerplekken terwijl meer stadsbezoek ook goed is om leegstand tegen te gaan en werkgelegenheid (en ondernemerschap) te stimuleren.

Ondanks het gedegen plan en alle daarbij behorende onderliggende informatie stemde de gehele Heerlense politiek (op Hart-Leers na) tegen dit voorstel. Parkeren in Heerlen draait kennelijk enig en alleen om de gemeentekas te spekken…

Ik ben kwaad en schrijf een brief aan de raad

Posted by | Nieuws

De parkeertarieven in Heerlen centrum stegen in de afgelopen jaren met maar liefst 80%. Nu blijkt de stad tevens van plan om ook in de avonduren (totdat de laatste winkel sluit) betaald parkeren in te voeren. Ondertussen lopen de parkeerinkomsten fors terug en staan parkeerplekken leeg. De stad slaat de plank volledig mis en op Hart-Leers na deert het de lokale politiek kennelijk niets. Genoeg is genoeg, tijd voor actie.

Hart-Leers: ‘Al jaren pleiten wij voor een flinke verlaging van de parkeertarieven en willen we gratis parkeren (sowieso overal waar dat nu geldt) handhaven. Met lagere tarieven trekken we vast en zeker meer bezoekers die langer blijven. Juist dat is goed voor de stad en al haar bezoekers. Ondanks onze diverse verwoede pogingen om dat te realiseren blijft de Heerlense politiek ‘Oost-Indisch doof’ om voor die aanpak te kiezen. Wat ons betreft is de maat al lang vol. Ook steeds meer bewoners, stadsbezoekers en ondernemers uiten openlijk kritiek en ongenoegen hierover. Tijd voor actie regelrecht vanuit de stad.’

Het lijkt even simpel als doeltreffend: laat de gemeente Heerlen en met name al haar politici weten wat u ervan vind: de parkeerprijs (die tot 80% steeg!) heeft een negatieve invloed op onze stad. Dat terwijl Heerlen met de fors verhoogde parkeerprijs net zoveel inkomsten binnenhaalt als met het vroegere veel lagere tarief. Breng de tarieven terug naar het oude (stukken lagere) niveau en schaf daarbij ook betaald parkeren op koopzondagen af. Betaalbaar parkeren en zoveel mogelijk gratis daar waar dat kan en gebruikelijk is.

Onze oproep: deel uw mening met de stad en laat Heerlen weten dat de maat vol is. Laat uw mening weten aan: Gemeente Heerlen, ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 1, 6400 AA Heerlen. Of mail naar de gemeenteraad en richt uw bericht t.a.v. van alle raadsleden aan gemeente@heerlen.nl De maat is vol en het is de hoogste tijd dat Heerlen dit eindelijk begrijpt en… oplost!

Ondanks gestegen tarieven fors tekort parkeerinkomsten ’12

Posted by | Nieuws

De raadsinformatiebrief (bijlage) die de Heerlense raadsleden zojuist ontvingen spreekt boekdelen: Heerlen stevent op een parkeerinkomsten tekort van 275.000 euro af.

Voordat de parkeertarieven in het centrum van Heerlen fors stegen (van 1 euro naar 1,80 en van 1,20 naar 2,- euro per uur) waren de jaarlijkse gemeentelijke parkeerinkomsten om en nabij 1,6 Mln. euro. Nadat het parkeertarief (in amper 2 jaar) met maar liefst (tot) 80% steeg bleven de inkomsten nagenoeg gelijk aan de inkomsten bij het voordien lagere tarief.

Hart-Leers: ‘Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Heerlen door het fors verhogen van de tarieven minder ‘parkeerders’ aan zich heeft gebonden. De huidige (te) hoge tarieven zorgen ervoor dat mensen niet meer in de stad parkeren. Als uitgesproken tegenstander tegen de enorme verhoging van het parkeertarief wezen wij daar nadrukkelijk voor de invoering ervan op. De totale parkeerinkomsten blijven na deze forse verhoging kennelijk gelijk terwijl de parkeerplekken, zoals iedereen dat zien kan, grotendeels leeg zijn. De lege parkeerplekken wijzen er dagelijks op dat iets fors mis is wat het Heerlens parkeerbeleid betreft. De verhouding parkeertarief en de wens om in de binnenstad te parkeren is uit het lood geslagen. Wat ons betreft is hiermee overduidelijk vastgesteld dat de drastische verhoging van het parkeertarief zo snel mogelijk terug gedraaid moet worden. Waarna het parkeren weer, als vanouds, beter betaalbaar is en er wellicht ook meer mensen naar het koopcentrum komen.’

Enig onderzoek lijkt overbodig om de conclusie te trekken dat de gemeente Heerlen met de forse verhoging van de parkeertarieven de plank volledig missloeg en dat daarvoor de stad de rekening gepresenteerd krijgt.

raadsinfo.br. parkeerinkomsten 2012

 

Heerlen en Weller geven ondernemers Heerlerheide ‘parkeeradvies’

Posted by | Nieuws

De parkeersoap in Heerlerheide duurt inmiddels al jaren. Heerlen wil betaald parkeren invoeren terwijl velen van mening zijn dat dit alles behalve goed is voor het koopcentrum van Heerlerheide. Hart-Leers is van begin af aan voorstander van blijvend gratis parkeren in Heerlerheide. Alles wijst er nu, gelukkig, op dat dit gaat lukken. 

Onlangs stuurden (zoals uit de titel van het stuk af te leiden valt) de gemeente Heerlen en woningcorporatie Weller de ondernemers van Heerlerheide het bijgaande stuk. Een stuk waarin diverse mogelijkheden aan de orde komen.

Hart-Leers: ‘Nu ook uit onderzoek blijkt dat betaald parkeren in Heerlerheide een omzetverlies van vele miljoenen betekent moet zondermeer voorkomen worden dat dit scenario praktijk wordt. Heerlerheide kent inmiddels een prachtig nieuw koopcentrum. Een koopcentrum dat alle kansen verdient om zich optimaal te ontwikkelen. Het is hoog tijd dat Heerlen in het algemeen beseft dat betaald parkeren klanten weghoudt en dat daarentegen juist zeer vriendelijke (betaalbare) tarieven daar waar nu reeds betaald parkeren geldt (en daarnaast behoudt van gratis parkeren) mensen naar onze stad brengt.’ 

Minimaal tot en met begin volgend jaar is er tijd om tot een besluit over het parkeren in Heerlerheide te komen. Hart-Leers volgt ook deze kwestie nauwkeurig en vind de wijze zoals het nu gaat -gratis parkeren in Heerlerheide- prima en ziet geen enkele reden om daar iets aan te veranderen. ‘Wat ons betreft blijft het parkeren gratis!’

Het bijgaande stuk

Onderzoeksresultaat: gratis parkeren Heerlerheide van groot belang

Posted by | Nieuws

Op maandagavond 26 maart vergaderde de ondernemersvereniging van Heerlerheide. De ondernemers in en om het vernieuwde winkelcentrum waren uitgenodigd om de onderzoeksresultaten m.b.t parkeren in het winkelcentrum te bespreken. Besproken werd daarbij op welke manier het parkeren ook in de toekomst gratis blijft. 


Het ingeschakelde onderzoeksbureau maakte duidelijk dat zodra betaald parkeren ingevoerd wordt ondernemers dit zeker aan hun inkomsten zullen merken. Met  invoering van betaald parkeren komen minder bezoekers naar Heerlerheide waardoor inkomsten zullen afnemen. Het onderzoeksbureau becijferde daarbij verminderde inkomsten ter hoogte van tientallen miljoenen per jaar.


Nu het er op dit moment om gaat op welke wijze de (gemeentelijke) parkeerinkomsten gecompenseerd zouden kunnen worden stelde de ondernemersvereniging voor om per vierkante meter winkeloppervlakte een bijdrage aan de parkeerkosten te doen. Zodoende kunnen de wegvallende parkeerinkomsten gecompenseerd worden en behouden klanten gratis parkeren.


Er waren uitgesproken voorstanders voor dit plan, diverse twijfelaars en ook enige tegenstanders. In meerderheid viel het besluit om de voorgestelde insteek verder uit te zoeken.


Hart-Leers:  ‘Nu ook met dit onderzoek vaststaat dat het parkeren in Heerlerheide gratis moet blijven onderstreept ook dit onze mening die wij al jaren hierover hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat Heerlerheide er samen met politiek Heerlen uitkomt en ondersteunen dit overal waar mogelijk’.

Heerlen lost eigen parkeerprobleem gemakkelijk op

Posted by | Nieuws

Nu de parkeergarage onder het stadskantoor aan de Geleenstraat niet bereikbaar is zetten Heerlense ambtenaren hun auto op het, als gemeentelijk kunstwerk ingerichtte, Raadhuisplein. Bouwhekken eromheen, borden erbij, ontheffing achter de ruit en klaar is Kees. (eigen) ‘probleem’ opgelost. 

Ietsje verderop kampt ook de Pancratiuskerk met een parkeerprobleem. Voordat het pleinenplan klaar was had de kerk eigen parkeerruimte. Een parkeerplek gelegen tussen de kerk en het Oppidom. Bij afronding van het pleinenplan stak de gemeente Heerlen daar echter een stokje voor en maakte daarmee een einde aan de parkeermogelijkheid. 

De parkeerproblemen bij de eeuwenoude Pancratiuskerk splijten de Heerlense politiek momenteel in tweeën. Daar waar de oppositie herstel van de oude situatie bepleit twijfelen de coalitiepartijen of zijn ronduit tegen.

Hart-Leers:  ‘De gemeente Heerlen is kennelijk een stuk flexibeler als het om haar eigen gemeentelijke problemen gaat. Dan vind men schijnbaar wel gemakkelijk en snel een werkbare oplossing. Wat voor de gemeente zelf geldt is natuurlijk ook voor anderen van toepassing, toch?’

In de loop van deze week lieten omliggende ondernemers uit het Raadhuiskwartier weten behoorlijke problemen te hebben met forse parkeertarieven. De gemeente Heerlen heeft daar zelf, door via ontheffingen op een ‘gemeentelijk kunstwerk’ te parkeren, natuurlijk helemaal geen last van…

Prima actie: meer blauwe zones en minder betaald parkeren

Posted by | Nieuws

Met het tijdelijk omhullen van parkeermeters in en om de Geleenstraat vroegen enkele actievoerders nadrukkelijk om een blauwe zone in plaats van hoge parkeertarieven. ‘Maak er een blauwe zone van zodat de mensen onze winkelstraat en omgeving weer ontdekken’, zo klonk het van diverse ondernemers. 


Hart-Leers:  ‘Al jarenlang pleiten wij voor een forse verlaging van de parkeertarieven. Maar liefst 2 euro per uur betalen is van de gekke. Zeker omdat nog geen twee jaar geleden het hoogste tarief 1,20 per uur was. Met veel lagere tarieven en/of een blauwe zone zullen meer mensen onze stad bezoeken. Mensen die dan wellicht ook langer blijven of vaker komen. Nu lijkt het Heerlen louter en alleen om de parkeerinkomsten te gaan en niet om een druk bezocht centrum’. 


Hart-Leers rekende politiek Heerlen al eerder voor dat de Heerlense parkeertarieven fors kunnen zakken omdat de gemeente Heerlen veel meer inkomsten genereert dan zij aan feitelijke parkeerkosten heeft. Die tarieven moeten gewoonweg fors omlaag, het moet weer betaalbaar worden en niet onbetaalbaar blijven terwijl nu veel parkeerplekken leegstaan. Immers: zelfs op het drukste moment van de week kent Heerlen nog een overschot van 1100 parkeerplekken.

Betaald parkeren Heerlerheide sowieso vooruitgeschoven naar 1 juli

Posted by | Nieuws

‘Van uitstel komt afstel’, zo reageert Hart-Leers zichtbaar opgetogen. Als faliekant tegenstander van het invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide is de partij blij dat sowieso niet op 1 maart aanstaande gestart wordt met betaald parkeren in Heerlerheide centrum. ‘Wat ons betreft blijft het parkeren gratis, daarvoor knokken wij al lange tijd’. 

De oproep van Hart-Leers om middels een flink politiek draagvlak resultaat te boeken bleek niet aan dovemansoren. Diverse politieke partijen staan er voor open om het parkeren gratis te houden en samen met woningvereniging Weller en de ondernemers van Heerlerheide te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de jaarlijks terugkerende ‘parkeerkosten’ anders op te vangen dan via invoering van betaald parkeren.

‘Wat ons betreft is dit een hoopvolle opmaat ertoe om invoering van betaald parkeren in Heerlerheide voor eens en altijd naar de prullenbak te verwijzen. Bovendien klinken er hoopvolle geluiden van uit Heerlerheide. Signalen waaruit blijkt dat het parkeren vast en zeker gratis blijft’.

Meerderheid raadsleden voor verhoging van parkeertarieven

Posted by | Nieuws

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2011 stond ook de parkeerbelasting 2012 op de agenda. Daarin stond dat ook in 2012 de parkeertarieven zullen stijgen. Hart-Leers ziet niets in het nog verder stijgen van deze nu al hoge tarieven en stelde voor om het tarief op z’n minst ongewijzigd te laten. Ongewijzigd omdat eerder al bleek dat een meerderheid van de Heerlense raadsleden tegen daling van parkeertarieven is. 

Op 1 januari 2011 stegen de tarieven al van 1 naar 1,50 euro en van 1,20 naar 1,80 euro. Nu wil Heerlen deze tarieven per 1 januari ‘12 laten doorstijgen van 1,50 naar 1,80 euro en van 1,80 naar 2 euro. Stijgingen van maar liefst (dik) 66% tot zelfs 80% in amper een jaar.

Hart-Leers keek er niet vreemd van op toen burgemeester en wethouders al midden in 2011 aangaven dat van de door hen extra geraamde parkeerinkomsten 775.000 euro moest worden afgeboekt. Van die door het college in totaal extra geraamde 1.000.000 kwam dus ‘amper’ 225.000 euro extra binnen. ‘Dit geeft duidelijk aan dat Heerlen zich met haar hoge tarieven uit de markt prijst. Terwijl de prijzen flink stijgen blijven de inkomsten navenant achter. Minder parkeerders die Heerlen bezoeken betekend ook minder winkelend publiek in de stad, toch?’.

Hart-Leers stelde de raad tijdens de laatste vergadering van 2011 voor om de tarieven per 1 januari ‘12 niet verder te laten stijgen en de parkeertarieven te handhaven op het huidige niveau. Tijdens de stemming daarover stemden 9 raadsleden hiermee in en 21 tegen waadoor het voorstel het niet haalde. ‘Handhaven’ bleek de enige optie omdat een meerderheid van de raadsleden sowieso mordicus tegen verlaging van de tarieven lijkt.

Hart-Leers: ‘Wij zijn van mening dat met betaalbare tarieven mensen vaker komen en langer blijven waardoor winkels meer bezoekers krijgen die ook langer in de stad blijven. Meer bezoekers die langer blijven zou minder leegstand en meer werkgelegenheid opleveren en dat zou een grote plus zijn’, zo redeneert de partij. ‘Wij denken dat met betaalbare tarieven een grote meerwaarde gecreëerd word. Een meerwaarde die veel groter is dan het ‘verlies’ dat Heerlen in dat geval neemt door lagere parkeertarieven in te voeren’. Heerlen redeneert echter als volgt: de stad wil met hogere tarieven parkeerders in de garages krijgen en het ‘straat’ parkeren verkorten…

Collegebesluit ‘Parkeren ’t Loon Nieuw Eyckholt’ verdwenen uit SBL

Posted by | Nieuws

Vorige week donderdagmorgen informeerde Hart-Leers naar collegebesluit 2011/62056 ‘Parkeren ‘t Loon Nieuw Eyckholt’.


Een besluit dat het college van burgemeester en wethouders op 22 november jl. nam en waarvan eind vorige week melding gemaakt werd in de selectieve besluiten lijst (SBL). De SBL is openbaar en valt voor eenieder te bekijken via heerlen.nl


Kort nadat Hart-Leers erna informeerde verdween de complete selectieve besluiten lijst van heerlen.nl om pas vele dagen later (met een verkeerde datum, 22 oktober) weer op te duiken. Herplaatst, echter: zonder het daarop eerder nog aanwezige collegebesluit 2011/62056.


Welk verzoek deed Q-park en waarom besloten burgemeester en wethouders tijdens hun wekelijkse collegevergadering van 22 november jl. om dit verzoek af te wijzen? Dat B&W besloten om ‘het verzoek van Q-park af te wijzen en hen daarover per brief te informeren’ stond eerder nog op de (nu aangepaste) SBL vermeld.

Heerlense politiek laat parkeertarieven links liggen

Posted by | Nieuws

Op woensdag 9 en donderdag 10 november jl. vonden de jaarlijkse begrotingsdebatten van de gemeente Heerlen plaats. Omdat straat parkeren een regelrechte melkkoe van de gemeente Heerlen is en er door de fors gestegen tarieven steeds meer parkeerplekken leeg staan liet Hart-Leers ook de begrotingsdebatten niet onbenut om voor een forse verlaging van de huidige parkeertarieven te pleiten. De lokale partij pleitte daarbij voor verlaging terwijl de overgrote meerderheid van de Heerlense politici er kennelijk geen enkel probleem mee heeft dat de parkeertarieven -per een januari aanstaande- naar het ongekende tarief van 2 euro per uur stijgen. 

Vorig jaar nog kostte straat parkeren 1 euro (of hooguit 1,20) op plekken in en rond de binnenstad. Op 1 januari jl. stegen de tarieven met 50% naar 1,50 en 1,80 om vervolgens op 1 januari aanstaande naar maarliefst 2 Euro door te stomen. Hart-Leers: ‘Dit is een slechte zaak voor onze stad. Behalve dat bezoekers hierdoor het koopcentrum mijden heeft de gemeente Heerlen inmiddels 775.000 euro van de door haar geraamde -extra- inkomsten van 1 miljoen moeten afboeken. Omdat de tarieven flink stijgen en (stegen) staan steeds meer parkeerplekken leeg. Het is echt de hoogste tijd dat de tarieven fors dalen. Betaalbaar parkeren waardoor mensen weer naar de stad komen en daarbij wellicht ook langer blijven omdat ‘de meter’ niet zo hard tikt…’, zo redeneert Hart-Leers. 

Ook onlangs nog probeerde de partij, tijdens een reguliere raadsvergadering, om de parkeertarieven flink te verlagen. Iets wat op dat moment (net) niet lukte. Nu diende Hart-Leers, tijdens de begrotingsdebatten, een verstrekkende parkeermotie in. Een motie waarin de partij burgemeester en wethouders ertoe opriep om de aanstaande verhoging af te blazen. Het tarief flink te laten afnemen naar een niveau van voor januari jl. en een lager tarief in te voeren om daarbij te bekijken of dit meer bezoekers trekt die daarbij langer blijven. Ook vroeg de partij om betaald parkeren, in de aanstaande feestmaand december, geheel gratis te maken om vervolgens -op alle koopzondagen-, zoals vanouds, gratis parkeren toe te staan. Tevens legde de partij voor om op alle plekken waar parkeren nu gratis is geen betaald parkeren in te voeren. 

Uiteindelijk mocht Hart-Leers alleen op steun van Trots en Mijn Heerlen rekenen. Alle anderen partijen stemden tegen het voorstel dat een forse verlaging bepleit.

Motie AB ’11 -I-

Raad voert hopeloze parkeerdiscussie

Posted by | Nieuws

De raadsvergadering van 4 oktober jl. kende een steeds terugkomend punt: het Heerlense parkeerbeleid. Hart-Leers diende een motie in om het dure straatparkeren niet per 1 januari aanstaande nog duurder te laten worden en pleitte ervoor om de parkeertarieven zondermeer te verlagen naar het niveau van voor 1 januari jl. Ook het parkeren op het Corneliusplein in Heerlerheide leverde de nodige discussie op. Een discussie waarbij de raad eerst grotendeels verdeelt was maar uiteindelijk een besluit nam die ‘vlees noch vis’ was. 

Hart-Leers: ‘Het parkeren in onze binnenstad is veel te duur waardoor ook de parkeerinkomsten (en daar gaat het de gemeente Heerlen kennelijk om) blijven daardoor fors achter. Die achterblijvende inkomsten, ter hoogte van 775.000 Euro, kunnen burgemeester en wethouders niet verklaren. Nou, wij kunnen dat wel: het hoge tarief prijst Heerlen uit de markt en dat zorgt voor lege parkeerplekken. Nu Heerlen bovendien van plan is om de tarieven per 1 januari aanstaande zelfs nog verder te laten stijgen vinden wij het de hoogste tijd om dit tegen te gaan en de tarieven weer fors omlaag te brengen’.  

De motie die Hart-Leers daartoe indiende (bijlage) haalde het met 16 voorstemmers en 20 tegen uiteindelijk, helaas, niet. Deze stemverhoudingen geven echter aan dat Hart-Leers zeker niet alleen staat in haar wens om de tarieven fors te laten zakken. Dat geeft de partij hoop om binnen niet al te lange tijd alsnog een meerderheid te krijgen om de tarieven  fors te laten zakken. ‘Die tarieven zijn te hoog en dat weert mensen uit de stad terwijl er juist nu meer dan genoeg redenen zijn om meer stadsbezoekers te krijgen’. 

Ook het parkeren in Heerlerheide stond wederom breeduit op de raadsagenda. De gezamenlijke oppositiepartijen dienden namelijk een motie in om het Corneliusplein weer als parkeerplein te gebruiken en  zo de omliggende winkels van een bezoekersstroom te voorzien. De coalitie koos ervoor om in plaats van de ca. 80 parkeerplekken op het plein een voorstel te doen om er maximaal 10 te creëren, waarop vanaf 1 maart a.s. een hoger parkeertarief dan voor de overige plekken geldt,  voor te stellen. ’10 parkeerplekken met een hoger tarief dan voor de overige plekken leveren helemaal niets op. Bovendien zijn wij faliekant tegen het invoeren van betaald parkeren’, zo reageerde Hart-Leers. 

Toen uiteindelijk coalitie en oppositie samen een motie ‘in elkaar brouwden’ waarin stond dat er parkeerplekken nabij de winkels op het plein en het slechts om een beperkt (hoeveel?) aantal moest gaan vond Hart-Leers dat een veel te vage en daardoor onduidelijke motie. ‘Daarmee schiet Heerlerheide helemaal niets op en gaat het puur om een symbolisch iets’. Toen ook aan het invoeren van betaald parkeren gerefereerd werd was voor Hart-Leers de maat vol. ‘Hiermee stemmen wij niet in. Als faliekante tegenstander tegen het invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide zullen we iets waarin de link tussen parkeren en betalen ervoor staat niet steunen’. 

Voor 1 december aanstaande volgt een discussie over het invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide. De kaarten daarvoor lijken nu reeds geschut. Hart-Leers:  ‘Laten we hopen dat men niet blijft vasthouden aan jaren geleden genomen besluiten maar de realiteit van nu inziet. Betaald parkeren in Heerlerheide is niet op z’n plek, iets dergelijks doet dit nieuwe winkelcentrum geen goed. Wij willen ook Heerlerheide vooruithelpen en daarbij past wat ons betreft geen invoering van betaald parkeren’.

MOTIE Parkeren

Heroverweging betaald parkeren Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Tijdens de raadscommissievergadering RO van 13 september jl. werd uitgebreid gesproken over het collegebesluit om per 1 maart aanstaande betaald parkeren in Heerlerheide in te voeren. Daarbij bleek dat diverse politieke partijen invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide niet zondermeer zien zitten en hierover graag en spoedig (voor 1 december a.s. en zo mogelijk eerder) discussie willen voeren. Afgesproken werd dat de kosten van de ondergrondse parkeergarage inzichtelijk gemaakt worden en dat nadat deze (en meer informatie over de parkeergarage) bekend is het e.e.a op een rijtje gezet wordt. Daarna zal de Heerlense politiek zich nogmaals aan de discussie ‘wel of geen invoering van betaald parkeren te Heerlerheide’ wagen.

De ondernemersvereniging van Heerlerheide wees nadrukkelijk op problemen m.b.t het winkelcentrum en gaf daarbij ondermeer aan dat inmiddels de helft van het aantal winkels rondom het Corneliusplein leegstaan. Mede omdat dit plein tot voorkort nog voor auto’s toegankelijk was maar nu geheel afgesloten is merken de aanpalende winkeliers de gevolgen dagelijks aan den lijve. De gemeentelijke notitie ‘lucht voor Heerlerheide’ zou ondernemers verder moeten helpen. Hoe zij precies geholpen werden was (en bleef) voor diverse politici een vraag.

Hart-Leers is een faliekant en gekend tegenstander van het invoeren van betaald parkeren te Heerlerheide. ‘Nu er flink geïnvesteerd is in het koopcentrum moet dit niet teniet gedaan worden door klanten te weren met het invoeren van betaald parkeren. Bovendien kennen de omliggende koopcentra in Brunssum, Hoensbroek en Landgraaf allemaal vrij parkeren’. In het algeheel pleit Hart-Leers voor (overal waar mogelijk) handhaven van gratis parkeren (zoals dat ook in Heerlerheide het geval is) en voor zeer betaalbare parkeertarieven in de Heerlense binnenstad alwaar de parkeertarieven in januari jl. met maarliefst 50% stegen.

Heerlen centrum prijst zich momenteel danig uit de markt met haar hoge parkeertarief. De gemeente Heerlen verhoogde de tarieven en is van plan deze per 1 januari a.s. verder te doen toenemen.  ‘Onbegrijpelijk. De vele lege parkeerplaatsen en de fors achterblijvende parkeeropbrengsten wijzen erop dat er grote problemen zijn’, vervolgt Hart-Leers wiens credo luidt: ‘Gratis parkeren in Heerlerheide handhaven en daar waar reeds betaald parkeren geldt zorgen voor een forse afname van de tarieven!’.

Heerlen raamt parkeeropbrengsten met 775.000 Euro af

Posted by | Nieuws

In de gemeentelijke najaarsnota ’11, die vandaag openbaar werd, stellen burgemeester en wethouders voor om de parkeeropbrengsten met 775.000 Euro af te ramen. Na het in januari jl. met maarliefst 50% verhogen van de parkeertarieven dachten burgemeester en wethouders eerder nog 1.000.000 Euro aan extra parkeeropbrengsten te kunnen realiseren. Ondanks de fikse tariefsstijging blijven de parkeeropbrengsten in de praktijk flink achter. ‘Daar verbazen wij ons geenszins over’, zegt Hart-Leers. De lokale partij stemde vorig jaar tegen de forse verhoging van de parkeertarieven. ‘Heerlen prijst zich met dit hoge tarief gewoonweg uit de markt. Daardoor blijven parkeerders/stadsbezoekers weg en staan parkeerplekken leeg. Zonder parkeerders ook geen inkomsten, zo simpel is dat’.

Hart-Leers informeerde al eerder naar de toenmalige parkeeropbrengsten. Toen daarbij bleek dat tegenover 1,6 Mln. inkomsten 800.000 Euro aan kosten stond stelde de partij voor om de parkeertarieven te halveren om daarmee meer bezoekers naar de stad te halen en deze langer te laten blijven. ‘Niet wegens ‘een tikkende parkeermeter’ snel weer de stad verlaten maar juist wegens betaalbare tarieven vaker komen (en daarbij liefst wat langer blijven)’, zo luidde de gedachtegang van de partij.

Lege parkeerplaatsen en onderbezetting van Heerlense parkeergarages wijzen er nu op dat met het fors verhogen van de parkeertarieven de stad Heerlen zich kennelijk uit de markt prijst. Nu Heerlen bovendien de tarieven in januari aanstaande nog verder (boven de 2 Euro!) wil laten stijgen  (en straatparkeren daarmee duurder maakt dan garageparkeren) lijkt de aankomende ellende niet te overzien.

Hart-Leers bepleit het spoorslags terugdraaien van de fikse tariefsverhoging en benadrukt daarbij vervolgens in te zetten op een verdere forse verlaging van de dan geldende parkeertarieven. ‘Laten we de proef op de som nemen en in de praktijk bekijken of fors verlaagde tarieven meer bezoekers naar onze stad halen en dat deze bezoekers mede door hun bestedingen en aanwezigheid Heerlen vooruit helpen’.

Gestegen parkeertarieven zorgen voor minder bezoekers in Heerlense binnenstad

Posted by | Nieuws

Hart-Leers stemde eind 2010 niet in met de Heerlense parkeernota omdat o.a. de parkeertarieven met 50% zouden stijgen. ‘Hogere tarieven leiden tot minder bezoekers, dat terwijl onze (binnen)stad juist meer bezoekers goed gebruiken kan’. Deze stelling name legden vele Heerlense politieke partijen helaas naast zich neer. Burgemeester en wethouders zien nu blijkbaar ook in dat de hogere tarieven fikse gevolgen hebben voor de stad. Hart-Leers: ‘Nu Heerlen de parkeertarieven nog verder wil laten stijgen, tot boven 2 Euro per uur (!), en er overduidelijk is dat minder mensen de stad bezoeken is het de allerhoogste tijd om dit rampzalige besluit snel terug te draaien. Lagere parkeertarieven waardoor meer mensen zullen komen en wellicht ook langer blijven is waarvoor wij al lange tijd pleiten’.

Citaat uit de voorjaarsnota 2011 (gemeente Heerlen): Parkeeropbrengsten (pagina 21) ‘Wij verwachten dat wij de ingezette meeropbrengsten van 1.000.000 Euro, als gevolg van het verhogen van de parkeertarieven, niet kunnen realiseren. Dit wordt veroorzaakt doordat blijkt dat de begrote meeropbrengsten voor 2011 een stuk lager zullen uitvallen en doordat de begroting in 2009 al ten onrechte met 150.000 Euro verhoogd was. Hierdoor is ten opzichte van de bijgestelde begroting een tekort te verwachten van 850.000 Euro. Geconstateerd is namelijk dat het parkeergedrag van de burger op sommige plaatsen sterk afneemt t.o.v 2010. Dit kan te maken hebben dat mensen als gevolg van het verhogen van de tarieven minder gebruik zijn gaan maken van betaalde parkeerplaatsen. Wij vermoeden echter dat plaatselijk ook de bereikbaarheid van deze parkeergebieden beperkt kan zijn door infrastructurele projecten. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, doen wij een beleidsanalyse’.

Op diverse momenten gedurende de week turft Hart-Leers (tijdens winkeluren) vele leegstaande parkeerplekken in en om het stadscentrum. Dat is natuurlijk een duidelijk signaal. ‘Bezoekers via verhoogde parkeertarieven afschrikken is behalve slecht voor het imago van Heerlen nog slechter voor de ondernemers in onze stad. Voor het verhogen van de parkeertarieven beschikte de binnenstad zelfs op piekmomenten nog over ruim 1100 lege parkeerplekken. De ‘noodzaak’ voor deze forse lastenverhoging kan dus alleen in meeropbrengsten voor de gemeente Heerlen gevonden worden. De gevolgen van deze onfortuinlijke centenkwestie zijn inmiddels overduidelijk: wegblijvend publiek, minder parkeerinkomsten en hele slechte reclame  voor onze stad’, zo besluit Hart-Leers.

lek als een mandje

Start waterdicht maken Corneliusplein en invoering betaald parkeren Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Sinds de oplevering van het Corneliusplein heeft de onderliggende parkeergarage en het aansluitende Corneliushuis te kampen met flinke wateroverlast. Al geruime tijd wordt sindsdien gesproken over het oplossen hiervan. Momenteel wacht iedereen op het plan van aanpak en op de kosten van deze reparatie.

In Heerlerheide gonst het sinds vandaag van de geruchten: de renovatie start op maandag 2 mei, zo doet de ronde. Dat het de hoogste tijd is om de schop in de grond te steken en het probleem op te lossen is meer dan duidelijk, wat het plan van aanpak en de kosten om deze blunder ter herstellen zijn is momenteel nog niet bekend.

Hart-Leers: ‘Mocht op 2 mei inderdaad gestart worden dan vinden wij het vreemd dat de wethouder daarvan op 12 maart jl., amper 8 dagen geleden, nog niks wist. De raadscommissie informeerde ook toen naar de stand van zaken en per wanneer het probleem aangepakt en opgelost zou worden. De vraag van dit moment:  starten op 2 mei echt de herstelwerkzaamheden?’

Hart-Leers heeft deze vraag inmiddels aan de gemeente Heerlen gesteld en hoopt dat deze zo snel mogelijk aan de slag gaat om de langdurige wateroverlast op te lossen.

Bovendien vernam Hart-Leers vandaag, via een gemeentelijke e-mail, dat begin 2012 betaald parkeren in Heerlerheide ingevoerd wordt. ‘Opzienbarend nieuws waarover wij zeer zeker nog het een en ander te zeggen hebben, ook deze centenkwestie stellen wij uitgebreid aan de orde!’.

Verbazing over parkeerzone in Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Vandaag ontving Hart-Leers diverse berichten, telefoontjes en e-mails uit Heerlerheide. Plotsklaps duiken er namelijk parkeerzones op. Op de bijgaande foto ziet u 2 borden die vanaf vandaag bij het parkeerterrein van supermarkt Jan Linders (aan de Ganzeweide) hangen.

‘Ik wist van niks en mijn collega ondernemers wisten het ook niet!’, zo verduidelijkte een ondernemer uit Heerlerheide tijdens een telefoongesprek met Hart-Leers. Vrij parkeren in Heerlerheide is ook wat ons betreft enorm belangrijk, vandaar letten we goed op hoe het parkeerbeleid zich ontwikkeld.

Inmiddels heeft Hart-Leers het college om tekst en uitleg gevraagd: wat is er aan de hand en waarom wisten de ondernemers (en wellicht ook alle omwonenden) kennelijk van niks?