schinkelkwadrant

Heerlen vreest afhaken Primark en problemen stadskantoor indien bouwplan Schinkelkwadrant niet tijdig start

Posted by | Nieuws

Hart-Leers vroeg vrijdagmorgen jongstleden om tekst en uitleg over de ‘versnelde planning besluiten Schinkelkwadrant Zuid’ en de daarvoor belegde extra commissie- en raadsvergadering. Zojuist volgde naar aanleiding daarvan bijgaand bericht (bijlage).

Burgemeester en wethouders verzochten donderdag jongstleden om het bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid en het Beeldkwaliteitsplan versneld te behandelen en daarvoor gebruik te maken van de reservedata voor commissie en raad. Een extra commissievergadering RO is inmiddels bepaald op 22 augustus, na afloop van de extra raadsvergadering op die dag. Daarna zou behandeling in de extra raadsvergadering van 10 september kunnen plaatsvinden. Tot zover ‘de extra vergaderingen’.

Wat de komst van grote kledingdiscounter Primark betreft zou de uiterlijke bouwstart van het Schinkelkwadrant in mei volgend jaar moeten zijn terwijl de gemeente Heerlen -vanwege de bouw van een nieuw stadskantoor- uiterlijk op een bouwstart van augustus 2014 koerst. De gemeente Heerlen geeft in haar memo (bijlage) aan slechts een speling van enkele weken te kennen terwijl het nu al kennelijk allemaal erg nauw op elkaar afgestemd is.

Nu diverse bezwaarmakende partijen reeds aangaven met dit plan richting Raad van State te gaan en de projectontwikkelaar achter het Schinkelkwadrant kennelijk in een overnamestrijd met de Amerikaanse durfinvesteerder Blackstone verwikkelt is lijkt de gehele situatie erg zorgelijk. Verliest Heerlen hiermee de alom gewenste komst van kledingdiscounter Primark en blijft de situatie rondom het stadskantoor onduidelijk of ‘valt het allemaal wel mee’?

Een uitspraak waarin de Raad van State, eind vorig jaar, over een dergelijk grootschalig plan oordeelde (Emmeloord) viel -naar het schijnt- ongunstig voor dit plan uit. Hoe moet een dergelijke uitspraak nu geduid worden ten opzichte van de plannen Schinkelkwadrant? Wat betekend de kennelijke Amerikaanse overname (met goedkeuring van de Europese Commissie) van projectontwikkelaar Multi? Gaat hierna het plan zondermeer door of heeft dit gevolgen, zo ja welke?

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘er doorheen jassen’ terwijl er letterlijk maar enkele (2 tot 3) weken speling is lijkt meer dan zorgelijk. Sinds wanneer is deze situatie bekend en welke strategie gaat erachter schuil om nu ‘haasje repje’ een extra commissie- en raadsvergadering te beleggen als men hiervan -zeer waarschijnlijk- al veel langer op de hoogte is?

Bijlage

Extra raads- en commissievergadering over Schinkelkwadrant

Posted by | Nieuws

Vandaag werd politiek Heerlen verrast met een extra commissie- en extra raadsvergadering over het Schinkelkwadrant. Op 22 augustus vind de extra commissievergadering plaats terwijl op 10 september de extra raadsvergadering volgt. Toeval of niet: vandaag werd ook bekend dat de Europese Commissie er in toestemde dat de Amerikaanse durfinvesteerder Blackstone projectontwikkelaar Multi, het bedrijf dat achter het plan Schinkelkwadrant zit, overnemen mag.

‘Het college heeft verzocht om een extra commissievergadering te organiseren over het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid. De reden hiervoor is: Indien het raadsvoorstel pas in de commissievergadering RO van 9 september (en dus de raad van 1 oktober) wordt behandeld kunnen een aantal  termijnen in het gedrang komen waardoor mogelijk vertraging wordt opgelopen voor o.a. de ambtenarenhuisvesting en de vestiging van detailhandel in Heerlen’, deelde de commissiegriffier vandaag mee.

Wie of wat is (nu of binnenkort) projectontwikkelaar Multi waarmee Heerlen zaken doet en welke betekenis heeft dit voor het Schinkelkwadrant?

Bijlage

College hield extra vergadering tijdens schorsing raadsvergadering 9 april

Posted by | Nieuws

Tijdens de schorsing van de raadsvergadering van deze maand hield het college om 21.15u. een extra collegevergadering. Dit viel Hart-Leers op omdat de wekelijkse college besluitenlijst hiervan melding maakte. Daarbij was echter niet duidelijk waarover die extra vergadering ging.

 

Na het opvragen van het bijgaande stuk is het een en ander duidelijk. Indien het bestemmingsplan niet zou worden uitgebreid met een kantoorfunctie in het Schinkelkwadrant (stadskantoor) dan zou Heerlen daarvoor maximaal 203.000 euro aan de projectontwikkelaar moeten betalen.

 

Waarom eigenlijk?

 

Immers: het voorgaande besluit maakte 21.000m2 aan winkelruimte en ruim 3000 meter aan horeca/leisure mogelijk. Het college vroeg nadien de visie van de raad terwijl zij daarover kennelijk vooraf reeds vergaande (bindende) afspraken gemaakt had waarmee zij met een ‘nee’ van de gemeenteraad kennelijk geen rekening hielden….

Bijlage

Nieuw hoofdstuk in soap rond stadskantoor

Posted by | Nieuws

Omdat het huidige stadskantoor volgens de gemeente Heerlen niet meer voldoet en het huurcontract vorig jaar afliep zoekt Heerlen, al enige tijd, een antwoord op de vraag: waar huisvesten wij onze ambtenaren. Na een jarenlange discussie en keer op keer weer vooruitschuiven leek een meerderheid van de gemeenteraad voor een nieuwe plek in het nog te bouwen Schinkelkwadrant gekozen te hebben. Burgemeester en wethouders houden daar echter een andere mening op na.

Hart-Leers was en is groot voorstander van het herontwikkelen van het huidige stadskantoor aan de Geleenstraat. Dat kan ook gemakkelijk zo maakte de eigenaar van die plek middels de plannen ‘Salon Heerlen’ duidelijk. Een politieke meerderheid koos echter voor nieuwbouw in het Schinkelkwadrant waarna de huidige kantorenlocatie aan de Geleenstraat als ‘oud vuil’ achterblijft. Een rampzalig besluit dat de directe omgeving aldaar verre van goed doet.

Nu Heerlen bovendien -nog steeds- met haar afnamegarantie voor 4000 m2 kantoorruimte in het Maankwartier ‘in haar maag zit’ en zij daarvoor geen huurder lijkt te vinden grijpen burgemeester en wethouders naar de volgende truc: splits het ambtenarenonderkomen in tweeën en plaats 4000m2 ‘ergens anders’. Die afmeting is natuurlijk en zeer waarschijnlijk louter toevallig maar komt wonderwel overeen met de huurverplichting die Heerlen in het 200 miljoen kostende megaproject Maankwartier heeft.

Hart-Leers: ‘Het herontwikkelen van de locatie Geleenstraat  heeft onze voorkeur. Ook omdat daarbij het reeds lange tijd leegstaande ‘Hema gebouw’ aan het Raadhuisplein meegenomen wordt. Zo krijgt dit gedeelte van de stad een boost en vind niet de zoveelste verplaatsing van bestaande activiteiten plaats waarna grote lege gebouwen als ‘oud vuil’ achterblijven. De huidige tijd is veel meer geschikt voor herbestemming van bestaande gebouwen. Lege winkels, kantoren en woningen zijn er meer dan genoeg. Het klakkeloos  ‘als vanouds’  neerzetten van nieuwe kantoorkolossen is onbegrijpelijk.’

Bijlage

 

Extra vergadering over Schinkelkwadrant en voormalige garage Palemigerboord

Posted by | Nieuws

De gemeente Heerlen blijkt van plan om voor het nog te bouwen Schinkelkwadrant een coördinatieregeling te gaan gebruiken. Via deze coördinatieregeling worden zaken samengevoegd zodat bouwen, qua procedures, eerder en gemakkelijker van start gaat. Ook de voormalige garage Loven, gelegen op de hoek Palemigerboord – Sittarderweg, staat op de agenda van deze extra commissievergadering.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl. plaatste Hart-Leers de toekomst van deze voormalige garage op de commissieagenda. Wij verzochten daarbij om het complete dossier -ter bespreking- voor te leggen. De gemeenteraad werd over dit dossier inmiddels al tweemaal aangeschreven terwijl burgemeester en wethouders zich hierover, tot op heden, in stilzwijgen hullen.

De extra (openbare) Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) raadscommissievergadering start woensdag 6 maart aanstaande (om 19u.) in de raadszaal van het gemeentehuis.

03 Agenda RO 6 maart 2013

 

Komst Schinkelkwadrant onzeker

Posted by | Nieuws

Gisteravond, kort na achten, ontving de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (per e-mail) de bijgaande notitie. Een notitie aanvullend op het agendastuk dat vanavond in de raadscommissie aan de orde komt. Uit het stuk blijkt dat de komst van het Schinkelkwadrant alles behalve zeker is en dat daarmee onduidelijk is of de verhuizing van het stadskantoor plaatsvinden zal. Wellicht veel erger nog is dat met deze onzekerheid ook Primark aan Heerlen voorbij dreigt te gaan. Dat terwijl Primark een broodnodige trekker van jewelste is.

Met name de Primark lijkt ingepland op een plek die (nog) geen eigendom van de plannenmakers is. Ook zingen al geruime tijd geluiden rond dat de financiële basis van het project verre van ‘in kannen en kruiken’ is. Ondertussen tekende de gemeente Heerlen vorig jaar (op haar huidige locatie) bij en lijkt het erop dat Primark voor het nieuwe winkelcentrum Kaiserplatz Galerie (in Aken) koos. Daarmee lijkt het logisch dat, indien Primark eerder in Aken dan in Heerlen opent, zij een Heerlense vestiging laat schieten waarna Heerlen een enorme trekken aan zich voorbij ziet gaan en waarmee de invulling van 6000m2 winkelruimte een gepasseerd station is.

Hart-Leers: ‘Wij maken ons grote zorgen over het stadscentrum. Het Loon heeft het moeilijk, voor Maankwartier Zuid is nog steeds geen financiering (ter hoogte van 30 miljoen) gevonden en nu dreigt het Schinkelkwadrant in grote problemen te geraken waarna onze binnenstad verpietert en verder achteruit holt. Dit terwijl ondertussen ‘het leegstandsspook’ door de binnenstad rondwaart. Als ‘het kaartenhuis’ daadwerkelijk in een stort krijgt Heerlen daarvoor een bittere rekening gepresenteerd. De rekening voor falend beleid dat een troosteloze en stagnerende stad oplevert. Al onze waarschuwingen ten spijt dendert politiek Heerlen door. Ziehier het trieste resultaat.’

aanvullend memo 14 jan 2013 op raadsinforbrief nov dec 2012

 

Schinkelkwadrant zoekt investeerders

Posted by | Nieuws

Het Schinkelkwadrant, de plek aan de rand van het stadscentrum (gelegen tussen de voormalige sportschop Ruud Camps, de voormalige Rabobank, de Coffeeshop en café Ons Limburg), een grootschalige herontwikkel locatie waar nieuwe winkels en kantoren komen moeten zoekt investeerders. Welke (en of dit) gevolgen voor de vestiging van het gemeentelijk stadskantoor aldaar heeft is op dit moment onduidelijk.

Hart-Leers: ‘Nu Heerlen het huurcontract voor het huidige stadskantoor op de Geleenstraat beëindigde en een meerderheid van de gemeenteraad (Hart-Leers stemde tegen) voor de locatie in het nieuwe Schinkelkwadrant stemde is het ‘hoogst ongelukkig’ dat ontwikkelingen aldaar lijken te stokken. Wij zijn en blijven voorstander van de herontwikkeling van het huidige stadskantoor (en omgeving), het plan Salon Heerlen staat ons nog steeds erg aan. Wat ons betreft is het hoog tijd om knopen door te hakken. Nu in het Schinkelkwadrant geen schot lijkt te zitten is het wellicht wijs om het alternatief, Salon Heerlen, nog eens heel goed te bekijken.’

De gemeente Heerlen heeft inmiddels, als mogelijke tijdelijke locatie voor het stadskantoor, gekeken naar: het huidige stadskantoor, het voormalige CBS gebouw, Putgraaf 200 en het KPN pand. Ook zijn gesprekken gevoerd met ABP/APG. Een van de beide APG kantoortorens staat immers leeg..

Bijlage

Plannen Schinkelkwadrant, op uitwerking parkeergarage na, akkoord

Posted by | Nieuws

Het Schinkelkwadrant, de grote (winkel en klantoor) oppervlakte tussen de Geerstraat, Promenade -II-, Honingmannstraat en Schinkelstraat na zijn wat Hart-Leers betreft akkoord. Nieuwe winkels en woningen op een plek die nogal achteruit gesloft is en bovendien veel leegstand kent. ‘Wij zijn voor herbeleven van bestaande leegstand en invullen van wat er al is. Het Schinkelkwadrant is daar een prima voorbeeld van’.

Burgemeester en wethouders vroegen de gemeenteraad om een zienswijze in verband met de plannen om nieuwe winkels en woningen te bouwen in dit binnenstadsgebied. Ondanks dat het om winkels en woningen ging bleek dat het ook nog steeds mogelijk is om in dit gebied de nieuwe kantoren voor de Heerlense ambtenaren een plek te geven zo gaven burgemeester en wethouders aan. Meer daarover wil het college eind deze maand duidelijk maken.

Daar waar Heerlen in het Maankwartier ruim 12 Mln. euro -aan eigen geld- investeert (de overheid investeert er in totaal maar liefst 40 Mln.) is de gemeente Heerlen m.b.t het Schinkelkwadrant en veel betere koopman. Voor 350.000 euro draagt Heerlen hieraan bij en dat is maar liefst (ruim) 34 X minder dan in het Maankwartier.

Hart-Leers sprak haar grote zorgen uit over de verplichting die Heerlen in deze wil aangaan m.b.t de parkeergarage onder het Schouwburgplein. Heerlen spreekt namelijk met de ontwikkelaar van het Schinkelkwadrant af dat deze garage vernieuwd is zodra de eerste winkel van het nieuwe project opent. Een afspraak die op vele fronten nog onduidelijk is.

Wat gaat het bijvoorbeeld precies kosten om die garage op te knappen? Hoe denkt de huidige huurder (met een nog jarenlang durend huurcontract) over deze plannen? En op welke wijze wil Heerlen het bovenop de parking liggende van Grunsvenplein herontwikkelen en waarmee wil de stad dat betalen?

‘Wij zijn van harte voor de herontwikkeling van het Schinkelkwadrant maar vinden alles m.b.t de parkeergarage nu nog veel te onduidelijk om ook met dat onderdeel van het voorstel in te kunnen stemmen’, zo besloot Hart-Leers in 2e termijn.

Teleurstellende ‘informatieavond’ voor Heerlense ondernemers

Posted by | Nieuws

Vanavond (6 juli) vond in de filmzaal van Schunck* een informatieavond over plannen in de binnenstad plaats.Het Schinkelkwadrant, Maankwartier, De Morenhoek en voormalige Muziekschool kwamen onder andere voorbij. ‘Niets nieuws te melden’, was een veel gehoorde en teleurstellende reactie.

Terloops bleek dat de oude muziekschool (aan het Wilhelminaplein) nog steeds niet verkocht is aan de beide ondernemers die er een Betahuis willen beginnen, dat er nog geen parkeerondernemer voor het Maankwartier is terwijl dat eerst zeker leek. Ook bleek dat de plannen en invulling rondom het Schinkelkwadrant voor lijken te liggen ten opzichte van het Maankwartier.

Plannen die volgens de gemeente Heerlen allemaal aanstaande zijn blijken er vanuit de markt gezien kennelijk ietsje minder rooskleurig bij te liggen. Plan Stationsstraat (Luna Lux) vooruitgeschoven of afgeblazen? Betahuis: aankoop/verkoop heeft nog niet plaatsgevonden. Dat terwijl de folders (die o.a. in het gemeentehuis bij het ondernemersloket liggen) melden ‘opening zomer 2011’. Metamorfose ‘Free record shop’: oriënteerden fase gonst het vanuit de markt terwijl de gemeente Heerlen aangeeft dat de bouwwerkzaamheden aanstaande zijn.

Fatamorgana’s of verschil van inzicht? Wie zal het zeggen.

Ook sprak de wethouder uit dat gebleken is dat de parkeergarage onder het Schouwburgplein niet voldoet en niet meer te renoveren is. Beangstigend en bovendien een forse kostenpost waarop Hart-Leers al tijdens de algemene beschouwingen wees. De partij hing hier toen een kostenplaatje van 10 miljoen aan. Iets was het college nog bevestigde of ontkende. Q-park huurt deze ruimten als parkeergarage en heeft bovendien een huurcontract dat nog jaren duurt…

Het lijkt erop alsof ook op deze gemeentelijke informatieavond wederom mooie dromen verspreid zijn waarbij de zekerheid van plannen met grote onzekerheid omgeven word. De uitnodiging (bijlage) met de titel ‘informatiebijeenkomst toekomst binnenstad Heerlen’ beloofde heel wat. Ook dat zorgde ervoor dat de filmzaal van het Glaspaleis bomvol geïnteresseerden zat en dat zelfs de trap ‘bezet’ werd. Na afloop waren de informatiestands en diverse discussietafels interessant maar ook dat leverde, helaas, weinig nieuws op.

Onze tip aan de gemeente Heerlen: als u de volgende keer druk bezette ondernemers uitnodigt zorg dan ervoor dat u iets te melden heeft. Schrijft anders gewoon ‘we willen even bijpraten’. Ook dat is immers met enige regelmaat nodig.

Informatiebijeenkomst toekomst binnenstad

Ongebonden creatievellingen ontwikkelen Schinkelkwadrant

Posted by | Nieuws

Al jaren beheren jonge stadsgenoten panden en locaties in en om de Schinkelstraat. Sinds enige tijd krijgt dit steeds meer gezicht en inhoud. Niet alleen jonge kunstenaars en artistiekelingen maar ook diverse startende bedrijven (van webdesigners, filmmakers, fotograven tot  ‘hiphop, streetdance en art’ deskundigen en ga zo maar door). Deze jonge dynamische ‘scene’ heeft, volledig op eigen kracht (!), haar plek verworven in Heerlen centrum: rondom en in de Schinkelstraat.

De enorme, in veelkleurige graffiti bespoten, muur op de Schinkelstraat brengt de huidige dynamiek treffend in beeld. Hart-Leers:  ‘Bij elk bezoek tref je weer iets nieuws aan’. Starters die hun nek uit steken en ‘hun ding’ doen. Daar waar de gemeente Heerlen driftig insteekt op ontwikkelingen rondom de Pancratiusstraat lijkt zich ‘het subsidieloze’ rondom de Schinkelstraat niet alleen sneller maar ook beter te ontwikkelen…

leegstand

Aanpak leegstaande kantoren krijgt vorm

Posted by | Nieuws
Ook beleggers, ontwikkelaars en (oud)huurders willen het grootschalige probleem van leegstaande kantoren oplossen. Vandaar heeft het ministerie van VROM samen met deze marktpartijen een akkoord gesloten over een gezamenlijke aanpak van leegstand. ‘Een prima plan om dit samen aan te pakken en oplossen’, luidt de reactie van Hart-Leers hierop. ‘Bovendien werd het ook hoog tijd!’.

In de afgelopen week bevestigde ook het Heerlense College van B & W leegstandsbeleid te zullen gaan ontwikkelen. Als concreet antwoord op vragen van Hart-Leers hierover is ook dit een prima eerste stap in de goede richting. ‘Samen de schouders eronder en aan de slag!’. Immers: met alleen al meer dan 100.000m2 leegstaande kantoorruimten in en rondom het Heerlens stadscentrum is een actief leegstandsbeleid een regelrechte must.

 
leegstand
Met plannen om leegstaande kantoren te herontwikkelen kan voorkomen worden dat nieuwe kantoren worden bijgebouwd terwijl andere, reeds bestaande, kantoren leeg blijven staan. Het ministerie van VROM neemt bovendien drastische maatregelen zoals alleen toestemmen in het bouwen van nieuwe kantoorruimte indien vaststaat dat er geen bestaande alternatieven in reeds bestaande leegliggende kantooruimten zijn.
 
Nu inmiddels 14% van de Nederlandse kantoorruimte leegstaat noemt de Vereniging van Institutionele beleggers in Vastgoed Nederland deze leegstand ‘maatschappelijk en bedrijfseconomisch onacceptabel’. Hart-Leers sluit zich hier volledig bij aan en pleit voor een dynamische compacte stad waar eerst gebruikt wordt wat er is.

Bijna 2 uur durende Kansenwandeling door Heerlen centrum

Posted by | Nieuws

leegstand Tegen twaalven begon het: de Hart-Leers-kansenwandeling door Heerlen centrum. Een grote groep geïnteresseerden verzamelde zich op het Pancratiusplein om daarna, bijna 2 uur lang, locaties te bekijken (en te bezoeken) in Heerlen centrum.

‘Goh, nu je er eens echt goed naar kijkt zie je pas wat er nog allemaal kan in het centrum’ was een veel gehoorde uitspraak. Locaties van 100, enkele 100den tot 1000den vierkante meters trokken voorbij. Allemaal reeds bestaande woon-, werk- of winkelpanden in ons stadscentrum waar nog heel veel mogelijk is.

leegstand Op de hoek van de Schinkelstraat en de Honingmanstraat werd het prachtige hoekpand (uit 1919) bezocht. Een sprookjesachtige bloemisterij huist hier sinds kort en eerlijk is eerlijk het mag gezegd worden: de zaak is prachtig en een regelrechte aanwinst voor onze stad. In een monumentaal pand, dat jaren leegstond, zal de komende jaren deze prachtige bloemenzaak gehuisvest zijn, een zaak met sfeer en gevoel. Wederom een bestaande kans verzilverd.

leegstandIetsje verderop in hartje stadscentrum werd een circa 1000 vierkante meter leegstaande winkel bezocht. Hier huist tijdelijk een kunstenaar die tentoonstellingen zal verzorgen en ‘zijn pand’ zo veel mogelijk actief voor Heerlen zal inzetten.
Ter plekke kregen wij een persoonlijke rondleiding en gaf de kunstenaar (www.jamesjetlag.com) tekst en uitleg. Door zijn directe contact met de eigenaar van het pand is ook deze kans onlangs verzilverd. Onze complimenten: durf, inzet en zichtbaar resultaat!

Vervolgens trok de wandeling langs de vele leegstaande kansenpanden rondom het gemeentehuis. Daarna langs de veelal ongebruikte kantorenboulevard, gelegen aan de Putgraaf, en het leegstaande beddenhuis van het oude Sint Jozef ziekenhuis. Om vervolgens langs (en door) de nieuwe woonwijk in het stadscentrum (het zogenaamde Klein Vaticaan) via het onlangs (op initiatief van de zusters) prachtige opgeknapte Mgr. Savelbergklooster op het Pancratiusplein (natuurlijk met een kopje koffie of thee erbij) gezellig en informeel deze zondagswandeling te beeindigen en daarbij nog even na te praten.

‘Een eye-opener!’ en ‘wat kan er nog heel veel in het stadscentrum!’ was een veelgehoorde opmerking. Kortom niet klakkeloos de schop in de grond voor het zoveelste nieuwbouwproject maar eerst gebruiken wat er is, immers er is meer dan bestaande winkel-, kantoor- en woonruimte genoeg…. zo bewees ook deze kansenwandeling nog eens.

Bijdrage begrotingsdebat 2010 Fractie Leers

Posted by | Vanuit de fractie

Fractie Leers in de eerste termijn van het begrotingsdebat, Woensdag 21 oktober, 2009

Heerlen wordt wakker!!

Geachte Voorzitter,

Heerlen wordt wakker!! De tekst ‘Heerlen wordt wakker!!’ prijkt op diverse plekken in onze binnenstad. Deze graffiti kan op van alles wijzen… Mensen open je ogen of nu is het echt goed geweest, de maat is vol. ‘Heerlen wordt wakker!!’ is een rode draad in mijn betoog en nee, meteen voor alle duidelijkheid, ik heb die tekst niet op de muur gezet.

Onze stad staat nog heel wat te wachten. Om dichtbij te beginnen per 1 januari 2013 een nieuw onderkomen voor het stadskantoor. Ook hier begint de tijd te dringen zonder dat er reeds knopen doorgehakt zijn. Mijn insteek: praat met de huidige eigenaar van het stadskantoor, laat het pand volgens alle wensen opleveren en huur het dan wederom. Immers gemeentehuis en stadskantoor werken het beste in elkaars directe omgeving en de dynamiek in en om het stadskantoor is prima voor onze binnenstad. Tijdens de renovatie of nieuwbouw valt er dan wellicht een tijdelijke huisvestingsoplossing te vinden op de nabij gelegen Putgraaf waar genoeg kantoorruimten, al geruime tijd, leeg staan.

MaankwartierOok het Maankwartier en het Schinkelkwadrant hangen boven de markt. Hoe staat het nu concreet met het Maankwartier? Onlangs gaf woningcorporatie Weller aan problemen te hebben ten aanzien van de kantoorruimten hierin… De kantoren van de reeds gerenoveerde Hoppenhof staan grotendeels leeg en om de hoek ligt de kantorengigant van het voormalige CBS op een nieuwe invulling te wachten. Behalve een enorme toevoeging aan winkelruimten bij het station staat ook een herontwikkeling van winkelruimten bij het Schinkelkwadrant op stapel. Kijkende naar de huidige leegstand in de binnenstad moet eenieder dit beangstigen.

Vandaar: eerst vullen wat er is daarna denken aan uitbreiding. Kies voor inbreiden en herinvullen van het reeds leegstaande.

te huurVoor de deur van ons gemeentehuis voltrekt zich het volgende scenario: nieuwbouw rondom het pand Kneepkens en leegstand van het voormalige Hema-gebouw dat nu voor 200.000 Euro per jaar te huur staat. Randstad verhuisde en liet het voormalige Hema-gebouw leeg achter. Ook de overige nieuwe commerciële ruimtes rondom Kneepkens blijven vooralsnog leeg.

Dit mag en kan geen toekomstscenario zijn voor wat onze stad te wachten staat: verplaatsing van het bestaande en daarmee leegstand van het oude achterlatende. Inbreiding in plaats van uitbreiding dat zou juist op dit moment het motto moeten zijn.

De centra van onze stadsdelen zijn volop in beweging of doen verwoedde pogingen daartoe. Het winkelcentrum Heerlerbaan gaat veranderen, tenminste dat is (of was?) de bedoeling, wat gaat er nu gebeuren met de grote (tijdelijke) winkels op de Heerlerbaan. Zullen zij zoals afgesproken verdwijnen of komen zij terug in het oude nest in hartje Heerlerbaan. Of gaat alsnog toch nog iets anders gebeuren?

Read More