walas

Waarom kreeg succesvolle Heerlense ondernemer geen kans voor herontwikkeling voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann doen diepgravend onderzoek met betrekking tot de kwestie voormalig CBS gebouw. De hele kwestie levert steeds meer informatie op. Zo ook de bijgaande brief.

Hart-Leers: ‘Waarom werd C’magne, een Heerlens bedrijf dat het voormalige Philips terrein tot beste bedrijventrein van Nederland maakte en onlangs ook te hulp geroepen werd om het Floriade terrein weer ‘op de rit’ te krijgen niet betrokken bij de herontwikkeling van het voormalige CBS gebouw? Terwijl C’magne openlijk aan de gemeente Heerlen blijken liet daaraan deel te willen nemen. Indien dit gekende Heerlense bedrijf kennelijk helemaal geen kans kreeg zijn er wellicht ook anderen die wel geïnteresseerd waren maar vervolgens wellicht ‘niet verder dan de hal van het gemeentehuis’ kwamen. Wij willen graag weten wat allemaal aan deze brief vooraf ging en of hierop nog iets volgde. Hoe luidde het concrete aanbod en waarom ging Heerlen wel met ‘Walas’ in zee terwijl C ‘magne en wellicht ook anderen kennelijk allemaal ‘het bos in gestuurd’ werden?’

De kwestie voormalig CBS gebouw neemt inmiddels steeds vreemdere vormen aan: een groot deel van de gemeenteraad kiest (publiekelijk) voor ‘horen, zien en zwijgen’ terwijl burgemeester en wethouders diverse vragen gewoonweg niet beantwoorden

Bijlage

De flexibele waarheid over het voormalige CBS gebouw

Posted by | Nieuws

‘Op wat nu wel en pertinent niet waar is met betrekking tot het voormalige CBS gebouw valt kennelijk geen pijl meer te trekken’, zo reageert Hart-Leers naar aanleiding van tegenstrijdige antwoorden van burgemeester en wethouders.

Waar het college in een antwoordbrief (2013/509) die vrijdag jl. openbaar werd mededeelde: ’Dat zijdens de gemeente geen overeenkomst tussen twee partijen gezien is (het betreft immers een overeenkomst tussen 2 private bedrijven). Wel is vanwege het bestuur van het herontwikkelingsproject, bij monde van de heer G. van Straaten aangegeven, dat een dergelijke overeenkomst is gesloten. Farm City is geen BV, maar een project van VMP bv.’

Deelde de vakwethouder, tijdens de laatste raadsvergadering van vorig jaar ( 4 december 2012) het volgende mee: ‘Als het gaat om Farm City. Ik heb gezien dat er een contract is. Ik heb ook gesproken met de mensen van Farm City.’(Pagina 83 van 87) en ‘Als het om Farm City gaat. Ja, voorzitter, ik weet niet wat er allemaal rondgaat in de virtuele werkelijkheid. Ik heb meer dan een keer gesproken met het bedrijf. Ik ken de directeur ervan. Ik heb het contract gezien.’(Pagina 86 van 87).

Burgemeester en wethouders beantwoorden wederom vragen voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De zoveelste serie Art. 35 vragen, vragen in verband met de kwestie ‘voormalig CBS gebouw’, werd zojuist beantwoord (bijlage). Duidelijk is dat er nog genoeg onduidelijk is en dat vooralsnog ook zo blijft.

Hart-Leers:  ‘Laten we hopen dat binnenkort duidelijk wordt hoe de toekomst van dit vele tienduizenden meters grootte gebouw er uit ziet. Komen eigenaar De Bruijn en de ‘Walas’ gebruikers er alsnog uit, of niet? Ondertussen valt nergens in het gebouw enige serieuze vorm van stadslandbouw te bekennen. Dat terwijl dit juist wel de bedoeling was en tevens de reden voor alle haast waarmee deze kwestie overgoten werd.’

Bijlage

 

Wederom schriftelijke vragen over kwestie voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann trekken ook met betrekking tot het dossier ‘kwestie voormalig CBS gebouw’ gezamenlijk op. Vandaag hebben zij in deze -wederom- schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld (bijlage).

Hart-Leers: ‘Het hele dossier voormalig CBS gebouw is inmiddels meer dan zorgelijk. Dat burgemeester en wethouders al onze waarschuwingen in deze, waarschuwingen voordat besluiten genomen werden, kennelijk totaal niet serieus namen krijgt het college nu -per wederkerende post- retour. Uiteindelijk is onze stad de dupe terwijl dit met enige grondige voorbereiding zeker voorkomen had kunnen worden.’

Bijlage

 

Voormalig CBS gebouw

Voormalig CBS gebouw ook in januari ‘13 op de raadsagenda

Posted by | Nieuws

Het voormalig CBS gebouw, banden tussen de Heerlense gemeentelijke directie en de ‘Walas’ kopers,  een kort geding tussen de eigenaar en ‘Walas’ mensen en ga zo maar door: het voormalig CBS gebouw dat eind april/begin mei in allerijl (door)verkocht werd om vervolgens een stadslandbouwproject te worden stond en staat prominent in de kijker. De raadsleden Hummel, Leers en Petermann volgen dit dossier nauwkeurig en kondigen nu een mondelinge nadere toelichting van hun schriftelijke vragen bij burgemeester en wethouders aan.

Het is inmiddels een soap in vele delen: ‘een boze burgemeester’ verwijt raadsleden (die hun controlerende taak uitvoeren) van alles (en nog wat) terwijl alsmaar meer informatie boven water komt. Onlangs werd daarbij ook duidelijk dat het stadslandbouwproject in het voormalige CBS gebouw zondermeer voor de korte termijn stilligt en -wellicht- gesprekken tussen de eigenaar en Walas mensen plaatsvinden om het een en ander alsnog vlot te trekken. Indien vlottrekken niet lukt volgt zeer waarschijnlijk wederom een rechtsgang waarbij het project stil ligt.

Indien nodig blijkt daarnaast politieke inzet van een raadsenquête mogelijk om ‘de onderste steen boven te krijgen’.

Het lijkt er nu op dat, behalve toezeggingen, in 2012 niets structureels betreffende stadslandbouw in het voormalige CBS gebouw plaatsvond. Of inmiddels wel al enige actie voor het naastliggende Mijnmuseum ondernomen is blijft onduidelijk.

Bijlage

 

De Walas kwestie: ‘boze burgemeester’ verwijt raadsleden van alles (en nog wat)

Posted by | Nieuws

Herinnert u het zich nog? De haast en gezwinde spoed waarmee het voormalige CBS gebouw, tegen ca. 1 procent van de WOZ waarde, binnen ‘luttele dagen’ richting Walas ging? Weet u nog dat Heerlen hiervoor een lening verstrekte maar kennelijk niet precies wist aan wie? Bent u er van op de hoogte dat  burgemeester en wethouders, na het lezen van een dagvaarding, zich plotsklaps ‘spontaan herinnerden’ dat een voormalig directielid wel degelijk warme onderlinge banden met Walas onderhoud?

Al op 23 april jl. (voordat het besluit tot verkoop van het voormalige CBS gebouw genomen werd) wees Hart-Leers, via een set Artikel 35 vragen, op het feit dat er kennelijk warme onderlinge banden tussen de (voormalige) directie van de gemeente Heerlen en Walas (beoogd koper voormalig CBS gebouw) bestonden. Daarop reageerde burgemeester en wethouders, daags erna, dat er ‘geen andere dan een zakelijke verstandhouding was’. Toen Walas echter onlangs door de eigenaar van het gebouw gedagvaard werd bleek dat een voormalig lid van de directie (nog steeds in dienst van de gemeente Heerlen), een voormalig directeur die met behoud van loon ‘thuis zit’, actief met Walas samenwerkt en zelfs kantoor houdt in het voormalige CBS.

Vervolgens werd ook duidelijk dat de huidige directeur programma’s vanaf begin 2011 een Linkedin ‘JaneJacobs’ netwerk met de Walas top deelt en zij Walas in 2009 in Heerlen introduceerde. Daarop werd het tijd voor vervolgvragen.

De naam van dit huidige directielid was overigens inmiddels al lang en breed (sinds de algemene beschouwingen van 7 en 8 november jl.) bij de gemeentesecretaris bekend. Iets waarna enige kenbare (re)actie en/of uitleg uitbleef. Wat staat een actief raadslid vervolgens te doen? Met de armen over elkaar afwachten? Of, nadat ook de gemeentesecretaris  hiervan op de hoogte is, (en het eerder ook al schriftelijk geduid werd) vervolgvragen stellen?

Raadsleden hebben de plicht om hun controlerende taak uit te voeren. Als ‘Sherlock Holmes’ te werk gaan is kennelijk pure noodzaak in Heerlen. Dat het daarmee de een en ander nu kennelijk ‘te heet onder hun voeten’ wordt lijkt duidelijk. Burgemeester en wethouders doen inmiddels maar wat hun best om naar anderen te wijzen: eerst naar een voormalig directielid en sinds gisteren ook naar 3 raadsleden die diepgravend onderzoek doen en, wees gerust, dat vast en zeker zullen voortzetten.

Wat staat in het Eco Growth Center (voormalig CBS) bedrijfsplan, wie toetste het met welk mandaat, waarom betaalde Heerlen 50.000 euro voor een plan dat vooralsnog niet in praktijk gebracht kan worden omdat het bestemmingsplan het simpelweg niet toestaat? Wie of wat is Walas eigenlijk, welke concrete prestaties leverde dit bedrijf, hoe/door wie kwamen zij in Heerlen terecht en waarom zit een ware ‘kerstboom aan BV’s’ rondom Walas en het voormalige CBS gebouw?

Vragen, vragen en nog eens vragen…

De burgemeester heeft inmiddels aangegeven in het vervolg, op kritische vragen van de strekking die men gisteren beantwoorde, geen antwoord meer te willen geven. Ondertussen stuurt het college geheime stukken -per bode- naar alle raadsleden om vervolgens, net zo gemakkelijk, te spreken over integriteit en schending van geheimhouding. Met een dergelijke aanpak, geheime stukken per post rondsturen, lijkt het er welhaast op dat men bewust op ‘het lekken van stukken’ uit is…

Heeft Walas ook een innige band met/in de huidige directie?

Posted by | Nieuws

In april jl. informeerde Hart-Leers naar de connectie Walas the Maverick en het huidige Walas. Het bedrijf dat de Eco Growth Center plannen in het voormalige CBS gebouw uitvoeren wil. Daarnaast delen het failliete Walas the Maverick en huidige Walas kennelijk dezelfde leider. De naam Walas (the Maverick) duikt bovendien ook in combinatie met Vlissingen op. Vlissingen, woonplaats (en voormalige werkplek) van een van de drie huidige directieleden van de gemeente Heerlen. ‘Uitpluizen’ of er wellicht een link tussen Vlissingen,  Walas en de huidige directie bestaat leverde op dat het project ‘Scheldekwartier’ Vlissingen kennelijk een gezamenlijke deler is.

Immers: een huidig Heerlens directielid moest bij haar vorige werkgever (de gemeente Vlissingen) vertrekken wegens een kwestie waarvoor het Scheldekwartier de aanleiding was. Een gedeelte van de stad Vlissingen waarvoor ook Walas (the Maverick) plannen maakte. Dat Walas plan staat vermeldt op de website van Walas en is op die website te vinden onder ‘gedane projecten’. Een bezoekje aan Vlissingen leverde, inmiddels alweer enkele maanden geleden, op dat het project kennelijk (nog) niet tot uitvoering kwam. De bewuste locatie in het gebied, de voormalige machinefabriek, lag er onaangeroerd bij.

Wijst het voorgaande op ‘een tweede band’ tussen Walas en de huidige directie van onze stad?

De gemeente Heerlen wees er onlangs zelf op dat het gemeentelijk directielid Schipperheijn Walas in 2009 ‘naar Heerlen haalde’ en zij de eerste contacten legde tussen Walas en Heerlen. Vervolgens zocht Walas in mei 2011 contact met het directielid en melde dat men een plan voor het voormalige CBS gebouw had. Het ligt, zeker na de recente ontwikkelingen in deze ‘Walas kwestie’, voor de hand om ook duidelijkheid te scheppen met betrekking tot deze, kennelijk,  reeds jaren bestaande Directie – Walas band.

Het huidig directielid heeft, net zoals voormalig directielid Vijgen, een eigen bedrijf met inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Hart-Leers:  ‘In april jl. wezen wij al nadrukkelijk op de kerstboom van Walas en aan Walas gerelateerde BV’s, op het faillissement van Walas the Maverick en op kennelijke banden tussen de directie van onze stad en Walas en/of leidinggevenden bij deze onderneming. Het valt burgemeester en wethouders te verwijten en kwalijk te nemen vervolgens kennelijk geen gedegen onderzoek gedaan te hebben. Daarbij voltrok zich de gehele aankoop/(door)verkoop van het voormalig CBS gebouw met schier onbegrijpelijke haast. Zowel een extra raadscommissievergadering als een extra raadsvergadering werden daarvoor op korte termijn belegd. Dat terwijl het bestemmingsplan ook nu nog steeds geen stadslandbouw toe staat en het aflopen van het plantseizoen er niet toe leidde dat inmiddels groenten in het voormalige CBS groeien. Wat ons betreft is het college aan zet om zich volledig (en publiekelijk) vrij te pleiten en zich daarbij uitgebreid nader te verklaren.’

 

Oppositie krijgt door hulp coalitiepartij alsnog snelle ‘Walas antwoorden’

Posted by | Nieuws

Daar waar het er gisteren nog op leek dat het nog wel ruim een week zou gaan duren voordat de kritische vragen over de nauwe band Walas – (voormalige) directie Heerlen beantwoord zouden worden verschenen vandaag, plotsklaps, antwoorden op recentelijk gestelde Artikel 35 vragen. ‘Zo zie je maar weer, zodra een coalitiepartij hulp biedt gaat het opeens van een leien dakje, zo gaat dat tegenwoordig in Heerlen.’

De antwoorden en inkijk in de kwestie ‘Walas’ zijn opzienbarend. Nu er flinke druk op de ketel staat volgen plotsklaps snelle antwoorden. Antwoorden waarvan coalitiepartij PvdA gisteren, zoals haar fractievoorzitter tijdens de raadscommissievergadering ES blijken liet, kennelijk reeds op de hoogte was.

Als bijlage de bewuste informatie. Daarbij ook de vragen die Hart-Leers hierover reeds op 23 april jl. stelde. Vragen waaraan burgemeester en wethouders toen, zoals nu blijkt, kennelijk veel te weinig aandacht besteedde.

art. 35 antw. walas

Burgemeester: fractievoorzitters over band Walas en directie Heerlen informeren

Posted by | Nieuws

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag jl. informeerde Hart-Leers naar de band tussen een (oud) directielid van de gemeente Heerlen (huidig ambtenaar) en Walas (het bedrijf dat in het voormalige CBS gebouw huist en daar haar plannen uitvoeren wil). Het voormalig directielid en huidig ambtenaar bleek gedagvaarde in een kort geding tussen eigenaar van het voormalige CBS gebouw en de Walas gebruikers ervan.

Nadat de wethouder dinsdag jl., zichtbaar overvallen door de vragen over onderlinge banden, aangaf erop terug te komen bleek later in die week dat de burgemeester het antwoord geven zal. Nu ook vandaag nog niets duidelijk werd bleek naar aanleiding van vragen van Hart-Leers dat de burgemeester voornemens is om de fractievoorzitters in een vergadering te informeren. Daarbij lijkt de burgemeester de presidiumvergadering (vergadering van fractievoorzitters) van 19 december, 2 weken na het stellen van de vragen, een goed moment.

Hart-Leers:  ‘Het is te absurd voor woorden dat pas nu, na herhaaldelijk navragen, blijkt dat onze vragen die we al in april stelden kennelijk onjuist beantwoord zijn en dat ook nu geen snelle duidelijkheid gegeven wordt over meer dan vermeende banden tussen Walas en de (voormalige) directie van de gemeente Heerlen. Wij stelden vragen tijdens de openbare raadsvergadering en verwachten dat onze vragen zo snel mogelijk in het openbaar beantwoord worden. Dagenlang moeten wachten om duidelijk te krijgen wat een ambtenaar voor werk doet, welke functie en positie hij heeft (en had) en in welke verhouding dit tot Walas staat is werkelijk absurd. Wat is precies aan de hand en welke reden hadden burgemeester en wethouders om dit, wellicht bewust, niet met de gemeenteraad te delen?’