Roel Leers

‘Slordig’ college ontbreekt ook op Hoensbroekse kermis

Posted by | Nieuws
Kermis HoensbroekOmdat er vorige week geen wethouder te vinden was om de traditionele kermisopening (in Heerlen centrum) te verrichten, en het college dit achteraf als ‘slordigheidje’ omschreef, waren de verwachtingen tijdens de start van de Hoensbroekse kermis hoog gespannen. Echter: ook in Hoensbroek was in geen velden of wegen enig collegelid te vinden.
Kermis HoensbroekDe oppositie raadsleden Marco Peters (CDA) en Roel Leers van onze eigen partij waren er gelukkig wel. Harrie de Kleijn, kartrekker van de Hoensbroekse afdeling van Hart-Leers, was natuurlijk ook van de partij. ‘Wij nemen graag de honneurs waar en openen ook de Hoensbroekse kermis met groot plezier’ vertellen deze 3 enthousiastelingen.
Bijgestaan door Hart-Leers’ steun en toeverlaat Emile Kerssemakers amuseerde de delegatie zich kostelijk op de Hoensbroekse kermis. Een paar uurtjes vertier waarbij diverse prijspelletjes ‘getest’ werden, enkele rondjes in de botsauto’s volgden en er zelfs met scherp geschoten werd… in de schietkraam natuurlijk. Ook een drankje op het terras aan de markt hoorde erbij.
Op de bijgaande fotos ziet u enkele impressies.
Kermis HoensbroekDat de aanwezige lokale politici de kermis na aan het hart ligt blijkt uit hun oprechte interesse en bovendien uit de wens dat er binnenkort, zoals vanouds, ook weer kermis kan worden gevierd in Heerlerheide. ‘Deze traditie moet, na alle bouwperikelen, ook daar weer snel van start gaan!’.

Gebrand op oranje…

Posted by | Nieuws
in brand gestoken coniferenAlweer een tijdje geleden was het ‘raak’ in het Schaesbergerveld. Geen ‘goal’ zoals de titel vermoeden laat maar coniferen die in brand gestoken werden. In een straat zelfs op 2 plekken slechts luttele meters van elkaar vandaan.
 
gebrand op oranjeHet spandoek dat de bewoners onlangs opgehangen hebben spreekt boekdelen. Knap om na een dergelijke laffe daad dit op zo’n manier aan te pakken, onze complimenten!

De plannen voor de oude muziekschool zijn boven water!

Posted by | Nieuws
‘Wat is de gemeente Heerlen met de oude muziekschool van plan?’ was een van de vragen tijdens de raadsvergadering van dinsdag jl. ‘Iets met creatieve industrie’, luidde het antwoord. Waar de huidige gebruiker, Hee-art, dan naartoe zou gaan bleef en blijft echter onduidelijk.
 
Oude muziekschoolTijdens het I-Beta festival (dat vandaag plaatsvind) stuitte Hart-Leers op het plan met de voormalige muziekschool (klik hier of op de afbeelding voor de flyer). Dit plan is bovendien een van de 3 genomineerden om de ‘Design for Emptiness’ prijs te winnen. Een gemeentelijke prijs, ter hoogte van 10.000 Euro, die beoogd op creatieve wijze een (leegstaand) pand (tijdelijk) te herbestemmen.
 
Het College moet van dit voornemen geweten hebben maar deelde dit, om de een of andere reden, niet met de gemeenteraad.
Nu er bovendien duidelijke en uitgewerkte plannen voor deze lokatie voorliggen lijkt het ruimteprobleem van Hee-art hierdoor alleen maar nijpender geworden.
 
Waar zal Hee-art concreet geherhuisvest worden en per wanneer denkt de gemeente Heerlen dit met Hee-art te zullen gaan (mede)delen? Hart-Leers vraagt de verantwoordelijk wethouder (dinsdag aanstaande, tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ordening) om tekst en uitleg.
 
Wat is er precies aan de hand? Waarom was de wethouder tijdens de recente raadsvergadering niet veel specifieker en wat is de reden ervan dat de gemeenteraad tot op heden geen weet had van deze concrete plannen in de voormalige muziekschool?
 
Bovendien is Hart-Leers van mening dat in een kennelijk dermate vergevorderd stadium van herontwikkeling het niet meer dan normaal (en zeer fatsoenlijk) is om de huidige gebruikers, Hee-art, te informeren en actief te betrekken.

Tekort kantoorruimte gemeente Heerlen onvoorziene kostenpost van ruim 1.300.000 Euro

Posted by | Nieuws
Maandag aanstaande spreekt de raadscommissie BD over het raadsvoorstel om ambtenaren te herhuisvesten. Kosten van dit plan 1.334.390 Euro.
 
De gemeente Heerlen wil kantoorruimte bijhuren en ook afdelingen intern verhuizen binnen de reeds beschikbare kantoren. De afdeling werkgelegenheid en sociale zaken groeide met 20 werkplekken en ook zocht men opslag en werkruimte in verband met archiefproblematiek.
 
AmbtenaarOmdat vastgoed beheer en beheer en onderhoud samengaan op een locatie wil Heerlen het voormalige Vodafonepand aan de Stationstraat 45-50 huren. Doordat de publiekshal van het gemeentehuis heringericht werd verhuisden 10 werkplekken naar de 3e verdieping van het gemeentehuis.
 
Het college van B en W vraagt, wegens nijpend ruimtegebrek, de raadscommissie om bij wijze van zienswijze in te stemmen met het (principe)besluit.
 
Omdat men gemeentelijke diensten wil samenvoegen komt bovendien het voormalige SON gebouw (naast de Belastingdienst) leeg te staan waarna de gemeente Heerlen van plan is deze lokatie te verkopen. 
 
De bijlage bij te nemen raadsbesluit (2010/22822) geeft aan dat de totale kosten van herhuisvesting maarliefst 1.334.390 Euro bedragen.
 
Onlangs nog sprak de gemeente Heerlen over het gebruik van flexibele werkplekken waardoor men op minder ruimte meer medewerkers kon herbergen. Dit idee wil men bij de bouw van het nieuwe stadskantoor toepassen.
 
Vooralsnog lijkt het erop dat de gemeentelijke organsiatie echter alsmaar blijft groeien, zowel in oppervlakte als in omvang…
 
Hart-Leers heeft diverse vragen en kanttekeningen bij dit voorstel en zal hierover maandag aanstaande de discussie aangaan.

Heerlen slechtst scorende Limburgse gemeente betreffende jeugdbeleid en kinderrechten

Posted by | Nieuws
kinderen in telHeerlen staat, na Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Dordrecht op plek 5 van minst scorende gemeenten op het terrein van jeugdbeleid en kinderrechten. Dit valt te lezen in een brief die Kinderen in Tel in maart jl. aan de Heerlense gemeenteraad richtte en in verband met de raadsvergadering van vandaag (8 juni), sinds zeer onlangs, ter inzage ligt.
 
Kinderen in tel geeft met cijfers aan hoe de Nederlandse gemeenten het doen op het terrein van jeugdbeleid en kinderrechten.
Aan de hand van 12 indicatoren is een rangorde gemaakt van alle 431 Nederlandse gemeenten. Heerlen scoort daarbij van alle Limburgse gemeenten het slechtst en staat landelijk op plek 5.
 
Kinderen in Tel is bedoeld om de gemeenten te helpen een goed jeugdbeleid te voeren op basis van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
 
Hart-Leers wil op korte termijn weten waarom het maanden duurde voordat deze onderzoeksresultaten de gemeenteraad bereikten en, veel belangrijker nog, wat er aan gedaan wordt om het beleid spoedig grondig te verbeteren. Wat is er precies mis en hoe kan het stukken beter?
 
Meer informatie is te vinden op www.kinderenintel.nl

Parkeergarage ‘Luna Lux’ afgeblazen?

Posted by | Nieuws
ParkerenDe nieuwbouwplannen aan de Stationstraat in Heerlen centrum, Luna Lux, kennen (of kenden?) ook een parkeergarage. Volgens recente berichten zou deze echter vervallen omdat zowel onder het Stationsplein als aan de andere kant van het spoor ook parkeergarages in de planning staan.
 
Met de aanstaande metamorfose van de Oranje Nassaustraat zou ook de nabij gelegen nieuw te bouwen parkeergarage aan de Stationstraat meer ‘reuring’ in de straat brengen. Er werd zelfs gesproken om de in- en uitgang voor voetgangers aan/in de Oranje Nassaustraat te plaatsen.
 
Parkeren is belangrijk en zorgt bovendien voor bezoekersstromen. Vandaar willen wij graag weten hoe het zit met deze parkeergarage.
 
Komt hij er toch of is ‘ie echt afgeblazen? Zo ja, waarom?

Oppositie partijen openen gezamenlijk Heerlense stadskermis

Posted by | Nieuws

Kermis HeerlenHet openen van de traditionele stadskermis kent een lange historie. Een gekoesterde traditie die echter in gevaar leek te komen. Immers: de kermiswethouder was op vakantie en zijn collega wethouders (tot en met de burgemeester toe) bleken niet in staat om de stadskermis officieel te komen openen. Zelfs de kinderburgemeester kon (of mocht?) de honneurs niet waarnemen…

Plannen om als openingsdaad het eerste vat ‘aan te slaan’ in de Beierse bierstube verwaterden waarna men plan vatte om de officieele en traditionele opening, op zaterdagmiddag, geruisloos voorbij te laten gaan. Hierbij had men echter geen rekening gehouden met de immer actieve Heerlense oppositie partijen. CDA, VVD, Trots, Groenlinks, Leefbaar Heerlen en Hart-Leers.

‘Het openen van Heerlens grootste jaarlijks terugkerende (en wellicht ook oudste) evenement kan en mag niet zomaar geruisloos voorbij gaan’, besloten de Heerlense oppositie partijen. Zij lieten deze jarenlange traditie gelukkig niet zomaar verloren gaan en openden vandaar samen de traditionele stadskermis.

Gezamenlijk richtten zij het vizier op een betere toekomst en namen, als officieele openingsdaad, de luchtbuks in de schietsalon ter hand.

‘Wij heten alle kermisondernemers van harte welkom en wensen iedereen veel kermisplezier toe. Natuurlijk heten we ook alle bezoekers van buiten onze stad van harte welkom en wensen ook hen veel plezier, vertier en vermaak’, zo lieten de gezamenlijke oppositie partijen weten. Kortom de stadskermis is alsnog officieel van start gegaan. Veel plezier allemaal!

Fietscoordinator Heerlen kost 100.000 Euro

Posted by | Nieuws
Gouden fietsHeerlen kent sinds oktober 2009 een coordinator fiets, deze coordinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van Actieplan Fiets.
Zo zorgde hij ervoor dat er extra fietsenstallingen in de openbare ruimte kwamen, ondernemers het fietsen promoten en de aanleg van fietspaden verbeterde. Stuk voor stuk prima zaken.
‘Dat deze coordinator, zo blijkt uit stukken van de gemeente Heerlen, 100.000 Euro kost verbaasd ons echter. Wij schrikken daar enorm van. Erg veel geld voor het coordineren van fietsbeleid, toch?’. ’n heel klein beetje minder dan een Heerlens Burgemeesters- of Wethoudersinkomen.
     
‘Fietsen loont!’ Voor een fietscoordinator zowel letterlijk als figuurlijk, tenminste zo lijkt het.

Fietscoördinator: Wat doet hij, wanneer is hij begonnen en wat kost hij?

De Fietscoordinator (begonnen oktober 2009) is verantwoordelijk voor de uitvoering van Actieplan Fiets. Dit plan is door de gemeenteraad in april 2009 vastgesteld. Inmiddels zijn  een groot aantal acties uit het plan uitgevoerd of is de uitvoering opgestart. Het gaat om acties op het gebied van fietsparkeren (aanleg fietsparkeervoorzieningen Heerlen-Centrum), fietspromotie (bijvoorbeeld ‘winkeliers promoten de fiets’) en fietsinfrastructuur (aanleg fietspad JFK-laan). De fietscoordinator kost €100.000,- en is werkzaam tot eind 2010.

Ook stadsreus Lucius te gast in Simpelveld

Posted by | Nieuws
ReusVanavond vertrekt om 19.00u. een heuse reuzenparade vanaf historisch station Simpelveld. Schoolreuzen gemaakt op en door diverse Europese basisscholen (Polen, Tjechie, Spanje en Turkije) nemen deel aan deze optocht. Ook diverse muziekkorpsen zijn aanwezig en maken dit reuzenfestijn extra gezellig.
 
Alle deelnemende scholen maakten een eigen reus waarbij leerlingen van groep 5 tot en met 8 meelopen en hun schoolreus persoonlijk begeleiden.
 
Stadsreus Lucius uit Heerlen lijkt, na zijn deelname aan de Internationale reuzenstoet in Maastricht op zondag jl., uit een jarenlange slaap ontwaakt en neemt, als officieele stadsreus uit de regio, prominent deel aan de feestelijke stoet.
 
Basisschool De Broederschool uit Heerlen en haar Simpelveldse collega De Meridiaan tekenen voor de organisatie.

Moet Hee-art verhuizen?

Posted by | Nieuws
Hee-artMet ruim 300 cursisten is Hee-art een bruisend centrum van creativiteit en activiteit, van schilderen tot edelsmeden, houtbewerking, boetseren en ga zo maar door. Laagdrempelig en goed bezocht. Echter keer op keer is het weer onduidelijk wat de toekomst brengt en met name hoe de huisvesting verloopt.
 
Toen op 1 juni jl. parkeren op het plein voor de oude muziekschool van gemeentewege niet meer mocht ontstonden extra problemen. Hoe verplaats ik mijn kunstbenodigheden (die vaak enig gewicht kennen), hoe zit het met laden en lossen? Kortom parkeerproblemen zoals die op veel plekken in onze stad gelden.
 
Onduidelijk is en blijft of Hee-art per 1 september a.s. een andere huisvestingsplek krijgt. De huidige plek kent lekkages en valt niet warm te stoken of ’s zomers enigszin koel te houden, ook mindervaliden kunnen er niet of zeer moeilijk terecht. 
 
Waar, hoe en wat? Is een nieuwe plek geschikt en wat zijn de concrete mogelijkheden? Allemaal vragen die momenteel bij docenten en cursisten leven.
 
VragenVragen, vragen en nogmaals vragen… 
 
Het lijkt erop dat de gemeente Heerlen verre van optimaal communiceert met Hee-art en alle actievelingen aldaar.
 
Ook de gemeenteraad wil er nu het fijne van weten en maakt daarom gebruik van het vragenuurtje voorafgaande aan de raadsvergadering van dinsdag aanstaande. Ook Hart-Leers zal hieraan actief deelnemen.  

Poep aan je schoen…

Posted by | Nieuws
poep
Met tientallen vlaggetjes maakte de buurt rondom het veld aan de hoek Holleweg/Voskuilenweg (Molenberg) duidelijk dat dit echt niet te doen is: tientallen ‘hondenhoopjes’ dag na dag en keer op keer weer.
 
HondenpoepHart-Leers riep de hulp van de gemeente Heerlen in en vroeg om inzet van de drollenzuiger, niet een keer maar met enige regelmaat en liever vandaag dan morgen.
 
Daders (baasjes): ook opruimen hoort erbij. 
 
‘Nu er bovendien steeds meer plantsoenen zijn, veel perken zijn immers vervangen door gras, hopen wij niet dat deze ‘hoop’volle toekomst stadsbreed voor ons ligt’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Wel of geen nachtwinkel in Heerlen

Posted by | Nieuws
NachtwinkelOp 2 maart jl, daags voor de gemeenteraadsverkiezingen, meldde het College van Burgemeester en Wethouders dat op Wilhelminaplein 4 een nachtwinkel komen zou. Vandaag, 3 maanden later, staat de winkel nog steeds leeg en ‘te huur’.
 
Hart-Leers informeerde en vernam dat per 24 mei jl. vergunningen verleend zijn. De nachtwinkel heeft daarmee ontheffing om van maandag tot en met zaterdag tm. 24.00u. open te mogen zijn.
 
Of de nachtwinkel er komt blijft waarschijnlijk nog even afwachten.

Met z’n allen de wijk in

Posted by | Nieuws
Plan groot speelveld - klik voor vergroting

Donderdagavond jl. bezochten de Hart-Leers raads- en commissieleden het Schaesbergerveld. De avond begon met een presentatie voor buurtbewoners en het bekijken van plannen rondom een groot speelveld.

 
Lopende door de wijk werd prominent stilgestaan bij de grote sloop van de flats aan de Limburgiastraat/Goselingstraat. Hier is duidelijk te zien dat er ‘iets aan de hand is’ in onze stad en er daarbij letterlijk grote plekken leegvallen. De sloopt verloopt, na een lastige start met enig oponthoud, nu voorspoedig. Na de sloop zal een gedeelte van de locatie als moestuin worden ingericht zo begrepen wij van zowel de gemeente als de woningstichting.
 
Ook kleinere parkjes in de buurt werden bezocht en bekeken. Waarna uiteindelijk ook het grote groene MSP sloopstuk bezocht werd waar de gepresenteerde plannen over gaan.
 
De buurt reageerde enthousiast op het werkbezoek van Hart-Leers waarbij men stelde het goed te vinden informeel een buurt te bezoeken en dan te zien en te horen hoe de vlag erbij hangt.
 
Dit was niet het eerste buurtbezoek en ook zeker niet het laatste. Wellicht zien we elkaar binnenkort in uw buurt.

Raakt de ‘culturele lente’ in zwaar weer?

Posted by | Nieuws
Nieuwe Nor-Het Parkstad Limburg Theater kent een structureel begrotingstekort.
-Vanaf 2011 vervalt 70% van de huidige subsidiestroom van Poppodium De nieuwe Nor.
-Het Patronaat kent geen structurele subsidie.
-Per 1 juli aanstaande loopt de huurovereenkomst voor het Gotra ballet af.
-De subsidies van ‘Jazz on the roof’ lopen op hun einde. 
-Wat betreft Cultura Nova staat een tekort van 20.000 Euro open.
 
Bron: ‘Overdracht portefeuillehouders 2010 ‘.

Bijlage 1 – Directieplan 2010
Bijlage 2 – Overdrachtsdossier

Hoe is het met stadsreus Lucius?

Posted by | Nieuws
In 1998 zag hij het levenslicht, Lucius stadsreus van Heerlen. Daarna zag Heerlen hem jaren later nog een keer waarna het oorverdovend stil rondom deze legendarische Heerlenaar werd. ‘Hoe is het nu met onze stadsreus, waar is hij gebleven en waarom zien we hem niet meer?’, vroeg Hart-Leers tijdens de vergadering van de raadscommissie Cultuur. Enig tumult ontstond, een heuse Stadsreus? Serieus of…!? Zeer zeker serieus. Zelfs de wethouder wist zich dit nog te herinneren.
Reuzenoptocht Maastricht - klik voor vergroting
Zondag 30 mei a.s. neemt de Heerlense stadsreus Lucius deel aan de reuzenoptocht in… Maastricht. Dit terwijl hij in Heerlen al vele jaren niet meer gezien is. Hoe zit dit en waaraan ligt dat? Hoogste tijd dus voor een snelle terugkeer van stadsreus Lucius binnen het maatschappelijke leven van Heerlen.
 
‘Wij verheugen ons op een spoedige terugkeer van Heerlens grootste en wellicht ook roemruchtste inwoner. Laten we hem snel weer actief betrekken bij onze stad en daarmee trots en betrokkenheid uitstralen’ zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Aanpak leegstaande kantoren krijgt vorm

Posted by | Nieuws
Ook beleggers, ontwikkelaars en (oud)huurders willen het grootschalige probleem van leegstaande kantoren oplossen. Vandaar heeft het ministerie van VROM samen met deze marktpartijen een akkoord gesloten over een gezamenlijke aanpak van leegstand. ‘Een prima plan om dit samen aan te pakken en oplossen’, luidt de reactie van Hart-Leers hierop. ‘Bovendien werd het ook hoog tijd!’.

In de afgelopen week bevestigde ook het Heerlense College van B & W leegstandsbeleid te zullen gaan ontwikkelen. Als concreet antwoord op vragen van Hart-Leers hierover is ook dit een prima eerste stap in de goede richting. ‘Samen de schouders eronder en aan de slag!’. Immers: met alleen al meer dan 100.000m2 leegstaande kantoorruimten in en rondom het Heerlens stadscentrum is een actief leegstandsbeleid een regelrechte must.

 
leegstand
Met plannen om leegstaande kantoren te herontwikkelen kan voorkomen worden dat nieuwe kantoren worden bijgebouwd terwijl andere, reeds bestaande, kantoren leeg blijven staan. Het ministerie van VROM neemt bovendien drastische maatregelen zoals alleen toestemmen in het bouwen van nieuwe kantoorruimte indien vaststaat dat er geen bestaande alternatieven in reeds bestaande leegliggende kantooruimten zijn.
 
Nu inmiddels 14% van de Nederlandse kantoorruimte leegstaat noemt de Vereniging van Institutionele beleggers in Vastgoed Nederland deze leegstand ‘maatschappelijk en bedrijfseconomisch onacceptabel’. Hart-Leers sluit zich hier volledig bij aan en pleit voor een dynamische compacte stad waar eerst gebruikt wordt wat er is.

Schutterskoning en Heelesj autosjtuute

Posted by | Nieuws
Marco Peters en Theo Hendriks - klik voor vergroting

Gisteren vond het traditionele koningsvogelschieten van Stadsschutterij Sint Sebastianus plaats. De lokale politiek vaardigde maarliefst 19 schutters af, een record. Na een spannende reeks schoten werd het jongste Heerlense raadslid, Marco Peters, schutterskoning van de Heerlense politiek. Op de foto ziet u hoe Marco de felicitaties in ontvangst neemt van generaal Theo Hendriks.

 
Er werd echter niet alleen geschoten, ook Heelesj autosjtuute stond op het programma. Een nieuw evenement waarbij klassieke auto’s vanuit, in en rondom Heerlen toerden en speciale verrichtingen deden. Van ’s morgens tot in de late namiddag beleefde het stadscentrum een evenement waar behalve veel mooie auto’s ook erg veel bezoekers op af kwamen.
 
Deze eerste versie is meer dan geslaagd en vraagt om een vervolg. Glunderende autobezitters en vele liefhebbers en geinteresseerden vulden het stadshart. Tot groot genoegen van de omliggende horeca zorgde dit ook voor bomvolle terrassen.
 
Een gezellig weekend waarin genoeg te beleven viel. 

‘Dossier Janssen de Jong’: vervolging 3 Heerlense ambtenaren

Posted by | Nieuws
Janssen de JongZojuist werd de Heerlense gemeenteraad erover geinformeerd dat 3 Heerlense ambtenaren vervolgd zullen worden.
Een raadsinformatiebrief gedateerd op 15 april jl. bereikte vandaag de gemeenteraad. In totaal worden 12 personen vervolgt, waarvan 3 (oud)medewerkers van Janssen de Jong Infra B.V.
 
2 van de 3 Heerlense ambtenaren zijn inmiddels niet meer in dienst bij de gemeente Heerlen. Het gaat in deze kwestie blijkbaar vooral om fraude met stortbonnen en hoeveelheden wel of niet afgevoerd (asfalt)afval. Het lijkt momenteel erop dat de gemeente Heerlen voor tonnen het schip in is gegaan.
 
Ter informatie, als bijlage, alle stukken die de gemeenteraad vandaag ontving.

Bijlage 1Bijlage 2

Uitbreiding verslaafdenopvang Heerlen-Noord

Posted by | Nieuws

domus 2Vandaag ontving Hart-Leers antwoorden op haar vragen m.b.t de gesloten Domus 2 locatie aan de oude Brunsummerweg in Heerlen-Noord. Uit die antwoorden blijkt dat een verbouwing in aantocht lijkt en de opvanglocatie bovendien met 8 opvangplekken toeneemt. Concreet: een uitbreiding van 12 naar 20 personen. Volgens de gemeente Heerlen hoogst noodzakelijk en tevens van financieel voordeel.

Burgemeester en Wethouders informeerden de gemeenteraad vorig jaar (o.a. via de gemeentebegroting) als volgt: ‘Domus 2 was in 2009 beperkt in gebruik vanwege een verbouwing’. Hart-Leers constateerde, tijdens een bezoek ter plekke, dat Domus 2 sinds de brand in december 2008 tot op heden gesloten bleef.

3 Domushuizen zijn volgens de gemeente Heerlen hoog nodig. Terwijl Domus 2 tot op heden, al bijna 1,5 jaar, gesloten is.
Vreemd, toch? ‘Wij willen hier graag het fijne van weten’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers. 

Antwoorden op vragen Domus 2

Sfeerbeeld Kegelpaleis op vanheerlen.nl

Posted by | Nieuws
Het voormalige Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat ligt er al geruime tijd onderkomen bij. Nota bene eigendom van de gemeente Heerlen die hiermee natuurlijk verre van het goede voorbeeld geeft. Hart-Leers ijvert ervoor om bestaande leegstand te gebruiken en is daarom blij verrast met een sfeerbeeld dat wij op www.vanheerlen.nl zagen.
 
Het begint er kennelijk, zo langzaamaan, op te lijken dat ‘de kogel door de kerk is’ en het Kegelpaleis binnenkort een 2e jeugd beleeft. Wij zijn erg benieuwd wanneer deze plannen openbaar gemaakt worden.
 
Onlangs meldde de gemeente Heerlen, naar aanleiding van onze vragen, dat indien er per 1 juni a.s. geen ‘groenlicht’ was, de gemeente van plan was het Kegelpaleis te slopen om er een grasveld voor in de plaats te leggen…  
Kegelpaleis
 
 
 
 
 
 
 
 Klik op de afbeelding voor een vergroting

Staken de gemeentelijke schoonmakers in Heerlen?

Posted by | Nieuws
Onderzoek wijst uit dat een schone buurt als een veiligere buurt ervaren wordt en bovendien ook daadwerkelijk veiliger is. Hart-Leers ondernam al vaker actie tegen zwerfvuil en legde dit probleem meermaals aan de gemeente Heerlen voor. Een rondje langs diverse gemeentelijke vuilnisbakken leverde echter het bijgaande beeld op (foto’s).
 
PrullenbakkenNu er sinds januari jl. per aangeboden vuilnisbak of zak betaald moet worden is kennelijk een nieuw fenomeen opgedoken: vuilnis afvoeren via de openbare vuilnisbakken. Vuilniszakken in of naast een gemeentelijke bak lijken schering en inslag geworden. Een stinkende vuilnisbak of zak laten staan totdat ‘ie helemaal vol is of tot het moment dat de ophaaldienst komt is natuurlijk geen optimaal prettig alternatief. Nu er sinds januari jl. per volle zak of bak betaald wordt zetten velen de bak pas buiten als deze ook helemaal vol is en vullen deze steeds vaker aan met groenafval waardoor ook het scheiden van afval niet meer zo goed als voor 1 januari jl. plaatsvindt. 
 
Hart-Leers vraagt de gemeente Heerlen om de openbare vuilnisbakken vaker te legen en daarbij beter in de gaten te houden. Als men (straat)rommel wil opruimen moet die openbare bak natuurlijk wel ruimte daarvoor kunnen bieden, van al het zwerfvuil willen we namelijk erg graag af.
 
De toenemende verrommelling van de openbare ruimte lijkt een tastbaar bewijs ervan dat het begin dit jaar ingevoerde volumefrequentiesysteem heel snel op de schop moet. ‘Ook betaalbare afvalverwerking en het schoonhouden van de openbare ruimte behoort wat ons betreft tot een van de kerntaken van de gemeente’.

Bezuinigingsvoorstellen zingen rond…

Posted by | Nieuws
Ook de gemeente Heerlen zal er zeker niet aan ontkomen om flink te moeten bezuinigen. Hart-Leers is tegen lastenverhoging en ook vandaar erg benieuwd naar de bezuinigingsvoorstellen die de gemeente Heerlen heeft. Onderstaand enkele punten die kennelijk momenteel bij het huidige stadsbestuur leven:
  • 500.000 Euro bezuinigen op samenwerking binnen Parkstadgeld
  • 2.000.000 Euro bezuinigen via minder personeel
  • 600.000 Euro bezuinigen op interim managers
  • 1.300.000 Euro bezuinigen op het riool
  • 400.000 Euro bezuinigen op vastgoed
  • 2.500.000 Euro bezuinigen via het stopzetten van projecten…
Het bovenstaande korte lijstje ‘levert een saldo van 7.300.000 Euro op’, het puntje van de ijsberg…
 
Wel wil het huidige stadsbestuur kennelijk het hoge niveau van Schunck op peil houden. Vandaar wil zij, naar het schijnt, ervoor zorgdragen dat een fors tekort, dat kennelijk nog voor ruim 750.000 Euro ongedekt is, voorelkaar gebokst wordt. Met het forse jaarbudget van ca.10.000.000 Euro komt het voormalige ‘Glaspaleis’ blijkbaar niet rond, zo blijkt hieruit.

Wok Bonsai feestelijk geopend

Posted by | Nieuws
Wok Bonsai HeerlenDat wij ook onze lokale horeca een warm hart toedragen is een publiek geheim. Een ‘geheim’ dat nogmaals openlijk onderstreept werd. Immers: vanavond mocht ook een delegatie van Hart-Leers bij de feestelijke opening van Wok Bonsai, gelegen aan de oude Veemarktstraat in Heerlen centrum, aanwezig zijn. Een prachtige, sfeervolle en ruim opgezette zaak om smakelijk te genieten.
 
Na de traditionele Chinese leeuwendans volgde de feestelijke, officieele, opening. Na getoost te hebben op een mooie toekomst opende het grootste buffet. Heerlijk genieten en nog betaalbaar Wok Bonsaiook.
 
Wij complimenteren de familie Huang-Ming met deze aanwinst voor onze stad, wensen hen veel succes en heten de familie en alle medewerkers van harte welkom in Heerlen. Tijdens deze onstuimige economische tijden kans zien om uit te breiden, te investeren en zelfs nieuw op te starten is een prestatie van formaat.
 
Parkeren een probleem? Nee hoor! Wok Bonsai heeft namelijk een prima regeling met de achterliggende Putgraaf parkeergarage. De eerste 3 uur parkeren zijn bij het eten inbegrepen. 

Beantwoording Arcus vragen ‘erg moeilijk’

Posted by | Nieuws
vraagtekensHart-Leers stelde het college van B en W, begin vorige week, enkele vragen over de beoogde Arcus Campus. Hierop volgde in het afgelopen weekend de volgende reactie:
 
‘Daar de vragen in verband met de complexiteit van de materie en daardoor door verschillende personen beantwoord dienen te worden lukt het ons niet uw vragen binnen de gestelde termijnen te beantwoorden. Naar verwachting kunt u in juni/juli een antwoord op uw vragen van ons ontvangen.’
 
Volgens ons zijn de vragen niet zo moeilijk en zouden ze ‘voordevoets’ beantwoord moeten kunnen worden. Kan het College geen antwoord geven of wil men gewoonweg (nog even…) niet?

Heerlenaren ontvangen ruim 50.000 Euro aan belastinggelden terug

Posted by | Nieuws

Vrouwe justitia1531 belastingplichtige Heerlenaren ontvangen ruim 50.000 Euro retour

Na een procedure die bijna 13 jaar duurde ontving de Heerlense gemeenteraad vandaag een informatiebrief waarin staat dat de gemeente Heerlen over gaat tot terugbetalen van ruim 50.000 Euro aan rioolrechten. Na een rechtsgang op diverse niveaus is dit het uiteindelijke resultaat waarin men zich heeft kunnen vinden.

De gemeente Heerlen gaat nu eerst bekijken of voormalige adressen en rechthebbenden nog allemaal actueel zijn en spoort daarbij ook eventuele erfgenamen op. Het uiteindelijk aan iedereen terugbetalen zal, na bijna 13 jaar, zeker nog een hele klus zijn.

Ter informatie, als bijlage, de raadsinformatiebrief gericht aan de gemeenteraad.

raadsinformatiebrief gericht aan de gemeenteraad

Nieuwbouw Arcus in combinatie met leegstaand CBS gebouw?

Posted by | Nieuws
Voormalig CBS gebouwOnlangs vernam Hart-Leers het volgende: de Provincie Limburg zou niet meebetalen aan de benodigde infrastructurele aanpassingen en oplossingen. Noodzakelijkheden ter voorkoming van verkeersproblemen bij Arcus nieuwbouw aan de rand van natuurgebied Terworm. Het College van B en W zou momenteel trachten Arcus er alsnog van te overtuigen om de beoogde nieuwbouwlocatie ‘Terworm’ te laten varen. Nieuwbouw in combinatie met het leegstaande (voormalige) CBS gebouw zou daarbij inmiddels als concrete optie aangedragen zijn.
 
Redenen genoeg voor Hart-Leers om vragen te stellen aan het College van B en W. Is deze informatie juist? Zo ja, wat is de preciese stand van zaken en wanneer (en hoe) licht men de gemeenteraad hierover in?
 
Als bijlage de desbetreffende Art. 35 vragen.

Art. 35 vragen Arcus, CBS

Hart-Leers: einde ‘puist van Hoensbroek’ lijkt in zicht

Posted by | Nieuws
Wijshoff AntiekAl geruime tijd storen Hoensbroekenaren en bezoekers van het Hoensbroekse koopcentrum zich aan het leegstaande en vernielde pand grenzend aan het Gebrookerplein, vlakbij het parkeerterrein. Brandjes, vernielingen en lawaai zorgen voor overlast. De sloop van het pand, waarin voordien Wijshoff Antiek gevestigd was, lijkt nu echter in zicht.
 
De gemeente Heerlen en de huidige eigenaar van het pand zijn namelijk in overleg. Mede door de recente brandstichtingen in het pand staat op dit moment asbestverwijdering op het programma. Ook de gemeente Heerlen ziet, net zoals menige Hoensbroekenaar, liever vandaag dan morgen de sloop van start gaan.
 
Onlangs nog werd de aanblik van het verloederde pand aangepakt en toverden enkele graffitti-artiesten de trieste aanblik van het pand om tot een vrolijker geheel. Dit tijdelijke kunstwerk lijkt echter geen lang leven beschoren. 
 
Hart-Leers is blij met een broodnodige vooruitgang die aanstaande lijkt, een snelle sloop is immers meer dan op z’n plaats.
‘Bovendien zijn wij erg benieuwd naar de concrete plannen voor deze plek’ voegt de afdeling Hoensbroek van Hart-Leers afsluitend toe.
 

Zandsculpturenfestivals gelijktijdig in Roermond en Hoensbroek

Posted by | Nieuws
Op 30 april (tot en met 26 september) a.s start het Nederlands Zandsculpturen Festival in Roermond, op 14 juni (tot en met 31 oktober) start eveneens het zandsculpturenfestival bij kasteel Hoensbroek.
 
Zandkasteel HoensbroekEen zandsculpturenfestival is een prachtig evenement dat veel bezoekers en bekijks oplevert. Echter: twee festivals, bijna tegelijkertijd en best kort bij elkaar, zijn misschien iets te veel van het goede vraagt de lokale Heerlense partij Hart-Leers zich af.  Hart-Leers uit ook haar grote bezorgdheid omdat het Heerlense zandsculpturenfestival momenteel een maximaal tekort van bijna 300.000 Euro kent en het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad bij de recente besluitvorming hierover niet betrok omdat zij dat wegens collegebevoegdheid kennelijk niet hoefde.
 
Het vreemde is echter dat mocht er een tekort ontstaan het College van B en W voorstelt dat de gemeenteraad dit tekort via de najaarsnota post ‘onvoorzien’ oplost, mocht de organisator ‘Historisch Goud’ het bedrag zelf niet kunnen opbrengen.
 
Heerlen staat er financieel verre van goed voor, de stad moeten alle zeilen bijzetten om ook financieel op koers te geraken. Zeker nu kunnen we een dergelijke ‘stunt’ helemaal niet gebruiken. De gemeenteraad had hierover, ons inziens, zeker bevraagd/geinformeerd moeten worden. Dan hadden College en raad samen kunnen bekijken hoe hiermee wijselijk om te gaan.
 
Nu wordt de rekening, als die er onverhoopt komt, aan de gemeenteraad gepresenteerd en dan kan er niets anders gedaan worden dan betalen. Via artikel 35 vragen heeft Hart-Leers, vandaag, het college om tekst en uitleg gevraagd.
 
De gemeenteraad kreeg in de loop van 23 april een uitnodiging om de opening van het festival bij te wonen….