Het verkiezingsprogramma 2010-2014

Posted by | januari 10, 2010 | Vanuit de fractie

Hart-Leers is een ongebonden lokale partij met het stadsbelang op nr. 1
Hart-Leers is eerlijk, open en kordaat
Hart-Leers is duidelijk en voegt de daad bij het woord
Hart-Leers denkt en doet vanuit het belang van de inwoners van Heerlen
Hart-Leers is helder en duidelijk en komt voor uw burgerbelangen op!

 • Doelstellingen van Hart-Leers
 • Samen oplossen en verbeteren
 • Helder overbrengen van voorstellen zodat ze begrijpbaar zijn
 • Voorstellen en ideeën in concrete daden omzetten
 • Heerlenaren op alle vlakken serieus nemen
 • Vooraf bespreken en meebeslissen, geen overvaltactiek
 • Samen zorgen voor een goed en veilig woon- en werkklimaat

Wilt u reageren, hebt u vragen of tips?
Trek gerust aan de bel, wij zijn er voor u.

Programma Hart-Leers

 • Algemeen

Onze stad heeft kansen te over. De krimp van de bevolkingsomvang die onze regio treft is wat Hart-Leers betreft een kans om op diverse vlakken te groeien! Het vergt nu een positief kritische blik richting o.a. de woningmarkt en onze regio. Niet kwantiteit, hoeveelheid, maar kwaliteit is belangrijk. Zoals bijv. het vervangen van oude woningen en het bouwen van toekomstgerichte duurzame nieuwe woningen.

Beschikbare middelen, mogelijkheden en subsidies dienen voor onze burgers, bedrijven en instellingen en verenigingen toegankelijk te zijn. Samen trekken wij de kar en helpen onze stad vooruit!

Een beter Heerlen maken we samen. Hoe dan? Een concreet voorbeeld: Sporten met een jongerenwerker omdat je niet positief in de samenleving staat, zit er wat ons betreft niet in. Eerst samen voor een betere stad gaan, pas dan volgt beloning. Diegene die het verdient, krijgt voorrang! Anderen worden eerst op het juiste spoor gezet.

 • Onze leefomgeving, geen ‘gerommel’

Burgers, beheerders/eigenaren/gebruikers van gebouwen en terreinen zorgen samen voor het onderhoud en schoonhouden van openbare ruimten in, en het aanzien van, de gemeente Heerlen. Ook hierin draagt iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Niet praten maar doen.

Het onlangs gekozen afvalsysteem kan en moet vele malen beter. Daarom stemde Hart-Leers onlangs tegen het huidige systeem. Afval scheiden is prima en vergt extra tijd en moeite. De beloning hiervoor moet ook in uw beurs te merken zijn. Nu de dure ondergrondse afvalcontainers nog steeds niet overal staan en het basisbedrag voor afvalverwijdering in onze ogen te hoog is, moeten juist dat startpunten zijn om het volume frequentie systeem grondig aan te passen. Samen maken we Heerlen schoner, het huidige systeem is echter verre van vlekkeloos. Zie artikel >

 • Elke Heerlenaar telt mee

Discriminatie komt in ons woordenboek niet voor. Wij ondersteunen politie, justitie en andere organisaties bij het bestrijden hiervan. Uitgangspunt is en blijft dat iedereen in identieke gevallen gelijk wordt behandeld en dat de wettelijke rechten en plichten in gelijke mate op iedereen van toepassing zijn. Met een actief beleid neemt iedereen deel aan (en in) onze stad. Samen maken we onze stad beter. Iedere Heerlenaar dient natuurlijk wel zijn of haar steentje bij te dragen. Ook de gemeente moet hiervoor open staan. Individuele zelfstandigheid neemt toe als de deelname in en aan de lokale samenleving op peil is. Vrijblijvendheid bestaat niet: waar een wil is, is een weg.

 • Jong en oud in Heerlen

Jongerenbeleid heeft betrekking op gezondheid, scholing, veiligheid, sport, cultuur en vrije tijd. Het doel van jeugdbeleid is om jongeren te helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en verdraagzame mensen met inbegrip van algemeen aanvaarde normen en waarden.

Ouders/verzorgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor opvoeding /gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een belangrijke aanvullende en ondersteunende rol. Een rol die hulp en ondersteuning verdient. Later nemen jong volwassenen zelf het deel van die verantwoordelijkheid op zich. Hierbij is natuurlijk geen sprake van vrijblijvendheid. Ook jong volwassenen houden zich aan gemaakte afspraken. Hart-Leers ondersteunt de samenwerking van de gemeente met de politie en GGD-GGZ inzake jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Preventie en het vroegtijdig onderkennen van problemen hebben prioriteit.

Heerlen vergrijst, samen worden we ouder. Onze jongeren ondersteunen ouderen om samen te kunnen leven in Heerlen. Levensloopbestendige woningen en mogelijkheden om gezamenlijk met meerdere generaties te kunnen wonen dienen actief op de kaart gezet te worden. Niet ‘achter de geraniums’ maar zoveel mogelijk midden in de samenleving.

Onze stad moet toegankelijk blijven op alle terreinen, samenleven moet ook fysiek kunnen. Optimale ondersteuning hiervoor is een must en onontkoombaar.

 • Sociale voorzieningen

Ook financiële problemen verdienen hulp en inzet maar vooral oplossingen.

Speerpunten voor Hart-Leers zijn:

 • Het stimuleren van projecten voor activering en scholing. Liever werk in plaats van een uitkering. Samen vooruit. Uitkering: als het echt niet anders kan.
 • Regelmatig inzichtelijk maken hoe de concrete stand van zaken is en bijstellen van wat beter kan en anders moet. Niet achteroverleunen en afwachten, maar actief de samenleving in.
 • Midden- en kleinbedrijf (MKB)

De detailhandel neemt een belangrijke rol in binnen de economie van Heerlen. Bovendien dragen goede winkelvoorzieningen fors bij aan het woonklimaat van Heerlen.

Speerpunten voor Hart-Leers zijn:

 • Gebruiken wat er is, invullen en actief tegengaan van leegstand. Het bestaande sfeer en beleving (terug)geven. Niet klakkeloos kiezen voor nieuwbouw en verplaatsing van het al bestaande.
 • Voldoende betaalbare parkeermogelijkheden rondom en in de koopcentra en woonwijken. Dit voor zowel lang als kort parkeren. Lage parkeertarieven waardoor bezoekers langer blijven of vaker komen. Minimale parkeertarieven hebben de voorkeur en waar nu gratis parkeren is moet dit gratis blijven.
 • Stimulering van investeringen in bestaande winkel-, woon- en kantoorpanden in onze stad. Hergebruik van het reeds bestaande, actief stimuleren van wat er is. Ook als gemeente samen met ondernemers kansen pakken zonder nodeloos ‘moeilijk’ te doen.

Hotels, restaurants en cafés zijn hartelijke sfeerpunten in onze stad. Ook hier bonkt het hart van ons verenigingsleven. Samen met hen beleven alle bezoekers van onze stad sfeer. Heerlen wordt mede door hen bepaald en gevormd. Ook deze gezellige kant van Heerlen verdient onze daadkrachtige steun en blijvende aandacht en inzet. Laten we de krachten van en in de horeca bundelen om een gastvrije en gezellige stad goed (en blijvend) op de kaart te zetten.

 • Economische zaken

Hart-Leers kiest voor een gezonde lokale economie. Een no nonsens samenwerking van ondernemers, ondernemingen, instellingen, overige werkgevers én de gemeente.

Heerlen kent een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de hele omgeving. Voor het versterken van de regionaal economische structuur is het noodzakelijk om een actief en aanvullend faciliterend beleid te voeren. Een beleid dat gericht is op handhaven en vergroten van het werkgelegenheidsaanbod en het bieden van een gunstig ondernemend klimaat. Actief en samen de koe bij de horens vatten. “Kan niet bestaat niet.”

Duitsland en vooral de regio Aken is ons logische achterland. Een regio waar nog veel, op diverse vlakken, te winnen valt. Juist onze blik richting Aken en onze gezamenlijke mogelijkheden moeten meer en frequenter aangehaald worden en beter op de kaart gezet worden. Hart-Leers wil letterlijk grenzen slechten en daarbij bestaande mogelijkheden werkelijkheid maken.

 • Heerlen veilig!

Hart-Leers: veiligheid en openbare orde verstoren kent ‘lik op stuk’ beleid: wat niet mag, wordt ook in Heerlen niet gedoogd. Blauw op straat en probleemveroorzakers snel en ongecompliceerd bestraffen. Problemen oplossen geldt: onbureaucratisch en doeltreffend. Minder blauw op straat staan wij niet toe.

Hart-Leers: handhaving van de rechtsorde is een belangrijke gemeentelijke kerntaak. Woon-, werk-, en leefgenot kennen veiligheid als basisvoorwaarde. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor een veilige stad. Niet praten of ‘wijzen naar’ maar doen!

De politie en handhaving zijn onderdeel van onze lokale gemeenschap. Blauw op straat en niet achter het bureau om rapporten te tikken: de wijk in, de straat op. Bezuinigingen op blauw kunnen en mogen niet gebeuren.

De aanwezigheid van politiebureaus in onze gemeente is in dat streven van groot belang. Instandhouding van goed bereikbare politiebureaus en een flexibele en daadkrachtige politie hebben prioriteit. Meer blauw op straat en minder achter de schrijfmachine. Hart-Leers wil meer transparantie in de resultaten van de politie aan u overbrengen zodat u weet wat goed gaat, maar vooral wat beter moet.

Het verslavingsbeleid, drugs en drank, dient regelmatig te worden bijgesteld en ook periodiek tegen het licht te worden gehouden. Het kan en moet beter. Niet pappen en nathouden maar vooruitgang boeken.
Zie begrotingsdebat >
Geen gevangenen of verslaafden huisvesten in woonbuurten, maar ook hen rust en regelmaat bieden met perspectief op een betere en cleanere toekomst. Die visie biedt allen een betere toekomst.

Hart-Leers houdt vast aan de inzet van vaste camera’s en een bredere inzet van de mobiele camera’s op punten waar dat nodig is. Hartslag geldt voor onze hele stad en niet alleen voor het stadscentrum.

 • Heerlen, financieel gezond!

Een verantwoord financieel beleid start met een sluitende begroting. Een reserve, tijdige jaarrekening, een overzichtelijk meerjarenperspectief met tussentijdse budgetrapportages. Onder alle omstandigheden moet het beleid inzichtelijk en begrijpelijk zijn.

 • Tarieven en retributies zijn kostendekkend. Hart-Leers vindt het van belang dat voor burgers en bedrijfsleven inzichtelijk is wat precies waarvoor betaald moet worden. Een duidelijke kostentoerekening waarbij duidelijk is welke overheidsdiensten daartegenover staan.
 • Uitgangspunt bij het kwijtscheldingsbeleid dient te zijn dat dit alleen op individuele basis plaatsvindt in situaties waar het echt niet anders kan.
 • Hart-Leers is van mening dat de gevolgen van gewijzigde rijksbijdragen aan onze gemeentekas inzichtelijk gemaakt moeten worden. Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze stad? Hoe staat onze gemeentekas er vanaf 2010 concreet voor?
 • Verhogingen van belastingen zijn niet acceptabel. Belastingaanslagen zullen ten alle tijden verantwoord worden via inzicht en uitleg.

De komende jaren zal de gemeentekas minder goed gevuld zijn, dit is/wordt realiteit. De uitdaging is om in deze financieel minder rooskleurige tijden toch de juiste keuzes te maken en Heerlen vooruit te helpen. Met hetzelfde of minder geld meer doen (en bereiken!) zonder onze stadsgenoten een extra rekening te presenteren (of minder waar voor het geld te leveren). Dat wordt de grote opgave en uitdaging van de komende raadsperiode. Hart-Leers ziet ook hier voldoende kansen en gaat deze uitdaging graag met u samen aan.

 • Bouwen en leven in Heerlen

Vergunningen moeten adequaat en binnen afgesproken termijnen worden afgehandeld. De welstandscommissie afschaffen en hiervoor in de plaats een inzichtelijke voor iedereen gelijk uitlegbare welstandsnota. Minder lasten, meer lusten en duidelijkheid.

De behoefte aan zorg in en nabij de woning neemt toe: maatwerk hierin is noodzakelijk. Dit komt onder andere door de toenemende groep ouderen. Meergeneratie woningen waar diverse generaties onder één dak wonen is ook voor onze stad een goede zaak. Het verbouwen of aanbouwen van ruimten om ouders / ouderen in te kunnen laten wonen moet voortvarend en actief opgepakt worden.

Ook welstandsvrij bouwen zou in gedeelten van onze stad, bij wijze van proef, ingevoerd moeten worden. Bouw uw droomhuis in Heerlen! Dit trekt nieuwe inwoners aan en zorgt voor financiële impulsen en biedt de kans een droom te verwezenlijken.

Leegstand en leegloop van woningen moet bekeken worden door een bril zoals bijvoorbeeld: van twee krappe (huur)woningen één grotere woning maken. Samenvoegen van het bestaande dus. Dit spaart sloopkosten en zorgt voor meer leefruimte in de (eigen) buurt. In plaats van fors en veelvuldig slopen zouden ook kluspanden betaalbare woongelegenheden moeten worden voor starters op de woningmarkt onder voorwaarden van opknappen en verbeteren. Betrokkenheid bij de buurt neemt toe en jong bloed komt naar Heerlen zodat er een gezonde bevolkingsmix is en blijft.

 • Cultuur is van (stads)belang

Onze (volks)cultuur kent een grote variatie. Van muziek- en sportverenigingen, van carnaval tot tentfeesten.

Insteken op het bestaande en beleefbare staat boven duur betaalde experimentele kunst wat voor slechts enkelen is weggelegd. Samen zorgen voor vernieuwing en in instandhouding: Heerlen een gezicht geven. Daarbij is het van belang om juist onze eigen creatievellingen een podium te bieden en niet uit te gaan van het denkbeeld ‘wat van ver komt is beter’.

Organisatoren actief en laagdrempelig helpen en ondersteunen. Geen dure inhuur maar zelf doen en waarmaken. Evenementen bundelen en blijvend op de kaart zetten. Een gemeentelijke vraagbaak helpt en ondersteunt actief bij het organiseren van evenementen in onze stad. Van gezellige (week)markt tot muziekfestijn, activiteiten in uw vereniging tot en met de grootschalige optochten in onze stad die een talrijk publiek trekken. Evenementen brengen velen op de been, juist daar blinken wij uit. Juist daar klopt zichtbaar het hart van onze stad.

 • Heerlen, groen !

Hart-Leers moedigt gebruik maken van duurzame energie en een groene natuurlijke leefomgeving van harte aan. Met zonne-energie en warmtepompen komen we al een heel eind en wordt de natuur minder belast. Het is tijd om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en ons voordeel te doen met energie uit zon, wind en water.

Hart-Leers stimuleert het gebruik van en het subsidiëren van groene energie, zoals zonnecollectoren en warmtepompen.