Hoe staat het met (zeer) brandbare gevelbekleding van de Aambosveldflat en (gestutte betonelementen van) de ondergrondse Vista parking?

Tijdens de raadscommissie vergadering van deze week vroeg Hart-Leers nadrukkelijk aandacht en inzet voor de (zeer) brandbare gevelelementen van de Aambosveldflat en voor de al geruime tijd gestutte parkeergarage van het Vista college op de onderwijscampus.

In London brandde, vanwege/door vergelijkebare gevelbekleding, een hele flat af. Daarbij bleek dat de gevelelementen een ‘fakkeleffect’ veroorzaakten met enorme gevolgen. Het blijkt dat de Heerlense Aambosveldflat over dezelfde beplating beschikt maar (een toegezegde) renovatie -verwijdering en vervanging van deze beplating- nog niet plaatsgevonden heeft. 

‘Wat is de stand van zaken, hoe staat het met de veiligheid van bewoners en bezoekers van de Aambosveldflat? Per wanneer gaat de renovatie van de gevel van start?’ wil Hart-Leers met klem weten.

Burgemeester en wethouders wisten nog geen antwoord te geven en gaven aan de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven bleek dat ook de ondergrondse parking van het Vista college, op de onderwijscampus, uit vergelijkbare betonelementen als in Einhoven bestaat. Reeds langdurig blijken sindsdien stutten onder die elementen in Heerlen te staan. 

Ook in deze wil Hart-Leers de preciese stand van zaken weten. Ook hier moest de wethouder een antwoord schuldig blijven en gaf aan er schriftelijk op terug te komen.

Hart-Leers: ‘Het verrast en verbaast ons dat er kennelijk nog niks definitiefs ondernomen is terwijl reeds lang en breed duidelijk is dat zeker niet uitgesloten is dat er grote risico’s zijn. Ook gebouwelijk dient de gemeente actief toezicht te houden om veiligheid van bewoners, bezoekers, scholieren, lesgevenden en ondersteunende medewerkers zeker te kunnen stellen. Graag horen we zo snel mogelijk over het preciese hoe en wat. Wie weet moet de situatie in de tussentijd -totdat afdoende werkzaamheden uitgevoerd zijn- extra onder controlle gehouden worden en is daarvoor permanent toezicht van brandwachten en/of het aanbrengen van technische (veiligheids)installatie(s) broodnodig. Zo ja dan vinden wij dat zeker een must. Iets dat niet langer op zich mag laten wachten.’