Betaling Maanhotel gestopt, retentierecht ligt -wederom- in het verschiet

Posted by | maart 09, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Vanmorgen stelde Hart-Leers bijgaande schriftelijke raadsvragen aan Burgemeester en Wethouders:

-Kunt u bevestigen dat de ‘Kindermann betalingen’ vanwege Maanhotel Maankwartier wederom gestopt zijn c.q. wederom (forse) vertraging opgelopen hebben en een 2e retentierecht in het verschiet ligt?

-Zo ja, welke betekenis heeft dit voor het tijdig kunnen (af)bouwen van station Heerlen en van/voor het gehele megabouwproject Maankwartier?

-Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verhalen van geleden schade door vertraging bouw Maankwartier?
-Bent u hier druk mee doende?
-Zo ja, op welke wijze -en op wie concreet- verhaalt u deze (inmiddels tot vele miljoenen euro’s) opgelopen schade?
-Om welk schadebedrag gaat het in deze -tot en met heden- concreet?

-Is het correct/kunt u bevestigen dat indien u deze schade niet op de veroorzaker verhalen kan deze miljoenenschade uiteindelijk ten laste van de gemeente Heerlen komt?
-Zo nee, wie zal er dan voor moeten opkomen en hoe zult/kunt u betaling van dit miljoenenbedrag -door derden- garanderen?

-Kunt u bevestigen dat het tijdig kunnen starten (medio april) met de (af)bouw van station Heerlen Maankwartier momenteel danig in gevaar is en vandaar oplevering er van pas -op z’n vroegst- eind 2021 plaatsvinden zal/kan?

-Kent u informatie dat momenteel zowel de winkelruimtes van Action als Jumbo (inclusief aanpalende lege winkelruimte) -en onderliggende parkeerplekken- ‘te koop’ staan?
-Zo ja, kent u de reden hiervan?

-Is het gebruikelijk dat een (eind)belegger -die zich normaliter vele jarenlang aan locaties committeert- nu -nog geen 2 jaar na de feestelijke opening van Maankwartier Noord- diens belegging ‘te koop’ zet?

-Deelt u met ons de menig dat het hoogst noodzakelijk is dat u de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn volledig informeert -en daarbij alle informatie u in deze bekend met hen deelt over de ontstane situatie omtrent Maankwartier- en daarbij tevens alle gevolgen en/of mogelijke gevolgen die dit met zich meebrengt duidelijk in beeld brengt?
-Zo ja, hoe, wanneer en op welke manier zult/gaat u hieraan binnen een zo kort mogelijke termijn gevolg geven?

Vanwege de inmiddels zoveelste nijpende situatie rondom megabouwproject Maankwartier voorgaande vragen.