Parkeren rondom de Hogeschool Zuyd.

Is het juist dat de parkeergelden die betaald worden bij parkeergarage “Twinpark” terugvloeien naar de Hogeschool Zuyd en zo nee, waarom informeert de Hogeschool Zuyd dan of de gemeente die inkomstenderving zal compenseren? Waarom is het aanwezige parkeerterrein de afgelopen jaren niet opengesteld? Waarom is het aanwezige parkeerterrein achter de Hogeschool Zuyd de afgelopen jaren niet door de Hogeschool Zuyd zelf onderhouden?

Uit de antwoorden van 5 augustus jl. op vragen van Alfons Koning Bastiaan blijkt dat het aanleggen van parkeervoorzieningen in het “oor”van Coriopolis en het aanleggen van parkeerhavens langs de weg die om het “oor”van Coriopolis loopt blijkt, dat dit een forse uitbreiding betekent van de parkeercapaciteit, er een geringere loopafstand is tot de eindbestemming en dat de bereikbaarheid van de parkeervoorziening optimaal is. De nadelen die worden genoemd zijn dat wanneer er parkeervoorzieningen worden getroffen in het “oor”van Coriopolis de grond niet beschikbaar is voor bedrijven die zich willen vestigen op Coriopolis. Zijn met het oog op de huidige recessie aanvragen van bedrijven die zich willen vestigen op Coriopolis?  Bekijkt men samen met bedrijven en instellingen die nieuwbouw willen plegen ook reeds bestaande, leegstaande (herontwikkel) locaties / bedrijfsgebouwen in onze stad zodat invulling van reeds bestaande leegstand nadrukkelijk aangedragen wordt en zichtbare prioriteit heeft (denk hierbij ook aan de uitspraak van de VNG) Daarnaast geeft men aan dat een combinatie tussen gratis parkeren in het “oor”van Coriopolis en betaald parkeren in de parkeergarage “Twinpark” zal leiden tot een verschuiving van garage naar het “oor”. Voor wie is het bezwaarlijk wanneer  er door de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen in  en om het “oor” parkeerders uit de parkeergarage “Twinpark” worden getrokken?

Als belangrijke randvoorwaarde geeft het College aan dat voor ieder alternatief rekening dient te worden gehouden met de kwetsbare ligging van Coriopolis naast het natuurgebied Terworm. Is het niet vreemd dat dit argument niet of nauwelijks meeweegt bij de planning van de nieuwbouw van het Arcuscollege, maar wel bij het oplossen van parkeerproblemen in een aangrenzende woonwijk?

In het onlangs verschenen  voorontwerp bestemmingsplan “Twinport” staat vermeld dat de Hogeschool Zuyd in het Vervoersplan 2005/2006 een dagelijkse behoefte van minimaal  730 parkeerplaatsen heeft geraamd .Er zijn echter 335 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 214 parkeerplaatsen op het oorspronkelijke terrein van de Hogeschool Zuyd en 121 parkeerplaatsen op een later aangekocht perceel.Het  vervoersplan 2005/2006 is door de Hogeschool Zuyd opgesteld om het autogebruik te reduceren. Daarvoor heeft de Hogeschool Zuyd een aantal maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is betaling voor de parkeerplaatsen.De Hogeschool Zuyd blijkt echter een grotere parkeerbehoefte te hebben dan de gerealiseerde 335  parkeerplaatsen. In de toekomstige situatie zullen de 121 parkeerplaatsen op het later aangekochte perceel verdwijnen alsmede de 80 parkeerplaatsen bij Sportpark Terworm. Waarom verdwijnen deze parkeerplaatsen en zijn de daar aanwezige voetbalverenigingen daarvan op de hoogte en hoe worden zij vervolgens voorzien in hun parkeerbehoefte?

In het Voorontwerp bestemmingsplan “Twinport”wordt voorzien in 548 parkeerplaatsen. In de parkeergarage “Twinpark”zijn 530 parkeerplaatsen aanwezig. De  totale parkeerbehoefte als gevolg van de Hogeschool Zuyd en de (voorgenomen) ontwikkelingen bedraagt circa 500 parkeerplaatsen. Er wordt geconcludeerd dat het plan ruim voorziet in de eigen parkeerbehoefte. Daarbij zou het plan een belangrijke bijdrage aan het gewenste verkeersklimaat en daarmee samenhangende verkeersveiligheid in de omgeving van het plangebied leveren. Is er destijds bij het toekennen van het aantal parkeerplaatsen aan de Hogeschool  Zuyd niet een verkeerde inschatting gemaakt door de gemeente,  335 toegewezen parkeerplaatsen terwijl er is aangegeven aan 730 parkeerplaatsen behoefte te hebben?

Zo blijkt dat uit de antwoorden van het College en informatie vanuit het Voorontwerp bestemmingsplan “Twinport” steeds weer nieuwe vragen komen waar Hart-Leers graag antwoord op wil hebben om zodoende naar een oplossing te komen voor de parkeerproblematiek in een gedeelte van Welten.

Alfons Koning Bastiaan