Problemen rondom inzet van 750.000 Euro subsidie?

Posted by | December 28, 2010 | Nieuws

De gemeente Heerlen ontving, reeds enige tijd geleden, een rijkssubsidie om te investeren in een cultuurproductiehuis.

Daarvoor schreef Heerlen een degelijk rapport dat het ministerie vervolgens beloonde met 750.000 Euro subsidie.

Uiteindelijk zette Heerlen deze subsidie echter niet in voor het beoogde doel, een cultuurproductiehuis, maar gebruikt de gemeente het geld voor culturele producties.

‘Mag en kan dat zomaar?’, vroeg en vraagt Hart-Leers zich af.

Onder andere wilde Hart-Leers weten of het subsidiebedrag reeds ontvangen was voordat de gemeente Heerlen besloot om het geld anders in te zetten.

Zo ja, wat heeft dit voor gevolgen? Naar aanleiding van deze vraag ontving de raadscommissie het volgende antwoord:

Goedemiddag commissieleden,
N.a.v. de actielijst van cie. ES van 22 november j.l. treft u benedenstaand het antwoord aan op actiepunt nr. 20.
Actiepunt is als volgt omschreven:
Inzake het raadsvoorstel Huisvesting creatieve industrie wordt:
 – de datum doorgegeven waarop het bedrag van € 750.000,- door het ministerie op de rekening van de gemeente is gestort:

Het bedrag van € 750.000 is via een Decentralisatie-Uitkering in het Gemeentefonds binnen gekomen.
Deze DU heeft reeds in de Novemberciculaire van 2009 gestaan en is via de wekelijkse termijnen van het gemeentefonds ontvangen.

Het geven van 1 concrete datum is helaas niet mogelijk!

Nu deze rijkssubsidie reeds ontvangen werd voordat de gemeente Heerlen besloot de 750.000 Euro anders in te zetten vraagt Hart-Leers zich af of dit wel zomaar mag en of hierdoor het ministerie niet wellicht tot een mogelijke  terugvordering overgaat. Bovendien vermeld het subsidiebesluit dat het bedrag binnen 2 jaar ingezet moet zijn. Saillant detail: van die 2 jaar zijn momenteel nog ca. 10 maanden over terwijl Heerlen dit bedrag voor culturele producties gedurende een langere termijn inzetten wil.

Hart-Leers stelde vandaar, tijdens de raadscommissievergadering van december enkele aanvullende vragen aan de vakwethouder. Deze beantwoordde de vragen echter niet en gaf aan het allemaal ‘oude koek’ te vinden. Hierdoor staat Hart-Leers geen andere mogelijkheid open dan hierover schriftelijke vragen aan het college te stellen. ‘Immers: indien juist is wat wij vermoeden volgt wellicht terugvordering van deze subsidie daar het verkregen geld nu aan een geheel ander doel besteed dreigt te worden. Mocht het bedrag inmiddels reeds aan de een of ander zijn toegezegd dan ontstaan direct een dubbel probleem: waar haalt Heerlen in dat geval 750.000 Euro vandaan?’.