subsidie

Burgemeester en wethouders vullen filmtheater Royal zonder akkoord gemeenteraad

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Dat de raad in 2009 besloot om De Royal te kopen, er een nieuwe blijvende invulling voor te vinden en het filmtheater na 5 jaar ‘van de hand te doen’ daarover lijkt niemand meer te spreken. Gaandeweg opperde men allerlei plannen waarvan vervolgens geen tot uitvoering kwam. Met de opening van de stationsomgeving voor de deur doen burgemeester en wethouders nu kennelijk simpelweg wat hen goeddunkt…

Read More

Reguliere bioscoopprogrammering maakt filmhuissubsidie overbodig

Posted by | Nieuws

Heerlen kent een filmhuis dat inmiddels 100.000 euro subsidie (per jaar) ontvangt. Subsidie voor het tonen van filmhuisfilms aan een publiek van ca. 6000 personen. Een forse subsidie die in de afgelopen jaren flink groeide. Natuurlijk kent Heerlen ook reguliere bioscopen die op eigen benen staan en het daarbij zonder subsidie redden. De filmgenres zijn anders zult u wellicht denken waarbij u waarschijnlijk wel verrast bent over de hoogte van de gemeentelijke subsidie. 

Hart-Leers informeerde bij de wethouder van cultuur hoe hij het Heerlense filmhuis ten opzichte van Royal Theaters ziet. Immers sinds H-5 en Royal Theaters vorig jaar samengingen voert Royal Theaters ook volop filmhuisfilms in haar programmering. Een regulier filmprogramma waarbij Royal Theaters een hogere (filmhuis) filmwaardering dan het Heerlense filmhuis kent.

Nu in praktijk blijkt dat het aanbod ook zonder de torenhoge subsidie aanwezig is vraagt Hart-Leers zich wederom hardop af waarom het filmhuis 100.000 euro gemeentesubsidie (per jaar) ontvangt. Is dit tevens geen praktijkvoorbeeld van staatsteun voor het in stand houden van iets dat ook zonder subsidie in de reguliere Heerlense bioscopen te zien valt?

Culturele Nieuwjaarsborrel: noodzaak of onnodige kostenpost?

Posted by | Nieuws

Cultura Nova (240.000 Euro gemeentesubsidie), Cultuurhuis Patronaat (160.000 Euro gemeentesubsidie), Filmhuis De Spiegel (60.000 Euro gemeentesubsidie), Historisch Goud (2.075.000 Euro gemeentesubsidie), KUS (61.000 Euro gemeentesubsidie), Parkstad Limburg Theaters (2.090.000 Euro gemeentesubsidie), Poppodium Nieuwe Nor (256.000 Euro gemeentesubsidie) en Schunck* (9.550.000 Euro gemeentesubsidie) nodigen sinds enkele jaren, middels een fraai vormgegeven kleurrijk pamflet, uit voor een Culturele Nieuwjaarsborrel. Noodzaak of onnodige kostenpost?

De directeuren van de bovenstaande Culturele instellingen nodigen op 5 januari aanstaande (van 17.00 tot 20.00 uur) uit voor ‘de borrel’. Daar waar vele gemeenten, overheidsinstanties, bedrijven en instellingen worstelen met de vraag of en hoe een Nieuwjaarsborrel te houden lijken de diverse Heerlense Culturele instanties een pas enkele jaren oude ‘traditie’ te willen behouden.

Wat is er mis mee als ook de Culturele instellingen zich en masse laten zien op de algemene gemeentelijke Nieuwjaarsborrel die op donderdag 6 januari (van 17.00 tot en met 19.00 uur) in het stadhuis plaatsvindt,  niets toch?

In een tijd waar nogal in krachtige termen gesproken wordt over bezuinigingen op cultuur en er geschreeuwd wordt om van bezuinigen op cultuur verre te blijven lijkt er geld te over om allerlei ‘extra tierelantijntjes’ gewoonweg voort te zetten.

Een Culturele Nieuwjaarsborrel om gezellig samen het glas te heffen, een hapje te eten en een feestje te vieren als opening van het nieuwe jaar.

1.000.000 Euro extra maakte de gemeente Heerlen vrij om aan cultuur te besteden. Een (of de) reden voor feest?!

Of juist een reden om te bewijzen dat dit forse bedrag wijselijk besteed zal worden en dat alle Heerlenaren en mensen van buiten onze stad daarna waarlijk inzien niet zonder deze astronomische (extra) investeringen in cultuur te kunnen?

Inwoners, bedrijven en instellingen: ‘Trek de broekriem aan het zijn zware tijden!’.

Ondertussen investeert de gemeente Heerlen (nogmaals) extra in cultuur en trapt de fors gesubsidieerde Culturele sector gezamenlijk het jaar af met een gezellig ‘ons-kent-ons’ feestje…

Integreer de jaarlijkse Culturele Nieuwjaarsborrel gewoonweg in de traditionele Nieuwjaarsborrel van de gemeente Heerlen.

Ga er samen voor en vier niet ieder je eigen ‘feestje’ op kosten van de gemeenschap die zwaar moet bezuinigen…

Problemen rondom inzet van 750.000 Euro subsidie?

Posted by | Nieuws

De gemeente Heerlen ontving, reeds enige tijd geleden, een rijkssubsidie om te investeren in een cultuurproductiehuis.

Daarvoor schreef Heerlen een degelijk rapport dat het ministerie vervolgens beloonde met 750.000 Euro subsidie.

Uiteindelijk zette Heerlen deze subsidie echter niet in voor het beoogde doel, een cultuurproductiehuis, maar gebruikt de gemeente het geld voor culturele producties.

‘Mag en kan dat zomaar?’, vroeg en vraagt Hart-Leers zich af.

Onder andere wilde Hart-Leers weten of het subsidiebedrag reeds ontvangen was voordat de gemeente Heerlen besloot om het geld anders in te zetten.

Zo ja, wat heeft dit voor gevolgen? Naar aanleiding van deze vraag ontving de raadscommissie het volgende antwoord:

Goedemiddag commissieleden,
N.a.v. de actielijst van cie. ES van 22 november j.l. treft u benedenstaand het antwoord aan op actiepunt nr. 20.
Actiepunt is als volgt omschreven:
Inzake het raadsvoorstel Huisvesting creatieve industrie wordt:
 – de datum doorgegeven waarop het bedrag van € 750.000,- door het ministerie op de rekening van de gemeente is gestort:

Het bedrag van € 750.000 is via een Decentralisatie-Uitkering in het Gemeentefonds binnen gekomen.
Deze DU heeft reeds in de Novemberciculaire van 2009 gestaan en is via de wekelijkse termijnen van het gemeentefonds ontvangen.

Het geven van 1 concrete datum is helaas niet mogelijk!

Nu deze rijkssubsidie reeds ontvangen werd voordat de gemeente Heerlen besloot de 750.000 Euro anders in te zetten vraagt Hart-Leers zich af of dit wel zomaar mag en of hierdoor het ministerie niet wellicht tot een mogelijke  terugvordering overgaat. Bovendien vermeld het subsidiebesluit dat het bedrag binnen 2 jaar ingezet moet zijn. Saillant detail: van die 2 jaar zijn momenteel nog ca. 10 maanden over terwijl Heerlen dit bedrag voor culturele producties gedurende een langere termijn inzetten wil.

Hart-Leers stelde vandaar, tijdens de raadscommissievergadering van december enkele aanvullende vragen aan de vakwethouder. Deze beantwoordde de vragen echter niet en gaf aan het allemaal ‘oude koek’ te vinden. Hierdoor staat Hart-Leers geen andere mogelijkheid open dan hierover schriftelijke vragen aan het college te stellen. ‘Immers: indien juist is wat wij vermoeden volgt wellicht terugvordering van deze subsidie daar het verkregen geld nu aan een geheel ander doel besteed dreigt te worden. Mocht het bedrag inmiddels reeds aan de een of ander zijn toegezegd dan ontstaan direct een dubbel probleem: waar haalt Heerlen in dat geval 750.000 Euro vandaan?’.

Subsidie van 750.000 Euro: speelgeld voor College Heerlen?

Posted by | Nieuws

Vorige week maandagavond informeerde Hart-Leers, tijdens de raadscommissievergadering ES, naar 750.000 Euro subsidie die de gemeente Heerlen onlangs via het ministerie van Economische Zaken ontving. Dit forse bedrag bedoelt en verkregen voor een cultuurproductiehuis wil het College voor culturele producties inzetten. ‘Mag en kan dit zomaar?’, wilde Hart-Leers weten.

even geduld‘Ons verzoek om het subsidiebesluit, de subsidieaanvraag en de toestemming om het subsidiegeld anders te mogen inzetten te mogen inzien is nog steeds niet beantwoord. Dit terwijl we er ook vorige week donderdagmorgen nogmaals nadrukkelijk naar informeerden. Na inmiddels ruim een week moet het toch mogelijk zijn om deze stukken boven water te krijgen en inzichtelijk te maken? ‘

Ook de vraag wat 2 onderzoeken, die met de inzet van deze gelden te maken hebben, gekost hebben is tot op heden niet beantwoord.

‘Bij wijze van parate kennis zou de betrokken ambtenaar in dit dossier toch zeer gemakkelijk het een en ander openbaar moeten kunnen maken. Immers als je evidente vragen stelt tijdens een raadscommissievergadering dan moeten daarop ook concrete antwoorden volgen. Niet, zoals het inmiddels al vaker gebeurde, kort voor de start van een raadsvergadering een e-mail sturen of de stukken op het bureau (bij aanvang van de raadsvergadering) leggen. Zo valt niet te werken en kan de gemeenteraad verre van optimaal haar controlerende taak uitvoeren…’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Hart-Leers heeft de griffie van de gemeente Heerlen vandaag verzocht om het bovenstaande aan burgemeester Depla voor te leggen.

750.000 Euro subsidie blijkt flexibel inzetbaar

Posted by | Nieuws

subsidieMaandagavond aanstaande bespreekt de raadscommissie Economische Structuur de inzet van 750.000 Euro subsidie verkregen via het ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie ontving Heerlen voor het realiseren van een cultuurproductiehuis. Echter: voordat het zover kwam volgde voorafgaande aan de inzet van het subsidiegeld (nadat de subsidie inmiddels ontvangen was) een extern onderzoek. Daarna realiseerde de gemeente Heerlen zich dat het beter was om het subsidiebedrag voor cultuurproducties in te zetten. Hart-Leers vraagt zich af of het zomaar kan (en mag) om voor een bepaald doel verkregen subsidies vervolgens voor iets anders in te zetten.

Onderstaand het antwoord (van de gemeente Heerlen) op de voorgaande vraag en tevens een inkijkje in de wereld van geld ‘rondpompen’ binnen de overheid.

Omdat het ministerie van EZ in 2009 een overschot aan GSB budgetten had daagde zij alle G32 gemeenten uit om met voorstellen te komen die een bijdrage leverden aan de wijkeconomie en de levendigheid. De gemeente Heerlen diende vandaar een voorstel in om een cultuurproductiehuis te realiseren. Daarop bleek Heerlen een van de enkele gemeenten wiens plan enthousiast ontvangen werd en vervolgens werd Heerlen 750.000 Euro subsidie toegewezen. Daarop stelde Heerlen een kwartiermaker (bureau Koekoek) aan om het concept van een cultuurproductiehuis verder uit te werken op het gebied van inhoud, financiën en organisatie. De uitwerking hiervan (een zogenaamde businesscase) concludeerde (na discussie met ‘het culturele veld’) dat een cultuurproductiehuis, in de opzet zoals Heerlen die indiende bij het ministerie van EZ, op elementen niet volledig tegemoet komt aan de vraag van de makers. Op basis daarvan besloot het college in plaats van in een cultuurproductiehuis in culturele producties te willen investeren…

Zo gemakkelijk gaat het kennelijk: geld vragen, het krijgen en… ergens anders voor gebruiken. Miljarden bezuinigen? Helemaal niet vreemd als je het voorgaande bekijkt.

55.000 Euro extra voor soberdere opvolger Profronde?

Posted by | Nieuws

Nadat onlangs in het Limburgs Dagblad te lezen viel dat de gemeente Heerlen fors investeert in de Raboronde (opvolger van de Profronde), maarliefst 90.000 Euro, wilde Hart-Leers weten waarop de voorgaande Profronde rekenen mocht. Na actief informatie ingewonnen te hebben lijkt het nu erop alsof de Raboronde er met 55.000 Euro extra aan gemeentelijke steun/subsidie fors op vooruit gaat en de gemeente Heerlen aldus fors (en extra) de beurs trekt.

De (wielerronde)begroting was in januari jl. ca. 140.000 Euro zo meldde het LD. Met een maximaal aandeel van 90.000 Euro, door college van B&W besloten in februari jl., aan gemeentelijke deelname lijkt de verhouding zoek. ‘Heerlen’ kocht het gekende wielerevenement kennelijk als het ware in en had daarvoor blijkbaar een forse (extra) investering over.

Enig spitwerk lijkt inmiddels het volgende op te leveren: de Profronde mocht vorig jaar 15.000 Euro subsidie ontvangen, haar opvolger (de Raboronde) mag rekenen op 30.000 Euro. Hier bovenop komt nu een (extra) opstartsubsidie van 20.000 Euro. Waar de Profronde, naar verluidt, in 2009 mocht rekenen op 20.000 Euro aan faciliteiten mag de huidige Raboronde zich klaarblijkelijk verzekert weten van faciliteitensteun ter hoogte van 40.000 Euro. Ook hier een verdubbeling dus.

Kortom: het lijkt erop alsof de gemeentelijke investering/subsidie/deelname van 35.000 (vorig jaar) naar 90.000 Euro (nu) steeg, een toename van maarliefst 55.000 Euro.

Zonder randgebeuren (voor rekening van de Raboronde) en met, naar het schijnt, minder gekende renners maar met inmiddels een even hoog budget als de voorgaande (Prof)ronde lijkt er een scheefgroei ontstaan te zijn. Enige (gemeentelijke) uitleg lijkt zodoende op z’n plaats…

Raboronde subsidie

 

Raakt de ‘culturele lente’ in zwaar weer?

Posted by | Nieuws
Nieuwe Nor-Het Parkstad Limburg Theater kent een structureel begrotingstekort.
-Vanaf 2011 vervalt 70% van de huidige subsidiestroom van Poppodium De nieuwe Nor.
-Het Patronaat kent geen structurele subsidie.
-Per 1 juli aanstaande loopt de huurovereenkomst voor het Gotra ballet af.
-De subsidies van ‘Jazz on the roof’ lopen op hun einde. 
-Wat betreft Cultura Nova staat een tekort van 20.000 Euro open.
 
Bron: ‘Overdracht portefeuillehouders 2010 ‘.

Bijlage 1 – Directieplan 2010
Bijlage 2 – Overdrachtsdossier