Woonomgeving Zorgacademie (Welten) ervaart parkeerdruk aan den lijve

Welten ligt ingeklemd tussen de Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en het Sintermeerten College en (aan de andere kant) de Zorgacademie en diverse zorginstellingen.

Sinds de in gebruik name van de Zorgacademie, gelegen aan de Henri Dunantstraat, kampen de aanpalende straten met parkeeroverlast. Extra auto’s in de woonwijk terwijl de aanwezige parkeergarage lege plekken kent. Vermoedelijke oorzaak: studenten hebben klaarblijkelijk geen toegang tot de garage.

De aangrenzende woonbuurt is over deze situatie verre van te spreken. Hart-Leers deelt het ongenoegen van de buurt en benadrukt daarbij nogmaals dat ook parkeeroverlast een van de punten was waarom wij tegen de komst van de Zorgacademie aan de ene kant van Welten en tegen de komst van de Arcus campus aan de andere kant van Welten zijn. En ander belangrijk argument daarbij is dat -na het voltooien van de nieuwe Arcus gebouwen- diverse grote schoolgebouwen in en om het stadcentrum leeg zullen staan. Forse extra leegstand waarvan zelfs Arcus momenteel (nog) niet weet wat daarmee te doen.

In onderling goed contact met wijkbewoners en gemeente lijkt nu, gelukkig, binnenkort een hoognodige ‘eerste stap’ gezet te worden: de gemeente Heerlen wil, vooralsnog, parkeer regulerende maatregelen nemen die zich beperken tot de doorgaande route (De Doom).

Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal Heerlen, aan de oneven zijde van De Doom en in de toegangsweg naar de speeltuin, parkeervakken aanbrengen in de vorm van zogenaamde ‘T-tjes’. Heerlen schat in dat de parkeerproblemen daarna zullen afnemen en doorstroming van het verkeer verbetert.

Ca. 2 maanden na ingebruikname van de parkeervakken vind een evaluatie plaats. Daarna zullen, indien nodig, aanvullende maatregelen getroffen worden.