Nieuw beleid Heerlense begraafplaatsen voor onbepaalde tijd vooruitgeschoven

Posted by | september 14, 2010 | Nieuws

Dat terwijl men tot op heden wel ietsje verder is echter de begraafplaats tot op heden nog steeds ‘op slot’ blijft. Bovendien reageerden vele direct betrokkenen uit de Heerlense samenleving dat het een schier onmogelijke zaak is om op een beleidsplan te kunnen reageren als dit plan pas in de loop van woensdag voor de vergadering openbaar wordt. Het stuk lezen en bespreken met achterban en/of vereniging om er vervolgens inhoudelijk op in te gaan is dan onmogelijk. Iets waar de gemeente zelf bijna 2 jaar over deed maakte diezelfde gemeente pas enkele dagen voor de openbare bespreking wereldkundig.

Het nieuwe beleid leek zich prominent toe te spitsen op het financiële element van begraafplaatsen. Heerlen kent namelijk een fors tekort op haar begraafplaatsenbeleid. Het financiële gedeelte van deze discussie werd vervolgens onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Immers: welke opbrengsten staat tegenover welke kosten en worden bijvoorbeeld begraafplaatsen die tevens een parkfunctie hebben geheel uit begraafrechten gefinancierd of gaat er ook geld uit openbaar groen bij?

begraafplaats akerstraatHet overgaan tot uitgeven van zogenaamde keuze graven stootte ook menigeen tegen de borst. Immers is het straks echt de bedoeling om vooruit graven te gaan verhuren zonder dat hierop direct een begrafenis volgt? De vakwethouder wist niet of dit reeds bestaand beleid of geheel nieuw beleid was, net zoals hij de commissie op vele andere vragen een antwoord schuldig blijven moest. Tevens suggereerde de gemeente Heerlen dat het helemaal geen probleem was als de begraafrechten (fors) zouden stijgen. Immers: de meeste mensen hebben een begrafenisverzekering zo lichte de gemeente in haar plan toe. Ook deze insteek ontving de nodigde kritische reacties.

Het beheer van de begraafplaatsen kreeg echter een flinke schouderklop. ‘Dit zijn niet ‘slechts beheerders’ die de poort openen en het gras maaien. Nee: dit zijn maatschappelijk betrokken mensen met een luisterend oor voor nabestaanden die dat goed gebruiken kunnen. Hun functie gaat ver boven regulier beheer uit, het maatschappelijk effect is van grote waarde en moet zeker behouden blijven’, zo klonk het uit diverse kanten in de raadscommissie.

Hart-Leers uitte tevens dat de beleidsuitgangspunten (die reeds op 4 juni jl. klaar waren!) veel beter toen al als discussiepunt besproken hadden kunnen worden om zodoende tot een goed en breed gedragen beleid te komen. Na de vele vragen die de leden stelden kon de commissie niet anders dan het stuk quasi terug te verwijzen/aan te houden totdat zaken wel duidelijk zijn.  Hart-Leers begreep en volgde deze denkrichting maar merkte daarbij nadrukkelijk op dat hierdoor de openstelling van de begraafplaats aan de Akkerstraat nog steeds geen formeel karakter kent en juist dit nu echt eens moet gebeuren.

De openstelling van de begraafplaats aan de Akerstraat was reeds meerdere malen aanleiding tot discussie. Nu de openstelling nog steeds niet formeel is zal Hart-Leers,  inmiddels voor de 3e maal, in de aanstaande raadsvergadering van 5 oktober met een motie vreemd aan de orde van de dag tot directe openstelling en heringebruikname van deze begraafplaats oproepen.