Toekomst tot 56.000 m2 Arcus schoolgebouwen nog steeds onduidelijk

Posted by | October 02, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Al jaren informeert Hart-Leers naar het toekomstscenario voor de vele Arcus schoolgebouwen. Schoolgebouwen die allemaal leeg raken omdat zowel de Arcus campus als Arcus zorgvallei tot stand kwamen. Een duidelijk toekomstbeeld ontbreekt waarbij het beantwoorden van vragen alsmaar vooruit geschoven wordt. Nu de wethouder in september duidelijkheid geven zou, maar ook de maand september verstreek, trok Hart-Leers wederom aan de bel. Het antwoord, na meerdere malen navragen, ontving politiek Heerlen zojuist per bijgevoegde e-mail.

Hart-Leers: ‘Hoe valt de meest recente toezegging van de wethouder, gedaan tijdens de onlangs gehouden raadscommissievergadering RO, anders uit te leggen dan dat antwoord uiterlijk per september volgen zou? Hoe vallen zijn woorden ‘Erop toe te zien dat u deze maand de stukken krijgt’ anders uit te leggen dan dat dit daadwerkelijk zo is?’

Onderstaand antwoord, na het verstrijken van de termijn, is onacceptabel. Gemaakte afspraken en toezeggingen kom je na en laat je zeker niet -zwijgend- voorbij gaan. In de, kennelijk ontstane, uiterste nood had de wethouder simpelweg direct open kaart moeten spelen zonder dat Hart-Leers daar, meermaals, om moest vragen.

De vele lege Arcus schoolgebouwen hebben een forse impact op Heerlen. Niet alleen die leegstand drukt een negatieve stempel op de stad. Met name het ontbreken van levendigheid levert negatieve gevolgen op.

______________________________________________

Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 10:58

Aan: Commissie RO
Onderwerp: FW: Aktiepunt 174 cie RO Arcus gebouwen

 Beste commissieleden,

 N.a.v. punt 174 van de actielijst van de commissie RO stuur ik u onderstaande mail van wethouder Aarts. Het actiepunt luidde: “Commissie ontvangt notitie stand van zaken leegstaande panden Arcus”

 Met vriendelijke groet,

______________________________________________

Van: Aarts, Nico (Wethouder) 
Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 10:54
Onderwerp: Aktiepunt RO Arcus gebouwen

Geachte leden van de Commissie,

Tijdens de afgelopen Commissie RO is mij gevraagd wanneer de informatie m.b.t. de leegstaande gebouwen van het Arcus zou komen.
Ik heb toen aangegeven dat het nog steeds september was en ik zorg zou dragen voor de beantwoording.

Helaas moet ik erkennen dat ik niet tijdig kan zijn om deze informatie te leveren, enerzijds omdat het de gebouwen zijn van het Arcus en zij mij toestemming moeten verlenen om deze informatie naar buiten te brengen en anderzijds omdat ik pas over een aantal weken een afspraak heb met het Arcus.

Ik heb de afgelopen periode wel gespreken gehad met het Arcus en heb kennis kunnen nemen van mogelijke ontwikkelingen die zij zouden willen.
Echter het is nu nog te prematuur om daarover te rapporteren en naar mijn mening is het ook primair aan het Arcus om dit naar buiten te brengen. 

Los van het gesprek dat ik met Arcus zal hebben, zal ik hun vragen of zij mij al informatie kunnen verstrekken die ik met u kan delen.

Ik hoop dat u begrip hebt voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,
Nico Aarts