Bijdrage begrotingsdebat 2010 Fractie Leers


Ook Heerlerheide staat alle lange tijd op de kop en daarbij hangt ‘betaald parkeren’ nog steeds boven Ghen Heij. Ondernemers hebben het zwaar of kiepten zelfs om. Waar in Heerlerheide al een masterplan in uitvoering is moet Hoensbroek hier nog aan toe komen. De onlangs vrijgemaakte 500.000 Euro moeten bewerkstelligen dat er op termijn bijna 80 Mln. te besteden valt, een hele klus. Laten we hopen geen onmogelijke.

Daar waar de stadsdeelcentra zich kunnen afficheren met gratis parkeren moet in Heerlen centrum als vanouds betaald worden. Het werd, gelukkig maar zeer kortstondig, zelfs even zo gek dat de huidige parkeergelden met 50% zouden stijgen om zo boven de tarieven van de parkeergarages uit te komen. Dat is natuurlijk van de gekke en gebeurd, gelukkig, vooralsnog niet!

parkeermeter Daar waar geïnvesteerd wordt in de aantrekkelijkheid van Heerlen koopstad is aantrekkelijk en betaalbaar parkeren kennelijk geen punt van belang. Immers is er ooit gekeken naar wat de effecten zijn van lagere parkeertarieven ten opzichte van meer of langer bezoek van de binnen stad? (Motie parkeren).

Daar waar onlangs het spontane voorstel ontstond om het voormalige busstation als betaalbare parkeerplek in te zetten vraag ik me momenteel af welke vervolgstappen inmiddels in deze reeds gezet zijn. Zou hier een plek voor langdurig parkeren kunnen ontstaan waarvoor bijvoorbeeld een dagtarief van 2,50 Euro geldt?

De circa 4 Mln. bezoekers trekkende Heerlense bezoekersmagneet De Woonboulevard denkt er niet aan betaald parkeren in te voeren en kent geen gebrek aan bezoekers of een veelheid aan leegstaande winkelruimten. Juist dit voorbeeld zou onze ogen moeten openen. Parkeren kan je maken of breken…

Even een historische zijsprong… De stadswal van Heerlen kwam kortstondig naar boven maar verdween weer net zo snel. De stenen blijken zelfs afgevoerd te zijn en niet meer op de historische plek te staan… Ook van de muziekkiosk die velen bezighoud hebben we nooit meer iets vernomen. Concreet: wat is de stand van zaken met betrekking tot de langgekoesterde muziekkiosk en per wanneer zal deze in de binnenstad te bewonderen zijn?

Van ons drugsimago lijken we verlost zo spreken sommigen uit. Gisteren werden we helaas echter wat betreft de lokale hennepteelt weer met de neus op de feiten gedrukt. Sluit ook wat harddrugs betreft de ogen niet voor de mensen die nu door onze wijken trekken en daar hun verslaving stillen. Natuurlijk hulp is prima, echte dan moet er wel vooruitgang in zitten.

Nu lijkt het op pappen en nat houden in plaats van oplossen van. Slechts de hulpverlening lijkt hier volop van te profiteren, gebruikers lopen er veelal nog steeds even wezenloos bij. Laten we samen kiezen voor een oplossing die niet alleen mensen van de straat haalt maar ook de problemen van verslaving oplost.


Camera Obscura Met camera’s volgen we de veiligheid in onze binnenstad echter ongemerkt verdwijnen camera’s van hun plek om vervolgens pas maanden later teruggeplaatst te worden. Ook blijken camera’s voor de beveiliging van bedrijventerreinen uitgelezen te worden via de beeldschermen van Hartslag. Operatie Hartslag is echter bedoeld voor de veiligheid van ons stadscentrum. De prioriteit moet liggen om die veiligheid daar hoog te houden en niet mede voor private veiligheid op industrieterreinen te zorgen. Veiligheid op industrieterreinen is prima maar mag nimmer te koste gaan van operatie Hartslag. (Motie)

Een kleine zijsprong, structureel gaat er 100.000 Euro per jaar naar de skatehal. Nu weet u dat ik helmaal niets tegen skaten heb en ik dit een prachtige sport vind. Ik vraag mij echter af hoe de voorheen al forse kostenpost van 70.000 Euro per jaar nu naar 100.000 Euro steeg?

Hebt u toen het huurcontract van de skatehal afliep naar andere, wellicht goedkopere, locaties gekeken waarbij u het verschil in huurprijs bijvoorbeeld voor een bepaalde periode in de nieuwe inrichting van deze sportvoorziening zou kunnen steken? Immers een locatie met een lagere huur zou minder op de exploitatie drukken en daardoor meer mogelijkheden voor deze jongerenvoorziening, de skatehal, scheppen.

De Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld kreeg van alle kanten groen licht en steun echter het rondkomen van de financiering is en blijft een vraag. Bovendien zit ook de Breed Maatschappelijke Voorziening Molenberg in de pijplijn en volgt nog het een en ander. Hoe ziet het totaalplaatje in deze nu uit, wat is onder de huidige omstandigheden reëel?

Dan de openbare ruimte, U gaat bezuinigen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en maakt van bijvoorbeeld mooi aangelegde groenvoorzieningen grasland. Ook start in 2010 het volume frequentiesysteem en start binnenkort al het gescheiden ophalen van plastic afval.

Ook al zeggen de beide wethouders meer weerstand verwacht te hebben en dat het allemaal wel meevalt, ik bespeur in de Heerlense samenleving nogal wat verontwaardiging. Mensen geven aan in hun beurs gepakt te worden en nu in plaats van een beloning voor het scheiden van afval te krijgen hiervoor extra in de buidel te moeten tasten.

Conservatieve berekeningen van diverse burgers leveren een kostenstijging van enkele tientjes tot meer dan 100 Euro op. Het belonen van afvalscheiding lijkt op deze wijze niet op te gaan. Een dergelijk resultaat kan en mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Bovendien verdenkt ons college de inwoners van onze stad er blijkbaar van bij invoering van het volume frequentiesysteem restafval via de gft-container te zullen (of willen) afvoeren. Vandaar hanteert de gemeente Heerlen voor alle gemak een zelfde tarief voor zowel rest- als gft-afval. Dit terwijl het verwerken van gft afval vele malen goedkoper is en de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend zijn mag.

Welk geldelijk voordeel behaalt de gemeente Heerlen met het aan haar burgers doorberekenen van het hoge restafval bedrag terwijl het om het lagere gft afval bedrag zou moeten gaan, hoe hoog is dit verschil en wat doet de gemeente Heerlen met dit geld? (Motie)

Een schoner en beter milieu is goed voor ons allemaal. Er is bijvoorbeeld fietsbeleid echter we fietsen met z’n allen nog te weinig kilometers. Het Mijnwaterproject tracht met gebruikmaking van aardwarmte te verwarmen en te koelen terwijl warmtepompen op een zelfde wijze, zonder mijnverleden, hetzelfde doen. Het Heerlense bedrijf Solar Soland heeft het momenteel niet makkelijk en sloot een van haar beide productielijnen. Dit terwijl onze stad zich graag afficheert met deze tak van industrie.

Zonnecellen Terwijl net over de grens in Duitsland, letterlijk op loopafstand van het bedrijf, vele voordelen zijn als men een zonne-installatie op het dak plaatst geldt dit vooralsnog voor Nederland niet.

In hoeverre onderhoudt de gemeente Heerlen een actieve lobby richting Den Haag. Een lobby gericht op het plaatsen van zonnecellen, het aanmoedigen en financieel interessant maken. Wie geeft deze lobby vorm en hoe wordt deze in de praktijk gebracht.

Uiteindelijk ging de verkoop van Essent-aandelen toch door, Heerlen verliest daarmee een constante bron van inkomsten. Onze stad lijkt (?) geleerd te hebben van de 65 miljoen gulden van het Nutsfonds dat reeds helemaal opgesoupeerd is terwijl het de bedoeling was om slechts met de rente van dit geld zaken te ondernemen in onze stad.

U wilt de begroting structureel compenseren door de incidentele Essent verkoop opbrengsten. Laten we hopen dat het met de Essent gelden niet zo afloopt als met het Nutsfonds…

Bedankt voor uw aandacht.
Wilt u onze bijdrage afdrukken of opslaan download dan hier het pdf. bestand

2e termijn begrotingsdebat, donderdag 22 oktober 2009, Fractie Leers.

Geachte voorzitter,

Gisteren, in mijn eerste termijn, deelde ik met u allen mijn standpunten en stelde ik diverse vragen aan het College. Vandaag ga ik op diverse zaken en opmerkingen dieper in.

Het huurcontract voor het stadskantoor, pal naast ons gemeentehuis, loopt op 1 januari 2013 af. Wethouder Duijf vertelde binnenkort een raadsvoorstel over de plek van huisvesting van onze ambtenaren aan ons toe te laten komen. Kan de wethouder al enige duiding geven welke kant het op gaat. Kiest het stadsbestuur wellicht voor het Maankwartier of houden we het dichter bij huis en ligt de reële mogelijkheid van renovatie of nieuwbouw naast de deur, een gedachtegang die ik met verve ondersteun, toch meer voor de hand.

Welke concrete plannen zijn er om de huidige leegstand van onze binnenstad, Heerlen Koopstad, een halt toe te roepen? Even terugkomend op het stadskantoor, indien er voor sloop of renovatie gekozen wordt zou dat ook betekenen dat It’s Electronica zou moeten gaan verkassen. Indien deze optie reëel wordt neemt U dan eens in overweging om deze grote elektronicawinkel mogelijk in het leegstaande (en wegkwijnende) winkelcentrum ‘De Klomp’ te vestigen. Zo zou deze hoek van ons stadscentrum eindelijk een ‘trekker’ krijgen die Heerlen centrum verder vooruit helpt.

Bevestigd het College met haar uitspraken over het Maankwartier en Schinkelkwadrant mijn stelling dat ons centrum pas op de plaats moet maken wat betreft blijven uitbreiden en dat nu eerst eens ‘de gaten en leegstand’ moeten worden op- en ingevuld zonder enig volgend megaproject op te starten?

Het volop in beweging zijn van onze stadsdeelcentra werd rondom bevestigd en meermaals uitgesproken. Ook de verwoedde pogingen hiertoe maar het helaas nog ontbreken van geld hiervoor is een stellige maar teleurstellende constatering. Want ook Hoensbroek en Heerlerbaan moeten net zoals Heerlerheide vooruit, toch?

Wat betreft de Heerlerbaan vertelde de wethouder dat er woningen op de plek van de huidige winkels aan de Heerlerbaan zullen komen. Start dit traject binnen de 1,5 jaar dat de vergunningen voor het in bedrijf hebben van de ‘Weller winkels’ ter plekke afloopt? Zo ja, waar zullen de Plus en Aldi markt en teven de Etos vestiging op dat moment concreet naartoe verhuizen? Wat zijn de plannen met of voor het huidige winkelcentrum Heerlerbaan, staat een renovatie/grootschalige verbouwing alsnog binnenkort op stapel?


Dan het parkeren. De wethouder vertelde over de proef die hij wil opstarten in Welten in verband met het parkeren rond de Hogeschool Zuyd. Ik ben blij dat hij dit voorstel vanuit de wijk Welten, met name het voorstel van de kartrekker in deze de heer Koning Bastiaan, nu eindelijk omarmt en ook in praktijk brengt. Onlangs hield U in deze al een enquête. Bewoners vragen zich op dit moment af waar de enquête resultaten eigenlijk blijven. Kunt u duidelijkheid geven wanneer deze resultaten met de wijk Welten gedeeld zullen worden en per wanneer de proef (geïnitieerd door de wijk en de Hogeschool Zuyd) van start zullen gaan?

Opgetogen ben ik erover dat u mijn voorstel om langdurig betaalbaar parkeren op de voormalige bushaltes bij het station reeds onderzoekt. Wanneer denkt u de onderzoeksresultaten met ons te kunnen delen?

U wees ook op een onderzoek wat betreft het straatparkeren in Heerlen centrum daaraan voegde u toe dit rapport met de gemeenteraad te zullen delen. Wederom een prima zaak. U zult echter moeten begrijpen dat papier geduldig is en de praktijk soms weerbarstig. Ik breng daarom mijn motie ‘parkeren’ in stemming. Om zo in de praktijk via een tijdelijke test de proef op de som te nemen.

Wethouder Diederen maakte me gisteren oprecht blij toen hij vertelde dat de langgekoesterde muziekkiosk er nu toch, eindelijk, van zal komen. Met het legaat van circa 194.000 Euro kan hij goed uit de voeten en door enige creativiteit blijft het een en ander ook betaalbaar. Ik ben erg benieuwd naar het ontwerp voor deze kiosk. De keuze die het College inmiddels heeft goedgekeurd, maar ook de beide andere, afgevallen, ontwerpen wil ik graag zien. Binnenkort bereikt ons deze informatie en eerlijk gezegd ik ben er erg benieuwd naar.


Toen ik gisteren op ons drugsimago wees, en vanmiddag hoorde over de vondst van 40 kilo harddrugs in de haven van Rotterdam maar op weg naar Heerlen, en in het kader van harddrugsoverlast vertelde over pappen en nathouden en dat slechts de hulpverlening hier flink op vooruit ging waren de oren van wethouder van Zutphen, natuurlijk terecht, gespitst. Hulp is prima er moet echter wel vooruitgang inzitten vertelde ik.

Toen ik sprak over een oplossing die niet alleen mensen van de straat haalt maar ook problemen van verslaving oplost of verbeterd raakte ik de gevoelige snaar. De wethouder vroeg hoe ik dit dan dacht aan te pakken. Graag ga ik hier nu op in.

Verslaafden krijgen de vraag of voor afkicken kiezen en dan in een traject van afkicken te geraken of niet hiervoor te kiezen (zonder de wil hiervoor is afkicken immers zo goed als onmogelijk) hen daarbij de status van patiënt te geven en de daarbij behorende medicijnen zoals methadon (met waarnodig verstrekking van harddrugs) te verstrekken.

Verslaafden blijven zo van de straat en uit de criminaliteit, geraken niet meer in aanraking met hun dealers en hebben geen drang meer naar criminaliteit omdat de financiële noodzaak daarvoor ontbreekt. Immers in hun verzorging en verslavingsproblematiek is dan voorzien.

Op, laten we het zorgboerderijen noemen, leiden zij een menswaardig bestaan met een diverse daginvulling. Ook loon naar werken kan gewoon doorgaan immers het met bussen naar de groenprojecten gaan kan gewoon doorgaan.

Er komt rust en regelmaat in hun leven en de jacht op geld, het gebedel, de angst voor elkaar en bedreigingen onderling vinden een einde. Dit is de concrete gedachtegang die ik hierin heb. U denkt misschien dit is een utopie en onmogelijk. Ik zeg echter waar een wil is, is een weg. Nu is er hulp en onderdak echter de verslaving en ‘run naar zijn of haar dealer’ met bijbehorende criminaliteit blijven onverlet overeind.


Dan de camera’s van operatie Hartslag. De burgemeester vertelde met het via Hartslag uitlezen van camera’s voor het beveiligen van industrieterreinen 80.000 Euro te verdienen. Dit betekend echter minder uitlezen van de camera’s van Hartslag en dus een regelrechte bezuiniging op onze veiligheid. Wanneer is deze gang van zaken met de gemeenteraad gedeeld en wanneer gaf de raad hiervoor haar toestemming?

Deze camera-aanpak mag nooit en te nimmer ten laste van onze veiligheid gaan omdat het maarliefst 80.000 Euro oplevert. Wij kozen voor voortzetting van de methodiek Hartslag en niet voor bezuinigingen of een geheel anders inzetten van de cameraruimtes! Vandaar blijft ook mijn motie over de veiligheid en camera’s onverlet overeind en breng ik ook deze motie in stemming.

Even naar de skatehal. De wethouder legde uit waarom voor de huurverhoging van 70.000 Euro naar 100.000 Euro te hebben moeten kiezen. Hij vertelde echter ook dat de huurtermijn in 2011 afloopt. Is hij het met mij eens dat hij ruim voor het aflopen van deze huurtermijn, vanaf vandaag dus, alternatieve locaties moet bekijken en daarbij tot een financiële lastenverlichting wat betreft de kosten voor de skatehal zou moeten komen. Er staat, helaas, genoeg grootschalige bedrijfsruimte leeg hierin moeten zeker mogelijkheden bestaan om een veel beter betaalbare ruimte te vinden en met dit financiële voordeel meer voor jongeren te kunnen doen.

Zowel de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld als de Breed Maatschappelijke Voorziening Molenberg vinden doorgang bevestigd het College, een prima zaak.

Dan de discussie over het verzamelen van afval, het volumefrequentiesysteem. Tegen een forse kostenverhoging en het niet belonen van het scheiden van afval bestaat in deze raad gelukkig veel weerstand. Bovendien zal de raad de tarieven nog moeten vaststellen. Daarbij wil ik u nu al mededelen dat ik er alles aan zal doen om de tarieven betaalbaar te houden en het scheidingsgedrag van onze inwoners te belonen.

Weet u trouwens dat Venlo haar burgers inmiddels een duobak ter beschikking stelde zodat restafval en plasticafval weliswaar gescheiden maar toch in een bak aangeboden kunnen worden? Dit scheelt een extra plasticzak en bovendien een extra ophaalronde voor de RD4. Het is bovendien een kostenbesparing, immers de auto met chauffeur hoeft die extra plastic ronde dan niet te maken.

Gaat u hierover zeer binnenkort met Venlo contact leggen en zult u dit voor de vastlegging van de afvaltarieven te uit en te na mededelen en uitleggen aan de raad? Kortom het kan ook anders en wellicht is dit anders nog wel veel beter. Ook de motie in deze breng ik in stemming.

Met Solar Solland hebben we een prachtig bedrijf in Heerlen. Ook het College onderstreept dit en zet zelfs een actieve lobby richting Den Haag in. Een prima zaak waarvoor het wellicht goed is om gezamenlijk als Heerlense gemeenteraad de regering aan te schrijven. Volop kansen voor werkgelegenheid en milieuverbetering, deze kans moeten wij ons niet laten ontgaan.

Wat betreft de inzet van de verkoop van Essent-aandelen bereikt de raad nog een voorstel vertelde wethouder Diederen. Ik wacht dit voorstel met spanning af.

Bedankt voor uw aandacht.
Wilt u onze bijdrage afdrukken of opslaan download dan hier het pdf. bestand

Moties

Motie: Minder parkeergeld, meer leven in de binnenstad.

De gemeenteraad van Heerlen in vergadering bijeen op 21 en 22 oktober 2009

Overwegende dat:

  • Hoogte van parkeergelden mogelijk de bezoekduur aan de binnenstad doet afnemen en daardoor mogelijke bestedingen binnen onze stad niet laten toenemen waardoor leegstand kan ontstaan en werkplekken wegvallen

Van menig zijnde dat:

  • Het belangrijk is om leegstand tegen te gaan en meer bezoekers aan ons koopcentrum te generen die er langer verblijven

Draagt het college van Burgemeester en Wethouders op:

  • In de praktijk te testen of mensen bij een lager parkeertarief langer in de binnenstad verblijven en wat daarvan de concrete effecten op het koopcentrum zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Leers.

 

Motie: Camerabeveiliging industrieterreinen niet ten koste van operatie Hartslag.

De gemeenteraad van Heerlen in vergadering bijeen op 21 en 22 oktober 2009

Overwegende dat:

  • Operatie Hartslag onverminderd door moet gaan en zich daarbij moet concentreren op de binnenstad en woonwijken c.q. hotspots

Van mening zijnde dat:

  • Het uitlezen van camerabeelden van de beveiliging van industrieterreinen niet ten koste mag gaan van het uitlezen van beelden van Hartslag camera’s

Draag het College van Burgemeester en Wethouders op:

  • Ervoor zorg te dragen dat het uitlezen van camerabeelden van bedrijfsterreinbeveiliging niet ten koste gaat van het uitlezen van de camerabeelden van operatie Hartslag en het College de raad op zeer korte termijn volledig informeert hoe en waar op welke wijze de camerabeelden van de industrieterreinbeveiliging uitgelezen worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Leers.

 

Motie: Kostendoorberekening Volumefrequentiesyteem GFT afval.

De gemeenteraad van Heerlen in vergadering bijeen op 21 en 22 oktober 2009.

Overwegende dat:

  • Bij invoering van het volumefrequentiesysteem te hoge kosten voor verwerking van het GFT afval doorberekend zullen worden en onduidelijk is hoe deze financiën ten goede van de burger komen.

Van mening zijnde dat:

  • Het scheiden van afval beloond moet worden en dit ook in de eindafrekening merkbaar moet zijn waarbij kostenverschillen doorberekend worden en niet ten gunste van de gemeente gelijk getrokken worden.

Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

  • Het verschil aan kosten voor het storten van GFT en Restafval inzichtelijk te maken en het geldelijke voordeel hiervan geheel ten gunste te laten komen van de gebruikers van het volumefrequentiesysteem.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Leers.