rd4

Heerlenaren laten GFT-container door RD4 ophalen

Posted by | Nieuws

 Sinds januari jl. geldt in Heerlen het volume frequentie systeem. Elke afvalbak die men buitenzet wordt sindsdien in rekening gebracht, plasticafval wordt apart ingezameld. Hart-Leers wees er voor de invoering van dit systeem al op dat indien men voor rest- en gft-afvalcontainers hetzelfde bedrag in rekening brengt ook mensen alle afval in een bak zullen doen en dus veel minder, of zelfs niet meer, zullen scheiden. Het voordeel van aparte bakken met rest en gft-afval vervalt dan en dat is natuurlijk erg nadeling, zowel financieel als voor het milieu. Gft afval, vermengt met restafval, beland bij het restafval terwijl alleen gft afval verwerken goedkoper is omdat gft bijvoorbeeld prima te composteren valt.

Steeds meer Heerlenaren nemen contact op met RD4 en melden dat men de GFT afvalbak wil  inleveren. Zonder probleem gebeurt dit vervolgens. Vele stadsgenoten ergeren zich enorm aan het in januari jl. ingevoerde volume frequentie systeem. Mini milieuparkjes in de tuin, je kelder of oprit of zelfs op het balkon, ‘weg met die rommel en alles in een bak’ luidt het steeds vaker.

Nu de afvoerkosten, voor welke bak dan ook, gelijk zijn ontbreekt de (financiële) prikkel om afval te scheiden. Men wil nu zo snel mogelijk van de rommel af en bovendien met een liefst zo vol mogelijke bak. Immers: elke bak kost 4, 60 Euro. ‘Wij vragen ons af welke extra kosten dit inmiddels oplevert  en bovendien hoeveel meer (onnodig) afval hierdoor bij het restafval belandt’.

Hart-Leers heeft al vaker het nieuwe afvalsysteem ter discussie gesteld en stelt, nu ook regelmatig in diverse media het apart ophalen van plasticafval de nodige vragen oplevert, dit systeem wederom prominent ter discussie. Terug naar het oude systeem en daarbij plastic afval na het ophalen uit het restafval scheiden lijkt veel voordeliger en beter voor het milieu. Bovendien is er dan ook weer een natuurlijke prikkel om gft afval apart aan te bieden.

Zelf plasticafval scheiden is flauwekul

Posted by | Nieuws

Sinds sprake is van het aanleveren van plasticafval in aparte zakken voert Hart-Leers hiertegen actie. ‘Deze methode is stukken duurder en slechter voor het milieu dan het alternatief ervoor’, steekt Hart-Leers van wal. Nascheiding heet dit alternatief. Op deze wijze wordt uit alle restafval zo goed als alle plastic gesorteerd. Het plastic wordt dan achteraf naar soort gescheiden en is dan bruikbaarder voor hergebruik. Hoogste tijd dus om ook in Heerlen over te gaan naar nascheiding.

Hart-Leers ijverde langdurig ervoor om ook de gemeenteraad te informeren over het systeem van nascheiding en kreeg uiteindelijk, na veel moeite, blijvend vragen en volhouden, toestemming om een professionele presentatie over nascheiding in de praktijk te mogen laten plaatsvinden. Ook daaruit blijkt dat nascheiden van afval meer geld voor burgers oplevert, immers ook voor plasticafval wordt betaald. Bovendien is deze wijze van afvalscheiden beter voor het milieu.

Willens en wetens stemde echter een meerderheid van de gemeenteraad voor het systeem van voorscheiding (het huidige systeem). In nascheiding, waarop Hart-Leers steeds weer wijst, bleek tot op heden weinig tot geen interesse. Nu steeds meer media en deskundigen berichten over het betere systeem van nascheiding lijken de kansen te keren. ‘Dat is beter voor uw beurs en beter voor het milieu!’. Ook het consumentenprogramma Kassa weidde haar uitzending van zaterdagavond 2 oktober jl. grotendeels aan het nascheiden van plastic. www.kassa.vara.nl

Hart-Leers wijst Burgemeester en Wethouders nogmaals nadrukkelijk op de vele voordelen van nascheiding en blijft pleiten voor spoedige invoering van dit systeem. ‘Geen extra plasticzakken en gedoe meer, geen extra ophaalrondes en geen stank of zoeken naar een plek om de plasticzakken te bewaren. Beter voor het milieu, voor u en voor uw beurs!’.

Nascheiden afval kans voor Heerlen

Posted by | Nieuws
NascheidingSinds januari jl. kent Heerlen een ander afvalsysteem, bronscheiding. Een aparte zak voor plastic afval werd ingevoerd en iedere afzonderlijke rest- of gft-afvalcontainer (of gebruik van de ondergrondse container) wordt per aanbieding in rekening gebracht. Hart-Leers wees hierbij al vaker op de mogelijkheden van nascheiden. Een nascheidingssysteem maakt namelijk vooraf plastic afval scheiden overbodig en zorgt bovendien voor meer rendement voor het milieu.
 
Na ruim 1,5 jaar nadrukkelijk blijven wijzen op de voordelen van nascheiding vond, tot genoegen van Hart-Leers, onlangs een informatieve presentatie plaats in de gemeentelijke raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze presentatie, die ter informatie ook hier te vinden is, maakte de voordelen van nascheiding inzichtelijk.
 
Zo haalt men door afval na te scheiden veel meer plastic uit het restafval en verdampt, door het afval voor verwerking te laten drogen, circa 30% vocht. Het gewicht dat verdampt hoeft vervolgens niet meer in rekening te worden gebracht. Ook levert het systeem een grote hoeveelheid aan recyclebare stoffen op en daardoor een extra aanzienlijk geldbedrag.besparing
 
‘Wij zijn al geruime tijd erg enthousiast over dit systeem en willen graag de voordelen ervan ook voor onze inwoners realiseren. Het momentele ‘mini milieuparkje’ thuis behoort dan tot het verleden terwijl zowel het milieu als ook de huishoudbeurs er voordeel van heeft. De vuilniswagen hoeft niet meer voor z’n extra rondje plasticafval langs te komen en de afvalbak kan weer gewoon, als vanouds, met regelmaat aan de straat gezet worden. Wachten tot de bak helemaal vol is hoeft dan ook niet meer en de huidige stankproblemen, waarover wij erg veel klachten ontvangen, nemen dan gelukkig af. Ook het toegenomen sluikstorten van afval, o.a. in openbare afvalbakken die nu veelvuldig uitpuilen, behoort dan direct tot het verleden’, vult Roel Leers namens de partij aan. 
 
nascheiding beterVoor het einde van dit jaar zullen de voor- en nadelen van voor- en nascheiding tegen elkaar worden afgewogen, daarna zal de raadscommissie nogmaals haar licht erover laten schijnen. Specifiek wat de gemeente Heerlen betreft gaf de presentatie in het gemeentehuis aan dat het hierbij ook om een financieel voordeel van vele 100.000den tot zelfs meer dan 1.000.000 Euro per jaar zou kunnen gaan. Zeker in tijden van forse bezuinigingen zijn dergelijke bedragen meer dan welkom. 
 
Kortom: nascheiding lijkt zowel beter voor het milieu, makkelijker voor onze inwoners en bovendien financieel een stuk voordeliger.

Staken de gemeentelijke schoonmakers in Heerlen?

Posted by | Nieuws
Onderzoek wijst uit dat een schone buurt als een veiligere buurt ervaren wordt en bovendien ook daadwerkelijk veiliger is. Hart-Leers ondernam al vaker actie tegen zwerfvuil en legde dit probleem meermaals aan de gemeente Heerlen voor. Een rondje langs diverse gemeentelijke vuilnisbakken leverde echter het bijgaande beeld op (foto’s).
 
PrullenbakkenNu er sinds januari jl. per aangeboden vuilnisbak of zak betaald moet worden is kennelijk een nieuw fenomeen opgedoken: vuilnis afvoeren via de openbare vuilnisbakken. Vuilniszakken in of naast een gemeentelijke bak lijken schering en inslag geworden. Een stinkende vuilnisbak of zak laten staan totdat ‘ie helemaal vol is of tot het moment dat de ophaaldienst komt is natuurlijk geen optimaal prettig alternatief. Nu er sinds januari jl. per volle zak of bak betaald wordt zetten velen de bak pas buiten als deze ook helemaal vol is en vullen deze steeds vaker aan met groenafval waardoor ook het scheiden van afval niet meer zo goed als voor 1 januari jl. plaatsvindt. 
 
Hart-Leers vraagt de gemeente Heerlen om de openbare vuilnisbakken vaker te legen en daarbij beter in de gaten te houden. Als men (straat)rommel wil opruimen moet die openbare bak natuurlijk wel ruimte daarvoor kunnen bieden, van al het zwerfvuil willen we namelijk erg graag af.
 
De toenemende verrommelling van de openbare ruimte lijkt een tastbaar bewijs ervan dat het begin dit jaar ingevoerde volumefrequentiesysteem heel snel op de schop moet. ‘Ook betaalbare afvalverwerking en het schoonhouden van de openbare ruimte behoort wat ons betreft tot een van de kerntaken van de gemeente’.

Heerlen dupeert burgers en milieu

Posted by | Nieuws

plastic-afval Al ruim een jaar ijvert Hart-Leers raadslid Roel Leers ervoor om plastic-afval via nascheiding uit het rest-afval te halen. De lokale partij Hart-Leers stemde tegen invoering van het volume frequentie systeem dat in januari jl. van start ging. Waarom? ‘Er zijn nu extra ophaalrondes voor plastic-afval nodig, je huis is een milieupark geworden en de kosten stegen terwijl er bijvoorbeeld minder plastic dan bij nascheiding gescheiden wordt’, vult Roel Leers aan

Meermaals contact met MSZ B.V., een Limburgs bedrijf dat zo goed als alle plastic uit het restafval halen kan, bevestigde dat behalve veel geld er bij nascheiding ook een veel grotere opbrengst van plastic uit restafval is. ‘De brieven hierover legde ik meermaals letterlijk op het bureau van de wethouder. Wat deed hij ermee… niks! Toen ik er tijdens discussies consequent op terug kwam reageerde de wethouder zelfs boos en verweet mij daarbij wellicht banden met MSZ B.V. te hebben’.

Duimendik lijkt er nu bovenop te liggen dat de wethouder, die tevens voorzitter is van het algemeen en dagelijks bestuur van RD4 enig en alleen voor RD4 koos en daarbij schijnbaar oogkleppen op had voor alle andere opties. Wist u dat RD4 blijkbaar een tekort kent van 1,9 miljoen op het personeelsbudget en bovendien schijnbaar ook met gelden voor vervanging het wagenpark in de problemen zit?

Het nascheiden van plastic-afval komt nu wederom prominent op de agenda. Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers zorgde er namelijk voor dat via Art. 36 vragen en het aanvragen van een interpellatiedebat de wethouder tijdens een openbare raadsvergadering aan de tand gevoeld zal worden en daarbij openlijk verantwoording moet afleggen.

Update: 11 februari 2010
Bovendien wist de lokale partij Hart-Leers vorige week, tijdens een raadscommissievergadering, een forse meerderheid voor het voorstel te behalen om MSZ B.V., louter informatief, uitleg te laten geven over het nascheiding van afval en de onlansg uitgevoerde, zeer succesvolle, proef hiermee. ‘Wij willen dat het ophalen en verwerken van afval betaalbaar blijft, met minder rompslomp gepaard gaat, en daarbij liefst ook flink goedkoper wordt. Bovendien treedt er bij het invoeren van nascheiding in onze gemeente ook nog eens flinke milieuwinst op !’ zijn de afsluitende woorden van raadslid Leers. 

Lees ook:
Limburgs Dagblad | Het gelijk van Jan Bormans
Interpellatiedebat Plastic-Afval

‘Misverstand’ tussen RD4 en gemeente Heerlen

Posted by | Nieuws

container Per 1 januari jl. ging het omstreden volume frequentie systeem van start. Appartementencomplexen konden daarbij kiezen voor een ondergrondse afvalcontainer die per gebruikmaking een bedrag in rekening bracht. Ook al koos men, ondanks alle mitsen en maaren, er ruim op tijd voor is het nu al onmogelijk gebleken om de vele honderden ondergrondse containers op tijd voor 1 januari jl. te kunnen plaatsen.

Velen zaten hierdoor met hun handen in het haar. Wel gekozen voor de ondergrondse afvalcontainer, waar bovendien een fors prijskaartje aan vasthing, maar hem uiteindelijk niet op tijd geplaatst krijgen. Hen bood de gemeente Heerlen het alternatief om via relatief dure zakken het afval 14 dagen (ergens binnen het appartementencomplex) te bewaren en vervolgens aan te bieden aan RD4. Dit terwijl zij voor de container kozen er er zelfs fors voor moesten betalen daar er geen andere werkbare optie was.

Appartementen-complexen trokken voor de kerstvakantie aan de bel maar kregen helaas geen gehoor bij de gemeente Heerlen. Dit daar ambtenaren klaarblijkelijk reeds ‘met vakantie’ waren. RD4 verwees vervolgens ‘doodleuk’ door naar de gemeente waar niemand bereikbaar was.

zakkenTijdens de eerste werkdag van de gemeente Heerlen, was er echter nieuws. Eenieder die wel voor de ondergrondse container koos maar waarbij het niet mogelijk was deze voor 1 januari jl. te plaatsen mocht met het ‘oude systeem’ van voor 1 januari jl. doorgaan. Op de oude voet doorgaan tot het moment dat de container er stond en… in gebruik mocht. De situatie van huisvuil ophalen blijft aldus voor hen vooralsnog ongewijzigd.

Diegenen die reeds met dure zakken zaten werd bovendien een terugbetalingsregeling aangeboden zo vernam Hart-Leers. Kortom: nog wachten met het invoeren van het systeem en eerst de puntjes op de ‘i’ zetten en daarbij de vele onvolkomenheden wegwerken (en oplossen!). De insteek van Hart-Leers tijdens het raadsdebat van december jl. (en ervoor) lijkt dus nu al bewaarheid te worden….

 

Update:
Vanmiddag ontvingen bewoners van appartementencomplexen een brief van RD4 (datum 4 januari jl.) waarin staat dat men gebruik moet maken van RD4 zakken. Eerder vandaag vertelde de gemeente Heerlen hen echter ‘dat voorlopig alles nog bij het oude blijft’…

Beantwoording interpellatievragen ‘begroting RD4’ blijkt plots erg lastig

Posted by | Nieuws

hangmat Tijdens de raadsvergadering van december jl. riep Hart-Leers de wethouder ter verantwoording en stelde de volgende vragen:

  1. Heeft wethouder Offermans, als vertegenwoordiger van Heerlen, voor of tegen de RD4 begroting gestemd?
  2. Wanneer vond de stemming tot vaststelling van de RD4 begroting door het AB van RD4 plaats?
  3. Plaatste de wethouder, onze vertegenwoordiger, op- en aanmerkingen tijdens de vaststelling van deze begroting? Zo ja, welke op- en aanmerkingen waren dat?
  4. Is het mogelijk om de van alle RD4 AB vergaderingen van het afgelopen jaar vastgestelde notulen in te zien, inclusief de getekende presentielijsten?

(Na te lezen in de concept notulen raadsvergadering 01.12.09 v.a. blz. 66 van 73)

In de kortst mogelijke tijde stortte de wethouder een stortvloed aan woorden over de gemeenteraad uit. Een woordenbrij waar helaas geen touw aan vast te knopen viel. Uiteindelijk volgde de toezegging om de antwoorden op de vragen ‘kort en bondig’ zwart op wit te zetten. Juist op die anwoorden wachten we, na diverse toezeggingen en latere vooruitschuivingen, nu nog steeds…

Ook de Art. 36 vragen van collega raadslid Hummel werden op deze wijze via kennelijk hetzelfde antwoord, helaas verre weg onvoldoende, afgedaan. Dit verhaal krijgt zeker ’n vervolg!

6 januari 2010 – Het kan schijnbaar dus toch! Antwoorden wethouder interpellatie

Voorstel RD4 verre van in orde

Posted by | Nieuws

klikoberg

In Venlo loopt op dit moment een proefproject waarin in een bak zowel plastic als restafval verzameld wordt. Simpelweg zit er een schot in de afvalbak waardoor er 2 delen ontstaan. Geen extra werk, plastic zak of extra plastic ophaalrondes, geen exta ruimtegebruik en stankoverlast. Heerlen volgt deze proef met interesse was het antwoord van de wethouder, daarbij liet hij het helaas. Omdat er schijnbaar al zeer fors geinvesteerd is in het nieuwe RD4 ophaalsysteem lijkt er nu geen andere optie mogelijk. Er valt dus niets te kiezen, het kiezen uit een systeem is natuurlijk onmogelijk. Alternatieven ontbreken.

Ook nascheiding van afval en op deze wijze plastic eruit halen is veruit onderbelicht gebleven. Ook dit biedt namelijk kansen en vele mogelijkheden, echter het past waarschijnlijk niet in de strategie van RD4, jammer. Bovendien geldt straks zowel voor de GFT- als restafvalcontanier eenzelfde tarief. Dit terwijl verwerking van GFT goedkoper is. Wat gebeurt er met dit te veel betaalde geld, hoe krijgen inwoners van Heerlen dit terug? Ook mensen die in een appartementencomplex wonen zijn dubbel de pineut. Zij moeten immers fors betalen voor een ondergrondse afvalcontainer, duizenden Euro’s per complex. Anderen krijgen een plastic zak en klaar is kees. Bovendien werd dit voorstel pas medio september aan appartementcomplexen mede gedeelt, erg kort dag dus en fysiek bijna onmogelijk om waar te maken.

De GFT en restafval bakken worden in het ophaaltarief gelijk gesteld. Er is dus helemaal geen financieele prikkel om te scheiden. Afval scheiden en al het werk dat eraan vooraf gaat moet men belonen en niet bestraffen, meer werk en bovendien nog een hogere rekening ook. Ook is het vastrecht bedrag nogal aan de hoge kant, dit betekend als je goed gaat scheiden en minder afval aanlevert een relatief nog hogere kostprijs per aangeboden vuilnisbak.

Door de keuze van dit afvalophaalsyteem zijn diverse problemen ontstaan dit terwijl er meer dan genoeg kansen zijn om het voor eenieder te verbeteren en het daarbij ook nog eens financieel aantrekkelijk te maken. Kennelijk is het van belang om snel veel geld binnen te krijgen, waarschijnlijk is de financieele nood bij RD4 erg hoog. Het gaat nu alleen maar om geld, meer niet.

Hart-Leers pleitte ervoor om het afvalinzamelen vooralsnog te houden zoals het nu is en alle op- en aanmerkingen te verwerken in een nieuw en beter doordacht voorstel. Dit raadsvoorstel kan en moet gewoonweg veel beter! Het huidige voorstel is een voorstel van gemiste kansen en daarom stemde Hart-Leers tegen.

Zie ook: Afval in Heerlen blijft twistpunt
En ook: Heerlen zet Rd4 mes op keel

Hart-Leers roept wethouder ter verantwoording.

Posted by | Nieuws

Onlangs stemde de hele gemeenteraad tegen de RD4 begroting. Achteraf blijkt nu echter dat deze begroting reeds door het Algemeen Bestuur van RD4 goedgekeurd was.

Uit een recente brief van de burgemeester blijkt dat wethouder Offermans namens de gemeente Heerlen zitting heeft in het RD4 bestuur (www.rd4.nl) en hij als voorzitter van het algemene en dagelijks bestuur de inbreng van Heerlen vertolkt. Nu blijkt dat dit RD4 bestuur reeds ja tegen deze begroting zei maar de voltallige Heerlense gemeenteraad nee heeft de vertegenwoordiger van onze stad ‘iets uit te leggen’.

‘Mosterd na de maaltijd is het!’ zo vertolkt Hart-Leers deze ware soap. Over iets spreken waar RD4, achteraf gezien, al lang en breed mee instemde. Hart-Leers wil weten of ook wethouder Offermans -namens Heerlen- reeds instemde en wat zijn preciese op- en aanmerkingen namens onze stad in deze kwestie waren.

In de raadsvergadering van 1 december aanstaande zal Hart-Leers aan de gemeenteraad vragen om via een interpellatie de vertegenwoordiger van Heerlen, wethouder Offemans, aan de tand te voelen.

De huidige wijze waarop men het zogenaamde volumefrequentiesysteem wil invoeren is Hart-Leers een regelrechte doorn in het oog: hogere kosten terwijl men fors minder afval aanbied.

Download hier de officieele aanvraag als pdf.bestand