parkeertarieven

Ook in Heerlen spreken getallen boekdelen

Posted by | Nieuws

‘Meer dan 70% is tegen zondagsopenstelling!’ echter niet erbij vertellen dat dit uit een enquête naar voren kwam waaraan 30% deelnam. Winkel na winkel ‘steunbetuigingen’ ophalen, met 140 steunbetuigingen schermen, maar daarbij niet aangeven dat Heerlen 700 winkels telt en 140 aldus 20% van het totaal is. Kortom: getallen spreken boekdelen al staat een eerlijke, open en verantwoorde conclusie de een of ander kennelijk niet aan.

Hart-Leers informeerde, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, ook naar de 100.000 euro subsidie voor ‘Heerlens DNA’ (de Ideeënwinkel). Een fikse gemeentelijke subsidie voor het 2 jaar lang uitbaten van een ideeënwinkel. Ondanks dat een gemeentelijk stuk (evaluatie) benadrukt dat hiervoor pas in november 2011 een besluit genomen werd begon dit project al in juli. In Heerlen begin je immers gewoon ook al volgt de goedkeuring (en het geld) pas later. Terwijl het collegebesluit van 15 november ‘11 de volgende opdracht en goedkeuring verstrekte: ‘Op 15 november 2011 heeft het college van b&w het besluit genomen om opdracht te verstrekken aan de stichting Heerlens DNA tot het opzetten en het op zijn minst twee jaar draaiende houden van een ideeënwinkel voor Heerlen’.

Kennelijk net zo gemakkelijk wordt het gemeentelijk telwerk opgepakt, telwerk waarin een belangrijk stuk (de kadernota) aangeeft dat 16 miljard gedeeld door 16 miljoen ‘enkele duizenden euro’s per inwoner’ is. Dat moet natuurlijk 1000 euro zijn gaf de wethouder prompt toe nadat Hart-Leers, als enige, hierna informeerde. Vervolgend met de opmerking dat als dit voorbeeld het gemeentelijk telwerk kenschets het logisch is dat Heerlen in financiële problemen zit.

Wat betreft de verruiming van de uitgaanstijden waren het ook weer getallen die lieten zien dat de noodzaak ervoor ontbrak. Het aantal bezoekers nam niet toe terwijl een meerderheid van de horecabedrijven liet weten dat het voor hen ook helemaal niet hoefde. Ondertussen is duidelijk dat per volgend jaar de leeftijd waarop men alcohol drinken mag van 16 naar 18 jaar stijgt maar dit net over de grens ongewijzigd blijft. Ook het rookverbod zal volgend jaar overal doorgevoerd worden. Welke gevolgen heeft dit voor onze horeca (klein en groot), hoe kenschetst Heerlen een toekomstvisie voor het lokale uitgaansleven waarbij dit in het geheel, voor jongen en oud, overeind blijft? Antwoord op deze vraag volgt, naar wij hopen, direct na de zomervakantie.

Ook wat het parkeren betreft waren het weer harde getallen die de klok sloegen. Het voorstel van Hart-Leers om de tot 80% verhoogde parkeertarieven naar het oude niveau terug te brengen haalde het, helaas, niet. ‘Wie zegt dat hoge parkeertarieven voor minder parkeerders zorgen, ligt het niet gewoon aan de crises?’, wierpen tegenstanders van een fikse parkeergeldverlaging op. Hart-Leers stelde voor de zoveelste maal voor om de tarieven flink te verlagen, een fikse verlaging om daarmee Heerlen aantrekkelijk te maken. Gelukkig dachten Groen Links, RPN, Leefbaar Heerlen en het CDA daar ook zo over. Helaas bleven anderen mordicus tegen waardoor het voorstel geen meerderheid haalde en het parkeertarief onverantwoord hoog blijft.

Opvallend en hoopvol lijkt dat de wethouder na de vakantie met verbetervoorstellen komt, voorstellen die zeer waarschijnlijk Linéa recta in de lijn van de voorstellen van Hart-Leers liggen. Als er dan voor dat voorstel wel een meerderheid gevonden wordt moet u daarvan niet gek opkijken. In dat geval was de weg er naar toe moeilijk en lang maar wordt uiteindelijk weldegelijk succes geboekt. We zullen zien of ‘de aanhouder wint’ en Hart-Leers dan voor haar vasthoudendheid beloont wordt.

Fijne zomervakantie allemaal! Trouwens het ziet erna uit dat de zomervakantie politiek onderbroken word met een extra raadsvergadering, een vergadering over het Mijnwaterproject. Hart-Leers was een van de indieners van een verzoek daartoe. Waarom? Simpelweg omdat de getallen boekdelen spreken: het Mijnwater waarin inmiddels ca. 18 miljoen verdwenen levert een schamele 60.000 euro omzet op. Nu burgemeester en wethouders oprichting van een Mijnwaterbedrijf bepleiten, een bedrijf dat voor 2017 30 miljoen aan investeringen behoeft, is het volgens diverse partijen gewoonweg noodzakelijk dat de gemeenteraad zich ook daar voordien eens goed over buigt…

Meerderheid raadsleden voor verhoging van parkeertarieven

Posted by | Nieuws

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2011 stond ook de parkeerbelasting 2012 op de agenda. Daarin stond dat ook in 2012 de parkeertarieven zullen stijgen. Hart-Leers ziet niets in het nog verder stijgen van deze nu al hoge tarieven en stelde voor om het tarief op z’n minst ongewijzigd te laten. Ongewijzigd omdat eerder al bleek dat een meerderheid van de Heerlense raadsleden tegen daling van parkeertarieven is. 

Op 1 januari 2011 stegen de tarieven al van 1 naar 1,50 euro en van 1,20 naar 1,80 euro. Nu wil Heerlen deze tarieven per 1 januari ‘12 laten doorstijgen van 1,50 naar 1,80 euro en van 1,80 naar 2 euro. Stijgingen van maar liefst (dik) 66% tot zelfs 80% in amper een jaar.

Hart-Leers keek er niet vreemd van op toen burgemeester en wethouders al midden in 2011 aangaven dat van de door hen extra geraamde parkeerinkomsten 775.000 euro moest worden afgeboekt. Van die door het college in totaal extra geraamde 1.000.000 kwam dus ‘amper’ 225.000 euro extra binnen. ‘Dit geeft duidelijk aan dat Heerlen zich met haar hoge tarieven uit de markt prijst. Terwijl de prijzen flink stijgen blijven de inkomsten navenant achter. Minder parkeerders die Heerlen bezoeken betekend ook minder winkelend publiek in de stad, toch?’.

Hart-Leers stelde de raad tijdens de laatste vergadering van 2011 voor om de tarieven per 1 januari ‘12 niet verder te laten stijgen en de parkeertarieven te handhaven op het huidige niveau. Tijdens de stemming daarover stemden 9 raadsleden hiermee in en 21 tegen waadoor het voorstel het niet haalde. ‘Handhaven’ bleek de enige optie omdat een meerderheid van de raadsleden sowieso mordicus tegen verlaging van de tarieven lijkt.

Hart-Leers: ‘Wij zijn van mening dat met betaalbare tarieven mensen vaker komen en langer blijven waardoor winkels meer bezoekers krijgen die ook langer in de stad blijven. Meer bezoekers die langer blijven zou minder leegstand en meer werkgelegenheid opleveren en dat zou een grote plus zijn’, zo redeneert de partij. ‘Wij denken dat met betaalbare tarieven een grote meerwaarde gecreëerd word. Een meerwaarde die veel groter is dan het ‘verlies’ dat Heerlen in dat geval neemt door lagere parkeertarieven in te voeren’. Heerlen redeneert echter als volgt: de stad wil met hogere tarieven parkeerders in de garages krijgen en het ‘straat’ parkeren verkorten…

Gestegen parkeertarieven zorgen voor minder bezoekers in Heerlense binnenstad

Posted by | Nieuws

Hart-Leers stemde eind 2010 niet in met de Heerlense parkeernota omdat o.a. de parkeertarieven met 50% zouden stijgen. ‘Hogere tarieven leiden tot minder bezoekers, dat terwijl onze (binnen)stad juist meer bezoekers goed gebruiken kan’. Deze stelling name legden vele Heerlense politieke partijen helaas naast zich neer. Burgemeester en wethouders zien nu blijkbaar ook in dat de hogere tarieven fikse gevolgen hebben voor de stad. Hart-Leers: ‘Nu Heerlen de parkeertarieven nog verder wil laten stijgen, tot boven 2 Euro per uur (!), en er overduidelijk is dat minder mensen de stad bezoeken is het de allerhoogste tijd om dit rampzalige besluit snel terug te draaien. Lagere parkeertarieven waardoor meer mensen zullen komen en wellicht ook langer blijven is waarvoor wij al lange tijd pleiten’.

Citaat uit de voorjaarsnota 2011 (gemeente Heerlen): Parkeeropbrengsten (pagina 21) ‘Wij verwachten dat wij de ingezette meeropbrengsten van 1.000.000 Euro, als gevolg van het verhogen van de parkeertarieven, niet kunnen realiseren. Dit wordt veroorzaakt doordat blijkt dat de begrote meeropbrengsten voor 2011 een stuk lager zullen uitvallen en doordat de begroting in 2009 al ten onrechte met 150.000 Euro verhoogd was. Hierdoor is ten opzichte van de bijgestelde begroting een tekort te verwachten van 850.000 Euro. Geconstateerd is namelijk dat het parkeergedrag van de burger op sommige plaatsen sterk afneemt t.o.v 2010. Dit kan te maken hebben dat mensen als gevolg van het verhogen van de tarieven minder gebruik zijn gaan maken van betaalde parkeerplaatsen. Wij vermoeden echter dat plaatselijk ook de bereikbaarheid van deze parkeergebieden beperkt kan zijn door infrastructurele projecten. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, doen wij een beleidsanalyse’.

Op diverse momenten gedurende de week turft Hart-Leers (tijdens winkeluren) vele leegstaande parkeerplekken in en om het stadscentrum. Dat is natuurlijk een duidelijk signaal. ‘Bezoekers via verhoogde parkeertarieven afschrikken is behalve slecht voor het imago van Heerlen nog slechter voor de ondernemers in onze stad. Voor het verhogen van de parkeertarieven beschikte de binnenstad zelfs op piekmomenten nog over ruim 1100 lege parkeerplekken. De ‘noodzaak’ voor deze forse lastenverhoging kan dus alleen in meeropbrengsten voor de gemeente Heerlen gevonden worden. De gevolgen van deze onfortuinlijke centenkwestie zijn inmiddels overduidelijk: wegblijvend publiek, minder parkeerinkomsten en hele slechte reclame  voor onze stad’, zo besluit Hart-Leers.

Forse stijging parkeertarieven een feit

Posted by | Nieuws

Tijdens een gecombineerde raadscommissievergadering van gisteravond besprak politiek Heerlen de parkeernota 2010. Een politieke meerderheid stemde daarbij in met forse stijging van de parkeertarieven in Heerlen centrum. De parkeertarieven exploderen daarmee met 50% in 2011 waarna nog verdere stijging volgt zodat straatparkeren duurder wordt dan parkeren in een Q-park parkeergarage. Concrete afspraken met Q-park heeft de gemeente Heerlen echter nog niet gemaakt. Zodra de gemeenteraad op 2 november met de parkeernota instemt krijgt Q-park het dus klaarblijkelijk feitelijk voor het zeggen in Heerlen. Immers stijgen bij Q-park de prijzen dan stijgt het straattarief van de gemeente Heerlen automatisch mee.

‘Dit is pure geldklopperij en niets anders’, zo omschrijft Hart-Leers het voorstel. Daar waar zelfs op het drukste moment van de week nog 1144 parkeerplaatsen beschikbaar zijn stellen Burgemeester en Wethouders voor om het parkeertarief fors te verhogen. Nu verdient Heerlen al 800.000 Euro aan de ‘melkkoe’ die parkeren heet en daarbij hoopt de gemeente via het huidige voorstel nogmaals 500.000 tot 750.000 Euro extra uit de beurs van parkeerders te halen.

‘Een veel beter idee lijkt ons het maken van een of meerdere grote betaalbare parkeerterreinen aan de rand van het stadscentrum. Het leegstaande oude busstationgebied, direct tegen het centrum aan, zou daarvoor ideaal zijn. Tijdelijk inrichten als grootschalige betaalbare parkeerplek en Heerlen heeft er een aanwinst bij’.

Hart-Leers ziet parkeren als levensbelangrijk voor een goed functionerend stadscentrum. ‘Wij denken dat juist met tariefsverlaging en daar waar mogelijk gratis parkeren meer mensen naar Heerlen komen, er wellicht dan vaker komen en/of langer blijven en dat juist dat onze lokale ondernemers in deze moeilijke tijden helpt. Meer bezoekers betekend wellicht minder leegstand en meer werkgelegenheid en ook dat heeft Heerlen broodnodig’. Een kortzichtig beleid om parkeertarieven van 1,20 naar 1,80 en van 1 Euro naar 1,50 te verhogen wijst op pure korte termijn strategie. Een strategie om vooral de gemeentekas mee te spekken. Dit terwijl Nederlandse gemeenten hun parkeerinkomsten in de afgelopen 20 jaar al zagen vertienvoudigen.

Met een parkeertarief hoger dan 2,00 Euro (dat men momenteel bij Q-park betaald) stijgen de tarieven in Heerlen met ruim 66%. Vervolgens is het gemeentelijk straattarief aan het tarief van de parkeergarage gekoppeld en is het Q-park die feitelijk aan de touwtjes trekt. Hart-Leers wil inzage in alle afspraken die Heerlen met Q-park heeft en wil bovendien exact weten hoe de BV werkt waarin de gemeente Heerlen parkeeractiviteiten heeft ondergebracht.

‘De gemeente Heerlen en Q-park zullen met dit voorstel zeker in hun nopjes zijn. Parkeerders in Heerlen trekken de beurs en ook ondernemers en instellingen in het stadscentrum (en alle bewoners!) plukken straks de zure vruchten ’.

Gemeente Heerlen steunt parkeergarages

Posted by | Nieuws

gratis parkeren‘Geen 1,20 maar 2,00 Euro per uur betalen, op koopzondag geen gratis straatparkeren meer en straatparkeren duurder dan in parkeergarages maken’, dat is het voorstel dat Burgemeester en Wethouders van Heerlen aan de gemeenteraad doet. ‘Span het paard maar achter de wagen’, reageert Hart-Leers vol verbazing.

‘Tarieven met ruim 66% verhogen terwijl juist met lagere parkeertarieven en daar waar mogelijk vrij parkeren geworven zou moeten worden. Mensen naar Heerlen halen en ook de winkelkassa’s laten rinkelen dat is wat gebeuren moet. Het enige dat bij dit voorstel wel lijkt te varen is de gemeentekas’.

Persbericht parkeernota