mijnwater

Mijnwateraansluiting Bekkerveld al in december vorig jaar besproken

Posted by | Nieuws

Toen de raadscommissie op 11 december vorig jaar de energie prestatie nieuwbouw MAB besprak stelde Hart-Leers de vraag waarom de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (MAB) niet aan het mijnwaternetwerk aangesloten werd. Verbaasde blikken alom: de gemeente Heerlen had hier kennelijk niet aan gedacht of naar gekeken. Over deze kwestie bleef het tot zeer onlangs stil, nu blijkt de nieuwbouw van de MAB uitgesteld omdat Heerlen alsnog een mijnwateraansluiting bekijkt.

Even verderop (vanaf de MAB gezien) ligt een nieuwe mijnwaterklant: APG. Pal langs de stadsautoweg gelegen in het verlengde van sportvereniging Bekkerveld zou je zeggen ‘een en een is twee’: deze gemeentelijke nieuwbouw (MAB) werd vast en zeker bekeken als het om afname van mijnwater gaat. Dit simpele, voor de hand liggende, iets werd echter niet gedaan. Hart-Leers stelde hierover -als enige- vragen tijdens de raadcommissievergadering van 11 december vorig jaar en wees er ook tijdens een volgende vergadering (van 31 januari jl.) op.

Hart-Leers: ‘Ook al zijn we zeker geen voorstander van het geldverslindende mijnwaterproject toch blijft het vreemd dat de gemeente -zelfs bij eigen gebouwen- geen mogelijke mijnwateraansluiting bekijkt. Onze verbazing spraken we daarover uit waarop de wethouder eind vorig jaar aangaf hierop (schriftelijk) terug te komen. Uit de krant begrijpen we nu dat Heerlen de mogelijkheid alsnog wil onderzoeken. Vele maanden nadat wij erop wezen blijkt dit nu, als donderslag bij heldere hemel, een reden voor uitstel.’

Het lijkt er welhaast op dat uitstel goed uitkomt. Op die manier moet kennelijk -na de verkiezingen- ‘de knoop worden doorgehakt’ en krijgen anderen daarmee waarschijnlijk de vraag voorgeschoteld of deze investering nog wel te betalen valt. Immers: de gemeente Heerlen heeft grote financiële problemen, problemen die nu al de nodige kopzorgen veroorzaken terwijl de financiële vooruitzichten allerminst positief zijn…

Ook in Heerlen spreken getallen boekdelen

Posted by | Nieuws

‘Meer dan 70% is tegen zondagsopenstelling!’ echter niet erbij vertellen dat dit uit een enquête naar voren kwam waaraan 30% deelnam. Winkel na winkel ‘steunbetuigingen’ ophalen, met 140 steunbetuigingen schermen, maar daarbij niet aangeven dat Heerlen 700 winkels telt en 140 aldus 20% van het totaal is. Kortom: getallen spreken boekdelen al staat een eerlijke, open en verantwoorde conclusie de een of ander kennelijk niet aan.

Hart-Leers informeerde, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, ook naar de 100.000 euro subsidie voor ‘Heerlens DNA’ (de Ideeënwinkel). Een fikse gemeentelijke subsidie voor het 2 jaar lang uitbaten van een ideeënwinkel. Ondanks dat een gemeentelijk stuk (evaluatie) benadrukt dat hiervoor pas in november 2011 een besluit genomen werd begon dit project al in juli. In Heerlen begin je immers gewoon ook al volgt de goedkeuring (en het geld) pas later. Terwijl het collegebesluit van 15 november ‘11 de volgende opdracht en goedkeuring verstrekte: ‘Op 15 november 2011 heeft het college van b&w het besluit genomen om opdracht te verstrekken aan de stichting Heerlens DNA tot het opzetten en het op zijn minst twee jaar draaiende houden van een ideeënwinkel voor Heerlen’.

Kennelijk net zo gemakkelijk wordt het gemeentelijk telwerk opgepakt, telwerk waarin een belangrijk stuk (de kadernota) aangeeft dat 16 miljard gedeeld door 16 miljoen ‘enkele duizenden euro’s per inwoner’ is. Dat moet natuurlijk 1000 euro zijn gaf de wethouder prompt toe nadat Hart-Leers, als enige, hierna informeerde. Vervolgend met de opmerking dat als dit voorbeeld het gemeentelijk telwerk kenschets het logisch is dat Heerlen in financiële problemen zit.

Wat betreft de verruiming van de uitgaanstijden waren het ook weer getallen die lieten zien dat de noodzaak ervoor ontbrak. Het aantal bezoekers nam niet toe terwijl een meerderheid van de horecabedrijven liet weten dat het voor hen ook helemaal niet hoefde. Ondertussen is duidelijk dat per volgend jaar de leeftijd waarop men alcohol drinken mag van 16 naar 18 jaar stijgt maar dit net over de grens ongewijzigd blijft. Ook het rookverbod zal volgend jaar overal doorgevoerd worden. Welke gevolgen heeft dit voor onze horeca (klein en groot), hoe kenschetst Heerlen een toekomstvisie voor het lokale uitgaansleven waarbij dit in het geheel, voor jongen en oud, overeind blijft? Antwoord op deze vraag volgt, naar wij hopen, direct na de zomervakantie.

Ook wat het parkeren betreft waren het weer harde getallen die de klok sloegen. Het voorstel van Hart-Leers om de tot 80% verhoogde parkeertarieven naar het oude niveau terug te brengen haalde het, helaas, niet. ‘Wie zegt dat hoge parkeertarieven voor minder parkeerders zorgen, ligt het niet gewoon aan de crises?’, wierpen tegenstanders van een fikse parkeergeldverlaging op. Hart-Leers stelde voor de zoveelste maal voor om de tarieven flink te verlagen, een fikse verlaging om daarmee Heerlen aantrekkelijk te maken. Gelukkig dachten Groen Links, RPN, Leefbaar Heerlen en het CDA daar ook zo over. Helaas bleven anderen mordicus tegen waardoor het voorstel geen meerderheid haalde en het parkeertarief onverantwoord hoog blijft.

Opvallend en hoopvol lijkt dat de wethouder na de vakantie met verbetervoorstellen komt, voorstellen die zeer waarschijnlijk Linéa recta in de lijn van de voorstellen van Hart-Leers liggen. Als er dan voor dat voorstel wel een meerderheid gevonden wordt moet u daarvan niet gek opkijken. In dat geval was de weg er naar toe moeilijk en lang maar wordt uiteindelijk weldegelijk succes geboekt. We zullen zien of ‘de aanhouder wint’ en Hart-Leers dan voor haar vasthoudendheid beloont wordt.

Fijne zomervakantie allemaal! Trouwens het ziet erna uit dat de zomervakantie politiek onderbroken word met een extra raadsvergadering, een vergadering over het Mijnwaterproject. Hart-Leers was een van de indieners van een verzoek daartoe. Waarom? Simpelweg omdat de getallen boekdelen spreken: het Mijnwater waarin inmiddels ca. 18 miljoen verdwenen levert een schamele 60.000 euro omzet op. Nu burgemeester en wethouders oprichting van een Mijnwaterbedrijf bepleiten, een bedrijf dat voor 2017 30 miljoen aan investeringen behoeft, is het volgens diverse partijen gewoonweg noodzakelijk dat de gemeenteraad zich ook daar voordien eens goed over buigt…

Mijnwaterproject met 60.000 euro omzet zoekt investering van 30 Mln.

Posted by | Nieuws

Inmiddels verdwenen al zo’n 18 Mln. euro in het Mijnwaterproject. Een project dat tot op heden een omzet van ca. 60.000 euro per jaar oplevert. Bestaande afnemers, CBS en de Weller woningen in Heerlerheide, werden aangevuld met het APG en de Arcus Campus. Die laatste 2 leveren echter hun eigen overschot aan warmte aan het Mijnwater leidingnet en zijn daarmee dus feitelijk leveranciers in plaats van klanten. Tot 2017 zoekt het Mijnwaterproject nu een investering van 30 Mln. en mikt het daarbij op 27 klanten.

Zijn in 2017 48 Mln. euro in het Mijnwaterproject verdwenen of komt het niet zover? Welke ‘investeerder’ koopt zich daadwerkelijk in dit project in?

De inkomsten blijven achter en de klanten blijven uit. Heerlen brengt dit project nu in een bedrijf onder. Gebeurt dat om zichzelf tegen komend onheil te beschermen om gelooft ‘de stad’ er nog steeds in? Het gekende warmtepompen systeem, daarvan is het Mijnwaterproject immers feitelijk een afgeleidde, is beproeft en succesvol. Of het hiervan afgeleidde Mijnwaterproject dat uiteindelijk ook word staat in de sterren geschreven. Als die vele miljoenen gemeenschapsgeld in warmtepompen gestoken waren en men daarbij dieper geboord had was het project met nagenoeg 100% zekerheid zeker en vast een groot succes geworden. Nu blijft het afwachten en kost het daarbij handenvol geld.

Ook in dit geval, het lijkt in Heerlen gewoonte te zijn, waren weer diverse belangrijke stukken ‘geheim’ en vandaar niet voor eenieder in te zien. Geheim blijken, zodat u het weet, : Business Case Mijnwater 2.0, Rapport Second Opinion BC Mijnwater en Reactie op Second Opinion BC mijnwater.

Kostbaar Mijnwaterproject pruttelt voort

Posted by | Nieuws

Alhoewel er wel een goedbetaalde directeur is bestaat het Mijnwaterbedrijf nog steeds niet. Dat terwijl Heerlen ook vorig jaar weer flink in het project investeerde. Alhoewel de geboekte omzet in verhouding tot de gemaakte kosten nagenoeg niks is daalde die omzet het afgelopen jaar. Hart-Leers informeerde naar de cijfers van vorig jaar (bijlage) en kreeg deze -na enig aandringen- onlangs.

Heerlen verleende het project vorig jaar een krediet van ruim 1 miljoen terwijl de inkomsten van het gehele project op amper 57.000 euro steken bleef. Daarnaast werd voor enkele miljoenen aan nieuwe aansluitingen bij de Arcus Campus en het APG aangelegd. Aansluitingen van locaties die feitelijk hun eigen overtollige energie via het mijnwaternetwerk kwijt willen geraken.

Hart-Leers: ‘Wij maken ons ook over dit project blijvend grote zorgen. Inmiddels verdwenen circa 18 miljoen euro in de mijnwaterput waartegenover een schamele omzet van amper 57.000 euro staat. De cijfers spreken boekdelen terwijl de subsidiepot eind dit jaar opdroogt en Heerlen er dan alleen voor staat.’

Bijlage

Het Mijnwaterproject: een bodemloos debacle

Posted by | Nieuws

Inmiddels ‘verdwenen’ er circa 18 miljoen euro in terwijl de jaarlijkse omzet op 65.000 euro stokt. Het Mijnwaterproject kost vooral veel geld, moeite en inzet. Terwijl met deze gigantische ‘investering’ weldegelijk (goed verkoopbaar) resultaat geboekt -had- kunnen worden. Voorlopig blijft het project, dat overigens alleen Heerlen ‘aandurfde’, sowieso handenvol geld kosten. Dat terwijl, omdat er nog steeds geen Mijnwaterbedrijf is, de gemeente Heerlen alle verantwoordelijkheden ‘op haar bordje’ heeft liggen.

Het nieuwe CBS gebouw en Weller energie (Mijnwaterwoningen en diverse winkels in Heerlerheide centrum) nemen gezamenlijk -per jaar- ca. 65.000 euro aan Mijnwater af. De 2 ‘nieuwe Mijnwater klanten’, klanten die nu gezamenlijk voor bijna 3 miljoen aansluitkosten, aangesloten worden (kosten waaraan Heerlen bijna 1,3 Mln. euro bijdraagt) leveren straks hun overtollige -eigen-  (rest)warmte aan het Mijnwatersysteem. Heerlen noemt deze leveranciers simpelweg ‘nieuwe klanten’. Waarschijnlijk omdat men naarstig op zoek is naar nieuwe afnemers om het project ‘in de lucht’ te houden.

Wat blijkt?

Het ABP/APG zit met een overschot aan (rest)warmte. Warmte omdat hun datacentrum, gelegen in hun gebouw, behoorlijk veel warmte produceert. Warmte waar ABP/APG graag vanaf wil. Overtollige (rest)warmte die via het door de gemeente Heerlen aangeboden koude Mijnwater in het Mijnwaternetwerk ‘verdwijnt’. Waar gaat deze (rest)warmte dan naartoe en wie wordt er vervolgens mee verwarmt, de Arcus nieuwbouw wellicht? Die kans lijkt klein omdat het Arcus ‘klant’ van een eigen Bio Massa Centrale wordt en men daaraan, ter ondersteuning, het Mijnwaternetwerk koppelt.

Het heeft het er alle schijn van dat de beiden, als ‘nieuwe Mijnwaterklanten’ gepresenteerde, instellingen feitelijk meer leverancier dan afnemer worden. Zij leveren hun overtollige (rest)warmte ‘om niet’. Op het Mijnwatersysteem rust vervolgens de plicht om het af te voeren… Waarheen? Joost mag het weten.

Het mijnwater sprookje (b)lijkt een ware nachtmerrie

Posted by | Nieuws

Maandagavond jl. stond, op verzoek van Hart-Leers, het mijnwater project op de ES raadscommissie agenda. Burgemeester en wethouders presenteerden een wervelende ‘goed nieuws show’ waarvan allerminst zeker is of ‘geduldig papier’ in de praktijk uiteindelijk alsnog een succes blijkt. Met inmiddels ca. 18 Mln. euro aan investeringen in het mijnwater project en (tot op heden) een schamele jaarlijkse omzet van ca. 65.000 euro lijkt dit immers alles behalve zeker.

Het miljoenenproject kent jaarlijkse vaste kosten van ca. 450.000 euro. Kosten waar tegenover, tot op heden, een magere omzet van 65.000 euro (per jaar) staat. Zo doende moet, alleen al wat de vaste kosten betreft, kennelijk (jaar na jaar) bijna 400.000 euro bijgelegd worden.

Over ‘een maand of 2’ wordt duidelijk of en wanneer de mijnwater BV in oprichting eindelijk een complete BV wordt vertelde de wethouder. Daarentegen is inmiddels wel duidelijk dat deze BV in oprichting een financiering ter hoogte van ruim 4,3 Mln. euro nodig heeft.

De beide nieuwe mijnwater klanten (APG en Arcus Campus), die voor eind februari aanstaande aangesloten moeten zijn, blijken daarbij ieder op zich ‘aparte gevallen’. Zo neemt het APG geen warmte af en is het de vraag of APG wel koeling gaat gebruiken. Immers: het enige dat zeker lijkt is dat APG haar eigen (overtollige) warmte aan het mijnwater netwerk leveren zal. Daarnaast is de Arcus Campus, die momenteel gebouwd wordt, tevens afnemer van een nieuw te bouwen biomassacentrale. Een centrale waaraan het mijnwater netwerk gekoppeld wordt.

Deze biomassacentrale zal de Arcus onderwijscampus o.a. van verwarming verzorgen. Ook bij Arcus is dus zeer waarschijnlijk sprake van warmtelevering in plaats van mijnwater (warmte) afname. De mijnwater directeur, Louis Hiddes, kon en mocht in deze verder niets openbaar maken. Uitleg over hoe ‘de constructie aldaar’, in combinatie met de biomassacentrale precies in elkaar zit. Ook dat doet ‘de wenkbrauwen fronzen’.

Nu nog zijn er enige forse subsidiemogelijkheden (Remining Lowex en UKR). Mogelijkheden om nieuwe mijnwater klanten, met fikse steun van subsidies, aan te sluiten. Die subsidiestromen lopen echter zeer binnenkort af waarna de aansluitkosten ten dele ook ten laste van nieuwe mijnwater klanten zullen komen. Of mijnwater dan nog ‘interessant’ is blijft een vraag. Bovendien mogen de beide nieuwe klanten (APG en Arcus Campus) tot 2 jaar na levering stoppen. Ook bij de officiële oprichting van het mijnwaterbedrijf doet zich de mogelijkheid voor om als bestaande mijnwater klant alsnog ‘uit te stappen’. Zorgelijk voor de bedrijfszekerheid dus.

Nu er nog steeds geen mijnwater bedrijf is, is en blijft de gemeente Heerlen volledig aansprakelijk. Aansprakelijk indien zich problemen en/of (schade)claims voordoen. Dat is geen mooi vooruitzicht. Bovendien blijkt uit de vergaderstukken dat zich, betreffende de nieuwe aansluitingen, behoorlijke financiële nadelen (geheel voor rekening van de gemeente Heerlen) kunnen voordoen.

Omstreeks mei vorig jaar, inmiddels ruim 7 maanden geleden dus, wees de gemeente Heerlen nadrukkelijk erop ‘met 20 potentiële klanten in onderhandeling te zijn’. Maandagavond jl. benadrukte me dit, doodleuk, weer.

De heer Louis Hiddes, sinds mei vorig jaar directeur van de Mijnwater BV in oprichting, zit er ondertussen ‘warmpjes bij’. Zijn salaris (naar verluidt ca. 10.000 euro per maand) blijft onveranderd zo liet de wethouder aan Hart-Leers weten.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Lees gerust de complete ES raadscommissiestukken mijnwater er (via heerlen.nl) op na.

Aansluiten nieuwe Mijnwaterklanten kostenpost van 2.888.000 euro

Posted by | Nieuws

Onlangs werd duidelijk dat er 2 nieuwe Mijnwater afnemers komen: APG (alleen koeling) en Arcus (koeling en verwarming). ‘Wat gaat het aansluiten van deze beide klanten kosten en welke opbrengsten staan hiertegenover?’, vroeg Hart-Leers aan burgemeester en wethouders. Vandaag kwam het antwoord op onze vragen (bijlage).

Schrik niet: maar liefst 2.888.000 euro kost het aanleggen van de beide nieuwe aansluitingen waarvan Heerlen een jaarlijkse omzet van 120.000 euro verwacht. Eerder gaf de stad aan een dergelijke omzet ook bij de huidige beide afnemers (CBS en Weller Energie) te boeken. Later bleek echter, bij navraag door Hart-Leers, dat beiden (die zowel warmte als kou afnemen) gezamenlijk voor 65.000 euro omzet (per jaar) zorgen.

Het merendeel van de aansluitkosten wordt via subsidies bijeengebracht, Heerlen moet ‘uit eigen kas’ 1.229.000 euro bijdragen. Dat terwijl inmiddels al ca. 15,5 Mln. euro in het Mijnwaterproject verdween en er nog steeds geen zelfstandige Mijnwater BV is.

Als zo dadelijk, na uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders, circa 18 Mln. aan het Mijnwaterproject verspijkert is verwacht de stad een (geschatte) jaarlijkse omzet van 185.000 euro. Kortom: op jaarbasis ca. 1 % van de inmiddels gemaakte kosten. Mijnwaterproject of Mijnwaterdebacle…

raadsinfo.br. uitbreiding mijnwatersysteem

 

Hoeveel omzet levert het Mijnwaterproject inclusief APG en Arcus op?

Posted by | Nieuws

De kosten gaan voor de baat, inderdaad. Maar ruim 15,5 Mln.  investeren om vervolgens een jaarlijkse omzet van 65.000 euro te generen baart zorgen, grote zorgen. Het Mijnwaterproject is verre van ‘boven Jan’ en ook 2 nieuwe aansluitingen lijken nog geen ‘reddende engel’.

Tot nu toe leveren CBS en Weller Energie BV (gezamenlijk) totaal 65.000 euro aan jaarlijkse omzet op. Het grote kantorencomplex van CBS is goed voor 25.000 euro terwijl de ca. 400 aansluitingen via Weller Energie BV (de Mijnwaterwoningen in Heerlerheide) goed zijn voor 40.000 euro jaarlijkse omzet. Omzet voor levering van koud en warm Mijnwater.

Aannemende dat  het APG (met alleen afname van koud water) het CBS evenaart en goed is voor 20.000 euro omzet terwijl het Arcus college Weller Energie BV benadert en voor 40.000 euro omzet garant staat: is in dat geval de gezamenlijke omzet van 4  afnemers (de Mijnwaterklanten) nog ‘slechts’ 130.000 euro in totaliteit. Bekeken op een investering van 15,5 miljoen euro is dat nog geen 1%. De  jaarlijkse vervangingsinvesteringen, onderhoudskosten en ga zo maar zijn dan nog niet eens bekeken. Ook moeten beide nieuwe klanten (APG en Arcus) aangesloten worden en ook dat brengt de nodige kosten met zich mee…

Nieuwe klant voor Mijnwaterproject

Posted by | Nieuws

Heerlen liet vandaag, via het bijgaande persbericht, weten dat de Arcus nieuwbouw klant van het Mijnwaterproject wordt. Welke afspraken en kosten hieraan verbonden zijn werd (nog) niet duidelijk.

Hart-Leers: ‘Na het nieuwe CBS en Weller Energie B.V. is dit de derde Mijnwater klant. Laten we hopen dat Arcus meer dan 65.000 euro per jaar aan totale omzet binnenbrengt. Dit is immers de omzet die de beide huidige afnemers CBS en Weller Energie samen (in totaliteit) opleveren. Een dergelijke omzet staat helaas in geen enkele verhouding tot de gedane investeringen in (en vaste lasten van) het Mijnwaterproject. De tot nu toe gemaakte kosten vormen inmiddels een bedrag dat rond de 15,5 Mln. schommelt. Die forse investering staat op dit moment in geen enkele verhouding tot de inmiddels (tot nu toe) gemaakte kosten.’

 

 

 

 


Arcus op mijnwater

 

Hoe duidt Weller Energie de hoge rekening van Mijnwaterwoningen?

Posted by | Nieuws

Heerlerheide kent ca. 200 Mijnwaterwoningen. Nieuwbouwwoningen waar zowel verwarmen als koelen via Mijnwater plaatsvindt.

Vorig jaar werd, na klachten van bewoners, openbaar dat de bewoners met forse rekeningen zitten terwijl hun nieuwbouwwoningen beter geïsoleerd zijn dan de voorgaande woning. Nu ook duidelijk is dat Heerlerheide voor circa 40.000 euro per jaar Mijnwater afneemt (bijlage) luidt de vraag waarom de rekeningen zo hoog zijn.

Behalve de circa 200 Mijnwaterwoningen worden o.a. ook het Corneliushuis en een grote supermarkt gekoeld en verwarmd. Genoeg afnemers in Heerlerheide waarbij, als men de inkoop van het Mijnwater bekijkt, circa een maandafrekening de totale inkoopkosten zou moeten kunnen dekken.

De vraagt luidt vandaar nu: waarvoor dienen die andere 11 maandbedragen? Blijkt het Mijnwater Heerlerheide een ‘geldmachine’ of zitten er dergelijk veel (en hoge) kosten aan dat de inkoopsprijs met een factor 12 omhoog schiet?

Duidelijk lijkt inmiddels dat het aan de Mijnwaterkosten sec, circa 40.000 euro inkoop, niet lijkt te liggen.

Hart-Leers: ‘Wat ons betreft moet het Mijnwaterproject weer zo snel mogelijk op de raadsagenda geplaatst worden. Niet alleen om de hoge kosten te bespreken maar ook om de relatief erg lage inkomsten ter discussie te stellen. Ook moet duidelijk worden of er nu eindelijk een Mijnwaterbedrijf opgericht wordt en hoe het nu precies zit met de tijdelijke Mijnwaterdirecteur die (van mei tot en met juli) circa 32.500 euro kostte. Dit Mijnwaterdebacle lijkt keer op keer weer te verergeren…’

Bijlage Mijnwater