mijnwaterproject

Hogeschool Zuyd, Open Universiteit en Arcus kiezen voor duurzame energie

Posted by | Nieuws

De 3 onderwijsinstellingen kiezen voor duurzame energie waarvoor zeer waarschijnlijk ook de bouw van een biobrandstofcentrale (met een mogelijke koppeling aan het Mijnwaterproject) nodig is. De mogelijke koppeling benadrukt dat het alles behalve zeker is dat het Mijnwaterproject aan dit energieproject een nieuwe afnemer vindt.

Onlangs nog drukte de wethouder zich met de woorden ‘dat in deze nog slechts de puntjes op de ‘i’ gezet moeten worden’ enigszins anders uit. Daarmee benadrukte de wethouder dat een nieuwe (en broodnodige) Mijnwaterklant in het verschiet lag.

De initiatiefnemers zien koppeling aan het Mijnwaterproject echter als geen verplichting en leggen de keuze hiervoor kennelijk volledig bij de energieleverancier. Daarmee lijkt wederom een mogelijke afnemer van het Mijnwaterproject af te vallen.

Ook wind- en zonne-energie noemen de initiatiefnemers  als mogelijke insteek.

Men kiest voor lokaal opgewekte duurzame energie die prijstechnisch gunstiger is dan reguliere groene energie en daarbij tevens voor het leveren van een positieve bijdrage aan het onderwijs.

Onlangs zagen we al dat in Noord Limburg boringen naar aardwarmte plaatsvinden. Boringen waarmee een kassenbedrijf haar energieverbruik via warmtepompen verzorgen wil. Van een dergelijk duurzaam energiesysteem lijkt aldus ook sprake bij Xperience Parkstad: het samenwerkingsverband van Hogeschool Zuyd, de Open Universiteit en Arcus.

Bron: www.wijlimburg.nl

Heerlen benoemt directeur zonder bedrijf

Posted by | Nieuws

Al jarenlang heeft de gemeente Heerlen plannen om een Mijnwaterbedrijf op te richten. Eerder zou dat bedrijf feitelijk al lang opgericht zijn waarbij onlangs bleek dat Heerlen nu ervan uit gaat dat het bedrijf uiterlijk voor 1 augustus aanstaande een feit is. Ondertussen is onlangs al een directeur aangesteld.  Een directeur voor een bedrijf dat nog opgericht moet worden?! Dat klinkt natuurlijk wel gek. 

Uit stukken van de gemeente Heerlen blijkt dat de stad momenteel onderzoekt of het op te richten bedrijf niet middels staatssteun tot stand komt. Als dat zo is kan (kennelijk) geen bedrijf opgericht worden. Hoe dit onderzoek te rijmen valt met de inmiddels reeds aangestelde directeur levert een groot vraagteken op. Immers: er is nu wel een directeur waarna de komst van het bedrijf wellicht uitblijft. 

Hart-Leers wil wederom weten hoe het Mijnwaterproject ervoor staat. Inmiddels zijn ruim 14 miljoen euro in het Mijnwater gestopt terwijl de omzet ‘stabiel’ op ca. 120.000 euro per jaar ligt. Hoe verhouden de jaarlijkse kosten zich tot de inkomsten? Legt Heerlen jaarlijks geld bij of loopt het project in de pas en is er wellicht sprake van noch winst noch verlies?

De wethouder verwees Hart-Leers (tijdens de raadscommissievergadering van maandag jl.) naar ‘oude stukken’. Stukken waaruit het een en ander op te maken zou zijn waarbij de wethouder vervolgens een concreet antwoord schuldig bleef. Ook overige commissieleden wisten in deze niets concreets te melden. Daarnaast is duidelijk dat ook bewoners van Mijnwaterwoningen in Heerlerheide klagen over hogere kosten  ten opzichte van hun oude (minder geïsoleerde) woningen. Ook dat staak haaks op het streven van het project.

In de hoop alsnog duidelijkheid te krijgen stelde Hart-Leers vandaag schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

Mijnwaterproject: geheim en vertrouwelijk

Posted by | Nieuws

Toen vorige week maandag bleek dat diverse commissieleden de geheime en vertrouwelijke stukken over het Mijnwaterproject nog niet gelezen hadden werd dit agendapunt met ruim een week vooruitgeschoven. Toen Hart-Leers gisteravond vroeg of nu wel iedereen de stukken gelezen had en de partij dat openlijk betwijfelde ontstond een vreemd schimmenspel waarbij onduidelijk bleef welke politici wel of niet de moeite genomen hadden om deze belangrijke stukken te lezen. Burgemeester en wethouders zetten vervolgens fors erop in om de behandeling van het onderwerp Mijnwaterproject onder geheimhouding en achter gesloten deuren te houden. Dat lukte hen. Weliswaar onder flink protest en forse kritiek van Hart-Leers. 

‘Wij hebben niks voor niemand te verbergen en vinden dat het Mijnwater dossier in alle openheid besproken moet worden. Eenieder mag en moet weten waar we aan toe zijn: hoe staat het met dit project en wat hangt ons mogelijk nog allemaal boven het hoofd?’, zo uitte de partij. Heerlen wil haar, inmiddels al van 5,8 naar 3,8 miljoen afgeboekte ‘investering’,  omzetten van een lening in een aandelenkapitaal voor een nieuw op te richten Mijnwaterbedrijf. Ook wil het gemeentebestuur daar 1,3 miljoen kapitaal aan toevoegen terwijl uiteindelijk zelfs meer dan 4,3 miljoen euro kapitaal gevonden moet worden. In een kennelijk staat van droomdenken schildert b&w mooie toekomst scenario’s terwijl er tot op heden amper 2 afnemers (CBS en Weller Energie) voor mijnwater zijn. 

‘Wij maken ons grote zorgen over de gang van zaken. Het lijkt erop dat men te pas en te onpas naar eigen inzicht zaken als geheim en vertrouwelijk betiteld. Hoe is het in zo’n geval mogelijk om een open en eerlijke discussie te kunnen voeren?’ Het mijnwater lijkt en blijkt een bodemloze put. Van de meer dan 14 miljoen euro die tot op heden in het project mijnwater verdwenen lijken amper 3,8 miljoen aan waarde overgebleven. Met deze waarde willen burgemeester en wethouders het aandelenkapitaal van een nieuwe Mijnwater BV starten. 

Hart-Leers: ‘Het lijkt er op dat Heerlen door alles in een nieuwe BV te stoppen erop mikt dat zodra het mis gaat en deze Mijnwater BV ploft de stad daarna weer haar handen (mijnwater)vrij heeft en van kostbare aansprakelijkheden verlost is…’.

Mijnwaterproject pruttelt voort

Posted by | Nieuws

Meer dan 14 Mln. Euro kostte het mijnwaterproject inmiddels. Daarbij blijkt dat tot op heden schamele omzetten van ca. 45.000 Euro (CBS) en maximaal 85.000 Euro (Weller Energie B.V.) geboekt worden. Omzetten, geen winsten. Ook blijkt dat bewoners van de mijnwaterwoningen in Heerlerheide ondanks de ‘niet meer dan anders’ wetgeving (het mag niet duurder zijn dan andere energievormen) toch steeds weer flink moeten betalen. Een project met veel te weinig ‘mijnwaterklanten’ en hoge vaste kosten waarbij investeringen (incl. de miljoenenlening van de gemeente Heerlen) terugverdienen zo goed als onmogelijk is.

Maarliefst 10 uur debatteerde de Heerlense gemeenteraad over het rekenkamerrapport dat het mijnwaterproject grondig tegen het licht hield. Vragen, vragen en nogmaals vragen. Vragen waarop de verantwoordelijk wethouder veelvuldig een antwoord schuldig bleef. Wegens de vele onbeantwoorde vragen werd de extra raadsvergadering, na de eerste termijn, eerder al voor maarliefst 6 weken geschorst. Weken waarin koortsachtig naar antwoorden gezocht werd. De hele ‘mijnwater’ situatie is en blijft hoogst onzeker waarbij burgemeester en wethouders kennelijk (nog) niet de wil hebben om in te zien dat het een zo goed als reddeloze zaak is.

Ook blijkt er een nieuw bedrijfsplan (een businesscase) te zijn. Een plan (daterende uit juni jl.). Dat nieuwe bedrijfsplan kwam ook na veelvuldig vragen erna niet op tafel. De wethouder gaf daarbij uiteindelijk aan ‘het plan’ nog te moeten bekijken op vertrouwelijkheid en dat het plan nog in de collegevergadering aan de orde moest komen waarna het zeer waarschijnlijk, vertrouwelijk, met de raad gedeeld wordt. Wat staat er in dit nieuwe plan en wordt daarin ook/wel rekening gehouden met het stoppen van het mijnwaterproject?

Met het mijnwaterproject, dat al vele miljoenen opslurpte, stoppen vergt inzicht in de gevolgen daarvan. Levert stoppen wellicht claims op? Zo ja, van wie? Mag en kan stoppen zomaar en wat zijn de financiële gevolgen? Is het gunstiger en beter om nu te stoppen dan om ‘voort te blijven pruttelen’?. Meer dan genoeg vragen bleven onbeantwoord overeind. Vragen die burgmeester en wethouders inzichtelijk moeten beantwoorden.

Als bijlage de tekst die Hart-Leers in 2e termijn uitsprak.

Bijlage: de tekst

Fractievoorzitters ontvangen brief over hoge kosten mijnwaterwoningen

Posted by | Nieuws

Alle fractievoorzitters van de diverse Heerlense politieke partijen ontvingen medio vandaag een bewonersbrief over de hoge kosten die de mijnwaterwoningen te Heerlerheide met zich mee brengen. Tijdens de raadsbrede discussie over het mijnwaterproject wees Hart-Leers nadrukkelijk op de vele verontrustende signalen uit Heerlerheide. Signalen van bewoners van mijnwaterwoningen die allen aangaven fors hogere kosten te hebben ten opzichte van hun voorgaande woningen.

Hart-Leers wilde vandaar van de vakwethouder meer over het precieze ‘hoe en wat’ weten. De wethouder verwees de hele kwestie echter door naar de mijnwaterleverancier ‘Weller Energie’ alwaar dit bedrijf, als zijnde leverancier, om tekst en uitleg gevraagd wordt. Hart-Leers is er erg benieuwd naar welke tekst en uitleg de gemeenteraad hierover binnenkort ontvangt.

Een deel van de brief luidt als volgt: ‘Het zijn prachtige woningen, maar nu komt het onze maandlasten van de Energierekening zijn met -85 procent gestegen. Een huishouden dat eerst Euro 100. Uitgaf bij essent voor gas en stroom betaald nu tussen de Euro .155-Euro185 dat is toch niet waar te maken met a.o.w en pensioen, en dan wil ik nog niet Praten over de alleenstaande die het nog heviger in hun dagelijks bestaan treft. Als U nu weet dat ons vast recht toen we op gas stookte per jaar was Euro. 29,76 en nu is berekend op Euro. 804,- ja alleen het vast recht maakt voor ons het stoken zo duur, en dat is niet voor iedere bejaarde makkelijk eraan te voldoen. In het geheel betalen wij voor verwarming en heet water per jaar Euro 1500,- en dan nog de kosten bij essent van gemiddeld per jaar Euro. 540,- kom ik op een jaar bedrag van Euro 2040,- Wat voor mij persoonlijk er op neer komt dat mijn energie Kosten zijn gegaan van Euro 1.170 naar Euro 2040,- per jaar’.

Duurder uit in een mijnwaterwoning!?

Posted by | Nieuws

Als bewoner betaalt u aan uw energieleverancier, als bewoner van een mijnwaterwoning betaald u voor verwarming, koeling en voor warm tapwater aan Weller Energie BV. Het nieuwe centrum van Heerlerheide kent diverse mijnwaterwoningen, zowel in de huur- als koopsector. Bewoners daarvan trokken bij Hart-Leers aan de bel en gaven daarbij aan dat hun energierekening veel hoger is dan die van niet mijnwaterwoningen. In diverse gevallen zelfs vele tientallen procenten hoger. 

Voor koud tapwater en elektriciteit mogen bewoners van mijnwaterwoningen zelf hun leverancier kiezen. Het overige moet via (en van) Weller Energie BV afgenomen worden. Van de mijnwaterwoningen zijn ramen en deuren met HR++ glas voorzien en zijn spouwmuren en dak goed geïsoleerd. Hierdoor heeft zo’n woning een A+ label gekregen. Een label dat aangeeft dat de woning zeer energiezuinig is. Desondanks geven bewoners aan maandelijks juist meer energiekosten te moeten betalen dan in hun vorige -niet- mijnwaterwoning. Hogere rekeningen in een beter geïsoleerde nieuwbouwwoning? Vreemd.  

‘Onze maandlasten voor energie zijn met tientallen procenten toegenomen’, zo hoorde Hart-Leers tijdens een bezoek ter plekke. ‘Dit kost ons bijna 100 Euro meer per maand!’, vernam Hart-Leers. 100 Euro extra in de maand voor bewoners waarvan diversen rondkomen met een AOW of een niet al te riant pensioen? Heerlen schermt met het Mijnwaterproject en geeft daarbij aan dat het oud mijnwerkers extra in het zonnetje zet. Diverse oud mijnwerkers en/of hun weduwen wonen in mijnwaterwoningen en ook zij lijken de dupe te zijn.

Aanstaande dinsdag vind de extra raadsvergadering over het mijnwaterproject plaats. Hart-Leers:  ‘Wij willen uiterlijk dan uitleg, tot achter de komma, over deze hele kwestie. Als vele bewoners van de diverse mijnwaterwoningen zwaar in hun beurs geraakt worden (en zij bovendien geen enkel alternatief hebben omdat afname verplicht is) dan valt ook hier het een en ander op te helderen en fors te verbeteren. Het principe niet duurder dan andere energie geldt voor energie uit mijnwater. Mocht dit in de praktijk inderdaad niet zo zijn dan luidt de vraag of en hoe bewoners hun te veel betaalde geld terug krijgen en hoe de extra hoge kosten op korte termijn fors vermindert worden’.

‘Coalitie plus’ draait extra vergadering de nek om

Posted by | Nieuws

De extra raadscommissievergadering van 19 juli jl., over het rekenkameronderzoek betreffende het risicovolle Mijnwaterproject, is door de ‘coalitie plus’ partijen vakkundig de nek omgedraaid. Nadat donderdags voor de vergadering bleek dat de vakwethouder op dat moment in de Verenigde Staten zat en rond het middaguur (voordat de vergadering begon) per e-mail openbaar werd dat ook de rekenkamer in het geheel afwezig zou zijn draaide de ‘coalitie plus’ partijen de vergadering vakkundig de nek om. Dat deden zij door voor te stellen (en instemming te brengen) om het enige inhoudelijke agendapunt van de agenda te halen.

Hart-Leers:  ‘Al vanaf begin dit jaar vind er een waar ge-ping-pong tussen de onderzoekscommissie en burgemeester en wethouders plaats. Het Mijnwater onderzoeksrapport,  dat al januari klaar was, flipperde maandenlang heen en weer tussen het college en de onderzoekscommissie. Pas (kort) voor de zomervakantie, kwam het reeds op 1 december 2009 aangevraagde onderzoeksrapport, eindelijk, boven water. Op 22 juni jl. was kennelijk de tijd rijp om de 9 weken (!) durende zomervakantie ook erbij te betrekken en het miljoenendebacle dat Heerlen boven het hoofd hangt daarmee nog verder vooruit te schuiven’.

Het onderzoeksrapport dat reeds van begin januari dateert benoemt duidelijke risico’s en vraagt om het nemen van spoedige beslissen en acties. Dat vroeg de onderzoekscommissie concreet al begin dit jaar. Toen al was het risico voor de gemeente Heerlen reeds dik 6.000.000 Euro. Volgens het rapport nemen de risico’s, bij onveranderde aanpak, niet af. ‘Me dunkt dat snelle actie en een adequate inhoudelijke reactie heel snel gebeuren moet’, vervolgt Hart-Leers.

De wethouder zat waarschijnlijk eind vorige week al op haar vakantievlucht naar de Verenigde Staten, terwijl, zoals nu blijkt, de desbetreffende onderzoeker in Azië zit. De gemeente Heerlen kende al deze vakantieplannen reeds ruim van te voren maar plande desondanks deze belangrijke vergadering toch op 19 juli in. ‘Ook dat is verwijtbaar’, vind Hart-Leers. ‘Deze kwestie is veel te belangrijk en bovendien ook veel te risicovol om nog langer -als een hete aardappel-  vooruit te schuiven. Met het afserveren van deze vergadering werd tevens een kundige en inhoudelijk bekwame inspreker op een zijspoor gezet. Ook deze inspreker kreeg, net zoals diverse politieke partijen, door het niet bespreken van dit belangrijke onderzoeksrapport geen kans om zijn mening met de raadscommissie te kunnen delen’.

Het onderzoek ‘Mijnwater -aanboren van een potentieel-’ vind u op: www.rekenkamersparkstadlimburg.nl

Audiofragment L1 nieuws

Mijnwaterdebacle duurt voort

Posted by | Nieuws

mijnwater

Uit de raadsvergadering van 1 december jl: In september 2006 nam de gemeenteraad het besluit om 4.370.000 Euro in het mijnwaterproject te investeren. Dit met de bedoeling dit grote bedrag ook weer terug te verdienen. Inmiddels is duidelijk dat er nu al 5.800.000 Euro in het mijnwaterproject geinvesteerd is en het college van burgemeester en wethouders nu bovendien voorstelt hier nogmaals 2.400.000 bovenop te doen.

Met slechts 2 afnemers van mijnwater moet er geld bij het project, bij een mogelijke derde afnemer zou het niets opbrengen (of kosten) en bij een 4e afnemer zou er mogelijk geld terug betaalt kunnen worden. Ook bleek terloops, tijdens de discussie, dat het APG (opvolger van het ABP) zeer waarschijnlijk geen mijnwater zal gaan afnemen. Dit terwijl alle leidingen in de APG gebouwen er wel reeds voor zijn aangelegd en tevens de putten ter plekke al geslagen zijn. Reden: het zou in praktijk gewoonweg te duur zijn. Een, of wellicht de, reden waarom andere mogelijke afnemers dus wellicht ook uiteindelijk ‘nee’ zullen zeggen.

Met de nu al 1.500.000 Euro meer investering en daarbovenop nogmaals de door het college gevraagde 2.400.000 Euro zou de startinvestering in dit onrendabele project bijna verdubbelt worden. Het leverde 200 banen (voor een jaar) op vertelde wethouder de Wit. Bij een totale investering van 12.800.000 Euro (behalve het geld van de gemeente Heerlen gingen er namelijk ook nog andere subsidies naartoe) uitgaande van 9.000.000 aan arbeidskosten zou dat 45.000 Euro per manjaar betekenen. Goed betaalde banen dus.

Omdat zowel het nieuwe CBS als een gedeelte van het masterplan Heerlerheide al op het mijnwaterproject aangesloten is kan er niet zomaar gestopt worden. Men zit daar dan in de kou en zal schade claimen richting gemeente Heerlen. Vandaar stelde Hart-Leers voor geen 2.400.000 Euro te investeren maar de zaak even te houden zoals het is, afwachten totdat een mogelijk 3e en liefst nog 4e afnemer zich aandient en dan pas tot mogelijk herfinacieren overgaan. Nu stoppen zou voor forse schadeclaims zorgen en als enige aandeelhouder is Heerlen daarvoor aansprakelijk.

Zie ook: 2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject

2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject

Posted by | Nieuws

mijnwaterenergiecentrale Sinterklaas is sinds zaterdag jl. weer in het land. Dat is ook het Heerlense college van burgemeester en wethouders niet ontgaan. Elke schoen, laars en wie weet zelfs slipper die in onze stad te vinden is lijkt inmiddels gezet. Behalve dat het college afgelopen week al om 1.300.000 Euro vroeg om het bedrijventerrein Avantis van een faillisement te kunnen redden kwam vanmiddag, per post, het bericht binnen dat ook het Mijnwaterproject niet zo verloopt als verwacht.

Omdat de gemeente Heerlen enig aandeelhouder van het Mijnwaterproject is (en daarvoor in de afgelopen jaren reeds vele miljoenen investeerde) draagt Heerlen ook als enige de volledige verliezen erover. Met circa 2.400.000 Euro moet het Mijnwaterproject nu, accuut, geholpen (of wellicht gered?) worden, zo blijkt.

Het verwarmen of koelen via een warmtepompensysteem is overal in Nederland (en ver daarbuiten) reeds lange tijd bekend en succesvol in gebruik. De Heerlense versie, het Mijnwaterproject, is hiervan de lokale variant.

In plaats van onze stad een warm gevoel geven wordt nu, helaas, een rekening c.q naheffing gepresenteerd. Inderdaad wijzen op ons roemruchte mijnverleden is natuurlijk een prima zaak. Of het Mijnwaterproject daar nu wel zo geschikt voor is, dat is en blijft maar de vraag…

Wat betreft ons mijnverleden staat bovendien als een paal boven water dat er bijvoorbeeld veel meer rondom het Nederlands Mijnmuseum zou mogen gebeuren. Immers met hetgeen ter plekke rondom de Oranje Nassau schacht (verborgen achter het oude CBS gebouw) te zien is verdient dit museum ook qua bezoekersaantal (2750 bezoekers per jaar) gewoonweg meer.

Afsluitend, ook in dit dossier blijken gedeelten door de het college van b&w geheimverklaard te zijn. Laten we hopen dat dit dossier geen gelijke afloopt kent als het vorige dossier met geheimhouding.

De extra commissievergadering over het Mijnwaterproject zal op 26 november a.s. vanaf 19.00u. in de raadszaal van het gemeentehuis plaatsvinden. De bijbehorende agendastukken vind u op www.heerlen.nl bij de vergaderstukken van de commissie ES/PAF van 26 november a.s.

Download hier onze inbreng 1e termijn extra commissievergadering Mijnwaterproject, 26 november 2009