Speeltuin

Crisis maakt vieren van 20 jaar Kinderstad Heerlen onmogelijk

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Zoals vele bedrijven is ook Kinderstad Heerlen momenteel gesloten. De vele attracties staan ‘uit’. De normaliter fonkelende lichtjes branden niet. Ondanks dit trieste feit is het vandaag 20 jaar geleden dat Kinderstad Heerlen opende en het familiebedrijf de grotendeels vervallen enorme ‘Nationale Houthandel’ loods omtoverde tot een ongekend groots overdekt speelparadijs…

Read More

Na investering van meer dan 260.000 euro sloopt Heerlen speeltuin Molenberg

Posted by | Nieuws

Speeltuin Molenberg, inmiddels al twee speeltuinseizoenen buiten bedrijf, enigszins in orde maken zodat er weer naar hartenlust gespeeld zou kunnen worden kostte -naar schatting- circa 30.000 euro. Slopen vergt 11.000 euro waarmee een verschil van 19.000 euro over blijft. Heerlen kiest voor het ‘met de grond gelijk maken’ van deze speeltuin en ondermijnde de kans om de speeltuin weer toekomst te geven.

Maar liefst twee keer, binnen een week, flyerde de gemeente Heerlen in de hele wijk Molenberg. Een huis-aan-huis flyeractie die pal aan de protestbijeenkomst ter behoud van speeltuin Molenberg vooraf ging. De 2-kantige gemeentelijke flyer was ‘luidt en duidelijk’: sloop stond onverbiddelijk vast, enige andere optie bleek onmogelijk.

De zoveelste reeks Hart-Leers vragen over speeltuin Molenberg werd vandaag beantwoord (bijlage).

Heerlen kan klaarblijkelijk, bewust of onbewust, niet ver in de financiële geschiedenis van de speeltuin terug kijken. Dat er echter in de afgelopen jaren forse sommen geld naartoe gingen is inmiddels duidelijk. Hoe het mogelijk is dat de speeltuin na dergelijke grote investeringen dermate afglijden kon is en blijf de vraag. Dat de gemeente Heerlen hiermee een grote verkwisting aan gemeenschapsgeld ten toon spreid is duidelijk.

Antwoord vragen

Bewonersinitiatief flyert deur aan deur voor behoud speeltuin

Posted by | Nieuws

Het bewonersinitiatief speeltuin Molenberg houd zaterdag aanstaande een inloopbijeenkomst bij de met sloop en definitieve sluiting bedreigde speeltuin Molenberg. Een buurtspeeltuin die sinds ca. 1951 een mooie plek aan de van Waningweg kent.

De bulldozers die de gemeente Heerlen hiervoor al voor eind vorige week in wilde zetten zijn door deze buurtactie door de gemeente in allerijl afbesteld. Daarbij hebben diverse politieke partijen reeds hun interesse in deze bewonersactie laten blijken. Ook deelden buurtbewoners in de afgelopen dagen flyers (bijlage) uit en hingen de initiatiefnemers tot behoud van de speeltuin ook diverse grote posters op.

Het flyeren in de buurt bleef ook bij de gemeente Heerlen niet onopgemerkt waarna de gemeente, na eerder stilzwijgen rondom de speeltuin, daags na het flyeren van de buurtbewoners een  eigen gemeentelijke (dubbelzijdige) informatiebrief in de wijk Molenberg verspreidde.

Het bewonersinitiatief heeft de tongen losgemaakt waarbij de gemeente Heerlen vooralsnog onvermurwbaar lijkt omdat Heerlen ook in haar huis aan huis verspreidde brief hoe dan ook sloop aankondigt. Ook zodoende ziet het ernaar uit dat de aanstaande inloopbijeenkomst bij de speeltuin zeker de nodige discussie oplevert.

SOSdag

Speeltuin Molenberg weerloze prooi voor dieven en vandalen

Posted by | Nieuws

Treurig, diep treurig is het. Hekwerken en poorten verdwenen, de stoeptegels rondom het zwembad zijn weg, het terras bij het snoepwinkeltje ligt bezaait met glas, ruiten zijn ingeslagen en rolluiken opengebroken terwijl divers ‘los speelgoed’ onvindbaar is. Dit is de huidige stand van zaken bij speeltuin Molenberg. 

Zonder het met de wijk te delen besloot de wijkvereniging samen met gemeente Heerlen begin vorig jaar dat de speeltuin niet meer open ging. Buurtbewoners die er ziel en zaligheid in wilden steken werden vervolgens niet serieus genomen waarna de speeltuin op dit moment aan vandalen overgeleverd is. 

Hart-Leers: ‘Wij hebben burgemeester en wethouders meer dan eens op de mogelijkheden van speeltuin Molenberg gewezen. Toen dit, tot onze grote spijt, aan dovemans oren gericht bleek wezen we eind vorige week wederom op de belabberde staat van de speeltuin. Een trieste situatie die dag na dag verslechterd. Ondanks dat sinds maandagmorgen een brandbrief op het bureau van burgemeester en wethouders ligt gebeurt tot op heden helemaal niets.’

Eenieder die verwacht dat deze speeltuin, gemeentelijk eigendom, sowieso snel deugdelijk afgesloten wordt heeft het volledig mis. Heerlen onderneemt helemaal niets en laat daarbij haar publieke eigendommen vernielen en stelen.

‘Het is treurig, diep terug om dit te zien gebeuren. Ondanks onze vele mondelinge en schriftelijke vragen,alle waarschuwingen ten spijt en alle goede bedoelingen uit de buurt laat de gemeente Heerlen het zienderogen allemaal koud.’

Heerlen wil 2 speeltuinen per stadsdeel

Posted by | Nieuws

Al geruime tijd ijvert Hart-Leers ervoor om duidelijkheid te krijgen over de plotsklaps gesloten speeltuin Molenberg. Ondanks dat de buurt officieel van niets weet besloten burgemeester en wethouders om speeltuin Molenberg te sluiten, helemaal leeg te halen en de aanwezige kantoorcontainers aan een vereniging cadeau te doen.  

Hart-Leers: ‘Na het lezen van een recentelijk verstuurde gemeentelijke brief aan Molenbergenaar John Bischops, een wijkbewoner met hart voor de speeltuin, ging ons een lichtje branden over de vreemde handelswijze van de gemeente Heerlen. Burgemeester en wethouders zijn kennelijk van plan om meer speeltuinen te sluiten. De huidige situatie in de wijk Molenberg komt hen daarbij waarschijnlijk goed van pas’.

Burgemeester en wethouders willen op termijn, zo schrijven zij in hun antwoordbrief, maximaal 2 speeltuinen per stadsdeel. Heerlen kent 4 stadsdelen vandaar zou dit betekenen dat uiteindelijk kennelijk maximaal 8 speeltuinen -in bedrijf- ‘mogen’ blijven.

‘Als de aanpak in de andere buurten (en stadsdelen) op de zelfde wijze als in de wijk Molenberg plaatsvindt dan verwachten wij veel problemen. Communicatie met de wijkbewoners vond niet plaats. Terwijl wijkbewoners, die graag als vrijwilliger voor de speeltuin aan de slag willen, afgescheept worden.’

Gemeente en Stichting Buurtbeheer Molenberg zetten punt achter speeltuin ‘t Bergje

Posted by | Nieuws

Als een rode draad door 2011 loopt de dit jaar niet heropende speeltuin Molenberg. Het speeltuinseizoen startte terwijl de speeltuin, die al meer dan 60 jaar bestaat, gesloten bleef. ‘Wat is er aan de hand?’, zo vroeg de buurt zich af. Hart-Leers zocht het uit en ondernam actie.

Kort nadat Hart-Leers openbaar maakte het een en ander uit te zullen zoeken volgden meer reacties uit de wijk. De heer John Bischops, een rasechte Molenbergenaar, werd mede kartrekker om er het fijne van te achterhalen en om vervolgens te proberen de speeltuin te heropenen. Het lukte niet om aan de slag te gaan en bijvoorbeeld al eens het (inmiddels heuphoge) gras te maaien en struikgewas te snoeien. Waarom lukte dat niet? Simpelweg omdat geen toegang tot de speeltuin geboden werd en contact uitbleef m.b.t de speeltuin die tot voorkort onder het beheer van Stichting Buurtbeheer Molenberg (SBM) viel.

In oktober jl. bleek dat de SBM in februari jl. (of zelfs daarvoor al) besloot dat de speeltuin gesloten bleef. Ook bleek toen al dat de gemeente Heerlen de met Europees geld gesubsidieerde geschakelde kantoorunits aan een vereniging in de wijk cadeau deed. Dit mits deze vereniging het vervoer ervan voor haar rekening nam. Verschillende mensen in de buurt weten van dit voorstel terwijl de gemeente Heerlen dit tot voorkort nog ontkende.

De SBM wilde eenieder die voor de speeltuin aan de slag zou willen gaan best inzetten voor andere doelen zo melde de wijkvoorzitter tijdens een gesprek in oktober jl. Dat was voor de mensen die de speeltuin nieuw leven wilden inblazen echter een brug te ver. ‘Wij willen voor onze speeltuin (in onze wijk) aan de slag. Terwijl die kans ons helaas niet gegeven word’, zo luidde de reactie daarop.

Read More

Wijkraad Molenberg geeft speeltuin terug aan gemeente

Posted by | Nieuws

De stichting buurtbeheer Molenberg (SBM) geeft speeltuin ‘t Bergje’ terug aan de gemeente Heerlen. Dat werd zaterdagmiddag jl., tijdens een overleg in de speeltuin, duidelijk. Daarbij bleek dat het wijkbestuur deze beslissing reeds medio februari jl. nam. ‘Waarom wist de wijk dit niet en waarom werd dit niet via het wijkblad en/of de wijkwebsite bekend gemaakt?’ vraagt Hart-Leers zich hardop af.

De vaste kosten die met de speeltuin gemoeid gaan, naar verluidt jaarlijks zo’n 6.000 Euro, hebben volgens de wijkraad voornamelijk met de vaste lasten van het speeltuingebouw te maken. Samen met een gebrek aan vrijwilliger is dat de voornaamste reden waarom het wijkbestuur geen toekomst in de speeltuin ziet. Ook geeft het bestuur aan dat er vele duizenden Euro’s aan de speeltuin vertimmert moeten worden voordat deze weer enigszins bruikbaar is.

Al maanden tracht Hart-Leers vrijwilligers, die zich allen spontaan meldden, de mogelijkheid te verschaffen om voor hun speeltuin aan de slag te kunnen. Omdat er echter geen sleutel voor de toegangspoort van de speeltuin beschikbaar kwam en overleg uitbleef resulteerde het een en ander uiteindelijk in een gesprek met de wijkraad dat pas zaterdagmiddag jl. plaatsvond.

‘Nu het duidelijk is dat de wijkraad de speeltuinstichting terug wil geven aan de gemeente Heerlen (en dat besluit kennelijk al vanaf medio februari jl. vaststond) bied dit mogelijk perspectief voor anderen die de speeltuinstichting nieuw leven in willen blazen. Nu de wijkraad Molenberg, medio deze week, de wethouder over hun definitieve besluit zal inlichten lijkt het ons wijs dat zo spoedig mogelijk ook de gehele wijk Molenberg over de stand van zaken m.b.t de speeltuin geïnformeerd wordt. Wat is er precies aan de hand, wie heeft (op basis waarvan) welke besluiten genomen, en welke mogelijkheden zijn er om alsnog een toekomst voor speeltuin Molenberg zeker te stellen’.

De mensen die zich recentelijk spontaan als vrijwilliger meldden wisten merendeels dat het gesprek zaterdagmiddag jl. plaatsvond. Zij haakten echter en masse af om daaraan deel te willen nemen. De reden daarvoor was even simpel als voor de hand liggend:  zij wensten niet over het sluiten (en geheel leeghalen) van de speeltuin te spreken maar willen juist een florerende toekomst (en de wijze waarop dat te bewerkstellen valt) bewerkstelligen.

College zet punt achter speeltuin Molenberg

Posted by | Nieuws

Burgemeester en wethouders van Heerlen zien geen heil in een heropening van speeltuin Molenberg. Dat is de lijn waarop het college vandaag de vragen van Hart-Leers beantwoorde. ‘De speeltuin word aan haar lot overgelaten dat terwijl er in de afgelopen jaren wel flink in geïnvesteerd werd. Deze speeltuin was zelfs vorig jaar nog in bedrijf’, zo reageert Hart-Leers.

 

Medio april jl. zou de gemeente, via het welzijnswerk, begrepen hebben dat de speeltuin dit jaar niet open zou gaan. Wegens diverse problemen zou het speeltuinbestuur al sinds 2005 direct onder Stichting Buurtbeheer Molenberg vallen zo meldt de gemeente Heerlen.

 

Jarenlang subsidieerde de gemeente (ook met extra gelden) in onder andere het gebouw, het zwembad en in de toestellen. Ook werd extra geld vrijgemaakt voor begeleiding en het vinden van vrijwilligers. Omdat dit tot geen structurele verbetering leidde besloot Heerlen om geen extra middelen meer in te zetten en zich te richten op een nieuwe speeltuin die rond 2013 bij de geplande Breed Maatschappelijke Voorziening Molenberg moet ontstaan. Het was tussentijds de bedoeling om de ‘oude speeltuin’ open te houden totdat de nieuwe speeltuin klaar was. Daarbij werd tot 2011 nog reguliere subsidie aan de speeltuin verstrekt.

Read More

Laat Heerlen speeltuin Molenberg in de steek?

Posted by | Nieuws

Nadat vorige maand duidelijk werd dat de wijkraad Molenberg zowel wegens gebrek aan financiën als aan vrijwilligers speeltuin Molenberg niet opent stelde Hart-Leers hierover vragen aan burgemeester en wethouders. Vragen zoals: wat is het toekomstperspectief van deze speeltuin? Tot op heden bleef het vanuit de gemeente Heerlen helaas muisstil.

Een enthousiaste buurtbewoner melde zich bij Hart-Leers en wil graag ziel en zaligheid in de speeltuin steken. Bovendien staat hij zeer waarschijnlijk niet alleen zo klinkt het vanuit de wijk Molenberg. Hart-Leers droeg de contactgegevens van deze enthousiaste buurtbewoner direct aan de gemeente Heerlen over en kreeg als enige reactie (tot op heden) dat de sleutel van de speeltuin via het wijkbeheer te verkrijgen is en dat er, voordat de speeltuin open mag, een bewijs van goedkeuring van de toestellen moet liggen.

In de speeltuin staat het onderhoudsmateriaal klaar, men wil graag aan de slag om met grasmaaien e.d. te starten. De gemeente Heerlen laat het echter kennelijk allemaal rustig op z’n beloop, jammer. Daar waar op vele plekken vrijwilligers gezocht worden dient zich hier een concrete kans aan. Een kennismakingsgesprek om mogelijkheden te bekijken zou er op z’n minst in moeten zitten, toch?

Ongewisse toekomst voor Speeltuin Molenberg

Posted by | Nieuws

Door een tekort aan financiële middelen en een gebrek aan voldoende vrijwilligers besloot het wijkbestuur van Stichting Buurtbeheer Molenberg in overleg met het speeltuinbestuur om speeltuin ’t Bergje’ dit seizoen niet te openen. Ruim 10 uitdagende speeltoestellen staan er zodoende momenteel wezenloos bij terwijl het gras heuphoog staat. In het zwembad drijven nog wat speelattributen terwijl het bordje bij de ingang verwijst naar Europese steun waarmee de speeltuin enige tijd geleden geholpen werd.

 

Hart-Leers: ‘Welke toekomst heeft deze speeltuin, gaat de toegangspoort ooit nog open en zo nee blijven de speeltoestellen er dan gewoonweg staan totdat zon, wind en regen er niets bruikbaars van overlaten?’.

 

Ongeveer 20 jaar geleden sloot de andere speeltuin van de wijk Molenberg en bleef de aloude speeltuin aan de andere kant van de wijk alleen over. Ook deze speeltuin kende haar ‘ups and downs’ echter keer op keer weer kregen vrijwilligers het voor elkaar om de speeltuin draaiende te houden. Nu, medio 2011, lijkt daar echter een einde aan gekomen. Een mooi gelegen speeltuin aan de rand van de wijk met uitdagende toestellen en enkele gebouwen aan de rand ervan lijkt aan haar lot overgelaten.

 

‘Wat gaat met deze speeltuin gebeuren en indien iets gaat gebeuren per wanneer dan?’

 

Vele verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en ervaren daardoor dagelijks problemen. Speeltuin Molenberg is daar een voorbeeld van. De trieste aanblik van de speeltuin laat een onuitwisbare indruk achter.

 

Hart-Leers: ‘Laten we deze speeltuin eens als voorbeeld nemen. Hoe moet een gemeenschap met dergelijke problemen omgaan? De speeltuin gewoonweg aan haar lot overlaten of samen bespreken hoe nu verder?’ De partij denkt dat het mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld gedurende de grote (basis)schoolvakantie de speeltuin open te kunnen houden en pleit daarom bij de gemeente Heerlen voor het op hele korte termijn in kaart brengen van de precieze toestand van deze speeltuin. Hoe zijn de diverse toestellen er precies aan toe, wat kost eventuele reparatie/ regulier onderhoud etc. etc. Bovendien denkt Hart-Leers dat maatschappelijke initiatieven zoals Baanbrekend Werk en Loon naar Werken wellicht een helpende hand kunnen toesteken.

 

Ook ziet Hart-Leers een prominente rol weggelegd voor de lokale politiek. ‘Onlangs nog werd de vraag naar een samenbindende activiteit voor de gemeenteraad gesteld. Waarom zou de gemeenteraad ook in dat licht niet samen starten met grasknippen en het opruimen van deze speeltuin? Samen, als vorm van teambuilding, de handen uit de mouwen. Waarbij het algemene thema luidt: ‘Hoe gaan we met onze voorzieningen om en hoe is het mogelijk om besturen en vrijwilligers daadkrachtig te ondersteunen zodat deze maatschappelijke voorzieningen ook in de toekomst overeind blijven’.