msp

Verontreiniging Glasmijterrein MSP: 415m3 meer vervuilde grond afgevoerd

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

l1_asbestHet bijgaande schrijven geeft aan dat de sanering van het Glasmijterrein in MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Paleming) kennelijk afgerond is. Hart-Leers vraagt zich echter af hoe het kan dat er meer grond is afgevoerd terwijl de plek waar men de meeste vervuiling leek te moeten verwijderen nagenoeg onaangetast lijkt.

Tijdens de eerste raadscommissievergadering RO (ruimtelijke ontwikkeling) na de zomervakantie benadrukte Hart-Leers nu echt wel -eindelijk- antwoord te willen krijgen op de diverse vragen die wij op 11 juni jl. hierover stelden. In de toegevoegde bijlage, die n.a.v. onze vragen verzonden werd, kunt u lezen hoe ‘de vlag’ er nu bij hangt.

Read More

MSP: college wees komst nieuwe Aldi supermarkt af

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

mijn_mspNadat de Plus supermarkt onlangs uit hartje Meezenbroek vertrok is de wijk MSP (Meezenbroek, Schandelen en Palemig) flink in touw voor de komst van een nieuwe buurtsuper. In amper twee dagen (zaterdag en zondag jl.) haalden actieve buurtbewoners -geheel op eigen initiatief- maar liefst 900 handtekeningen op. Handtekeningen voor de snelle terugkeer voor een voor hen erg belangrijke voorziening: een supermarkt.

Ondertussen bleek gisteravond, toen de wijk MSP prominent op de raadscommissieagenda prijkte waarbij tevens bleek dat tot en met eind 2012 43,3 Mln. euro in en aan de wijk verspijkert werden, dat burgemeester en wethouders -zonder hierover met de wijk te overleggen- besloten geen nieuwe Aldi supermarkt vestiging in MSP toe te laten. Reden hiervoor: burgemeester en wethouders zagen ‘een grote betonnen blok’ zoals Aldi die volgens hen bouwen wilde helemaal niet zitten.

aldiOndanks dat de buurt zich ‘het vuur uit de schoenen’ voor een nieuwe winkel loopt, iets dat ook de gemeente Heerlen donders goed weet, besloten burgemeester en wethouders -zonder enig overleg met de buurt- om een enthousiaste nieuwe supermarktvestiging, een nieuwe Aldi, actief uit de wijk te weren. Een wel er ‘apart’ besluit, toch?

Hart-Leers bewoog burgemeester en wethouders gisteravond, tijdens de raadscommissievergadering waarbij de partij deze kwestie prominent aan de orde stelde, ertoe om heel snel met Aldi om tafel te gaan en daarbij samen met hen (en de buurt!) te bekijken of (en zo ja welke) alternatieven er zijn zodat alsnog -toch nog- een nieuwe Aldi supermarkt in de MSP wijk komt.

Hart-Leers: ‘Besluiten doe je samen met bewoners en niet simpelweg (en helemaal alleen) over hun. Het college moet nu als de wiedeweerga met de Aldi praten en daarbij samen met de buurt bekijken welke gezamenlijke mogelijkheid er bestaat om een nieuwe Aldi supermarkt in de wijk te openen. MSP krijgt dan een zeer gewenste nieuwe supermarkt waarmee een grote wens (en momenteel ervaren fors tekort) in vervulling gaat.’

Lees hier: waaraan inmiddels 43,3 Mln. voor krachtwijk MSP besteed werden

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

mijn_mspIn mei jl. stond krachtwijk MSP prominent op de raadscommissieagenda Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Maandagavond prijkt de wijk er wederom op. Immers: het geld voor de wijkaanpak lijkt nagenoeg op en er werden -tot en met eind 2012- ruim 43,3 Mln. euro in en aan de wijk vertimmert. Hart-Leers wilde al in mei (en ook nu, natuurlijk) graag weten waaraan al dat geld opging. De gemeente Heerlen leverde vandaar gisteren de bijgaande stukken aan.

Hart-Leers: ‘Nu niet alleen wij maar ook alle anderen -met name bewoners, instellingen en verenigingen van MSP- alles duidelijk op een rijtje kunnen zetten verwachten we maandagavond vanaf 19u. extra veel belangstelling en wellicht ook insprekers vanuit de wijk. Dan prijken de bijgaande stukken op de raadscommissieagenda en kan ook de wijk hierover publiekelijk in discussie gaan.’

Read More

Bewonersinitiatief ‘buurttuin Dobbelsteijnstraat’ (MSP): onenigheid tussen gemeente en woningcorporatie

Posted by | Nieuws

Het is en blijft een leuk idee: van een braakliggend stuk (bouw)grond een gezellige buurttuin maken (bijlage). Nadat de werkzaamheden voortvarend van start gingen valt er nu, helaas, al enige tijd geen activiteit meer te bespeuren. Hart-Leers ging er achteraan en achterhaalde de reden ervan.

Het ietwat verloederde stukje grond aan de Dobbelsteijnstraat in MSP lag er al geruime tijd achteloos bij. Na de sloop van enkele woningen aldaar gebeurde er niets. Dat terwijl de omliggende straten en woningen er inmiddels weer mooi bijliggen. Ook de vijver en omgeving kregen een flinke opknapbeurt. Het buurtplan om van dit ‘onbestemde stukje’ buurt een buurttuin te maken viel in goede aarde. Na diverse malen te zijn gaan kijken viel Hart-Leers op dat na een voortvarende start er al enige tijd niets meer gebeurt. Wat is daarvan de reden vroegen wij ons af.

Vandaag werd duidelijk dat de werkzaamheden stilliggen. Klaarblijkelijk omdat de gemeente Heerlen het stukje grond wil ombestemmen zodat er niet meer gebouwd kan worden. Dat blijkt tegen het zere been van de woningcorporatie die eigenaar ervan is. Als je samen voortvarend van start gaat en de hele buurt over de plannen informeert dan mag je er van uit gaan dat ‘de zaakjes’ voordien goed besproken, geregeld en duidelijk zijn. Dat (b)lijkt nu dus niet zo te zijn.

Hart-Leers roept burgemeester en wethouders op om de gedane belofte en toezegging aan de buurt na te komen en er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de werkzaamheden weer opgestart kunnen worden. ‘Gemeente en woningcorporatie moeten samen pal achter het verbeteren van de stad en al zijn buurten staan. Ook vandaar is het wat ons betreft onbegrijpelijk dat er dit soort onenigheden tussen dermate belangrijke buurtpartners bestaan’, zo besluit Hart-Leers.

Bijlage

Investeringswijk MSP prominent op raadscommissieagenda

Posted by | Nieuws

Investeringswijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig) prijkt prominent op de aanstaande raadscommissieagenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. ‘Dat is hoogst noodzakelijk’, luidt de mening van Hart-Leers die gisteravond naar de stand van zaken in MSP informeerde en graag het fijne ervan weten wil.

 

Nog steeds gonst het immense bedrag van 180 miljoen door de hele stad. Een gigantisch bedrag dat aan de wijk MSP verspijkert zou worden. Is dat bedrag een eigen leven gaan leiden? Hoeveel is en wordt feitelijk aan de buurt besteed en waaraan gaan deze gelden op?

 

Wat te doen nu ook de buurtsuper ermee stopt en het nieuw geplande wijkwinkelcentrum er zeer waarschijnlijk niet komt. Hoe zit het met de breed maatschappelijke voorziening (BMV) waarvan onlangs bleek dat het voormalige kerkgebouw van Schaesbergerveld er geen deel van zal uitmaken. Dit omdat deze BMV behoorlijk in omvang afneemt. Klopt het dat de busverbindingen in MSP flink achteruitgaan en de enige pinautomaat in de wijk binnenkort verdwijnt?

 

Hart-Leers: ‘Ook wij kunnen er inmiddels geen pijl meer op trekken hoe de momentele plannen er uit zien, wat nog in de pen zit of definitief van tafel is. Van uit de buurt bereiken ons behoorlijk veel signalen dat de wijk graag weten wil waaraan men toe is en wat er nu wel of niet gebeurt. Het is een groot project waarin veel toezeggingen gedaan zijn. Wij vinden het van belang dat niet alleen politiek Heerlen maar vooral de inwoners van MSP, het verenigingsleven en de bedrijvigheid in de buurt weet hoe de vlag erbij hangt en juichen een diepgaande, hoogst noodzakelijke, inhoudelijke bespreking van investeringswijk MSP van harte toe.’

 

Investeringswijk MSP staat op de RO raadscommissieagenda van dinsdag 21 mei aanstaande. Deze openbare vergadering start om 19.00u. in de raadszaal van het gemeentehuis.

MijnMSP site spontaan ‘uit de lucht’?!

Posted by | Nieuws

Nadat Hart-Leers onlangs berichtte dat de MijnMSP website niet met een (dit weekend in de hele wijk verspreidde) nieuwsbrief overeenkwam ging de hele MSP website uit de lucht. De altijd goed toegankelijke site is nu al enige tijd onbereikbaar en dat is ronduit vreemd.

Natuurlijk kan het zijn dat iets op een site niet met nieuwe berichtgeving overeenkomt. Pas het dan gewoon aan, geef uitleg en laat weten ‘hoe en wat’. Om een website ‘op zwart’ te zetten is een ander uiterste.

Heerlen investeert behoorlijke sommen geld in communicatie over, in en met de MSP wijk. Natuurlijk kunnen er zaken fout gaan. Spontaan ‘op zwart gaan’ hoort daar volgens ons echter niet bij. Hart-Leers is, net zoals vele buurtbewoners en in de wijk actieve verenigingen, erg benieuwd naar wanneer de MijnMSP site weer bereikbaar is en wat de oorzaak (en uitleg) van het spontaan uit de lucht nemen is. Pure toeval of toch iets anders…

Nieuw winkelcentrum MSP onzeker

Posted by | Nieuws

Hart-Leers uitte reeds eerder haar zorgen over het mogelijk afblazen van een nieuw compact winkelhart in MSP. De website mijnmsp.nl gaf de status van het project immers als 20% aan terwijl de start van de bouw al volgend jaar gepland was. De bijgaande nieuwsbrief (bijlage), die dit weekend in de wijk verspreid wordt, bied duidelijkheid: de komst van het nieuwe winkelcentrum is onzeker.

De website waarmee de buurt en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden (www.mijnmsp.nl) loopt klaarblijkelijk achter. Daar valt immers nog te lezen dat zowel de Aldi als Plus supermarkt reeds voor hun komst tekenden. Dat blijkt dus niet te kloppen.

Nu deze belangrijke centrumontwikkelingen in MSP uitblijven en de investeringsbudgetten in 2014 letterlijk opdrogen zien de nabij toekomstontwikkelingen voor deze landelijke krachtwijk helaas een stuk minder dynamisch uit dan door Heerlen, tot voorkort nog, aan de wijk werd voorgehouden.

Ondertussen blijkt Heerlen voornemens om (op het voormalige Glasmij-terrein) maar liefst 97 bomen te kappen. Natuurliefhebbers en buurtbewoners bekijken op dit moment wat de precieze bedoeling daarvan is en welke stappen hiertegen ondernomen kunnen worden.

MSP Nieuwsflits 13

 

MSP: komst nieuw winkelcentrum en Breed Maatschappelijke Voorziening vertraagd en onzeker

Posted by | Nieuws

Nog niet al te lang geleden stelde Hart-Leers de doorgang van het nieuwe winkelcentrum in MSP ter discussie. Immers: de website mijnmsp.nl gaf aan dat de stand van zaken nogal zorgelijk was. Burgemeester en wethouders namen echter, op dat moment, alle onzekerheid weg en gaven richting Hart-Leers aan dat de komst er beter uitzag dan de website liet vermoeden.

De bijgaande nieuwsflits MSP geeft echter aan dat Hart-Leers het, in dit geval helaas, bij het juiste end heeft. Het nieuwe winkelcentrum staat op losse schroeven terwijl de Breed Maatschappelijke Voorziening zondermeer een stuk kleiner wordt dan verwacht. Ook het hergebruik van de voormalige kerk van Schaesbergerveld is allerminst zeker blijkt uit het schrijven (bijlage) van de gemeente Heerlen en diverse woningcorporaties.

Hart-Leers: ‘Dat Heerlen deze informatie nu alsnog eerlijk met de buurt deelt valt te prijzen. Dat hier echter, nog niet al te lang geleden, andere geluiden over naar buiten kwamen is en blijft natuurlijk een vreemde zaak’.

MSP Nieuwsflits 11

Stand van zaken winkelcentrum MSP

Posted by | Nieuws

Zoals reeds aangekondigd wil Hart-Leers graag weten wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot het nieuw te bouwen winkelcentrum in MSP. Vandaar stelde Hart-Leers deze kwestie in de maandelijkse raadsvergadering aan de orde. 

De 20% op www.mijnmsp.nl geven aan dat het project in de initiatief fase zit, iets wat niet betekend dat 80% onzeker is zo stak de wethouder van wal. Ook blijkt een voorlopig ontwerp van het nieuw te bouwen winkelcentrum klaar en zal dat voor de aanstaande zomer in de Heerlense politiek aan de orde komen. Tevens gaf de gemeente aan dat de Aldi ‘gestikt’ is voor het winkelcentrum en men met een 2e supermarkt in onderhandeling is. Heerlen gaat er op dit moment van uit dat de bouwwerkzaamheden volgend jaar van start gaan.

Wat betreft overleg met de aanwezige ondernemers, verspreid door de hele wijk, legde Hart-Leers de vinger op de zere plek. Het bleek dat de gemeente geen overleg met hen voerde en dat juist die insteek, een insteek om ook hen er goed en met regelmaat bij te betrekken, geen juiste vorm gekregen had. De wethouder gaf deze misser ruiterlijk toe en gaf daarbij meteen aan er voor te zorgen dat een regelmatig overleg met de ondernemers in MSP binnenkort van start gaat.

En passant gaf de wethouder ook aan dat de hele website mijnmsp.nl ‘op de schop’ gaat.

Status nieuw winkelcentrum MSP 20%

Posted by | Nieuws

Dat meld de website www.mijnmsp.nl Volgend jaar starten de bouwwerkzaamheden van een van de belangrijkste projecten van het nieuwe centrumhart zo vervolgt de site. In verband met een nieuw te bouwen winkelcentrum, in het hart van krachtwijk Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP), ontstaan  5000m2 winkeloppervlakte en 200 parkeerplaatsen.

De MSP site geeft aan dat, ondanks dat de status van het project 20% blijkt, men voornemens is om volgend jaar te starten om het hele project het jaar daarna op te leveren.

80% lijken op dit moment onzeker en dat roept vragen op’, zo merkt Hart-Leers. ‘Het lijkt ons goed dat de plannenmakers openheid van zaken geven. Hoe hangt ‘de vlag’ erbij en per wanneer starten de bouwwerkzaamheden? Hoe gaat het nieuwe winkelcentrum van MSP er uit zien, welke bedrijven komen er en wat zijn de precieze plannen ten aanzien van alle ondernemers die nu op diverse plekken in MSP gevestigd zijn?’

Woningen wijken voor MSP allee

Posted by | Nieuws

De MSP allee moet een langzaamaan verkeersverbinding dwars door de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) worden. Bewoners van diverse woningen op  de route van deze allee moeten daarom verhuizen. Immers: hun woningen zullen, in het kader van de aanleg van deze allee, gesloopt worden zo stelt de gemeente. Dat dit behoorlijk wat onrust veroorzaakt moge duidelijk zijn. Hart-Leers ontving (en ontvangt!) regelmatig berichten hierover uit MSP. Signalen waaruit blijkt dat deze sloop bewoners keihard raakt. Vandaar vroeg Hart-Leers burgemeester en wethouders, tijdens de raadscommissievergadering RO van 11 oktober jl., om een reactie en stand van zaken bericht. 

‘Inderdaad er zullen diverse woningen moeten wijken en inderdaad dit leeft nogal bij de bewoners’, zo reageerde de vakwethouder. Dat het ‘ietsje verleggen’ van de MSP allee de te slopen koop- en huurwoningen spaarde en tevens aanzienlijk minder kosten oplevert verwees de wethouder naar het rijk der fabelen.

Hart-Leers uit haar betrokkenheid met de diverse bewoners die, mochten deze plannen doorgezet worden, hun woningen moeten verlaten. De wethouder liet blijken dat het onderwerp nog wel vaker onderwerp van gesprek zal zijn. 

Hart-Leers: ‘Als bewoner ben je natuurlijk gehecht aan je huis, bovendien zijn diverse bewoners recentelijk al binnen de wijk verhuist omdat in MSP reeds de nodige sloopplannen tot uitvoering kwamen. Of deze MSP allee wel zo gewenst is als de gemeente Heerlen het stelt vragen wij ons af. Dat de betrokken bewoners belangrijke partners in deze discussie zijn, wiens stem zwaar weegt, staat wat ons betreft als een paal boven water’.

Graffitioverlast MSP (kracht- en pracht)wijk duurt voort

Posted by | Nieuws

Onlangs nog vroeg de gemeente Heerlen, via de MSP huis-aan-huis nieuwsbrief, alle wijkbewoners om hulp in verband met vandalisme en graffitioverlast in de Heerlense krachtwijk MSP.

In de eerst 6 maanden van 2010 kostte vandalisme en graffiti in MSP de gemeente Heerlen ruim 50.000 Euro zo melde de gemeente Heerlen via haar MSP nieuwsbrief. ‘Elke Euro besteed aan vandalisme of graffitioverlast is zonde geld’, zo stelt Hart-Leers. De hoop op afname van vandalisme en graffiti lijkt momenteel ongegrond. In de afgelopen tijd kreeg namelijk ook de omgeving van de Schaesbergerweg het zwaar te verduren.
Graffiti
‘De gemeente Heerlen kent een succesvol graffitiproject waaraan volop deelname is en dat bovendien mooie resultaten oplevert. ‘Graffitikunstenaars’ die op andermans eigendom zomaar hun ‘kunsten’ vertonen moeten zich terdege beseffen dat zij daarmee behalve anderen ook uiteindelijk zichzelf zeker geen plezier doen’. Hart-Leers vraagt de gemeente Heerlen om via Heerlens eigen graffitiproject en op alle mogelijke andere manieren grip te krijgen op de op inmiddels diverse plekken opstekende graffitioverlast.

Leegstaand kerkcomplex in krachtwijk MSP gekraakt

Posted by | Nieuws

gekraaktSinds woensdag jl. is het leegstaande kerkcomplex aan de Kasteellaan, in de Heerlense krachtwijk MSP, gekraakt.

Wellicht een van de laatste panden in Heerlen dat gekraakt wordt omdat kraken per 1 oktober aanstaande officieel, per wet, verboden is.

Tot enige tijd geleden huisde in de voormalige pastoorswoning kinderopvang ‘Liegebeest’, sindsdien stond de woning, die deel uitmaakt van het grote kerkcomplex, leeg.

De voormalige kerk deed nog even dienst als opslagplaats voor kerkbanken en andere kerkelijke zaken. Spullen die er uit andere, omliggende, kerken een tijdelijke opslag vonden.

Het grote kerkgebouw is nu, sinds enige tijd alweer, helemaal leeg. Enkele maanden geleden toonde het jongerenwerk er nog graffitikunstwerken begeleidt met een -live- hip hop show.

De leegstand in Heerlen manifesteert zich alom. Niet alleen woningen, kantoren en winkels.. ook diverse kerken staan leeg. De (Vogelaar)wijk MSP kent 2 leegstaande kerken waarvan 1 nu gekraakt is en de ander, al enige tijd, via antikraak bewoont wordt.

Hart-Leers drong, met succes, aan op een gemeentelijk leegstandsbeleid. ‘Wat gaat Heerlen tegen de alsmaar toenemende leegstand doen, hoe gaat de stad dit precies aanpakken?’ Alhoewel de gemeente Heerlen enige tijd geleden toezegde dat dit beleid er komt valt een actief leegstandsbeleid  helaas nog in geen velden of wegen te bekennen…

Vernielingen MSP kostenpost van 50.000 Euro

Posted by | Nieuws

vandalismeDe Heerlense krachtwijk Meezenbroek Schandelen en Palemig (MSP) kent momenteel een ware golf aan vernielingen die  reeds tot een kostenpost van 50.000 Euro geleidt hebben zo meldt de periodieke MSP nieuwsbrief (bijlage) die recentelijk huis-aan-huis de buurt in ging. De gemeente Heerlen vraagt jong en oud om hulp om deze golf aan baldadigheid en vandalisme te stoppen en vraagt nadrukkelijk om overlast te melden.

Straatmeubilair werd kapot gemaakt en graffiti-overlast dook in de wijk op, vandalisme dat momenteel ruim 8.000 Euro per maand kostte. Ook werd de pas geplaatste brug over de binnenring beklad en werden 2 ‘pocket-parkjes’ deels vernield. ‘Recentelijk wezen wij de gemeente Heerlen nog op 2 afgebrandde coniferenhagen in tuinen van bewoners’, zo voegt Hart-Leers toe.

‘Investeren in wijken en buurten is prima en terecht. Van de MSP gelden, maandelijks, ruim 8.000 Euro aan gevolgen van vandalisme besteden is diep treurig’. Weet, ziet of hoort u iets bel dan het meldpunt overlast op 045 560 4000. 

Mijn MSP Nieuwsbrief 7-2010