kegelpaleis

Een nieuwe toekomst voor het Kegelpaleis?

Posted by | Nieuws

Het Kegelpaleis is een van de oudere Heerlense stadspanden. Een markant pand dat een geschiedenis kent die zeker tot 1890 terug gaat. Mede vandaar was het voor Hart-Leers onbestaanbaar dat dit pand, zoals de gemeente Heerlen van plan was, geheel of deels tegen de vlakte zou gaan. Hart-Leers voert (en voerde) hiertegen geruime tijd actie. Ondanks diverse plannen m.b.t. het Kegelpaleis en het steeds weer vooruitschuiven van een beslissing lijkt nu toch schot in het dossier te zitten en lijkt alsnog een redding van het Kegelpaleis nabij.

Niet vanuit het college van burgemeester en wethouders ontving Hart-Leers concrete informatie maar ‘struinend op het internet’ stuitte onze lokale partij op www.architectenzaak.eu Op deze website wordt melding gemaakt van het winnen van een eerste prijs. Een prijs met betrekking tot de architectenselectie voor de herontwikkeling van het Kegelpaleis (en omgeving). Weller en de nieuwe Nor lijken dit project samen op te pakken.

Het Kegelpaleis werd jaren geleden voor ongeveer 450.000 euro (door de gemeente Heerlen) gekocht. De stad zette het in verval geraakte pand reeds enige tijd geleden voor ‘amper’ 130.000 euro te koop waarna (nog) geen koper of geïnteresseerde gevonden leek. Welke constructie Heerlen nu kennelijk gevonden heeft en onder welke voorwaarden wat precies tot ontwikkeling komt is momenteel de vraag.

Hart-Leers:  ‘Wij zijn enorm benieuwd naar de herontwikkeling van het Kegelpaleis en omgeving. Hopelijk wordt deze grote kenmerkende plek middenin het stadshart in oude luister hersteld en kan het daarna weer volop meedoen en bijdragen aan onze stad’

Nu Weller zowel de Luciushof, De Oude Veemarktstraat (Uit de Kunst) en recentelijk ook een groot studentencomplex aan de Klompstraat kocht lijkt ook het Kegelpaleis in deze ‘vastgoedreeks’ te passen. Daarnaast heeft Weller natuurlijk ook nog ‘grootse plannen’ rondom het station.

Stilval in ontwikkelingen

Posted by | Nieuws

KegelpaleisDe gemeente Heerlen kocht het Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat jaren geleden voor enkele honderdduizenden Euro’s, het pand verloederde en verpauperde. ‘Het is momenteel te gevaarlijk om er naar binnen te gaan’, vertelde de vakwethouder gisteravond tijdens de raadscommissievergadering. Daarbij deed zij uit de doeken dat het college denkt aan het slopen van de achterliggende zaal en aan het laten staan van het voorhuis. Echter: ‘Dit voorhuis behouden gaat heel veel geld kosten’, voegde zij hieraan toe. Vandaar is het college er nog niet uit wat de toekomst van het Kegelpaleis zou moeten zijn. Medio april volgt een concreet voorstel.

Oude muziekschoolOok met betrekking tot de oude muziekschool en de lege panden aan de Stationstaat, het plan Lux Luna, blijft het oorverdovend stil. De vraag die Hart-Leers over de voortgang van deze projecten stelde werd door de vakwethouder beantwoord met de woorden: ‘Er wordt over onderhandelt’. Ook rondom het Maankwartier blijft het momenteel stil en hoe zit het met het nieuwe ‘verfje’ op de buitengevel van het Royal Theater? Gaat dit nu door of niet? Immers de Parkstadraad zou hiervoor nog enkele tonnen moeten bestemmen.

SpoorsingelDe troosteloze aanblik van de leegstaande panden aan de Spoorsingel blijft waarschijnlijk nog enkele jaren zo, ook dat werd enige tijd geleden duidelijk. Om de leegstand creatief aan te pakken denkt de gemeente Heerlen er momenteel serieus over na om in het voormalige CBS gebouw de kweek van groenten te gaan laten plaatsvinden. Mocht een nieuwe Arcuslocatie doorgaan dan volgt een volgend probleem. Waarvoor worden alle lege Arcus schoolpanden bestemd en welk effecten heeft ook die leegstand en het wegvallen van scholierenstromen op de dynamiek van de stad?

Voormalig CBS gebouwGisteravond vond, op voorstel van Hart-Leers, een discussie plaats over leegstand en krimp. Vooral de gevolgen van leegstand en minder inwoners lijkt eenieder inmiddels goed voor ogen te staan. ‘Er is forse leegstand terwijl er word doorgebouwd’ zo vatte een lid van de raadscommissie de stand van zaken compact samen. Het is ‘van veel te veel’ en moet niet ‘van veel te veel en nog meer’ worden…

Heerlen doet bouwkundig onderzoek ‘Kegelpaleis’ dat reeds gedaan is

Posted by | Nieuws

Naar aanleiding van raadsvragen van Hart-Leers vertelde de vakwethouder dat de veelvuldig besproken plannen voor het Kegelpaleis niet doorgaan. De beoogd ondernemer krijgt zijn plannen om het pand te renoveren en er een dancing/café te vestigingen (met woningen erboven) niet voor elkaar. Heerlen onderzoekt nu de bouwkundige toestand van het Kegelpaleis om te bezien of men het geheel of gedeeltelijk slopen wil.

Hart-Leers: ‘De wethouder is kennelijk recentelijk geschrokken van de vele betrokken reacties over het uit ca. 1890 stammende Kegelpaleis zodat zij nu terugkomt op haar eerdere besluit om het gehele pand met de grond gelijk te maken. Erg vreemd vinden wij dat de gemeente Heerlen momenteel een bouwkundig onderzoek naar de precieze staat van het pand uitvoert. Dit bouwkundige onderzoek zou namelijk reeds uitvoerig door de beoogd exploitant van het pand uitgevoerd zijn. Het uitvoerige rapport dat hij schrijven liet zou bovendien geruime tijd in bezit van de gemeente Heerlen geweest zijn zodat de gemeente precies weet hoe het pand er bouwkundig voorstaat’.

Nu wil Heerlen medio maart besluiten hoe verder met het Kegelpaleis. ‘In maart? Na de provinciale verkiezingen gewoonweg alsnog besluiten tot algehele sloop?’, vraagt Hart-Leers zich hardop af.

Waarom nogmaals een reeds onlangs gedaan uitvoerig onderzoek overdoen? De resultaten zijn immers bekend!

Hart-Leers wil van de wethouder weten waarom de gemeente Heerlen geen gebruik maakt van het uitvoerige bouwkundige onderzoek dat de beoogt exploitant (op eigen kosten) uitvoeren liet en wil inzicht in de kosten en redenen waarom Heerlen nu zelf (geheel voor eigen kosten) dit onderzoek laat (over)doen.

Jarenlang liet Heerlen haar eigendom in het stadshart zichtbaar verloederen en verpauperen, tonnen kostte de aankoop van het pand waarna de gemeente niets ondernam.

Een sloop van het uit ca. 1890 daterende pand zal kostbaar zijn waarna dit oude pand, waaraan velen herinneringen verbinden, verdwenen is en het zoveelste (dikbetaalde) grasveldje ontstaat…

Gemeente Heerlen zet sloopplannen Kegelpaleis door

Posted by | Nieuws

Al geruime tijd informeert Hart-Leers naar de toekomst van het Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat in Heerlen centrum. Dit in eigendom van de gemeente zijnde pand dateert uit ca. 1890 en levert inmiddels al vele jaren een verloedert en verpaupert aangezicht middenin het stadscentrum op. De gemeente Heerlen informeerde eenieder meermaals over een op handen zijnde nieuwe invulling met horeca, cabaret en ‘jong wonen’. Maanden nadat de deadline verstreek kwam tijdens de raadsvergadering van 7 december jl. de aap uit de mouw:  de plannen gaan niet door en de gemeente Heerlen zet haar sloopplannen voor het Kegelpaleis door.

De besluitvorming rond het Kegelpaleis duurde lang, veel te lang. Een Woningcorporatie die plannen ermee had haakte af en een ondernemer die er horeca wilde vestigen kreeg zijn plan helaas niet rond zo bleek onlangs. Ook een fietsenstalling met werkplaats en winkel mislukte jaren geleden. Het pand, dat inmiddels al vele jaren eigendom van de gemeente Heerlen is, kende sinds de aankoop door de gemeente geen enkele investering of opknapbeurt. Het bleef er altijd troosteloos bij liggen.  Momenteel onderzoekt de gemeente Heerlen of men het gehele gebouw, het voorhuis en de aangrenzende zaal, slopen zal of dat het mogelijk is het uit circa 1890 daterende voorpand te kunnen behouden.

Of het voorhuis te behouden valt moet blijken uit de onderzoeksresultaten die in de 2e week van januari ‘11 naar buiten komen.

Hart-Leers ijvert al lange tijd voor het Kegelpaleis. ‘Wanneer gebeurt hier eens iets?’ De gemeente Heerlen geeft helaas ook met dit pand een voorbeeld van hoe het niet moet: iets aankopen om het vervolgens te laten verloederen en verpauperen.

Heerlen investeerde vele tonnen in de aankoop van het pand om het vervolgens voor, naar verluidt minimaal 100.000 Euro, geheel of gedeeltelijk met de grond gelijk te maken en de plek in ‘iets groens’ om te toveren.

Totdat een toekomstbeeld bekend is wordt bovendien niets aan de troosteloze uistraling van het pand gedaan. Zelfs de vele plakkaten van de voorgevel verwijderen zit er kennelijk niet in.

Het college antwoordde in deze als volgt: ‘de plakkaten weghalen levert niets op, zijn ze weg dan volgen direct nieuwe exemplaren…’ Niets doen en in de situatie berusten lijkt de bewust gemaakte keuze.

Hart-Leers wist met haar vragen tijdens het vragenuur (bijlage) van de raadsvergadering het college wel zo ver te krijgen dat zodra de onderzoeksresultaten over de precieze gebouwelijke toestand bekend zijn deze met de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling gedeeld zullen worden. De raadscommissie zal dan met het college bespreken hoe de toekomst van het pand eruit zal zien: gehele of gedeeltelijke sloop.

Ook het huidige college lijkt de door vele Heerlenaren gehekelde ‘sloopwoede’ van eerdere colleges ‘in ere’ te houden.

Op 1 maart ‘11 start de sloop wist de wethouder afsluitend te melden. 

Vragenuur 02.11

Kegelpaleis: sloop of toch nog een doorstart?

Posted by | Nieuws

Voor 1 juni jl. moest ‘de kogel door de kerk’, beleeft het Kegelpaleis (aan de Pancratiusstraat) een nieuwe toekomst of word het werkelijk waar gesloopt?

Inmiddels een half jaar later is nog steeds niets bekend, behalve dan dat de initiatiefnemer van het ‘herbelevings’plan, de pogingen om van start te gaan, inmiddels stopte.

‘Wat is er precies aan de hand?’, vraagt Hart-Leers zich af en stelt vandaar, tijdens de laatste raadsvergadering van 2010, vragen aan het college.

Het Kegelpaleis dateert uit 1890 en kent een bewogen geschiedenis. Vele Heerlenaren hebben er gedanst en/of een pilsje gedronken.

Al sinds enkele jaren staat het pand leeg, verloedert en verpaupert het. Het pand is nota bene inmiddels al jaren in gemeentelijk eigendom.

Plakkaten hangen tegen de ramen en graffiti ontsiert de voorgevel.

De gemeente Heerlen kocht vorig jaar het Royal (film)theater om het mede voor verpaupering en verloedering te behoeden, echter het door Heerlen reeds vele jaren eerder aangekochte Kegelpaleis lijkt straks, mede door achteloosheid van diezelfde gemeente, op initiatief van het college met de grond gelijk gemaakt te worden. Deze gang van zaken past natuurlijk niet samen, het een redden en het ander uiteindelijk willen slopen.

Hart-Leers verwacht morgenavond uitleg en inzicht in de gang van zaken.

Als voorschot op de aanstaande discussie vind u (in de bijlage) de vragen die Hart-Leers tijdens de raadsvergadering van 7 december stellen zal.

Vragenuur 02.11

‘t Kegelpaleis: nieuwe invulling of sloop!?

Posted by | Nieuws

Op 20 april jl. antwoordde het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van Hart-Leers als volgt: ‘De private initiatiefnemer heeft tot 1 juni aanstaande de tijd gekregen om de financiering voor zijn plannen met het Kegelpaleis rond te krijgen. Mocht hem dit niet lukken, dan zal het pand worden gesloopt en het terrein zolang groen worden vormgegeven. De plannen behelzen op de begane grond horeca met cabaret en op de verdiepingen jong wonen. Wie de private initiatiefnemer is, kan nu nog niet worden bekendgemaakt, aangezien dit zijn plannen voor herontwikkeling zou kunnen frustreren. Bovendien heeft de initiatiefnemer zelf nog geen groen licht gegeven voor een nadere bekendmaking’.

Inmiddels is 1 juni ruim 5 maanden verstreken en vernam Hart-Leers taal nog teken. Hoog tijd om na te vragen dus. Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling, die 16 november jl. plaatsvond, informeerde Hart-Leers naar de stand van zaken. ‘Hoe staat het met de ontwikkelingen /plannen rondom het Kegelpaleis’. De wethouder antwoordde daarop als volgt: ‘Er zijn geen ontwikkelingen, deze zaak loopt nog’.

Het voorstel van de gemeente bestaat uit 2 uitersten: of een nieuwe invulling of -letterlijk- met de grond gelijk maken, slopen dus. Het Kegelpaleis dateert reeds uit 1890 en is alleen daarom al meer dan de moeite waard om goed besproken te worden. Nu verloedert het pand, al jarenlang in eigendom van de gemeente Heerlen, zienderogen en zit de gevel dichtgeplakt met posters.

Hart-Leers: ‘Wij willen van het college weten wat men (per wanneer) van plan is en wat de concrete stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkelingsplannen voor het Kegelpaleis. Plannen waarover al op 1 juni jl. ‘de kogel door de kerk’ had moeten gaan’.

Heerlense tachtiger heeft schoon genoeg van verloederde gevel

Posted by | Nieuws

De met posters dichtgeplakte voorgevel van het voormalige Kegelpaleis (begin 20ste eeuw) in hartje Heerlen is voor velen een doorn in het oog.

‘Vies, verloedert, dit is echt geen gezicht’, zomaar enkele reacties. Een Heerlense tachtiger had er vandaag schoon genoeg van en voegde de daad bij het woord:

‘Die posters gaan er nu vanaf, die vieze verloedering stopt hier en nu!’  
Kegelpaleis
Vreemd keek deze krasse tachtiger echter op toen stadstoezicht hem sommeerde om de posterresten van de grond te nemen. Zo niet dan zou meneer dat bezuren met een fikse bekeuring van maarliefst 160 Euro.

Inmiddels kreeg ook Hart-Leers hoogte van de nobele actie van deze actieve Heerlenaar die de koe bij de hoorns vatte. ‘Meehelpen met opruimen, handen uit de mouwen en aan de slag. Rommel in afvalzakken en vervolgens naar de papiercontainer ermee!’

De grote openbare papiercontainer, op loopafstand van het stadstoezichtkantoor, bleek echter propvol en zomaar afval ernaast zetten dat doe je natuurlijk niet. Dan maar even deze papierresten, als bewijs van goed gedrag,  aanbieden bij de vlakbij kantoorhoudende toezichthouders. ‘Ho, ho, ho, maar dat kan zomaar niet! Deze zak nemen wij niet aan, neemt u het maar mee naar huis’ zo was de reactie aldaar waarna een van kantoor gekomen toezichthouder de deur voor zowel de Heerlense tachtiger als Hart-Leers dicht trok…

In het verloop van de avond lijken de toezichthouders echter te hebben ingezien dat deze aanpak wellicht ook ietsje anders kan (en moet). Nu volgt op hele korte termijn een verhelderend gesprek.

Hart-Leers hoopt van harte dat de actie van deze krasse tachtiger er snel toe leidt dat ook deze vieze, verloederde gevel eindelijk eens schoongemaakt wordt. Het begin is er inmiddels dankzij een krasse tachtiger.

Jong geleerd is oud gedaan, onze complimenten aan deze stadsgenoot!

Saillant detail: het betreffende pand (middenin de binnenstad) is al jaren eigendom van de gemeente Heerlen.

Sfeerbeeld Kegelpaleis op vanheerlen.nl

Posted by | Nieuws
Het voormalige Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat ligt er al geruime tijd onderkomen bij. Nota bene eigendom van de gemeente Heerlen die hiermee natuurlijk verre van het goede voorbeeld geeft. Hart-Leers ijvert ervoor om bestaande leegstand te gebruiken en is daarom blij verrast met een sfeerbeeld dat wij op www.vanheerlen.nl zagen.
 
Het begint er kennelijk, zo langzaamaan, op te lijken dat ‘de kogel door de kerk is’ en het Kegelpaleis binnenkort een 2e jeugd beleeft. Wij zijn erg benieuwd wanneer deze plannen openbaar gemaakt worden.
 
Onlangs meldde de gemeente Heerlen, naar aanleiding van onze vragen, dat indien er per 1 juni a.s. geen ‘groenlicht’ was, de gemeente van plan was het Kegelpaleis te slopen om er een grasveld voor in de plaats te leggen…  
Kegelpaleis
 
 
 
 
 
 
 
 Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ontwikkelingen Heerlen centrum vallen stil

Posted by | Nieuws
Medio vorige maand informeerde Hart-Leers schriftelijk naar de stand van zaken (en vooruitgang) in het stadscentrum, vandaag volgden de officieele antwoorden (bijlage) hierop.
 
Enkele opvallende zaken: 
Voormalig kegelpaleis1. Het Kegelpaleis (Pancratiusstraat), dat de gemeente Heerlen jaren geleden voor ruim 400.000 Euro kocht, zou volgens de meest recente berichten van de gemeente Heerlen een jaren ’70 dancing/theater, met woningen erbij, worden. Het pand, waaraan velen persoonlijke momenten verbinden, zou daardoor, ook volgens de gemeente, prima behouden kunnen worden.
 
Nu blijkt, uit de antwoorden in de brief aan Hart-Leers, dat de initiatiefnemer van dit plan (die vooralsnog anoniem blijven wil) tot uiterlijk 1 juni aanstaande de tijd gekregen heeft om aan te geven of deze plannen wel of niet doorgaan. Na 1 juni aanstaande is dan, na een eventueel nee, geen andere ‘ontwikkelaar’ aan zet om initiatieven te ontplooien maar start de gemeente Heerlen met een traject tot sloop van het voormalige Kegelpaleis. Sloop dat nadien, wederom, een grasveld oplevert.
 Schelmenhofje
Volgt na het Schelmenhofje, dat tegenover het voormalige Kegelpaleis ligt, binnenkort ook een ‘Kegelhofje’… Gemeentelijke plannen van deze mogelijke sloop (en het geven van inzicht daarin) waren, tot op heden, bij de gemeenteraad onbekend.
 
2. De bouwplannen aan de Stationstraat werden inmiddels ook enige malen vooruitgeschoven. Inmiddels prijkt echter boven de ingang van het voormalige Hotel de la Station al enige weken een bord waarop woningcorporatie Weller aangeeft 19 koopappartementen en 1500m2 commercieele ruimte (Luna Lux) te gaan ontwikkelen. StationstraatNu echter de sloop en bouwstart al diverse malen achtereen vooruitgeschoven is blijft momenteel een gehele bouwstart en zelfs, zo blijkt, het definitieve plan in het ongewisse. In de antwoordbrief valt namelijk te lezen: ‘Weller is nog bezig het definitief ontwerp te vervolmaken. Afhankelijk van welk ontwerp het wordt en of daarvoor nog een bestemmingwijziging nodig mocht zijn, zal Weller het tijdpad voor sloop en nieuwbouw opstellen’.