geheim

B&W Heerlen leggen 10 jaar geheimhouding op ‘documentatie verrekening kosten Maankwartier’

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Het enige dat, reeds geruime tijd, publiekelijk duidelijk is dat Heerlen circa 2,8 miljoen terugkreeg na ‘verrekening kosten Maankwartier’ met sociale woningcorporatie Weller. Of dat 2,8 miljoen van 3 miljoen is, of van 5, 10, 20 of veel meer… valt in het geheel niet af te leiden. Hart-Leers stelde ondertussen talloze malen vragen…

Read More

‘Geheimhouding’: burgemeester en wethouders Heerlen maken er -nog steeds- een zooitje van

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Terwijl de fractievoorzitters, in de middag van de eerste raadsvergadering van ’18, plotseling vernamen ‘dat er nog een punt aan de raadsagenda zou worden toegevoegd’ -en dat punt per e-mail aan hen verstrekt werd- wilde het college van B&W dit agendapunt ‘s avonds tijdens de raadsvergadering plotseling ‘geheim en in beslotenheid’ behandelen…

Read More

Aangifte schending geheimhouding onderzoek voormalig CBS gebouw: interessante brief van 3 maanden (!) geleden

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

aaa_geheim1Zojuist ontving de Heerlense gemeenteraad, burgemeester en wethouders en het griffiebureau van de gemeente Heerlen de onderstaande mail met bijlage:

‘Goedemorgen leden van de raad De Officier van Justitie heeft de burgemeester op 11 juni laten weten dat hij afziet van verder onderzoek nav de aangifte schending geheimhouding.

De burgemeester heeft u destijds in kennis gesteld van de aangifte. Het ging om publicaties in de krant. Door een misverstand is de brief van justitie niet eerder toegezonden.

Read More

Heerlense raadsleden ontvingen ‘geheime stukken’ per brief en per mail

Posted by | Nieuws

Burgemeester doet aangifte wegens ‘lekken’ van geheime stukken. Vraag: hoe verspreidt u dergelijke stukken dan? Gewoon per mail luidt het antwoord in dit geval…

In de kwestie van oud gemeentedirecteur Vijgen ontvingen alle raadsleden ‘geheime stukken’ -per gemeentelijke brief- thuis. De stukken waren ‘strikt geheim’. Desondanks kregen alle raadsleden deze simpelweg per post thuis afgeleverd waardoor er nadien geen enkele vat meer op die stukken was. Ook het concept onderzoek voormalig CBS gebouw werd per mail verstrekt.

‘Geheime stukken’ -die stuk voor stuk- met het dossier voormalig CBS gebouw te maken hebben per brief of mail ontvangen: natuurlijk is er -na die manier van verspreiden- totaal geen vat meer op. Met deze aanpak is het vragen om problemen en -wie weet- is dat wel de bedoeling ervan…

Heerlen -twijfelloos- geheimste gemeente van Nederland

Posted by | Nieuws

Vorige week maandag vernamen de raadscommissieleden Bestuur en Dienstverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling dat op de aanstaande woensdagavond erna een geheime vergadering plaatsvond. Een vergadering waarvan het onderwerp in het geheim, tijdens de vergadering, met hen gedeeld zou worden. Vrijdagnamiddag jl. ontvingen de Heerlense raadsleden, via hun mailbox, een raadsvoorstel tot overname van Licom. Bijlagen volgen maandag zo eindigde het bericht.

Als -twijfelloos- geheimste gemeente van Nederland, immers zo mag Heerlen ondertussen gerust omschreven worden, zijn ook de toegezegde bijlagen, hoe kan het ook anders, geheim! Geheime stukken die de raadsleden nu, voor morgenavond 18.00u., bij het griffiebureau van de gemeente Heerlen kunnen inzien.

Natuurlijk Licom is van groot belang. Maar: een besluit om ruim 5 Mln. in overname te investeren (in totaliteit zelfs ruim 16 Mln.) neem je niet ‘tussen de soep en de aardappelen door’. Behoorlijke en gedegen voorbereiding is hierbij minimaal vereist, toch?

Voorbereiding, tijdens een raadscommissie, is de gebruikelijke gang van zaken. Dat sluiten burgemeester en wethouders echter in deze uit. Zij willen tijdens de reguliere raadsvergadering van morgen (waarin iedere politieke partij overigens maximaal 20 minuten totale spreektijd heeft) hun voorstel -kennelijk- ‘er door jassen’. Ongelofelijk, ongebruikelijk en onder de huidige omstandigheden meer dan kwalijk.

Wat concreet in die geheime stukken staat? Joost mag ’t weten. Dat het van groot belang is juiste besluiten te nemen en daarvoor de nodige tijd uit te trekken staat echter zondermeer als een paal boven water.

Voor de ‘politieke zomervakantie’ stemde een merendeel van de Heerlense raad voor 20 jarige geheimhouding van het Licom dossier, hierop volgt geheimhouding na geheimhouding. Ook deze zaak verdient openbaarheid. Waar schort het aan en hoe lossen we het op? Miljoenen euro’s gemeenschapsgeld zijn inmiddels in ‘Licom rook’ opgegaan. Dat terwijl de geheime handel en wandel -ondanks alles- alsmaar door gaat.

Wat ons betreft is de maat pertinent vol: deze gang van zaken moet stoppen en wel per direct!

Oproep voor geheime vergadering waarvan het onderwerp niet bekend is

Posted by | Nieuws

Zojuist kregen de commissieleden van de raadscommissies Bestuur en Dienstverlening (BD) en Economische Structuur (ES) per e-mail de bijgaande uitnodiging (bijlage). Burgemeester en wethouders vinden het noodzakelijk om de commissieleden –op hele korte termijn- voor een geheime (extra) vergadering op te trommelen. Een vergadering waarvan het onderwerp pas ter vergadering bekend gemaakt wordt.

Hart-Leers: ‘Vorige week maandag en donderdag vonden de maandelijkse ES en BD raadscommissievergaderingen plaats. Wat er in de korte tussentijd nadien gebeurt is zodat nu, hals over kop, een extra (geheime) gecombineerde  raadscommissievergadering (waarvan het thema niet bekent is) gehouden moet worden is voor ons een raadsel.’

Binnen de gemeente Heerlen is het inmiddels schering en inslag dat belangrijke zaken niet openbaar mogen worden. De achterkamertjes van het gemeentehuis wil men kennelijk ook erg graag richting de Heerlense gemeenteraad verplaatsen. Zoals reeds vaker bepleit en uitgesproken is Hart-Leers voor maximale openheid en valt, wat ons betreft, het keer op keer weer ‘geheim houden van’  niet te rijmen met openbaar bestuur.

Daar de gemailde gemeentelijke uitnodiging (per CC) tevens gericht is aan de heer Erick Hildebrand (gemeentelijk beleidsmedewerker werkgelegenheid en sociale zaken) en deze Heerlense ambtenaar zich bezig houdt met de wet werken naar vermogen (zo meldt zijn Linked-In profiel) valt de inhoud van deze extra raadscommissiebijeenkomst wellicht, reeds enigszins, in die richting te duiden.

Extra commissie ES BD d.d. 26 september 2012

Bespreking ‘schending geheimhouding’ wederom vooruitgeschoven

Posted by | Nieuws

Gisteravond stond de politieke bespreking van het rapport over ‘de schending van geheimhouding’ op de agenda van de raadscommissie BD. Wederom werd het punt, net zoals vorige maand, niet besproken. De unanieme raadscommissie stemde er namelijk mee in om het rapport tijdens de eerst volgende BD vergadering (op 23 mei) te bespreken. Over ruim een maand dus. 


Omdat een 2e set schriftelijke raadsvragen over dit onderwerp nog niet beantwoordt was, terwijl de indiener daarvan vroeg dit voor de vergadering te doen, en tevens (zwaar?) meewoog dat de burgemeester zijn verjaardag vierde drongen zowel de commissievoorzitter als de burgemeester en indiener van de schriftelijke vragen erop aan om bespreking voor een 2e maal vooruit te schuiven. De raadscommissie had daar geen problemen mee waarna de gehele vergadering na ca. 25 minuten eindigde. 


De bespreking staat nu voor 23 mei gepland waarbij de (openbaar toegankelijke) vergadering om 19.00u. start.

Politiek Heerlen bespreekt onderzoek ‘schending geheimhouding’

Posted by | Nieuws

Dinsdag 17 april aanstaande bespreekt de raadscommissie Bestuur en Dienstverlening het onderzoeksrapport ‘schending geheimhouding’. Als enig inhoudelijk bespreekpunt staat dan de uitkomst van het onderzoek naar ‘mogelijke schending geheimhouding’ centraal.


De openbare vergadering start om 19.00u. en vind in de raadszaal van het gemeentehuis plaats.

Burgemeester van Heerlen gaat integriteit Hart-Leers raadslid toetsen

Posted by | Nieuws

Ruim 1 week nadat burgemeester Depla Hart-Leers raadslid Roel Leers telefonisch mededeelde dat het college besloot een mogelijke schending van geheimhouding te toetsen werd in de loop van vandaag de onderzoeksopzet (bijlage) openbaar. Maandag aanstaande zal de gemeente Heerlen, in het kader van het onderzoek, een eerste ‘interview’ afnemen.

Roel Leers: ‘Ik juich dit onderzoek van harte toe. Ik heb niets te verbergen en niets misdaan. Het is ‘de wereld op z’n kop’ om mij ervan te beschuldigen geheimhouding te hebben geschonden terwijl burgemeester en wethouders de geheimhouding op deze ‘geheime’ stukken reeds voordien ophieven en deze stukken bovendien, voordat ook ik ze uiteindelijk ontving, openlijk door een gemeenteambtenaar (tevens commissiesecretaris) uitgedeeld werden. Dat het college, zoals pas ruim achteraf bleek, niet alle passages ‘zwart’ maakte (iets waarvoor zij meer dan 20 minuten de tijd namen) valt mij in het geheel niet te verwijten maar ligt volledig en alleen aan het ongelofelijke geklungel van burgemeester en wethouders’.

Dat zowel coalitiepartijen en burgemeester en wethouders er kennelijk veel aan gelegen is om Hart-Leers het zwijgen op te leggen ligt er inmiddels duimendik bovenop. Dat op deze wijze een gekozen volksvertegenwoordiger -volledig ten onrechte- publiekelijk zwart gemaakt wordt en daarmee kennelijk getracht wordt hem zijn werken onmogelijk te maken is meer dan een kwalijke zaak. Een zaak die politieke aandacht vanuit zowel Maastricht als Den Haag verdient.

‘Dit is een gerichte en wellicht zelfs vooraf geregisseerde actie tegen Hart-Leers. Wij nemen immers geen blad voor de mond en uiten keer op keer weer precies waar het op staat. Kennelijk stoort dat onze politieke opponenten zo enorm dat zij geen enkel middel onbenut willen laten om ons de mond te kunnen snoeren’.

Onderzoeksopzet def 01 02 2012

2 besloten vergaderingen in 3 dagen

Posted by | Nieuws

Het is niet omdat de raadsleden ervoor kiezen om geheim te vergaderen, die ‘keuze’ wordt hen opgelegd door burgemeester en wethouders. Momenteel lijkt het onder geheimhouding verstrekken van informatie eerder regel dan uitzondering binnen de gemeente Heerlen. ‘Zoveel geheimen als er nu binnen de gemeente zijn waren er nog nooit’, klinkt zelfs vanuit het ambtelijk apparaat. 

Op dinsdagavond 29 november spreekt de raadscommissie ES , in beslotenheid, vanaf 20.00u. over het Mijnwaterproject. Relevante stukken liggen  -onder geheimhouding- ter inzage. Vandaar mag er niet openlijk over gesproken worden. Amper 2 dagen later staat de parkeergarage onder het Schouwburgplein op de RO agenda. Ook hierover mag alleen -in het geheim- gesproken worden. Wat er m.b.t de Schouwburgparking zo geheim is blijft tot op heden onbekend. Wat betreft de parkeergarage liggen geen stukken ter inzage maar zal slechts -in beslotenheid en onder geheimhouding- een presentatie gegeven worden. 

Hart-Leers staat voor open en eerlijke politiek, niet voor keer op keer geheimhouding en/of beslotenheid opleggen. ‘Heerlen mag best weten dat in het kader van het Mijnwaterproject de komende jaren nog vele miljoenen euro’s nodig zijn en het dan nog steeds de vraag is of het daarbij blijft. Ook mag wat ons betreft iedereen weten dat het een zeer kostbare zaak is om de parkeergarage onder het Schouwburgplein op te knappen en dat de huurovereenkomst die Heerlen nu met Q-park heeft nog tot in de jaren 2030 loopt en de inkomsten daaruit de kosten van de aanstaande grootscheepse aanpassingen aan deze parkeergarage alles behalve dekken’.

College informeert raad, onder geheimhouding, over Schouwburgparking

Posted by | Nieuws

Heerlen verhuurt de parking onder het Schouwburg plein ‘voor een appel en  een ei’ nog tot en met de jaren ’30 zo liet de wethouder weten. De garage moet opgeknapt worden en ook dat staat in een overeenkomst die Heerlen, zeer binnenkort, met de ontwikkelaar van het naastgelegen Schinkelkwadrant sluiten wil.

Hart-Leers:  ‘Vorige week nog informeerden wij tijdens de begrotingsdebatten (zelfs tot meerdere malen toe) naar de kosten van het opknappen van die garage. Toen liet het college niets los en deed alsof men nog niets wist. Amper enkele dagen later blijken er zelfs diverse scenario’s te zijn. Startende bij een minimale variant tot en met een luxe uitvoering. Nu blijkt het allemaal plotsklaps wel bekend maar willen burgemeester en wethouders dit alleen -onder geheimhouding- met de gemeenteraad delen.’

Hart-Leers wil precies weten waar de stad aan toe is. Wat staat er precies te gebeuren, per wanneer gaat het een en ander van start? Per wanneer moet men de parkeergarage gebruiksklaar opleveren en hoeveel gaat het een en ander kosten? Kan Heerlen deze vele miljoenen kostende ontwikkeling wel financieren en zo ja op welke manier?

De partij vroeg om ook in dit (zeer kostbare) geval snel ervoor te zorgen dat een extra vergadering plaatsvindt. ‘Er moet duidelijkheid komen. Immers: Heerlen zal zich bij het tekenen voor het Schinkelkwadrant verplichten tot de renovatie en/of nieuwbouw van deze parkeergarage. In dat geval is het niet meer dan normaal om voor de ondertekening precies te weten welke kosten dit met zich meebrengt’.

Het ziet er nu naar uit dat medio deze week duidelijk wordt per wanneer de Heerlense politiek de door haar gevraagde informatie krijgt. Daarbij werd afgesproken dat deze informatie ruimschoots voor de aanstaande raadsvergadering van 6 december geven wordt.