’t loon

Wanneer komt Heerlen parkeerbelofte ’t Loon na

Posted by | Nieuws

Op Hart-Leers na stemde de gehele gemeenteraad voor invoering van betaald parkeren in de avonduren bij winkelcentrum ’t Loon. Daarnaast zou gesproken worden over het verlagen van het parkeertarief naar 1,50 per uur. Zelfs vanaf 8 uur ’s morgens moeten bezoekers van ‘t Loon nu betalen. Betalen tot en met de laatste winkel sluit. Verlaging van het parkeertarief kwam sindsdien niet meer ter sprake.

De parkeergarage van het winkelcentrum zag het aantal bezoekers met ca. 50% afnemen terwijl straatparkeren bij het winkelcentrum, net zoals in de rest van de binnenstad, alleen maar duurder werd. Het parkeertarief helpt het winkelcentrum alles behalve de goede weg op. Ook onderhandelingen met Qpark (eigenaar van de parkeergarage aldaar) lijken vooralsnog vruchteloos.

Het enige dat de eigenaar van de parkeergarage weet aan te bieden zijn kortingskaarten die de aanwezige ondernemers (tegen het volle tarief) mogen aankopen. 1 euro korting na betaling van 1 euro.

Hart-Leers: ‘Het is hoog tijd dat politiek Heerlen inziet dat parkeerbeleid onze stad maakt of breekt. Bezoekers van ’t Loon die in de avonduren moeten betalen barsten niet onregelmatig in woede en verbazing uit ‘wat is hier aan de hand, welke vorm van geldklopperij heeft Heerlen nu weer doorgedreven?!’. Politiek Heerlen beloofde de tarieven te verlagen maar is daarover nu muisstil. Terwijl Qpark simpelweg aanbiedt dat de ondernemers van ‘t Loon parkeerkorting dan maar zelf volledig voor hun rekening nemen terwijl bij Qpark nagenoeg de helft van de garage leeg staat… ‘

 

Gemeentelijk onderzoek oorzaak verzakking ’t Loon vertraagd

Posted by | Nieuws

Ondanks dat burgemeester Depla tijdens de raadsvergadering van december ’12 waarin het onderzoek naar de verzakking van winkelcentrum ’t Loon aan de orde kwam aangaf dat, in tegenstelling tot de andere partijen (VVE) in deze, het een en ander sneller te hebben kunnen doen blijkt nu ook de gemeentelijke insteek meer tijd in beslag te nemen dan de gemeente Heerlen eerder verwachtte.

Ter informatie, als bijlage, de memo die de gemeenteraad hierover ontving.

Bijlage

 

Openstelling parkeergarage op koopzondag: Q park brengt Karnevalswierts 600 euro in rekening

Posted by | Nieuws

Heerlen mag zich gelukkig prijzen met de Karnevalswierts winkel in winkelcentrum ‘t Loon. Een trekker van jewelste, niet alleen tijdens het carnavalsseizoen. Dat Q park hen kennelijk voor elke koopzondag, een dag waarop Karnavalswierts de deuren opent, 600 euro in rekening brengt is echter minder goed nieuws. ‘Dat verdient tekst en uitleg’, concludeert Hart-Leers.

Na het parkeerbesluit, een raadsbesluit om de resterende (grotendeels in Heerlense handen zijnde) parkeergarages aan Q park over te doen, een besluit dat de gemeenteraad (op Hart-Leers na) eenstemmig nam, heeft Q park het nu -wat garage parkeren in Heerlen betreft- ‘voor het zeggen’. Voor het avond parkeren bij ’t Loon, dat tot voorkort kosteloos was, is daardoor nu betaald parkeren in de plaats gekomen.

Dit stuit niet alleen de ondernemers, shoppers en omwonenden van ‘t Loon enorm tegen de borst. Ook Hart-Leers heeft er grote problemen mee.

Hart-Leers: ‘Als enige politieke partij stemden wij tegen deze uitbreiding van het betaald parkeerregime en tegen de verkoop van de garages. Dit kost ‘t Loon gewoonweg klanten terwijl ook (en met name) ’t Loon zeker nu elke klant goed gebruiken kan. Via haar parkeerbeleid zet de gemeente Heerlen de hele stad buitenspel. Het gaat nu kennelijk al zover dat Q park ondernemers uit ‘t Loon laat betalen voor het open stellen van de parkeergarage. Ook dit benadrukt dat het hele parkeerbeleid inmiddels dusdanig doorgeschoten is dat het onze stad klanten kost en ronduit dupeert’.

Het wordt hoog tijd dat ook de gemeente Heerlen inziet dat en betaalbaar en toegankelijk parkeerbeleid bezoekers oplevert en dat de huidige Heerlense parkeeraanpak de stad verre van goed doet. Wij wijzen nadrukkelijk op parking nieuw Eyckholt. Een parking die met een dagtarief van een euro elke dag bomvol staat en die daarbij bovendien meer inkomsten genereert dan toen er nog behoorlijk hogere tarieven golden. Dit voorbeeld spreekt, wat ons betreft, boekdelen.

Brief SPSL QPark verlaging parkeertarief

 

Heerlen helpt ‘t Loon van de regen in de drup

Posted by | Nieuws

‘Ongelofelijk dat wij, als enige, de winkeliers van ’t Loon erover informeerden dat Heerlen van plan is om de betaalde parkeertijden op het parkeerdek van ‘t Loon te verlengen. ‘t Loon wist van niets en reageerde verbaast en verbolgen’, zo steekt Hart-Leers van wal. Tijdens een extra raadscommissievergadering (maandagavond jl.) besprak de Heerlense politiek dat de gemeente Heerlen o.a. van plan is om de betaalde parkeertijden op het parkeerdek van winkelcentrum ‘t Loon te verlengen. Een voornemen waarbij ook ‘na zessen’ (tot en met het sluiten van de laatste winkel) betaald moet worden. ‘Dit kan de druppel betekenen die het in zware tijden verkerende winkelcentrum de nek omdraait’, reageert Hart-Leers.

Om Q-park ‘te plezieren’ wil Heerlen de betaalde parkeertijden op het parkeerdek van ‘t Loon verlengen. Dit in een periode dat ‘t Loon het erg moeilijk heeft.

Heerlen verhoogde de parkeertarieven inmiddels (tot en met) maar liefst 80%. Iets waarna de stad haar parkeerinkomsten drastisch zag afnemen. Tot overmaat van ramp lijkt ‘t Loon met het huidige voornemen van de gemeente Heerlen wederom ‘een flinke tik’ te krijgen. Dit uitgerekend van de gemeente Heerlen: een partij waarvan  ‘t Loon op broodnodige steun zou moeten kunnen rekenen.

Omdat Hart-Leers als enige de moeite namen om ’t Loon (met name de Albert Heijn, in de avonduren geopend en pal aan het parkeerdek gelegen) te informeren zag Albert Heijn kans, om via Hart-Leers, vanavond (tijdens een extra raadsvergadering) haar menig met de Heerlense gemeenteraad te delen. Daarbij bleek dat Hart-Leers -als enige politieke partij- tegen het voorstel om de betaalde parkeertijden te verruimen is.

De reactie van Albert Heijn op het voornemen van de gemeente Heerlen luidt (in grote lijnen) als volgt:

  • Het instellen van een verlengd betaalregime zal het opzeggen van winkeliers versnellen en verhevigen. Dit met alle gevolgen van dien.
  • Wat reeds te bemerken valt is dat AH klanten hun bezoek naar de avonduren verschuiven omdat dan ‘vrij parkeren’ geldt. Bij invoering van ook ’s avonds betaald parkeren verdwijnen deze klanten. Dat met alle gevolgen van dien.
  • Onder de huidige omstandigheden zou Heerlen juist positieve maatregelen moeten treffen. Maatregelen zoals: lagere parkeertarieven of minder uren waarbij ‘betaald parkeren’ geldt.

In het belang van het voortbestaan van het gehele winkelcentrum vroeg AH de raad om niet akkoord te gaan met verlenging van betaalde parkeertijden. Dit omdat dat de doodsteek voor het winkelcentrum zou kunnen betekenen. Alleen Hart-Leers gaf aan dit verzoek gehoor.

Onderzoeken ‘t Loon toch via normale weg besproken

Posted by | Nieuws

De drie onderzoeken m.b.t ’t Loon zouden Linéa recta in de aanstaande raadsvergadering besproken worden zo besloten burgemeester en wethouders onlangs. Hart-Leers was daar echter faliekant op tegen en vroeg, na overleg met de burgemeester, aan alle collega fracties steun voor een andere aanpak.

‘Deze belangrijke onderzoeken moeten stuk voor stuk goed behandeld (en voor besproken) worden. Daarvoor is voorafgaande bespreking in de raadscommissie een regelrechte must’, zo uitte Hart-Leers.

Uiteindelijk blijkt het college alsnog ‘eieren voor haar geld’ te kiezen en nemen burgemeester en wethouders toch de normale weg: eerst bespreken in de raadscommissie waarna de gemeenteraad (op 3 april) een oordeel velt. ‘Prima zaak dat het college op haar besluit terug komt. Gelukkig was onze nadrukkelijke wens klaarblijkelijk niet aan dovemans oren gericht’, zo besluit Hart-Leers.

BRIEF nazending raad

Onderzoeksopzet ’t Loon ‘snel afraffelen’ of toch fatsoenlijk bespreken?

Posted by | Nieuws

Burgemeester en wethouders willen de onderzoeken naar ’t Loon kennelijk snel en zonder al te veel inmenging van de politiek ‘afraffelen’. Zo blijkt, volgens Hart-Leers, uit een brief aan de gemeenteraad. Een brief waarin het
college voorstelt om het raadsvoorstel ‘onderzoeken ’t Loon’ direct in de aanstaande raadsvergadering van 6 maart te bespreken. Bespreking, inclusief besluitvorming, zonder dat daaraan de gebruikelijke voorbespreking in de
raadscommissie vooraf gegaan is.

‘Zeer ongebruikelijk en ronduit vreemd’, zo uit Hart-Leers over het voorstel van B & W. ‘Na enig mailcontact tussen onze partij en de burgemeester hebben wij vanmorgen alle collega fractievoorzitters gevraagd om ons voorstel te
steunen en de onderzoeksopzet ’t Loon, zoals gebruikelijk, uitgebreid (en inclusief voldoende onderliggende stukken) eerst in de raadscommissie en pas daarna in de raadsvergadering te bespreken.’

Op dit moment zijn er nog geen stukken terwijl Gedeputeerde Staten (naar alle waarschijnlijk) morgen beslist over hoe de Provincie Limburg de gemeente Heerlen financieel en anderszins ondersteunt.

Hart-Leers: ‘Wij winden het inhoudelijk vaststellen van drie onderzoeken 1. Crisisaanpak, 2. Bouwgeschiedenis van ’t Loon en 3. De oorzaak van de verzakking enorm belangrijk en niets om ‘tussen de soep en de aardappelen
door’ door de gemeenteraad te jagen.’

Bijgaand de brief die per e-mail op carnavalsvrijdag(na)middag en per post donderdag jl. ontvangen werd.

Bijlage

Feestelijke opening ’t Loon druk bezocht

Posted by | Nieuws

Gisteren om 11.00u. opende winkelcentrum ’t Loon. Vanuit het stadscentrum trok een feestelijke stoet richting ’t Loon waar onder grote publieke belangstelling de openingshandeling plaatsvond. Natuurlijk was ook Hart-Leers erbij en zag met eigen ogen dat ‘de loop’ als vanouds terug is.  

Ook vandaag is het nog volop feest. Dan vinden diverse leuke activiteiten plaats en is, om de feestelijkheden luister bij te zetten, een extra koopzondag ingelast. De Hart-Leers raads- en commissieleden spraken met veel enthousiaste mensen, mensen die stuk voor stuk blij waren dat ’t Loon weer volop in bedrijf is.

Diverse carnavalsverenigingen, stadsreus Lucius en harmonie St. Bernadette maakten de openingsstoet tot een feestelijk geheel en lieten samen met alle genodigden, het winkelend publiek, ondernemers, medewerkers en omwonenden zien dat Heerlen ‘t Loon een hart onder de riem steekt en een mooie toekomst gunt.

College schuift grondboring ’t Loon voor zich uit

Posted by | Nieuws

Onlangs werd de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over de voortgang m.b.t winkelcentrum ’t Loon. Het collegebesluit (2012/4755), dat recentelijk openbaar werd, sluit als volgt af : ‘N.A.V: Wethouder de Wit en de Burgemeester worden gemandateerd om, indien de vraag zich voordoet, bij het Loon de boring te laten uitvoeren naar de oorzaken.’ 

‘Indien de vraag zich voordoet’ lijkt haaks te staan op eerdere gemeentelijke uitspraken en toezeggingen die aangaven dat midden januari ’12 (op de plek waar de verzakking plaatsvond) grondboringen plaats zouden vinden. Dit om daardoor mede te kunnen achterhalen wat nu de precieze oorzaak van deze, zeer plaatselijke, verzakking was. Daarbij werd eind vorig jaar ook aangegeven dat het enige tijd kost om een dergelijke boorinstallatie naar Heerlen te halen omdat zulke specifieke machines nogal ‘dun gezaaid’ bleken. 

Uit de raadsinformatiebrief, die de gemeenteraad onlangs over de stand van zaken ’t Loon ontving, blijkt in het geheel niet dat de grondboringen er niet plaatsvonden en bovendien kennelijk tot nader order vooruit geschoven en/of afgeblazen zijn. Hart-Leers: ‘Opzienbarend. Het lijkt ons niet meer dan normaal en op z’n plek dat z.s.m de oorzaak van deze catastrofe achterhaalt wordt. Niet alleen om daarmee duidelijkheid te krijgen maar ook om mogelijke toekomstige problemen te kunnen voorkomen.’

Feestelijke heropening ‘t Loon

Posted by | Nieuws

Zaterdag aanstaande heropent winkelcentrum ‘t Loon. In een feestelijke stoet vanuit de binnenstad gaan ondernemers, klanten, verenigingen, politici et cetera et cetera richting het winkelcentrum alwaar om 11.00u. de heropening plaatsvindt. ‘t Loon maakt er een heus feestweekend van en is daarom niet alleen op zaterdag maar ook daags erna, op zondag, extra geopend. 

Hart-Leers: ‘Zeker nu de ondernemers, medewerkers, bewoners en omwonenden een ronduit trieste periode achter de rug hebben gunt iedereen ‘t Loon een prachtige toekomst. De feestelijke stoet vanuit het centrum is vast en zeker de opmaat voor een prima sfeer tijdens het aanstaande openingsweekeinde en voor de periode erna’. 

Wilt u ook deelnemen aan de feestelijke stoet? Kom dan aanstaande zaterdag (voor 10.30u.) naar de markt voor het Glaspaleis. Van daaruit vertrekt de feestelijke stoet richting winkelcentrum ’t Loon. Bekijk ook: www.hetloon.nl

Ook de kleine successen tellen mee

Posted by | Nieuws

Voordat winkelcentrum ’t Loon verzakte en de sloop volgde stelde Hart-Leers vragen over de fietsenrekken aan de voorzijde van ’t winkelcentrum, de rekken bij de ingang van supermarkt Albert Heijn. Deze fietsenstalling werd intensief gebruikt en vandaar was het er vaak een ware chaos. Reden: te weinig fietsenrekken waardoor fietsen (veelal met fietstassen) vaak niet naast elkaar konden staan. Een bijkomend probleem was dat men zijn of haar fiets, met gevulde fietstassen, aan de achterzijde over een stang moest tillen.   

Hart-Leers wordt over allerlei grote en kleine kwesties benadert en laat het vervolgens niet bij ‘begripvol luisteren’ maar onderneemt passende actie, zo ook in deze.

Inmiddels is men druk doende met de wederopbouw van winkelcentrum ’t Loon en dus achtte Hart-Leers raadslid Alfons Koning Bastiaan het moment rijp om, tijdens de recente raadscommissievergadering Leef Omgeving, wederom vragen te stellen. Ook stelde hij daarbij de plek van de invalidenparkeerplaatsen aan de orde.

De gemeentelijke afdeling Beheer en Onderhoud gaf Alfons daarop de toezegging dat het aantal fietsenrekken, binnen nu en een aantal maanden (wegens levertijd), uitgebreid wordt en dat de stalling bovendien, zeer waarschijnlijk, verplaatst zal worden. Ook  de invalidenparkeerplaatsen worden verplaatst naar de directe omgeving van het liftgebouwtje. Centraler op het parkeerdek dus.

Een ‘klein succesje’ waarmee veel regelmatige bezoekers van ’t Loon erg blij zijn zo vernam Alfons persoonlijk nadat hij de diverse vragenstellers over de behaalde resultaten informeerde.

MKB Parkstad brengt acties ’t Loon samen

Posted by | Nieuws

‘Een dikke pluim voor MKB Parkstad!’, zo uit Hart-Leers. MKB Parkstad is de grote motor achter het klinkende benefietconcert. Een benefiet dat op woensdagavond 28 december a.s. plaatsvindt ten bate van de gedupeerden uit winkelcentrum ’t Loon. Een benefiet met klinkende namen op de diverse podia van de Heerlense stadsschouwburg.


Ondernemers uit onze binnenstad bedachten o.a. een spontane posteractie. Posters waarop ’t Loon letterlijk op handen gedragen wordt en die de tekst ‘We support ’t Loon’ draagt.  M-Netwerk, het creatieve bedrijf van Leandra Mackintosh, bedacht (en maakte) mooie ansichtkaarten waarop ‘we love Heerlen ’t Loon’ prijkt. Stuk voor stuk voorbeelden van originele en hartverwarmende initiatieven. Heerlen staat gezamenlijk achter ’t Loon en is druk in de weer om de gedupeerden te helpen. De samenwerking die onze stad laat zien (en alle oprechte betrokkenheid) sieren Heerlen, samen voor ’t Loon, samen voor de stad Heerlen. 


‘Ook de gemeenteraadsleden mogen niet achterblijven’, zo besloten de beide raadsleden van Hart-Leers. ‘Wij komen dus zeker naar de benefietavond en dragen daarvoor graag 100 Euro per persoon bij’. Hart-Leers spreekt de hoop uit dat de overige raadsleden hun voorbeeld volgen en dat op die manier de Heerlense gemeenteraad ook uit eigen beurs geld vrij maakt om ook daarmee de gedupeerden van ’t Loon te steunen. ‘Wij dragen deze benefietavond een heel warm hart toe’ zo besluit Hart-Leers.  


De kaartverkoop vindt plaats via de balie van de stadsschouwburg en via www.parkstadlimburgtheaters.nl

Reeds 3 weken geleden genomen collegebesluit nog steeds niet openbaar

Posted by | Nieuws

Zojuist ontving Hart-Leers de volgende reactie: ‘Het bovengenoemde voorstel/besluit is door het college nog niet openbaar gemaakt. U bent over de inhoud van zowel het voorstel als het besluit, door middel van verzending van dat stuk, geïnformeerd’.


Door een kennelijke fout van de gemeente Heerlen ontving Hart-Leers 3 pagina’s m.b.t het collegebesluit. Daarop legde men Hart-Leers op om deze stukken vooralsnog als vertrouwelijk te behandelen totdat Q-park een brief ontvangen had waarin hen het besluit medegedeeld werd. Dat klonk op dat moment logisch.


Nadat Hart-Leers collegebesluit 2011/62056 ‘Parkeren ’t Loon Nieuw Eyckholt’ uit de selectieve besluitenlijst op heerlen.nl viste verdween dit collegebesluit vrijwel direct uit de openbare besluitenlijst van 22 november jl. om vervolgens niet meer terug te keren op die lijst. Saillant detail is dat nadat Hart-Leers hierover inmiddels reeds vaker berichtte het besluit nu wel weer op de besluitenlijst staat.


Toen Hart-Leers het college vrijdag jl. vroeg om de stukken openbaar te maken, Q-park zou intussen de brief immers vast en zeker ontvangen hebben, werd hierop geantwoord dit eerst in de collegevergadering te bespreken en uiterlijk daags daarna erop terug te komen.


Waarom worden deze stukken, dit collegebesluit, niet openbaar gemaakt? Het college belast Hart-Leers er willens en wetens mee om de stukken als vertrouwelijk te moeten behandelen waarbij het griffiebureau benadrukte dat deze stukken zeer zeker vertrouwelijk en geheim zijn. Daarvoor werd zelfs de wettekst uit de AWB toegestuurd.


Hart-Leers verzoekt nu, en vind dat een abnormale gang van zaken, om via de Wet Openbaarheid van Bestuur deze stukken spoorslags openbaar te maken en vind het van de gekke dat genomen collegebesluiten -zelfs 3 weken nadat ze genomen werden- nog steeds niet openbaar zijn.


‘Mogen burgemeester en wethouders, kennelijk zomaar, besluiten  voor de raad verborgen houden?’, vraagt de partij zich af.

Benefietactie MKB ’t Loon(T)

Posted by | Nieuws

MKB Parkstad geeft beetje bij beetje de namen vrij van artiesten die meewerken aan de benefietactie voor met name de kleinere gedupeerde ondernemers uit winkelcentrum ’t Loon. Inmiddels werd openbaar dat serious 3FM talent  Audiofeel van de partij is en ook het gerenommeerde Colossa het benefiet luister bij zet. Op korte termijn hoopt de organisatie zelfs nog een ‘landelijk bekende naam’ vrij te geven.


‘De daadkracht van het MKB spat van dit benefiet af. Niet praten, maar doen! Onze complimenten en waardering daarvoor’, zo uit Hart-Leers.


De kaartverkoop voor dit benefiet, dat op woensdagavond 28 december in de schouwburg plaatsvindt, verloopt via de balie van de stadsschouwburg of via www.parkstadlimburgtheaters.nlPERSBERICHT MKB PSL tLOON Benefiet update programma

B&W vergaderen over openbaarmaking collegebesluit 2011/62056 ‘parkeren ’t Loon Nieuw Eyckholt’

Posted by | Nieuws

Gisteravond beantwoordden burgemeester en wethouders de vraag van Hart-Leers als volgt : ‘In de collegevergadering van dinsdag aanstaande zal een besluit genomen worden over het openbaar maken van de stukken. Over dit besluit wordt u uiterlijk woensdag a.s. geïnformeerd’. 


Hart-Leers vind het een vreemde zaak dat het genoemde collegebesluit van 22 november jl. na navraag geheel van de gemeentelijke website ‘verdween’ waarna, door het blijvend navragen van de partij, burgemeester en wethouders nu kennelijk zelfs zo ver willen gaan om het openbaar maken van hun eigen besluit te agenderen voor de aanstaande collegevergadering.


Bekijk ook de eerdere berichten over deze vreemde kwestie:


Benefiet voor ’t Loon op 28 december

Posted by | Nieuws

Op 28 december aanstaande vind de reeds eerder aangekondigde benefietavond voor winkelcentrum ’t Loon plaats. MKB Parkstad nam het initiatief hiertoe en doet dat met name om de kleinere ondernemers van winkelcentrum ’t Loon te helpen.


De opzet van de avond is groots waarbij de hele stadschouwburg ingezet zal worden. Zowel de theaterzaal als de middenzaal (en andere ruimtes) staan bol van de activiteiten. De avond kent een gezamenlijke afsluiting die plaats vind in het foyer van de stadschouwburg, naaste buur van het betroffen winkelcentrum. Tijdens de afsluiting zal de voorlopige opbrengst van het benefiet bekend gemaakt worden. 


Hart-Leers : ‘Kom naar de benefietavond en ondersteun de gedupeerden van winkelcentrum ’t Loon’.  


Bekijk voor meer informatie de toegevoegde bijlage.PERSBERICHT MKB tLOON Benefiet

Dennenboom ’t Loon gered voor sloop

Posted by | Nieuws

Diverse Heerlenaren dachten de bekende forse dennenboom, die jarenlang bij C&A op de hoek van winkelcentrum ‘t Loon prijkte, herkent te hebben in de fors uit de kluiten gewassen kerstboom midden op het Wilhelminaplein. Hart-Leers zocht het uit en vernam vanmorgen dat de dennenboom, die vele jaren lang op de hoek bij C&A stond, niet als kerstboom aan zijn einde komt maar een hopelijk mooie toekomst tegemoet gaat op een nieuwe plek in Imstenrade.


Jarenlang stond ‘ie markant en onverstoorbaar voor de C&A. Iedereen die vanaf de stadsschouwburg naar ‘t Loon liep passeerde hem: een fors uit de kluiten gewassen dennenboom. Nadat onlangs het sloopbesluit genomen werd en vervolgens de machines in stelling werden  gebracht dachten velen dat dit ook het einde van de boom betekenen zou. Menig toeschouwer zag dat de boom uitgegraven en vervolgens afgevoerd werd. ‘Einde oefening’, zo klonk het toen.


Hart-Leers: ‘Het doet goed om te weten dat ook deze imposante boom het overleefd heeft. We hopen dat hij goed aard op z’n nieuwe plek in Imstenrade’.